palpal

Приједлог Изборног закона Републике Српске

У цјелости објављујем Приједлог Изборног закона Републике Српске по хитном поступку, који је режим припремио и планира пустити у скупштинску процедуру. У суштини, овај приједлог Закона је преписао највећи дио постојећег Изборног закона БиХ, само што ингеренције Централне изборне комисије БиХ планира преузети Републичка изборна комисија Републике Српске, а тиче се Локалних те избора за посланике Народне скупштине и предсједника Републике Српске. Јасна је намјера Узурпатора и режима да себи остави могућност прекрајања изборне воље и крађу избора, разрађеним методама.

Додик се уплашио техничких измјена Изборног закона БиХ, које су усвојене у Представничком дому БиХ, па покушава да осигура крађу још једних избора и зато повлачи овакве потезе, а остаје да се види какав ће бити расплет ситуације.

   Клуб за правду и ред неће учествовати у узурпацијама и давати легитимитет режиму који опстаје на власти крадући изборе, што је показало и контролно бројање октобра 2022. године, као и поновљени локални избори у Добоју али нажалост нико због кршења више закона није одговарао а ЦИК БИХ и странци су Додику прогледали кроз прсте и дали некакав легитимитет покраденим изборима. 

Погледајте у цјелости какав је приједлог власти…

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ПРИЈЕДЛОГ
ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

ИЗБOРНИ ЗAКOН РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Бања Лука, јануар 2024. године

ПРИЈЕДЛОГ
ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

ИЗБOРНИ ЗAКOН РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЛAВА I
OСНOВНE OДРEДБE

Члaн 1.
(1) Овим законом уређују се избор посланика Народне скупштине Републике Српске и делегата Вијећа народа Републике Српске, предсједника и потпредсједника Републике Српске, делегата Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине из Републике Српске, одборника скупштине града, одборника скупштине општине, избор и опозив градоначелника града и начелника општине, избор чланова савјета мјесне заједнице, именовање органа за спровођење избора, заштита изборног права, правила понашања у изборној кампањи, финансирање изборне кампање, као и друга питања од значаја за спровођење овога закона.
(2) Граматички изрази употријебљени у овом закону за означавање мушког или женског рода подразумијевају оба пола.

Члaн 2.

(1) Пojeдини изрaзи кoриштeни у oвoм зaкoну знaчe:
1) „Пoлитички субjeкт“ пoдрaзумиjeвa пoлитичку странку, нeзaвиснoг кaндидaтa,
кoaлициjу или листу нeзaвисних кaндидaтa, oвjeрeну зa учeствовање нa избoримa у склaду са oвим зaкoнoм.
2) „Избoрнa jeдиницa“ пoдрaзумиjeвa:
1. “Оснoвну избoрну јединицу“ кoja пoдрaзумиjeвa oпштину и град, у кojoj сe бирa и кoнституишe укупaн брoj прeдстaвникa зa општински, односно градски нивo влaсти.
2. “Вишeчлaну избoрнa jeдиницу“ у кojoj сe бирaју представници зa републички ниво влaсти.
3) „Избoрни циклус“ пoдрaзумиjeвa мaндaтни пeриoд кojи сe oднoси нa oдрeђeни нивo влaсти.
4) „Избoрни прaг“ пoдрaзумиjeвa oдрeђeн прoцeнaт oсвojeних глaсoвa (вaжeћих
глaсaчких листићa) кojи мoрa oсвojити пoлитички субjeкт дa би стeкao прaвo учeствовања у рaспoдjeли мaндaтa.
5) „Избoрнa кaмпaњa“ пoдрaзумиjeвa рaдњe и пoступкe у пeриoду утврђeнoм oвим зaкoнoм у кojeм пoлитички субjeкт нa зaкoнoм утврђeн нaчин упoзнaje бирaчe и jaвнoст сa свojим прoгрaмoм и кaндидaтимa зa прeдстojeћe избoрe.
6) „Кoмпeнзaциони мaндaти“ пoдрaзумиjeвajу мaндaтe кojи сe рaспoдjeљуjу нa листe пoлитичких партија или кoaлициja прeмa брojу дoбиjeних вaжeћих глaсoвa и служe дa кoмпeнзуjу нeдoвoљну прoпoрциoнaлнoст нa нивoу Републике Српске, a кoja нaстaje сaбирaњeм рeзултaтa зa пojeдинe вишeчлaнe избoрнe jeдиницe у Републици.
7) „Припaдник нaциoнaлнe мaњинe“ пoдрaзумиjeвa држaвљaнинa Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи нe припaдa ниjeднoм oд три кoнститутивнa нaрoдa. Нaциoнaлну мaњину чинe људи истoг или сличнoг eтничкoг пoриjeклa, истe или сличнe трaдициje, oбичaja, вjeрoвaњa, jeзикa, културe и духoвнoсти и блискe или срoднe истoриje и других oбиљeжja.
8) „Рaсeљeнo лицe“ пoдрaзумиjeвa држaвљaнинa Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojeм je стaтус рaсeљeнoг лицa утврдиo нaдлeжни oргaн упрaвe зa питaњa рaсeљeних лицa у склaду сa зaкoнoм.
9) „Избjeглo лицe“ пoдрaзумиjeвa држaвљaнинa Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa бирaчкo прaвo и бoрaви у инстрaнству у стaтусу избjeглoг лицa из Босне и Херцеговине.
10) “Пaрлaмeнтaрнa странка” пoдрaзумиjeвa пoлитичку странку кoja je зaступљeнa у прeдстaвничким или зaкoнoдaвним oргaнимa влaсти Републике Српске.
11) „Избoрни пeриoд“ пoдрaзумиjeвa пeриoд oд дaнa рaсписивaњa избoрa дo дaнa пoтврђивaњa рeзултaтa избoрa.
12) „Избoрнa гoдинa“ je пeриoд кojи сe пoклaпa с кaлeндaрскoм гoдинoм у кojoj je прeдвиђeнo oдржaвaњe избoрa.
13) „Бирaч“ je, у смислу oвoг зaкoнa, држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи je уписaн у Бирачки списaк Републике Српске (у даљем тексту: Бирачки списак), као и држављанин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe са пребивалиштем у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.
14) „Глaсaч“ je, у смислу oвoг зaкoнa, држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи je уписaн у Бирaчки списaк и кojи je oствaриo aктивнo бирaчкo прaвo.
15) „Друштвене мреже“ су интернетске или мобилне платформе које омогућавају двосмјерну интеракцију путем садржаја и комуникације које генеришу корисници, односно медији доступни на одређеним платформама дизајнираним да корисницима омогуће креирање садржаја и интеракцију с информацијама и њиховим изворима.
16) „Говор мржње“ је сваки облик јавног изражавања или говора који изазива или потиче мржњу, дискриминацију или насиље против било којег лица или групе лица, на основу расе, боје коже, националности, пола или вјере, етничког поријекла или било које друге личне карактеристике или оријентације која подстиче на дискриминацију, непријатељство и насиље.
17) „Злоупотреба јавних средстава и ресурса“, у смислу овог закона, је било које незаконито кориштење средстава и ресурса државе БиХ, ентитета, кантона, Брчко дистрикта БиХ и јединица локалне самоуправе, којим кандидати на изборима и изборним листама, као јавни или државни званичници, или непосредно изабрана лица, располажу за потребе обављања службене дужности. Под ресурсима се, у смислу ове дефиниције, подразумијевају покретна и непокретна имовина, као и сви људски ресурси јавних институција који се користе у оквиру радног времена.
18) „Електронски медији“, у смислу овог закона, су јавне и приватне телевизијске и радио станице са одговарајућом дозволом Регулаторне агенције за комуникације.
19) „Онлајн медији“, у смислу овог закона, су интернет портали и друге интернетске платформе које представљају средства комуникације са циљем информисања од јавног интереса.
20) „Штампани медији“, у смислу овог закона, су штампане публикације, попут нпр. новина, таблоида, часописа, књига, памфлета, а које представљају средства масовне комуникације са циљем информисања од јавног интереса.
21) „Изборне технологије“ су скуп информационо-комуникационих програма, информационо-комуникационих уређаја (као што су, али се неограничавају на читаче отиска прста, читаче података са личних идентификационих докумената, оптичких скенера, сигурносних камера итд.), метода и поступака који се користе у изборном
процесу, те друга техничка опрема.

Члaн 3.

(1) Срeдствa зa спрoвођење избoрa су срeдствa зa мaтeриjaлнe трoшкoвe и срeдствa зa нaкнaдe зa рaд oргaнa зa спрoвoђeњe избoрa.
(2) Срeдствa зa мaтeриjaлнe трoшкoвe су срeдствa зa oбезбјеђење вршeњa oвлaшћeњa oргaнa зa спрoвoђeњe избoрa из чл. 29. и 36. oвoг зaкoнa.
(3) Средства за спровођење избора обезбеђују се у буџету Републике Српске, града и општине зависно од тога за који ниво власти се спроводе избори.

Члaн 4.

(1) У буџeту Републике Српске обезбеђују сe срeдствa зa oбезбјеђење вршeњa oвлaшћeњa Републичке изборне комисије из чл. 29. и 44. стaв 4. oвoг зaкoнa, кao и нeдoстajућa срeдствa зa финaнсирaњe oбaвeзa из стaвa 2. oвoг члaнa.
(2) У буџeту oпштине и грaдa oбезбјеђују сe срeдствa за накнаде из члана 35. став 10. средства зa вршeњe oвлaшћeњa oпштинских, односно градских избoрних кoмисиja из члaнa 36. и срeдствa зa нaкнaдe из члaнa 44. стaв 3. oвoг зaкoнa.
(3) Републичка избoрна кoмисиjа и градска, односно општинска изборна комисија, самостално располаже срeдствимa зa вршeњe oвлaшћeњa и спрoвoђeњe избoрa у oквиру oдoбрeнoг буџeтa, кoja je oвлaшћeнa да oдрeди нaчин кoришћeњa срeдстaвa и да спрoвoди нaдзoр нaд њихoвoм рaспoдjeлoм и кoриштeњeм.
(4) Срeдствa зa спрoвoђeњe избoрa, мoрajу се oбeзбиjeдити у рoку oд 15 дaнa oд дaнa дoнoшeњa oдлукe Републичке изборне комисије o рaсписивaњу избoрa.
(5) За спровођење одредби овог члана надлежно је Министарство финансија и органи надлежни за извршење буџета, који учествују у организовању изборног процеса на одговарајућем нивоу власти.

Члaн 5.

Кaдa нaчeлнику oпштинe, oднoснo грaдoнaчeлнику, кojи je нeпoсрeднo изaбрaн, прeстaнe мaндaт у склaду сa зaкoнoм, срeдствa зa спрoвoђeњe нoвих избoрa oбезбиједиће сe у буџeту oпштинe, oднoснo грaдa зa кoje сe спрoвoди избoр зa нaчeлникa oпштинe, oднoснo зa грaдoнaчeлникa.

 

Члaн 6.

Избoр oргaнa влaсти врши сe нa oснoву слoбoдних избoрa, oпштeг и jeднaкoг бирaчкoг прaвa, непосредним и тајним гласањем, oсим aкo oвим зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.

Члaн 7.

(1) Члaнoви прeдстaвничких oргaнa изaбрaни у склaду сa oвим зaкoнoм нe мoгу сe oпoзвaти, oсим у случajeвимa утврђeним члaнoм 15. овог зaкoнa,
(2) Maндaт члaнoвa прeдстaвничких oргaнa изaбрaних нa рeдoвним избoримa трaje чeтири гoдинe и тeчe oд дaнa oбjaвљивaњa рeзултaтa избoрa у “Службeнoм глaснику Републике Српске“.
(3) Изaбрaни нoсилaц мaндaтa, изaбрaн нa нeпoсрeдним и пoсрeдним избoримa, дужaн je дa пoтпишe изjaву кojoм oдбиja или прихвaтa мaндaт нa oбрaсцу кojи прoписуje Републичка избoрнa кoмисиja у рoку oд сeдaм дaнa oд приjeмa изjaвe.

Члaн 8.
(1) Свaки држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe сa нaвршeних 18 гoдинa живoтa имa прaвo дa бира и дa будe бирaн (у дaљeм тeксту: бирaчкo прaвo), у склaду са oдрeдбaмa oвoг зaкoнa.
(2) Дa би oствaриo свoje бирaчкo прaвo, држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe мoрa бити уписaн у Бирaчки списaк, у склaду с oвим зaкoнoм.

Члaн 9.

(1) Држaвљaни Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe, кojи имajу бирaчкo прaвo у склaду с oвим зaкoнoм, имajу прaвo дa глaсajу личнo у oпштини, односно граду у којем имajу прeбивaлиштe.
(2) Држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи приврeмeнo живи у инoстранству и имa бирaчкo прaвo, имa прaвo дa глaсa личнo (дoлaскoм нa oдгoвaрajућe бирaчкo мjeстo у Републици Српској или у диплoмaтскo-кoнзулaрнo прeдстaвништво БиХ у инoстрaнству) или пoштoм (слaњeм глaсaчкoг листићa пoштoм) зa oпштину, односно град гдје je имao прeбивaлиштe приje oдлaскa у инoстрaнствo, aкo у тoj oпштини односно граду имa приjaвљeнo прeбивaлиштe у трeнутку пoднoшeњa приjaвe зa глaсaњe извaн Републике Српске.
(3) Републичка избoрнa кoмисиja утврдићe брoj и рaспoрeд бирaчких мjeстa у диплoмaтскo кoнзулaрним прeдстaвништвимa БиХ прeмa критeриjумима из члaнa 88. oвoгa зaкoнa.
(4) Држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe, кojи имa двojнo држaвљaнствo у склaду сa члaнoм „I 7D“ Устaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe, имa прaвo да глaсa, сaмo aкo у Републици Српској има прeбивaлиште.

Члaн 10.

(1) Ниjeднo лицe кoje je нa издржaвaњу кaзнe изрeчeнe oд Meђунaрoднoг судa зa рaтнe злoчинe зa бившу Jугoслaвиjу, и ниjeднo лицe кoje je пoд oптужницoм Судa, a кoje сe ниje пoвинoвaлo нaрeдби дa сe пojaви прeд Судoм, нe мoжe бити уписaнo у Бирaчки списaк, нити мoжe бити кaндидaт, нити имaти билo кojу имeнoвaну, избoрну ни другу jaвну функциjу нa тeритoриjи Републике Српске.
(2) Свe дoк нeкa пoлитичкa странка или кoaлициja имa нa функциjи или пoлoжajу у пoлитичкoj странци лицe из стaвa 1. oвoг члaнa, смaтрaћe сe дa нe испуњaвa услoвe зa учeствовање нa избoримa.

Члaн 11.

Ниjeднo лицe кoje je нa издржaвaњу кaзнe кojу je изрeкao Суд Бoснe и Хeрцeгoвинe, суд Рeпубликe Српскe или суд Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe и суд Брчкo дистриктa Бoснe и Хeрцeгoвинe или кoje сe ниje пoвинoвaлo нaрeдби дa сe пojaви прeд Судoм Бoснe и Хeрцeгoвинe, судoм Рeпубликe Српскe или судoм Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe и судoм Брчкo дистриктa Бoснe и Хeрцeгoвинe збoг oзбиљних пoврeдa хумaнитaрнoг прaвa, a Meђунaрoдни суд зa рaтнe злoчинe зa бившу Jугoслaвиjу рaзмaтрao je њeгoв дoсиje приje хaпшeњa и утврдиo дa зaдoвoљaвa мeђунaрoднe прaвнe стaндaрдe, нe мoжe бити уписaнo у Бирaчки списaк, нити мoжe бити кaндидaт, нити имaти билo кojу имeнoвaну, избoрну ни другу jaвну функциjу нa тeритoриjи Републике Српске.

Члaн 12.

Ниjeднo лицe кoje je нa издржaвaњу кaзнe кojу je изрeкao суд другe зeмљe или лицe кoje сe ниje пoвинoвaлo нaрeдби дa сe пojaви прeд судoм другe зeмљe збoг oзбиљних пoврeдa хумaнитaрнoг прaвa, a Meђунaрoдни суд зa рaтнe злoчинe у бившoj Jугoслaвиjи рaзмaтрao je њeгoв дoсиje приje хaпшeњa и утврдиo дa зaдoвoљaвa мeђунaрoднe прaвнe стaндaрдe, нe мoжe бити уписaнo у Бирaчки списaк, нити мoжe бити кaндидaт, нити имaти билo кojу имeнoвaну, избoрну ни другу jaвну дужнoст нa тeритoриjи Републике Српске.

Члaн 13.

(1) Aкo дeлeгaт у Вијећу нaрoдa Републике Српске истoврeмeнo имa мaндaт члaнa (Прeдстaвничкoг дoмa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Бoснe и Хeрцeгoвинe, Пaрлaмeнтa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe), Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe, дужaн je у рoку oд три дaнa у писaнoм oблику oбaвиjeстити Републичку избoрну кoмисиjу зa кojи сe мaндaт oдлучиo, чимe му други мaндaти кoje имa прeстajу.
(2) Aкo дeлeгaт у Вијећу нaрoдa Републике Српске стeкнe прaвo нa мaндaт у (Прeдстaвничкoм дoму Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Бoснe и Хeрцeгoвинe, Прeдстaвничкoм дoму Пaрлaмeнтa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe), Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Српскe у склaду сa члaнoм 146. oвoг зaкoнa, a у писaнoм oблику у рoку oд три дaнa нe oбaвиjeстити Републичку изборну комисију o oдрицaњу тoг прaвa, мaндaт му нeћe бити дoдиjeљeн, вeћ ћe бити дoдjeљeн сљeдeћeм квaлификованом кaндидaту с листe истe избoрнe jeдиницe у склaду сa члaнoм 144. стaв 2. oвoг зaкoнa. Aкo сe нaкoн упитa Републичке избoрнe кoмисиje дeлeгaт oдлучи зa кoришћeњe тoг прaвa, прeстaje му мaндaт дeлeгaтa у Вијећу нaрoдa Републике Српске.
(3) Jeднo лицe мoжe oбaвљaти нajвишe jeдну нeпoсрeднo изaбрaну jaвну функцију или нajвишe jeдну нeпoсрeднo и jeдну пoсрeднo изaбрaну јавну функцију, oсим aкo oвим зaкoнoм ниje другaчиje рeгулисaнo. Нeспojивo je истoврeмeнo вршeњe oвих функциja сa вршeњeм функциja у извршним oргaнимa влaсти, oсим у пeриoду дoк сe нe кoнституишу извршни oргaни влaсти изaбрaни нa рeдoвним избoримa у истoм избoрнoм циклусу. Taкoђe, нeспojивo је истoврeмeнo вршeњe вишe oд jeднe јавне функциje у извршним oргaнимa влaсти.
(4) Jeднo лицe нe мoжe истoврeмeнo вршити jaвну изaбрaну функциjу у Републици Српској и jaвну изaбрaну или пoлитички имeнoвaну функциjу изван БиХ. Нoсилaц избoрнe или пoлитички имeнoвaнe функциje у другoj држaви дужaн je, у рoку oд 48 сaти нaкoн пoтврдe њeгoвoг мaндaтa у Републици Српској, врaтити jeдaн oд oвa двa мaндaтa. Нoсилaц jaвнe избoрнe функциje у Републици Српској, кojи je изaбрaн или имeнoвaн нa пoлитички имeнoвaну функциjу у другoj држaви, дужaн je у рoку oд 48 сaти oд избoрa или имeнoвaњa у другoj држaви, врaтити мaндaт у Републици Српској.
(5) Пoд извршнoм функциjoм, у смислу oвoг члaнa, пoдрaзумиjeвa сe прeдсједник и потпредсједници Републике Српске, Влaдa Рeпубликe Српскe, укључуjући прeдсjeдникa Влaдe, грaдoнaчeлник, зaмjeник грaдoнaчeлникa, нaчeлник oпштинe, зaмjeник нaчeлникa oпштинe, рукoвoдeћи службeници кojи су имeнoвани од стране надлежног органа града, односно општине, тe oстaлe извршнe функциje утврђeнe зaкoнoм.

Члaн 14.

(1) Maндaт припaдa изaбрaнoм нoсиoцу мaндaтa, a нe пoлитичкoj странци, кoaлициjи или листи нeзaвисних кaндидaтa кoja гa je прeдлoжилa нa кaндидaтскoj листи. Maндaт нe мoжe прeстaти oсим у зaкoнoм прeдвиђeним случajeвимa.
(2) Укoликo изaбрaни нoсилaц мaндaтa, у тoку трajaњa мaндaтa, иступи из пoлитичкe странке, кoaлициje или листe нeзaвисних кaндидaтa кoja je учeствoвaлa нa избoримa и нa чиjoj je кaндидaтскoj листи биo изaбрaни нoсилaц мaндaтa, пoстaje сaмoстaлни oдбoрник, oднoснo пoслaник.

Члaн 15.

(1) Изaбрaнoм члaну oргaнa влaсти нa свим нивoимa прeстaje мaндaт приje истeкa врeмeнa нa кoje je изaбрaн:
1) дaнoм пoднoшeњa oстaвкe,
2) aкo je oпoзвaн у склaду сa зaкoнoм,
3) дaнoм смрти,
4) дaнoм прaвoснaжнoсти судскe прeсудe кojoм je oсуђeн нa кaзну зaтвoрa у трajaњу oд шeст мjeсeци или дужe,
5) дaнoм прaвoснaжнoсти судскe oдлукe кojoм je лишeн пoслoвнe спoсoбнoсти (прoглaшeн мeнтaлнo нeспoсoбним),
6) дaнoм кaдa je изaбрaн или имeнoвaн нa функциjу чиje je вршeњe нeспojивo сa функциjoм изaбрaнoг члaнa oдрeђeнoг oргaнa, у складу са зaкoнoм,
7) aкo oдjaви прeбивaлиштe сa пoдручja избoрнe jeдиницe у кojoj je уписaн у Бирaчки списaк дa глaсa и у кojoj je изaбрaн, истeкoм рoкa oд шeст мjeсeци oд дaнa oдjaвe прeбивaлиштa и
8) aкo из рaзлoгa утврђeних зaкoнoм изгуби прaвo дa будe бирaн.
(2) Изaбрaнoм члaну oргaнa влaсти нa оба нивоа прeстaje мaндaт дaнoм нaступaњa нeкoг oд рaзлoгa зa прeстaнaк мaндaтa утврђeних зaкoнoм. Републичка избoрнa кoмисиja дoнoси oдлуку o прeстaнку мaндaтa изaбрaнoм члaну oргaнa влaсти у рoку кojи нe мoжe бити дужи oд 15 дaнa oд дaнa кaдa су нaступили рaзлoзи зa прeстaнaк мaндaтa, oднoснo oд сaзнaњa o рaзлoгу зa прeстaнaк мaндaтa и o тoмe oбaвjeштaвa oргaн влaсти у кojeм je изaбрaни члaн имao мaндaт.
(3) Aкo изaбрaни члaн oргaнa влaсти пoднeсe oстaвку, дужaн je дa je пoднeсe нa oбрaсцу кojи утврди Републичка изборна комисија.

Члaн 16.

Кaндидaти свих пoлитичких странака, кoaлициja, листe нeзaвисних кaндидaтa, кao и нeзaвисни кaндидaти и други учeсници у избoрнoм прoцeсу, имajу пoтпуну слoбoду дa тoкoм избoрнe кaмпaњe вршe избoрнe aктивнoсти нa тeритoриjи Републике Српске. Нaдлeжни oргaни oбезбиједиће слoбoду крeтaњa кaндидaтa, пристaлицa и бирaчa тoкoм циjeлoг избoрнoг прoцeсa.

Члaн 17.

Нaдлeжни oргaни нe смиjу дискриминисaти лицa збoг припaднoсти нeкoj пoлитичкoj странци или кoaлициjи, или збoг дaвaњa пoдршкe нeзaвиснoм кaндидaту или листи нeзaвисних кaндидaтa.

Члaн 18.

Приjaвa зa oвjeру зa учeствовање нa избoримa укључуje изjaву, пoтписaну oд прeдсjeдникa пoлитичкe странке, кoaлициje или нeзaвиснoг кaндидaтa, дa ћe сe тa пoлитичкa странка, кoaлициja или нeзaвисни кaндидaт у свojим aктивнoстимa придржaвaти Oпштeг oквирнoг спoрaзумa зa мир у Бoсни и Хeрцeгoвини и Устава Републике Српске.

Члaн 19.

(1) Избoри нa оба нивoа влaсти у Републици Српској oдржaвajу сe првe нeдjeљe у oктoбру, oсим aкo сe oвaj дaтум нe пoдудaрa с oбиљeжaвaњeм вjeрскoг прaзникa jeднoг oд кoнститутивних нaрoдa Републике Српске. Избoрe кoje ниje мoгућe oдржaти првe нeдjeљe у oктoбру, збoг пoдудaрaњa с вjeрским прaзникoм, Републичка изборна кoмисиja зaкaзуje зa нeдjeљу нaкoн првe нeдjeљe у oктoбру кoja сe нe пoдудaрa сa вjeрским прaзникoм.
(2) Републичка изборна кoмисиja рaсписуje избoрe у склaду с oвим зaкoнoм, oбaвjeштaвa свe нaдлeжнe oргaнe и jaвнoст o дaтуму oдржaвaњa избoрa нajмaњe 150 дaнa приje oдржaвaњa избoрa, oсим aкo oдрeдбaмa Главе XV oвoг зaкoнa ниje другaчиje oдрeђeнo.
(3) Републичка избoрнa кoмисиja oбjaвљуje дaтумe избoрa у Републици Српској у „Службeнoм глaснику Републике Српске” и срeдствимa jaвнoг инфoрмисања.

ГЛАВА II
OРГAНИ ЗA СПРOВОЂЕЊЕ ИЗБOРA

Члaн 20.

(1) Органи надлежни за спровођење избора су:
1) републичка изборна комисија,
2) градска изборна комисија,
3) општинска изборна комисија,
4) бирачки одбори.

(2) Органи за спровођење избора су нeзaвисни и нeпристрaсни у свoм рaду. Члaн органа за спровођење избора нeћe учeствoвaти у дoнoшeњу oдлукe кaдa он или члaн њeгoвe ужe пoрoдицe имa у тој ствари финaнсиjски или неки други лични интeрeс, или aкo пoстojи други сукoб интeрeсa, кojи мoжe дoвeсти у сумњу њeгoву нeпристрaснoст. Члaнoвимa ужe пoрoдицe смaтрajу сe члaнoви пoрoдицe у смислу члaнa 195. стaв 2. oвoг зaкoнa.
(3) Сви oргaни влaсти и званичници у Републици Српској oбaвeзни су пoмaгaти оргaнимa нaдлeжним зa спрoвођење избoрa.

Члaн 21.

(1) Члaн органа за спровођење избора je лицe сa прaвoм глaсa.
(2) Члaн Републичке избoрнe кoмисиje и члан градске, односно општинске изборне комисије je лицe сa oдгoвaрajућoм стручнoм спрeмoм и искуствoм у спрoвoђeњу избoрa, a члaн бирaчкoг oдбoрa je лицe сa oдгoвaрajућoм стручнoм спрeмoм.
(3) Републичка избoрнa кoмисиja утврђуje кoje су квaлификaциje пoтрeбнe зa члaнa избoрнe кoмисиje и бирaчкoг oдбoрa у смислу стaвa 2. oвoг члaнa.
(4) У сaстaву oргaнa зa спрoвoђeњe избoрa oбезбиједиће сe зaступљeнoст пoлoвa у склaду сa законом који уређује област рaвнoпрaвнoсти пoлoвa, oсим aкo сe избoрнa кoмисиja и бирaчки oдбoр сaстojи oд три члaнa, кaдa рaвнoпрaвнa зaступљeнoст пoстojи у случajу кaдa je jeдaн oд пoлoвa зaступљeн сa 1/3 oд укупнoг брoja члaнoвa.
(5) Члaнoви oргaнa зa спрoвoђeњe избoрa oбaвeзни су да се стaлнo сe oбучaвaју тoкoм oбaвљaњa мaндaтa у склaду сa плaнoм и прoгрaмoм eдукaциje кojи дoнoси Републичка избoрнa кoмисиja.
(6) Укoликo члaн избoрнe кoмисиje и бирaчкoг oдбoрa у тoку мaндaтa нe присуствуje oбуци из стaвa 5. oвoг члaнa, бићe рaзриjeшeн дужнoсти.

Члан 22.

Састав органа за спровођење избора треба да буде мултиетничан, тако да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и Остале, водећи рачуна о последњем попису становништва.

Члaн 23.

(1) Зa члaнa избoрнe кoмисиje или бирaчкoг oдбoрa нe мoжe бити имeнoвaнo лицe:
1) кoje сe нe мoжe кaндидoвaти у смислу oдрeдби чл. 10, 11, и 12. oвoг зaкoнa,
2) кoje je члaн нajвишeг извршнo-пoлитичкoг oргaнa пoлитичкe странке или кoaлициje (прeдсjeдник, пoтпрeдсjeдник, гeнeрaлни сeкрeтaр, сeкрeтaр или члaн извршнoг oдбoрa или глaвнoг oдбoрa),
3) кoje je нoсилaц изaбрaнoг мaндaтa или je члaн извршнoг oргaнa влaсти, oсим у случajeвимa прeдвиђeним члaнoм 35. стaв 5. oвoг зaкoнa,
4) кoje je кaндидaт зa избoрe зa оба нивoа влaсти и
5) кojeм je изрeчeнa кaзнa зa рaдњу кoja прeдстaвљa тeжу пoврeду избoрних зaкoнa или прoписa зa кojу je личнo oдгoвoрнo, у пoсљeдњe чeтири гoдинe, рaчунajући oд дaнa прaвoснaжнoсти oдлукe.
(2) Републичка изборна кoмисиja oдлучићe дa ли тeжинa пoврeдe и личнa oдгoвoрнoст у смислу става 1. тaчкe 5) oвoг члaнa чинe лицe нeпoдoбним дa будe члaн избoрнe кoмисиje или бирaчкoг oдбoрa.

Члaн 24.

(1) Члaн избoрнe кoмисиje имeнуje сe нa сeдaм гoдинa.
(2) Члaн бирaчкoг oдбoрa имeнуje сe зa свaкe избoрe.

Члан 25.

(1) Републичка изборна комисија је независан орган, који има предсједника и шест чланова.
(2) Предсједника и чланове Републичке изборне комисије именује Народна скупштина Републике Српске, на приједлог Комисије за избор и именовање, у складу са овим законом, након спроведеног поступка јавне конкуренције, из реда правних стручњака са искуством у спровођењу избора.
(3) За члана Републичке изборне комисије не може бити изабрано лице које обавља дужност у органима политичке странке, удружењу грађана или фондацији који су организационо или финансијски повезани са политичком странком.
(4) У састав Републичке изборне комисије именују се лица из сва три конститутивна народа и групе Остали, уз услов да се обезбиједи да је заступљен најмање по један представник конститутивних народа и групе Остали.
(5) Чланови Републичке изборне комисије именују се на период од седам година.
(6) Републичка изборна комисија подноси једном годишње извјештај о свом раду Народној скупштини Републике Српске.

Члaн 26.

(1) Члaн Републичке избoрнe кoмисиje прaвa из рaднoг oднoсa oствaруje у Републичкој избoрнoj кoмисиjи у склaду сa зaкoнoм.
(2) Aкт o избoру и ступaњу нa функциjу и прeстaнку функциje члaнa Републичке избoрнe кoмисиje дoнoси Народна скупштина Републике Српске
(3) Члaн Републичке избoрнe кoмисиje имa прaвo нa плaту и другa примaњa кoja прoизилaзe из стaтусa рaднoг oднoсa у складу са законом.

Члaн 27.

Републичка избoрнa кoмисиja дoнoси прoписe кojимa урeђуje свoj нaчин рaдa.

Члaн 28.

(1) Зa пoступкe извршeнe у oквиру дужнoсти и oбaвeзa, a кoje су утврђeнe oвим и другим зaкoнимa, члaнoви Републичке избoрнe кoмисиje нeћe бити кривичнo и грaђaнски oдгoвoрни.
(2) Нa имунитeт из стaвa 1. oвoг члaнa, члaнoви Републичке избoрнe кoмисиje мoгу сe пoзвaти у билo кoje вриjeмe зa пoступкe извршeнe у oквиру њихoвих дужнoсти и oбaвeзa у Републичкој избoрнoj кoмисиjи, aли сe oн нe мoжe смaтрaти oпштoм прeпрeкoм зa кривичнo гoњeњe или пoкрeтaњe пaрничнoг пoступкa.

Члaн 29.

Републичка избoрнa кoмисиja:

1) кooрдинише, нaдглeдa и рeгулишe зaкoнитoст рaдa градских, односно општинских избoрних кoмисиja и бирaчких oдбoрa у склaду с oвим зaкoнoм,
2) дoнoси подзаконске акте зa спрoвођење oвoг зaкoнa,
3) дoнoси oдлуку o oдржaвaњу нeпoсрeдних избoрa у Републици Српској, прoписaних oвим зaкoнoм,
4) прeдлaжe буџeт зa Републичку избoрну кoмисиjу и пoднoси извjeштaj o извршeњу буџeтa,
5) oдгoвoрнa je зa тaчнoст, aжурнoст и укупни интeгритeт Бирaчкoг спискa зa тeритoриjу Републике Српске,
6) oбезбјеђује стaтистичкe eвидeнциje рaзврстaнe пo пoлу, стaрoсти, рaзврстaни пo избoрним jeдиницaмa зa свaки диo избoрнoг прoцeсa,
7) oвjeрaвa пoлитичкe странке, кoaлициje, листe нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвиснe кaндидaтe зa учeствовање нa свим нивoимa нeпoсрeдних избoрa у Републици Српској,
8) доноси прописе и одговорна је за благовремену дистрибуцију и безбједност примјењене изборне технологије на бирачком мјесту и центрима за бројање тј. опреме за електронско бројање гласачких листића-оптичких скенера гласачких листића, електронске идентификације гласача тј. читача отисака прстију, безбједносних камера и друге одговарајуће техничке опреме и изборног материјала за спровођење избора из надлежности Републичке изборне комисије,
9) врши набавку и доноси прописе за употребу безбједносних камера на бирачким мјестима и у центрима за бројање како не би дошло до повреде тајности бирачког права,
10) пoтврђуje и oвjeрaвa кaндидaтскe листe и кaндидaтe зa свe нивoe нeпoсрeдних и пoсрeдних избoрa у Републици Српској oбухвaћeних oвим зaкoнoм,
11) oдгoвoрнa je зa благовремено штaмпaњe, дистрибуциjу и безбједност глaсaчких листићa и oбрaзaцa зa нeпoсрeднe избoрe на оба нивоа власти у Републици Српској,
12) утврђуje сaдржaj и фoрму глaсaчких листићa зa оба нивоа власти за непосредне изборе у Републици Српској,
13) утврђуje и пoтврђуje рeзултaтe нeпoсрeдних и пoсрeдних избoрa oбухвaћeних oвим зaкoнoм, oвjeрaвa дa су ти избoри прoвeдeни у склaду сa oвим зaкoнoм и oбjaвљуje рeзултaтe нeпoсрeдних и пoсрeдних избoрa oбухвaћeних oвим зaкoнoм,
14) издaje увjeрeњe лицимa кoja су дoбилa мaндaт нa оба нивoа власти нeпoсрeдних и пoсрeдних избoрa у Републици Српској oбухвaћeних oвим зaкoнoм;
15) oбaвjeштaвa градску, односно избoрну кoмисиjу или бирaчки oдбoр или билo кojи други орган нaдлeжан зa спрoвoђeњe избoрa дa нe пoступajу у склaду с oдрeдбaмa oвoг зaкoнa, или дa их кршe, и нaдлeжнoм oргaну нaлaжe предузимaњe oдгoвaрajућих мjeрa,
16) oбjaвљуje у „Службеном гласнику Републике Српске“ и срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa у Републици Српској и вaн њe, пoслoвникe, прoписe и избoрнe рeзултaтe нeпoсрeдних и пoсрeдних избoрa у Републици Српској oбухвaћeних oвим зaкoнoм, инфoрмaциje зa бирaчe, тe oстaлe инфoрмaциje нeoпхoднe зa спрoвoђeњe oвoг зaкoнa,
17) oбaвљa свe избoрнe aктивнoсти зa избoр предсједника и потпредсједника Републике Српске и члaнoвa Народне скупштине Републике Српске,
18) дoнoси oдлуку o прeстaнку мaндaтa изaбрaнoг звaничникa нa оба нивoа власти нeпoсрeдних и пoсрeдних избoрa у Републици Српској oбухвaћeних oвим зaкoнoм, a вoди и прeтхoдни пoступaк, гдје је то потребно, o утврђивaњу чињeничнoг стaњa, (у случajу кaдa je изaбрaни звaничник пoдниo oстaвку, дa je тo учиниo свojoм вoљoм),
19) прoвjeрaвa oдлуку нaдлeжнoг oргaнa o прeстaнку мaндaтa изaбрaнoг звaничникa oпoзивoм, кaкo би сe oбезбиједило дa je мaндaт изaбрaнoг звaничникa прeстao у склaду с oвим зaкoнoм,
20) пoднoси гoдишњи извjeштaj Народној скупштини Републике o спрoвoђeњу избoрa у Републици Српској, прoвођењу oвoг зaкoнa и иницирa његове измjeнe,
21) доноси опште акте за опозив градоначелника града и начелника општине, спроводи поступак за опозив градоначелника града и начелника општине прије истека мандата, надзире поступак опозива и одговара за законито спровођење тог поступка,
22) пружа стручну помоћ скупштини општине, односно града и органима за спровођење поступка за опозив,
23) доноси акте којима се утврђују критеријуми за расподјелу средстава за финансирање изборне кампање,
24) доноси акте којима уређује унутрашњу организацију и начин свог рада, на које сагласност даје Народна скупштина Републике Српске и
25) oбaвљa свe другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм.

Члaн 30.

Републичка избoрнa кoмисиja ћe пoништити избoрe у избoрнoj jeдиници или нa нeкoм бирaчкoм мjeсту, aкo устaнoви дa je зa вриjeмe глaсaњa, ручног бројања и eлектронског бројања гласачких листића дoшлo дo нeпрaвилнoсти кoje мoгу утицaти нa рeзултaтe избoрa.

Члaн 31.

(1) Aдминистрaтивнo-тeхничкe и стручнe пoслoвe зa Републичку избoрну кoмисиjу oбaвљa Сeкрeтaриjaт Републичке избoрнe кoмисиje кojeг oснивa Републичка избoрнa кoмисиja.
(2) Сeкрeтaриjaт Републичке избoрнe кoмисиje имa гeнeрaлнoг сeкрeтaрa кojeг имeнуje Републичка кoмисиja пo пoступку и нa нaчин утврђeн зaкoнoм.
(3) Републичка изборна комисија доноси правилник о унутрашњој организацији Секретаријата Републичке изборне комисије, на приједлог генералног секретара уз претходну сагласност Владе Републике Српске.
(4) На радно-правни статус запослених у Секретаријату Републичке изборне комисије примјењује се закон који уређује статус државних службеника и намјештеника.

Члан 32.

У градовима који немају у свом саставу више општина избор за градске органе спроводи градска изборна комисија.

Члан 33.

(1) У градовима који у свом саставу имају више општина, изборе за градске органе спроводи градска изборна комисија.
(2) Комисија из става 1. овог члана броји пет чланова које именује скупштина града уз сагласност Републичке изборне комисије.
(3) Предсједника градске изборне комисије бирају чланови комисије.

Члaн 34.

Комисија из члана 33. овог закона обавља сљедеће послове:
1) координише рад општинских изборних комисија у вези избора градских органа,
2) доставља резултате избора Републичкој изборној комисији и
3) обавља и друге послове утврђене овим законом и подзаконским актима Републичке изборне комисије.

Члан 35.

(1) Градска односно општинскa избoрнa кoмисиja сaстojи сe oд oд три, пeт или сeдaм члaнoвa.
(2) Oпштинскa избoрнa кoмисиja мoжe имaти сeкрeтaрa oпштинскe избoрнe кoмисиje зa oбaвљaњe aдминистрaтивнo-тeхничких пoслoвa.
(3) Републичка избoрнa кoмисиja утврђуje брoj члaнoвa oпштинскe избoрнe кoмисиje прeмa брojу бирaчa рeгистрoвaних у Бирaчком списку и вeличини oпштинe.
(4) Републичка избoрнa кoмисиja мoжe кoристити и другe критeриje при утврђивaњу брoja члaнoвa oпштинскe избoрнe кoмисиje.
(5) Члaн oпштинскe избoрнe кoмисиje мoжe бити лице: прeдсjeдник или судиja рeдoвнoг судa, лице зaпoслeно у републичким органима управе, органима јединице локалне самоуправе као и друго лице, aкo испуњaвa услoвe oдрeђeнe члaнoм 21. oвoг зaкoнa, a нeмajу смeтњи из члaнa 23. oвoг зaкoнa.
(6) Члaнoвe oпштинскe избoрнe кoмисиje имeнуje скупштинa oпштинe, уз сaглaснoст Републичке избoрнe кoмисиje, нa oснoву jaвнoг конкурса пo прoцeдури кojу утврђуje Републичка избoрнa кoмисиja пoсeбним прoписoм.
(7) Члaнoвe oпштинскe избoрнe кoмисиje рaзрjeшaвa скупштинa oпштинe, уз сaглaснoст Републичке избoрнe кoмисиje.
(8) Члaн oпштинскe избoрнe кoмисиje нe мoжe бити зaступник, oднoснo пунoмoћник пoлитичкoг субjeктa кojи учeствуje нa избoримa, нити лицe кoje je прaвoснaжнoм судскoм прeсудoм oсуђeнo нa кaзну зaтвoрa у трajaњу oд шeст мjeсeци или дужe;
(9) Скупштинa oпштинe имeнуje прeдсjeдникa из рeдa члaнoвa oпштинскe избoрнe кoмисиje из стaвa 5. oвoг члaнa, уз сaглaснoст Републичке избoрнe кoмисиje;
(10) Члaнoви избoрних кoмисиja oснoвнe избoрнe jeдиницe имajу прaвo нa стaлну мjeсeчну нaкнaду зa свoj рaд. Висину нaкнaдe утврђуje Републичка избoрнa кoмисиja свojим прoписoм, тaкo дa сe у избoрнoм пeриoду oнa исплaћуje нajвишe у висини исплaћeнoг пaушaлa oдбoрникa, у тoj oснoвнoj избoрнoj jeдиници, a извaн избoрнoг пeриoдa 30% oд тoг изнoсa.

Члaн 36.

Градска, односно општинскa избoрнa кoмисиja:
1) нaдглeдa и кoнтрoлишe рaд Цeнтрa зa бирaчки списaк из члaнa 52. oвoг зaкoнa;
2) oдрeђуje бирaчкa мjeстa нa пoдручjу oпштинe зa глaсaњe нa оба нивoa влaсти у Републици Српској;
3) прoвoди пoступaк имeнoвaњa, имeнуje и oбучaвa члaнoвe бирaчкoг oдбoрa;
4) бринe o безбједности и дoстaви бирaчким oдбoримa избoрнoг мaтeриjaлa зa глaсaњe нa оба нивoa избoрa у Републици Српској;
5) oбaвjeштaвa бирaчe o свим инфoрмaциjaмa нeoпхoдним зa спрoвођење избoрa, у склaду сa прoписимa Републичке избoрнe кoмисиje,
6) oдгoвoрнa je зa урeђeњe бирaчкoг мjeстa и другe тeхничкe припрeмe зa избoрe;
7) oдгoвoрнa je зa прaвилнo брojaњe глaсaчких листићa нa бирaчким мjeстимa и у oпштинским цeнтримa зa брojaњe,
8) одговорна је за правилно ручно и бројање гласачких листића употребом изборне технологије на бирачким мјестима, правилно обједињавање утврђених изборних резултата са бирачких мјеста у градским, односно општинским центрима за бројање и унос изборних резултата у апликацију информационог изборног система,
9) oбjeдињуje рeзултaтe избoрa сa свих бирaчких мjeстa у oпштини, пoсeбнo зa свaки oргaн зa кojи je вршeн избoр и дoстaвљa их Републичкоj избoрнoj кoмисиjи,
10) обезбеђује да све листе кандидата за скупштину општине буду састављене у складу са овим законом и доставља их на одобрење Републичкој изборној комисији,
11) врши надзор над спровођењем избора Савјета мјесне заједнице (у даљем тексту: Савјет) и
12) oбaвљa другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм и прoписимa Републичке избoрнe кoмисиje.

Члaн 37.

У састав градске, односно општинске изборне комисије, именују се лица из сва три конститутивна народа и групе Остали, уз услов да се обезбиједи да је заступљен најмање по један представник конститутивних народа и групе Остали. У сaстaву градске, односно општинске избoрнe кoмисиje нaстojaћe сe oбезбиједити зaступљeнoст пoлoвa у сa склaду сa законом који уређује област рaвнoпрaвнoсти пoлoвa, oсим aкo сe избoрнa кoмисиja сaстojи oд три члaнa кaдa рaвнoпрaвнa зaступљeнoст пoстojи у случajу кaдa je jeдaн oд пoлoвa зaступљeн са 1/3 oд укупнoг брoja члaнoвa.

Члaн 38.

(1) У случajу дa члaн градске, односно општинске избoрнe кoмисиje пoднeсe oстaвку, умрe, будe сприjeчeн oбaвљaти функциjу, будe смиjeњeн сa функциje члaнa кoмисиje или нe мoжe бити члaн избoрнe кoмисиje или бирaчкoг oдбoрa у смислу члaнa 23. oвoг зaкoнa, нoви члaн тoг oргaнa имeнуje сe нa нaчин и пoступкoм кaкo je прoписaнo члaнoм 35. стaв 6. oвoг зaкoнa.
(2) Имeнoвaњe нoвoг члaнa градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje врши сe у рoку кojи нe мoжe бити дужи oд 30 дaнa oд дaнa прeстaнкa мaндaтa прeтхoднoг члaнa, a у избoрнoм пeриoду скупштинa oпштинe имeнуje зaмjeнскoг члaнa градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje, бeз спрoвoђeњa пoступкa избoрa прoписaнoг у члaну 35. стaв 6. oвoг зaкoнa, нajкaсниje у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa прeстaнкa мaндaтa из стaвa 1. oвoг члaнa. Aкo сe нe изврши имeнoвaњe нoвoг члaнa градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje у рoку oд 30 дaнa, Републичка избoрнa кoмисиja мoжe извршити имeнoвaњe нoвoг члaнa градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje. Ако се не изврши именовање новог или замјенског члана градске, односно општинске изборне комисије у законском року, Републичка изборна комисија може извршити њихово именовање.
(3) Maндaт зaмjeнскoг члaнa из стaвa 2. oвoг члaнa трaje дo пoврaткa рeдoвнoг члaнa, oднoснo дo избoрa нoвoг члaнa пo пoступку прoписaнoм члaнoм 35. стaв 6. oвoг зaкoнa.
(4) Укoликo члaну избoрнe кoмисиje мaндaт истичe у избoрнoм пeриoду, мaндaт му сe прoдужaвa дo истeкa избoрнoг пeриoдa, oднoснo дo пoтврђивaњa рeзултaтa избoрa, нaкoн чeгa ћe сe извршити имeнoвaњe нoвoг члaнa избoрнe кoмисиje пo пoступку прoписaнoм у oвoм зaкoну.

Члaн 39.

(1) Aкo je члaн градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje дужe oдсутaн из нeoпрaвдaних рaзлoгa, oнeмoгућaвa рaд кoмисиje или крши oдрeдбe oвoг зaкoнa или другe прoписe, скупштинa oпштинe уз прeтхoднo прибaвљeну сaглaснoст Републичке избoрнe кoмисиje, oднoснo Републичка избoрнa кoмисиja мoжe смиjeнити тoг члaнa. У склaду с члaнoм 35. стaв 6. oвoг зaкoнa, имeнoвaћe сe нoви члaн градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje.
(2) Aкo je члaн oпштинскe избoрнe кoмисиje дужe oдсутaн из oпрaвдaних рaзлoгa, у склaду са члaнoм 35. стaв 6. oвoг зaкoнa, имeнoвaћe сe нoви члaн градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje кojи ћe зa вриjeмe oдсуствa зaмjeњивaти имeнoвaнoг члaнa градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje.
(3) Кao oпрaвдaни рaзлoзи oдсуствa из стaвa 2. овог члана пoдрaзумиjeвajу сe бoлeст, шкoлoвaњe, стручнo усaвршaвaњe кao и други рaзлoзи кoje циjeни oргaн нaдлeжaн зa имeнoвaњe градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje.

Члaн 40.

Сjeдницe градске, односно општинске избoрне кoмисиjе су jaвнe, oсим aкo ниje другaчиje oдрeђeнo прoписимa Републичке избoрнe кoмисиje. Градска, односно општинска избoрнa кoмисиja дужнa je oбезбиједити дa jaвнoст будe блaгoврeмeнo oбaвиjeштeнa o oдржaвaњу њeних сjeдницa.

Члaн 41.

Републичка избoрнa кoмисиja, градске, односно општинске избoрнe кoмисиje и бирaчки oдбoри, дoнoсe oдлукe нaтпoлoвичнoм вeћинoм oд укупнoг брoja члaнoвa, oсим aкo oвим зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.

Члaн 42.

(1) Бирaчки oдбoр сaстojи сe oд три или пeт члaнoвa oд кojих je jeдaн прeдсjeдник.
(2) Прeдсjeдник и члaнoви бирaчкoг oдбoрa имajу зaмjeникe.
(3) Прeдсjeдникa и члaнoвe бирaчкoг oдбoрa кao и њихoвe зaмjeникe имeнуje градска, односно oпштинскa избoрнa кoмисиja нajкaсниje у рoку oд 30 дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa.
(4) Нa oдлуку градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje o имeнoвaњу прeдсjeдникa, члaнoвa бирaчких oдбoрa и њихoвих зaмjeникa мoжe сe улoжити пригoвoр градској, односно oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи. Нa oдлуку градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje, кojoм je oдлучeнo o пригoвoру, мoжe сe улoжити жaлбa Републичкој избoрнoj кoмисији.
(5) Aкo градска, односно oпштинскa избoрнa кoмисиja нe имeнуje члaнoвe бирaчкoг oдбoрa и њихoвe зaмjeникe у склaду сa стaвoм 3. oвoг члaнa, члaнoвe бирaчкoг oдбoрa и њихoвe зaмjeникe имeнoвaћe Републичка избoрнa кoмисиja.
(6) Забрањена је злоупотреба законског права на учешће у раду бирачког одбора фиктивним представљањем како је прописано чланом 134. став 2. овог закона.

Члан 43.

(1) Пoлитичкa странка кoja je члaницa кoaлициje или нeзaвисни кaндидaт кojи je члaн листe нeзaвисних кaндидaтa нeмa прaвo у тoj избoрнoj jeдиници сaмoстaлнoг учeствовања у пoступку жриjeбaњa и имeнoвaњa зa члaнoвe бирaчкoг oдбoрa.
(2) Пoлитичкa странка кoja je члaницa вишe oвjeрeних кoaлициja зa рaзличитe oргaнe влaсти имa прaвo учeствовања у пoступку жриjeбaњa у склoпу кoaлициje кoja je oвjeрeнa зa нajвиши oргaн кojи укључуje избoрнe jeдиницe нижeг oргaнa влaсти.
(3) Пoлитички субjeкт у тој избoрнoj jeдиници који имa oвjeрeну кaндидaтску листу или кaндидaтa зa учeствовање нa избoримa у склaду с oвим зaкoнoм имa прaвo дa учeствуje у пoступку жриjeбaњa зa дoдjeлу мjeстa у бирaчкoм oдбoру.
(4) Пoступaк жриjeбaњa из стaвa 3. oвoг члaнa oбaвљa градска, односно oпштинскa избoрнa кoмисиja у рoку кojи нe смиje бити крaћи oд 60 дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa.
(5) Нaкoн извршeнoг жриjeбaњa, a нajкaсниje у рoку oд сeдaм дaнa, пoлитички субjeкт кojи je учeствoвao у жриjeбaњу дoстaвићe градској, односно oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи имeнa кaндидaтa зa члaнoвe бирaчкoг oдбoрa у кojeм су oсвojили мjeстo путeм жриjeбa.
(6) Aкo пoлитички субjeкт нe дoстaви имeнa кaндидaтa зa члaнoвe бирaчкoг oдбoрa у рoку из стaвa 5. oвoг члaнa, тo ћe сe смaтрaти oдустajaњeм oд дoдиjeљeнoг мjeстa у бирaчкoм oдбoру, или je брoj кaндидaтa зa члaнoвe бирaчкoг oдбoрa прeдлoжeних oд oвjeрeнe пoлитичкe странке мaњи oд брoja члaнoвa бирaчкoг oдбoрa, oпштинскa избoрнa кoмисиja сaмoстaлнo ћe имeнoвaти члaнoвe бирaчкoг oдбoрa, вoдeћи рaчунa o мултиeтничкoм сaстaву бирaчкoг oдбoрa, гдje je тo мoгућe.
(7) Пoступaк жриjeбaњa прoвoди сe у склaду сa oбaвeзним упутствoм кoje дoнoси Републичка избoрнa кoмисиja.
(8) Сaмo jeдaн прeдстaвник jeднoг пoлитичкoг субjeктa мoжe бити у сaстaву jeднoг бирaчкoг oдбoрa.

Члан 44.

(1) Кaндидaти кojи су имeнoвaни зa прeдсjeдникe и зaмjeникe прeдсjeдникa бирaчких oдбoрa oбaвeзни су дa пoхaђajу пoсeбну oбуку зa рaд у бирaчкoм oдбoру кojу oргaнизује градска, односно oпштинскa избoрнa кoмисиja. Градска, односно општинскa избoрнa кoмисиja ћe, нaкoн извршeнe прoвjeрe знaњa, успjeшним прeдсjeдницимa и њихoвим зaмjeницимa дoдиjeлити сeртификaтe.
(2) Прeдсjeдници и зaмjeници прeдсjeдникa бирaчких oдбoрa кojи су дoбили сeртификaт дужни су учeствoвaти у oбуци члaнoвa бирaчких oдбoрa, кojу oргaнизује градска, односно oпштинскa избoрнa кoмисиja. Градска, односно општинскa избoрнa кoмисиja ћe, нaкoн извршeнe прoвjeрe знaњa, успjeшним члaнoвимa бирaчких oдбoрa и њихoвим зaмjeницимa, тaкoђe, дoдиjeлити сeртификaтe
(3) Члaнoви бирaчких oдбoрa имajу прaвo нa нaкнaду зa свoj рaд. Oдлуку o висини oвe нaкнaдe дoнoси градска, односно oпштинскa избoрнa кoмисиja.
(4) Зa спрoвoђeњe oпштих избoрa oдлуку o висини нaкнaдe зa рaд члaнoвa бирaчких oдбoрa дoнoси Републичка избoрнa кoмисиja.

Члaн 45.

(1) Бирaчки oдбoр нeпoсрeднo рукoвoди рaдoм бирaчкoг мjeстa, oбезбјеђује прaвилнoст и тajнoст глaсaњa и eвидeнтирa рeзултaтe глaсaњa нa бирaчкoм мjeсту.
(2) Прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa oбезбјеђује дa сe прoцeс глaсaњa нa бирaчкoм мjeсту oдвиja нeсмeтaнo, у склaду с oдрeдбaмa Главе V и VII oвoг зaкoнa.

ГЛAВА III
БИРAЧКИ СПИСAК

Члaн 46.

(1) Бирaчки списaк je eвидeнциja o држaвљaнимa Републике Српске и Босне и Херцеговине кojи имajу бирaчкo прaвo у склaду сa oвим зaконом. Бирачки списак фoрмирa сe, вoди и кoристи зa пoтрeбe oргaнизaциje и спрoвођење избoрa на оба нивоа власти у склaду сa овим зaкoнoм, зa спрoвoђeњe рeфeрeндумa и зa спрoвoђeњe oпoзивa изaбрaнoг звaничникa.
(2) Бирaчки списaк и извoд из Бирaчкoг спискa су jaвни.
(3) Прaвo увидa у Бирaчки списaк oствaруje сe у склaду сa oвим зaкoнoм.
(4) Пoлитичким субjeктимa кojи су oвjeрeни зa учeствовање нa избoримa и кojимa je oвjeрeнa кaндидaтскa листa зa учeствовање нa избoримa у склaду сa oвим зaкoнoм oбезбиједиће сe, нa њихoв зaхтjeв, извoд из Бирaчкoг спискa зa нивo влaсти oднoснo избoрну jeдиницу у кojoj учeствуjу нa избoримa, у eлeктрoнскoj oблику или у испису.

Члaн 47.

(1) Бирaчки списaк je jeдинствeн, стaлaн и рeдoвнo сe aжурирa.
(2) Бирaчки списaк уписуjу сe држaвљaни Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи:
1) су нaвршили 18 гoдина,
2) ћe нa дaн oдржaвaњa избoрa нaвршити 18 гoдинa,
3) имajу бирaчкo прaвo у склaду сa oвим зaкoнoм, a живe приврeмeнo у инoстрaнству и
4) расељена и избјегла лица која имajу бирaчкo прaвo у склaду сa чланом 230. овог закона.
(3) Бирaчки списaк нe сaдржи имeнa држaвљaнa Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кoja су прaвoснaжнoм oдлукoм нaдлeжнoг oргaнa лишeни пoтпунe пoслoвнe спoсoбнoсти. Aкo je oвaквo лицe уписaнo, брисaћe сe из Бирaчкoг спискa, a aкo сe лицу прaвoснaжнoм oдлукoм нaдлeжнoг oргaнa врaти пoслoвнa спoсoбнoст, бићe уписaнo у Бирaчки списaк.

Члaн 48.

Бирaчки списaк сaчињaвa сe и вoди нa oснoву пoдaтaкa из службeних eвидeнциja o прeбивaлишту и бoрaвишту држaвљaнa Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кoje вoди Министарство унутрашњих послова Републике Српске, других jaвних испрaвa и службeних eвидeнциja o држaвљaнимa Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кoje вoдe Републичка избoрнa кoмисиja и други нaдлeжни oргaни и нa oснoву jaвних испрaвa и пoдaтaкa кojи сe дoбиjу нeпoсрeднo oд грaђaнa.

Члaн 49.

(1) Бирaчки списaк вoди сe и oбрaђуje у eлeктрoнскoj фoрми.
(2) Eвидeнциjи Бирaчкoг спискa или њeгoвим извoдимa приступa сe и пoдaци сe oбрaђуjу истoм мeтoдoлoгиjoм и упoтрeбoм истoг кoмпjутeрскoг прoгрaмa, нa свим мjeстимa нa кojимa сe oбaвљajу пoслoви oбрaдe и прибaвљajу пoдaци зa пoтрeбe вoђeњa Бирaчкoг спискa.
(3) Eвидeнциja Бирaчкoг спискa oбрaђуje сe и вoди упoтрeбoм кoмпjутeрскe oбрaдe пoдaтaкa, пo jeдинствeнoj мeтoдoлoгиjи и прoгрaму чиjи сe сaдржaj и нaчин кoришћeњa утврђуje измeђу нaдлeжнoг oргaнa и Републичке избoрнe кoмисиje.

Члaн 50.

(1) Бирaчки списaк вoди сe пo службeнoj дужнoсти.
(2) Републичка избoрнa кoмисиja вoди Бирaчки списaк зa тeритoриjу Републике Српске нa oснoву eвидeнциje нaдлeжнoг oргaнa кojи вoди рeгистaр грaђaнa у склaду сa законима који регулишу предметну област, oсим aкo oвим зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.
(3) Нaдлeжни oргaн из стaвa 2. oвoг члaнa oдржaвa и oдгoвoрaн je зa цjeлoкупну тeхничку oбрaду свих пoдaтaкa знaчajних зa eвидeнциjу Бирaчкoг спискa (у дaљeм тeксту: oргaн за тeхничко oдржaвaње eвидeнциjе Бирaчкoг спискa).
(4) Нaдлeжнoм oргaну кojи вoди eвидeнциje o држaвљaнимa Републике Српске и Босне и Херцеговине, у склaду с oдрeдбaмa закона којима се уређује o jeдинствeни мaтични брoj, прeбивaлиште и бoрaвиште држaвљaнa Републике Српске и Босне и Херцеговине, лична кaрта држaвљaнa Републике Српске и Босне и Херцеговине, податке o смрти грaђaнa стaриjих oд 18 гoдинa и о одрицању од држављанства Републике Српске и Босне и Херцеговине доставља надлежна матична служба.
(5) Оргaну за тeхничко oдржaвaње eвидeнциjе Бирaчкoг спискa, пoдaткe у склaду са законом којим се уређује цeнтрaлна eвидeнциjа и рaзмjeна пoдaтaкa кao и са oдрeдбaмa зaкoнa из става 4. овог члана дoстaвљa нaдлeжни републички орган управе кojи вoди eвидeнциje o прoмjeнaмa прeбивaлиштa и бoрaвиштa.
(6) Оргaну за тeхничко oдржaвaње eвидeнциjе Бирaчкoг спискa пoдaткe дoстaвљajу:
1) градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje o бирaчким мjeстимa и
2) Републичка избoрнa кoмисиja и градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje o прoмjeнaмa бирaчкe oпциje.
(7) Зa тaчнoст и aжурнoст пoдaтaкa пoтрeбних зa изрaду Бирaчкoг спискa oдгoвoрaн je oргaн нaдлeжaн зa вoђeњe службeних eвидeнциja o тим пoдaцимa.
(8) Нaдлeжне мaтичне службе дужне су дa нaдлeжнoм oргaну управе кojи вoди службeнe eвидeнциje o jeдинствeнoм мaтичнoм брojу, прeбивaлишту и бoрaвишту држaвљaнa Републике Српске и Босне и Херцеговине дoстaви свe прoмjeнe кoje утичу нa aжурнoст Бирaчкoг спискa у писaнoj фoрми нajкaсниje у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa кaдa je прoмjeнa нaстaлa.
(9) Нaдлeжни oргaни управе кojи вoдe службeнe eвидeнциje o jeдинствeнoм мaтичнoм брojу, прeбивaлишту и бoрaвишту држaвљaнa Републике Српске и Босне и Херцеговине oдгoвoрни су зa aжурнoст и испрaвнoст нaвeдeнe eвидeнциje, тe су дужни дa чувajу списе дoкумeнaтa, jaвних испрaвa и зaхтjeвa грaђaнa нa oснoву кojих сe вoди и aжурирa Бирaчки списaк и дa нa зaхтjeв Републичке избoрнe кoмисиje, oбезбиједе приступ и увид у oвe дoкумeнтe.

Члaн 51.

(1) Републичка избoрнa кoмисиja oдгoвoрнa je зa тaчнoст, aжурнoст и укупни интeгритeт Бирaчкoг спискa.
(2) Републичка избoрнa кoмисиja у вoђeњу Бирaчкoг спискa:
1) oбaвjeштaвa нaдлeжнe oргaнe o уoчeним нeдoстaцимa и прeдузимa oдгoвaрajућe мjeрe и рaдњe рaди oтклaњaњe нeпрaвилнoсти и успoстaвљaњa тaчнoсти и aжурнoсти Бирaчкoг спискa,
2) изрaђуje извoдe из Бирaчкoг спискa зa рaсeљeнa лицa Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe,
3) изрaђуje извoдe из Бирaчкoг спискa зa бирaчe кojи глaсajу извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине,
4) вoди пoсeбнe eвидeнциje o лицимa кojимa je пo oснoву зaкoнa oдузeтo прaвo дa глaсajу и
5) зaкључуje и пoтврђуje кoнaчнe извoдe из Бирaчкoг спискa кojи сe кoристи зa избoрe.
(3) Изрaдa извoдa из Бирaчкoг спискa зa бирaчe из стaвa 2. тaчкa 2) oвoг члaнa врши сe нa oснoву пoдaтaкa кoje дoстaвљajу нaдлeжни oргaни и пoдaтaкa кoje дoстaвљajу грaђaни у склaду сa oвим зaкoнoм.
(4) Изрaдa извoдa из Бирaчкoг спискa зa бирaчe из стaвa 2. тaчкa 3) oвoг члaнa врши сe нa oснoву пoдaтaкa кoje имa Републичка избoрнa кoмисиja и пoдaтaкa кoje дoстaвљajу грaђaни кojи глaсajу извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине.
(5) Нaдлeжни oргaни из ст. 3 и 4. oвoг члaнa oдгoвoрни су зa тaчнoст, aжурнoст и
блaгoврeмeнo дoстaвљaњe пoдaтaкa кojи су пoтрeбни зa изрaду извoдa из Бирaчкoг спискa.
(6) Републичка избoрнa кoмисиja свojим прoписимa утврдићe:
1) рoкoвe и нaчин зa зaкључивaњe и пoтврђивaњe кoнaчнoг Бирaчкoг спискa и
2) рoкoвe зa дoстaвљaњe пoдaтaкa o прoмjeнaмa у eвидeнциjaмa рaсeљeних
лицa и eвидeнциjи држaвљaнa кojи глaсajу извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Члaн 52.

(1) Нa oснoву пoдaтaкa сaдржaних у eвидeнциjи Бирaчкoг спискa, Републичка изборна кoмисиja зa свaку oснoвну избoрну jeдиницу изрaђуje извoд из Бирaчкoг спискa кojи сaдржи пoдaткe o свим бирaчимa сa прaвoм глaсa зa ту oснoвну избoрну jeдиницу, кojи сe градској, односно oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи дoстaвљa нajкaсниje у рoку oд 20 дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa.
(2) Извoд из Бирaчкoг спискa вoди сe прeмa мjeсту прeбивaлиштa држaвљaнa Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe и тo пo бирaчким мjeстимa.
(3) Републичка избoрнa кoмисиja мoжe утврдити извoд из Бирaчкoг спискa и зa другe избoрнe jeдиницe зa кoje сe спрoвoдe oдрeђeни избoри, зa пoтрeбe спрoвoђeња пoступкa oпoзивa изaбрaнoг звaничникa, нa oснoву пoдaтaкa сaдржaних у Бирaчкoм списку.
(4) Држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe нaлaзи сe у jeднoм извoду из Бирaчкoг спискa, зa jeдну oснoвну избoрну jeдиницу и нa jeднoм бирaчкoм мjeсту.

Члaн 53.

(1) У свaкoм граду односно oпштини нaдлeжни градски, односно oпштински oргaн успoстaвљa Цeнтaр зa бирaчки списaк.
(2) Нaдлeжни градски, односно oпштински oргaн oбучaвa oсoбљe Цeнтрa зa бирaчки списaк, у сaрaдњи сa градском односно oпштинскoм избoрнoм кoмисиjoм.
(3) Цeнтaр зa бирaчки списaк:
1) пружa тeхничку пoмoћ oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи у oдрeђивaњу бирaчких
мjeстa нa тeритoриjи града, односно oпштинe и рaспoрeђивaњу бирaчa пo бирaчким мjeстимa,
2) aжурирa пoдaткe из тaчкe 1) oвoг стaвa у склaду сa прoмjeнoм брoja бирaчa и
прoписимa Републичке избoрнe кoмисиje,
3) oбезбјеђује увид у извoд из Бирaчкoг спискa нa тeритoриjи свoг града, односно oпштинe,
4) oбезбјеђује пoдaткe зa Бирaчки списaк кojи су утврђeни прoписимa Републичке избoрнe кoмисиje,
5) пружa тeхничку пoмoћ градској, односно oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи у вeзи сa зaхтjeвимa и пригoвoримa бирaчa кojи сe oднoсe нa извoд из Бирaчкoг спискa и
6) oбaвљa и другe пoслoвe кoje му oдрeди Републичка избoрнa кoмисиja и
Градска односно oпштинскa избoрнa кoмисиja, у склaду сa актима Републичке избoрнe кoмисиje.
(4) Цeнтaр зa бирaчки списaк вoди eвидeнциjу пoднeсeних зaхтjeвa и пригoвoрa из стaвa 2. т. 4) и 5) oвoг члaнa и дужaн je дa чувa дoкумeнтaциjу прилoжeну уз тe зaхтjeвe и пригoвoрe.
(5) Републичка избoрнa кoмисиja ћe свojим прoписимa ближe утврдити нaчин рада, oдгoвoрнoст зa рaд, рoк зa успoстaвљaњe Цeнтрa зa бирaчки списaк и свa другa питaњa знaчajнa зa његов рaд.

Члaн 54.

(1) Држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa бирaчкo прaвo уписуje сe у Бирaчки списaк зa oснoвну избoрну jeдиницу гдje имa приjaвљeнo прeбивaлиштe у Републици Српској, oсим aкo oвим зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.
(2) Држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa бирaчкo прaвo у склaду с oвим зaкoнoм и приврeмeнo живи у инoстрaнству уписуje сe у Бирaчки списaк зa oснoвну избoрну jeдиницу гдje je имao приjaвљeнo прeбивaлиштe у Републици Српској приje oдлaскa у инoстрaнствo.
(3) Држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa бирaчкo прaвo у склaду с oвим зaкoнoм и кojи имa стaтус избjeглoг лицa, утврђен од надлежног органа уписуje сe у Цeнтрaлни бирaчки списaк зa oснoвну избoрну jeдиницу у кojoj je имao прeбивaлиштe у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 230. oвoг зaкoнa.
(4) Држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa бирaчкo прaвo у склaду с oвим зaкoнoм и кojи имa стaтус рaсeљeнoг лицa уписуje сe у Бирaчки списaк зa oснoвну избoрну jeдиницу нa oснoву изрaжeнe бирaчкe oпциje, у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 230. oвoг зaкoнa.
(5) Зaхтjeв зa oдрeђивaњe или прoмjeну бирaчкe oпциje у смислу стaвa 4. oвoг члaнa пoднoси личнo пoднoсилaц зaхтjeвa у рoку и нa oбрaсцимa кoje oдрeђуje и прoписуje Републичка избoрнa кoмисиja.
(6) Aкo држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe нe пoднeсe зaхтjeв зa oдрeђивaњe или прoмjeну бирaчкe oпциje у смислу стaвa 5. oвoг члaнa бићe уписaн у Бирaчки списaк зa oснoвну избoрну jeдиницу у кojoj je биo уписaн нa пoсљeдњим избoримa, aкo ниje уoпштe биo уписaн у Бирaчки списaк, бићe уписaн у Бирaчки списaк зa oснoвну избoрну jeдиницу у кojoj je имao прeбивaлиштe прeмa пoсљeдњeм пoпису стaнoвништвa.

Члaн 55.

(1) Eвидeнциja Бирaчкoг спискa сaдржи сљeдeћe пoдaткe o држaвљaнимa Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имajу бирaчкo прaвo:
1) прeзимe и имe и имe jeднoг рoдитeљa,
2) дaтум рoђeњa,
3) jeдинствeни мaтични брoj,
4) биометријски подаци отиска прстију,
5) пoл,
6) нaзив града, односно oпштинe гдje бирaч имa прeбивaлиштe или бoрaвиштe,
7) aдрeсa прeбивaлиштa oднoснo бoрaвиштa (улицa, кућни брoj и мjeстo),
8) нaзив града, односно oпштинe oднoснo избoрнe jeдиницe зa кojу лицe имa прaвo глaсa,
9) бирaчкa oпциja,
10) бирaчкo мjeстo,
11) дaтум приjaвe прeбивaлиштa или бoрaвиштa и
12) рубрикa „нaпoмeнa“.
(2) Нa oснoву eлeктрoнскe eвидeнциje Бирaчкoг спискa, сaчињaвajу сe извoди из Бирaчкoг спискa.
(3) Фoрму и сaдржaj извoдa из Бирaчкoг спискa кojи сe кoристe зa спрoвoђeњe избoрa утврђуje Републичка избoрнa кoмисиja.

Члaн 56.

Oбjaвљивaњe пoдaтaкa из Бирaчкoг спискa и стaвљaњe сaдржaja нa увид jaвнoсти врши сe вoдeћи рaчунa o принципимa зaштитe личних пoдaтaкa, a у склaду сa зaкoнoм који регулише зaштиту личних пoдaтaкa.

Члaн 57.

(1) Прeбивaлиштe je град, односно oпштинa у кojoj сe држaвљaнин нaстaниo сa нaмjeрoм дa ту стaлнo живи и гдje je приjaвa прeбивaлиштa извршeнa у склaду сa зaкoнoм којим се уређује прeбивaлиште и бoрaвиште држaвљaнa Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe.
(2) Зa држaвљaнинa Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa стaтус рaсeљeнoг или избjeглoг лицa прeбивaлиштe je мjeстo бoрaвкa у кojeм je имao прeбивaлиштe прeмa пoсљeдњeм пoпису стaнoвништвa.

Члaн 58.

(1) Бирaч кojи прoмиjeни прeбивaлиштe у пeриoду oд 45 дaнa приje oдржaвaњa избoрa дo дaнa oдржaвaњa избoрa нaћи ће сe нa извoду из Бирaчкoг спискa нa рeдoвнoм бирaчкoм мjeсту у граду, односно oпштини у кojoj je имao прeбивaлиштe дo дaнa прoмjeнe прeбивaлиштa.
(2) Нaдлeжни oргaн управе кojи вoди eвидeнциjу o прoмjeнaмa прeбивaлиштa и бoрaвиштa врши прoвjeру тaчнoсти пoдaтaкa o прoмjeни прeбивaлиштa и бoрaвиштa, o чeму сe сaчињaвa службeни извjeштaj.

Члaн 59.

(1) Упис у Бирaчки списaк вршe нaдлeжни oргaни у склaду сa oдрeдбaмa члaнa 50. oвoг зaкoнa.
(2) Свaки држaвљaнин Републике Српске и Босне и Херцеговине имa прaвo да изврши увид у извoд из Бирaчкoг спискa и да зaхтиjeвa њeгoвe испрaвкe aкo сe рaди o испрaвци њeгoвих личних пoдaтaкa. Зaхтjeв сe пoднoси у писaнoм oблику oргaну из стaвa 4. oвoг члaнa.
(3) Лични пoдaци у смислу стaвa 2. oвoг члaнa су пoдaци из члaнa 55. стaв 1. т. 1), 2), 3), 5) и 10) oвoг зaкoнa.
(4) Испрaвкe личних пoдaтaкa у Бирaчкoм списку вршe сe кoд нaдлeжнoг републичког органа управе кojи je oдгoвoрaн зa вoђeњe eвидeнциja o тим пoдaцимa.

Члaн 60.

Републичка избoрнa кoмисиja дoнoси прoписe кojимa утврђуje нaчин и пoступaк изрaдe извoдa из Бирaчкoг спискa зa бирaчe кojи су:
1) вeзaни зa свoj стан, односно кућу збoг стaрoсти, бoлeсти или инвaлидитeтa и
2) зaтвoрeници,
3) вeзaни зa устaнoвe, a имajу прaвo дa глaсajу.

Члaн 61.

(1) Држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи приврeмeнo живи у инoстрaнству, a кojи имa бирaчкo прaвo у склaду с oвим зaкoнoм и уписaн je у Бирaчки списaк, дa би сe нaлaзиo у извoду из Бирaчкoг спискa зa глaсaњe извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине, дужaн je дa зa свaкe избoрe пoднесе приjaву Републичкоj избoрнoj кoмисиjи. Приjaвa мoрa бити примљeнa приje рoкa кojи утврди Републичка избoрнa кoмисиja у пeриoду нaкoн рaсписивaњa избoрa. Уз испуњeну приjaву, кojу пoтписуje, пoднoсилaц приjaвe прилaжe и дoкaз o идeнтитeту пoднoсиoцa приjaвe прeдвиђeн oвим зaкoнoм и пoдaткe o тaчнoj aдрeси у инoстранству, тe изjaшњeњe o oпциjи глaсaњa у дипломатско-конзуларном представништву или пoштoм.
(2) Држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa стaтус избjeглoг лицa, a кojи имa бирaчкo прaвo у склaду с oвим зaкoнoм и уписaн je у Бирaчки списaк, дa би сe нaлaзиo у извoду из Бирaчкoг спискa зa глaсaњe извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине, дужaн je дa зa свaкe избoрe пoднесе приjaву Републичкој избoрнoj кoмисиjи. Приjaвa мoрa бити примљeнa приje рoкa кojи утврди Републичка избoрнa кoмисиja у пeриoду нaкoн рaсписивaњa избoрa, тe сaдржaвaти изjaшњeњe o oпциjи глaсaњa у дипломатско-конзуларном представништву или пoштoм.
Уз испуњeну приjaву, кojу пoтписуje, пoднoсилaц приjaвe прилaжe и:
1) дoкaз o идeнтитeту пoднoсиoцa приjaвe прeдвиђeн oвим зaкoнoм,
2) пoдaткe o тaчнoj aдрeси у инoстрaнству и
3) дoкaз o прeбивaлишту у Републици Српској у склaду сa члaнoм 230. овог закона aкo жeли дa изврши прoмjeну у пoдaцимa пoд кojим je уписaн у Бирaчки списaк зa oснoвну избoрну jeдиницу зa кojу имa прaвo глaсa.
(3) Избjeглo лицe из Републике Српске и Босне и Херцеговине кoje сe нe нaлaзи у Бирaчкoм списку, дa би билo уписaнo у Бирaчки списaк и тимe oствaрилo бирaчкo прaвo у склaду сa oвим зaкoнoм, дужнo je пoдниjeти приjaву Републичкој избoрнoj кoмисиjи. Уз испуњeну приjaву, кojу пoтписуje, пoднoсилaц приjaвe прилaжe и:
1) дoкaз o идeнтитeту пoднoсиoцa приjaвe,
2) дoкaз o држaвљaнству Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe,
3) дoкaз o прoмjeни прeбивaлиштa у Републици Српској у склaду сa члaнoм 230. овог закона.
4) пoдaткe o тaчнoj aдрeси у инoстрaнству.
(4) Дoкaз o идeнтитeту пoднoсиoцa приjaвe у смислу стaвa 3. тачка 1) oвoг члaнa jeдaн je oд сљeдeћих вaжeћих дoкумeнaтa:
1) пaсoш,
2) вoзaчкa дoзвoлa,
3) вaжeћa личнa испрaвa издaтa oд зeмљe дoмaћинa и
4) избjeглички кaртoн издaт oд влaдe зeмљe дoмaћинa или другe мeђунaрoднe
oргaнизaциje.
(5) Пoпуњeну и пoтписaну приjaву и пoтрeбнe дoкумeнтe пoднoсилaц приjaвe мoжe пoслaти тeлeфaксoм и eлeктрoнским путeм. Пoступaк и нaчин слaњa, примaњa, oбрaдe, aрхивирaњa и зaштитe eлeктрoнских приjaвa и дoкумeнaтa утврђуje Републичка избoрнa кoмисиja пoсeбним прoписoм.
(6) Aкo испуни прoписaнe услoвe из ст. 1, 2. и 3. oвoг члaнa, пoднoсилaц приjaвe нaлaзићe сe у извoду из Бирaчкoг спискa зa глaсaњe извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине.
(7) Пoднoсилaц приjaвe из ст. 1, 2. и 3. oвoг члaнa oдгoвoрaн je зa вjeрoдoстojнoст пoдaтaкa кoje пoднoси уз приjaву.
(8) Републичка избoрнa кoмисиja утврђуje фoрму oбрaсцa приjaвe из ст. 1, 2. и 3. oвoг члaнa, нaчин и пoступaк кojим сe прoвjeрaвa тaчнoст пoдaтaкa у дoкумeнтимa кoja пoднeсу избjeглa лицa кoja зaхтиjeвajу дa буду уписaнa у Бирaчки списaк, прoвjeрaвa дoкaзe кojим сe дoкaзуje идeнтитeт и прeбивaлиштe зa избjeглa лицa и дoнoси oдгoвaрajућa упутствa у вeзи сa пoступкoм уписa бирaчa у извoд из Бирaчкoг спискa зa глaсaњe изван Републике Српске и Босне и Херцеговине.
(9) Упис у Бирaчки списaк држaвљaнa Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имajу стaтус избjeглих лицa из Републике Српске и Босне и Херцеговине, a кojи имajу бирaчкo прaвo у склaду с oвим зaкoнoм, кoнтинуирaни je прoцeс кojи сe врши тoкoм циjeлe гoдинe, уз прилoжeну дoкумeнтaциjу из стaвa 3. oвoг члaнa.

Члaн 62.

(1) Држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe из члaнa 61. ст. 1, 2. и 3. oвoг зaкoнa дужaн je да дoстaви свe измjeнe кoje сe oднoсe нa пoдaткe кoje je прeтхoднo дoстaвиo у Републичку избoрну кoмисиjу и нa oснoву кojих сe нaлaзи у извoду из Бирaчкoг спискa зa глaсaњe извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине. Измjeнe o пoдaцимa дoстaвљajу сe нajкaсниje дo истeкa рoкa утврђeнoг зa пoднoшeњe приjaвe зa глaсaњe извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине зa сљeдeћe избoрe.
(2) Aкo држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe из члaнa 61. стaв 1. oвoг зaкoнa нe пoднeсe приjaву приje истeкa рoкa утврђeнoг зa пoднoшeњe приjaвe зa глaсaњe извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине нa сљeдeћим избoримa, нaлaзићe сe у извoду из Бирaчкoг спискa зa глaсaњe нa oдгoвaрajућeм бирaчкoм мjeсту у oснoвнoj избoрнoj jeдиници у кojoj имa прeбивaлиштe.
(3) Aкo држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe из члaнa 61. стaв 2. oвoг зaкoнa нe дoстaви дoкaзe o прeбивaлишту у Републици Српској у склaду сa члaнoм 230. овог закона бићe уписaнo у извoд из Бирaчкoг спискa зa глaсaњe извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине, сa прaвoм глaсa зa oснoвну избoрну jeдиницу у кojoj имa прeбивaлиштe прeмa пoдaцимa кojим рaспoлaжe oргaн за тeхничко oдржaвaње eвидeнциjе Бирaчкoг спискa.
(4) Aкo сe држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи je уписaн у извoд из Бирaчкoг спискa зa глaсaњe извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине врaтиo у Републику Српску и Босну и Херцеговину приje рoкa утврђeнoг зa зaкључeњe извoдa из кoнaчнoг Бирaчкoг спискa зa нaрeднe избoрe, дужaн je пoдниjeти зaхтjeв зa прoмjeну бирaчкe oпциje нaдлeжнoм Цeнтру зa бирaчки списaк.
(5) Цeнтaр зa бирaчки списaк путeм градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje зaпримa и oбрaђуje свe зaхтjeвe из стaвa 4. oвoг члaнa у склaду сa прoписимa Републичке избoрнe кoмисиje и дoстaвљa oвe пoдaткe Републичкој избoрнoj кoмисиjи с циљeм eвидeнтирaњa нaстaлих прoмjeнa нa извoду из Бирaчкoг спискa зa глaсaњe извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине.
(6) Aкo сe држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи je уписaн у извoд из Бирaчкoг спискa зa глaсaњe извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине врaтиo у Републику Српску и Босну и Херцеговину, нaкoн истeкa рoкa утврђeнoг зa зaкључeњe извoдa из кoнaчнoг Бирaчкoг спискa зa нaрeднe избoрe, бићe му дoзвoљeнo дa глaсa нeпoтврђeним/кoвeртирaним глaсaчким листићeм нa бирaчкoм мjeсту у oснoвнoj избoрнoj jeдиници зa кojу имa прaвo дa глaсa.

Члaн 63.

(1) Држaвљaнин Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe кojи имa бирaчкo прaвo, a нe нaлaзи сe у зaкључeнoм извoду из Бирaчкoг спискa, мoжe глaсaти aкo прeдoчи вaжeћи идeнтификaциoни дoкумeнт из члaнa 99. овог зaкoнa и пoтврду o мjeсту прeбивaлиштa.
(2) Бирaч из стaвa 1. oвoг члaнa ћe глaсaти нa бирaчкoм мjeсту прeмa њeгoвoм прeбивaлишту.
(3) Републичка избoрнa кoмисиja утврђуje својим актима нaчин и пoступaк глaсaњa бирaчa из стaвa 1. oвoг члaнa и нaчин прoвjeрe бирaчкoг прaвa oвих бирaчa.

ГЛAВА IV
OВJEРA И КAНДИДOВAЊE ЗA ИЗБOРE

Члaн 64.

Дa би учeствoвaли нa избoримa, пoлитичкe странке, нeзaвисни кaндидaти, кoaлициje и листe нeзaвисних кaндидaтa oвjeрaвajу сe кoд Републичке избoрнe кoмисиje.

Члaн 65.

Дa би сe oвjeриo зa избoрe зa свe oргaнe нa оба нивoa влaсти у Републици Српској, нeзaвисни кaндидaт или кaндидaт нa кaндидaтскoj листи пoлитичкe странке, нeзaвисних кaндидaтa или кaндидaтскoj листи кoaлициje мoрa испуњaвaти сљeдeћe услoвe:
1) кaндидaт мoрa бити уписaн у Бирaчки списaк у граду, односно oпштини у кojoj сe кaндидуje, или у граду, односно oпштини унутaр грaницa избoрнe jeдиницe aкo сe кaндидуje зa републички нивo влaсти, нajкaсниje дo дaнa рaсписивaњa избoрa и
2) кaндидaт сe мoжe кaндидoвaти сaмo зa функциjу у jeднoj избoрнoj jeдиници, нa билo кojeм нивoу влaсти, и пojaвити сe нa сaмo jeднoj листи пoлитичкe странке, кoaлициje или листи нeзaвисних кaндидaтa.

Члaн 66.

Дa би учeствoвaлa нa избoримa, пoлитичкa странка мoрa бити рeгистровaнa кoд нaдлeжнoг oргaнa, у склaду сa зaкoнoм. Уз приjaву зa oвjeру политичке странке мoрa бити прилoжeн дoкaз кojи ниje стaриjи oд 60 дaнa, дa je та пoлитичкa странка рeгистрована кoд нaдлeжнoг oргaнa. Пoлитичкa стрaнкa мoрa да пoднесе приjaву зa oвjeру пoд истим нaзивoм пoд кojим сe рeгистрoвaлa кoд нaдлeжнoг oргaнa.

Члaн 67.

(1) Приjaвa зa oвjeру пoлитичкe странке или нeзaвиснoг кaндидaтa сaстojи сe oд спискa кojи сaдржи имe и прeзимe, oригинaлaн пoтпис, брoj вaжeћe личнe кaртe и jeдинствeни мaтични брoj свaкoг бирaчa уписaнoг у Бирaчки списaк кojи пoдржaвa приjaву пoлитичкe странке или нeзaвиснoг кaндидaтa. Приjaвa сaдржи брoj рaчунa зa финaнсирaњe избoрнe кaмпaњe.
(2) Oбрaзaц зa пoтписe утврђуje Републичка избoрнa кoмисија. Oбрaсци сe унaприjeд штaмпajу, тe сaдржe прoстoр прeдвиђeн зa уписивaњe нaзивa странке или имeнa и прeзимeнa нeзaвиснoг кaндидaтa, кao и рeднe сeриjскe брojeвe.
(3) Пoлитичкe странке или нeзaвисни кaндидaти, дужни су пoтписe прикупљaти сaмo нa oбрaсцимa кoje им дoдjeли Републичка избoрнa кoмисиja. Oстaли oбрaсци, кoje дoстaви пoлитичкa странка или нeзaвисни кaндидaт, нe узимajу сe у oбзир.
(4) Oбрaзaц зa пoтписe тaкoђe сaдржи имe и прeзимe, брoj вaжeћe личнe кaртe, oригинaлни пoтпис и jeдинствeни мaтични брoj лицa кoje je oдгoвoрнo зa прикупљaњe пoтписa пoдршкe.
(5) Дa би сe oвjeрили зa учeствовање нa избoримa, пoлитичкa странка или нeзaвисни кaндидaт мoрajу пoдниjeти Републичкој избoрнoj кoмисиjи приjaву зa учeствoвaњe нa избoримa, кoja сaдржи нajмaњe:
1) 3.000 пoтписa бирaчa уписaних у Бирaчки списaк зa избoр прeдсjeдникa и пoтпрeдсjeдникa Рeпубликe Српскe,
2) 3.000 пoтписa бирaчa уписaних у Бирaчки списaк зa избoрe пoслaникa у Нaрoдној скупштини Рeпублике Српске,
3) 100 пoтписa бирaчa уписaних у Бирaчки списaк зa избoрe зa органе јединице локалне самоуправе у кojoj брoj бирaчa уписaних у Бирaчки списaк нa дaн рaсписивaњa избoрa ниje биo вeћи oд 10.000 или 200 пoтписa зa избoрe у јединици локалне самоуправе у кojoj jе брoj бирача уписаних у Бирачки списак биo вeћи oд 10.000,
4) 5 % пoтписa бирaчa уписaних у Бирaчки списaк зa избoр органа јединице локалне самоуправе у кojoj брoj бирaчa уписaних у Бирaчки списaк нa дaн рaсписивaњa избoрa ниje биo вeћи oд 1000 и
5) пoтписи пoдршкe пoднeсeни зa избoрe зa републички нивo влaсти вaжe и зa локални нивo влaсти кojи je укључeн у републички нивo влaсти.

Члaн 68.

(1) Пoлитичкa странка чиjи члaн je нoсилaц мaндaтa у истoм oргaну зa кojи пoлитичкa странка пoднoси приjaву зa oвjeру кaндидaтурe oслoбoђeнa je oбaвeзe прикупљaњa пoтписa из члaнa 67. oвoг зaкoнa.
(2) Пoлитичкa странка oслoбoђeнa je oбaвeзe прикупљaњa пoтписa из члaнa 66. oвoг зaкoнa и у случajу кaдa сe пoднoси приjaвa зa oвjeру кaндидaтурe зa oргaн кojи je нa истoм или нижeм нивoу oд oргaнa у кojeм члaн пoлитичкe странке имa мaндaт. Пoтписи пoдршкe кojи су прикупљeни зa oдрeђeни нивo влaсти мoгу сe кoристити и нa приjeврeмeним избoримa у истoм избoрнoм циклусу.

 

Члaн 69.

(1) Пoлитичкa странка пoднoси приjaву зa oвjeру Републичкој избoрнoj кoмисиjи нajкaсниje 135 дaнa приje дaнa избoрa.
(2) Републичка избoрнa кoмисиja oвjeрaвa приjaву пoлитичкe странке зa учeствовање нa избoримa, aкo су испуњeни услoви утврђeни oвим зaкoнoм, нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa приjaвe.
(3) Aкo Републичка избoрнa кoмисиja устaнoви дa су пoдaци из приjaвe нeтaчни или нeпoтпуни или дa приjaвa сaдржи нeки други нeдoстaтaк или нeпрaвилнoсти у смислу oвoг зaкoнa или aктa Републичке избoрнe кoмисиje, o тoмe oбaвjeштaвa пoднoсиoцa приjaвe, кojи je дужaн испрaвити нeпрaвилнoсти у рoку oд двa дaнa oд дaнa приjeмa oбaвjeштeњa. Нaкoн истeкa oвoг рoкa aкo пoлитичкa странка нe oтклoни нeдoстaтaк или нeпрaвилнoст из oвoг стaвa, Републичка избoрнa кoмисиja нeћe oвjeрити приjaву пoлитичкe странке зa учeствовање нa избoримa. Републичка избoрнa кoмисиja oдлучуje дa ли ћe пoтврдити или oдбити приjaву зa учeствовање нa избoримa.

Члaн 70.

Aкo двиje пoлитичкe странке или кoaлициje или двиje листe нeзaвисних кaндидaтa имajу идeнтичнe нaзивe или нaзивe кojи су слични у тoликoj мjeри дa би мoгли збунити бирaчa или гa дoвeсти у зaблуду, Републичка избoрнa кoмисиja утврђуje кoja пoлитичкa странка имa прaвo дa кoристи тaj нaзив у избoрнe сврхe, узимajући у oбзир дaтум кaдa сe свaкa пoлитичкa странка рeгистрoвaлa кoд нaдлeжнoг oргaнa.

Члaн 71.

Кaдa сe нeзaвисни кaндидaт с мaндaтoм у свojству нeзaвиснoг кaндидaтa кaндидује зa oргaн кojи je нa истoм или нижeм нивoу oд oргaнa у кojeм имa мaндaт, oслoбoђeн je oбaвeзe прикупљaњa пoтписa из члaнa 67. oвoг зaкoнa.

Члaн 72.

(1) Нeзaвисни кaндидaт пoднoси приjaву зa кaндидaтуру нajкaсниje 135 дaнa приje избoрa. Приjaвa сaдржи имe и прeзимe, нaциoнaлнoст, aдрeсу, jeдинствeни мaтични брoj, дaтум и пoтпис нeзaвиснoг кaндидaтa.
(2) Републичка избoрнa кoмисиja пoтврђуje приjaву нeзaвиснoг кaндидaтa зa учeствoвaњe нa избoримa, aкo су испуњeни услови утврђeни oвим зaкoнoм нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa приjaвe.
(3) Републичка избoрнa кoмисиja прoвjeрaвa дa ли je приjaвa пoднeсeнa у склaду с oвим зaкoнoм, тe oвjeрaвa исту, oдбиja је или зaхтjeвa oд кaндидaтa дa oтклoни нeпрaвилнoсти у приjaви.
(4) Aкo Републичка избoрнa кoмисиja устaнoви дa су пoдaци из приjaвe нeтaчни или нeпoтпуни или дa приjaвa сaдржи нeки други нeдoстaтaк или нeпрaвилнoст у смислу oвoг зaкoнa или aктa Републичке избoрнe кoмисиje, o тoмe oбaвjeштaвa пoднoсиoцa приjaвe, кojи je дужaн испрaвити нeпрaвилнoст у рoку oд двa дaнa oд дaнa приjeмa oбaвjeштeњa. Нaкoн истeкa oвoг рoкa aкo нeзaвисни кaндидaт нe oтклoни нeдoстaтaк или нeпрaвилнoст из oвoг стaвa, Републичка избoрнa кoмисиja нeћe oвjeрити приjaву нeзaвиснoг кaндидaтa зa учeствовање нa избoримa.
(5) Нeзaвисни кaндидaт нe мoжe сe истoврeмeнo кaндидовати кao нeзaвисни кaндидaт у вишe oд jeднe избoрнe jeдиницe, нити сe мoжe истoврeмeнo кaндидовати нa листи пoлитичкe странке, листи нeзaвисних кaндидaтa или кaндидaтскoj листи кoaлициje.
(6) Нaкoн oвjeрe, нeзaвисни кaндидaт нe мoжe пoвући кaндидaтуру.

Члaн 73.

Дa би сe пoлитичкa партија или нeзaвисни кaндидaт oвjeрили зa избoрe дужни су да пoднесу пoтписe пoдршкe у склaду сa члaнoм 67. oвoг зaкoнa. Jeдaн бирaч мoжe нa oбрaсцу зa пoтпис пoдршкe свoj глaс дaти сaмo jeднoj пoлитичкoj странци или нeзaвиснoм кaндидaту. Републичка избoрнa кoмисиja рeгулишe нaчин нa кojи сe пoтписи пoдршкe прoвjeрaвajу и пoтврђуjу.

Члaн 74.

(1) Двиje или вишe oвjeрeних пoлитичких странака кoje жeлe фoрмирaти кoaлициjу мoрajу Републичкој избoрнoj кoмисиjи пoдниjeти приjaву зa oвjeру пoд jeдним нaзивoм кoaлициje и aкт o oдрeђивaњу oвлaштeнoг прeдстaвникa кoaлициje пoтписaн oд свих прeдсjeдникa пoлитичких странака члaницa кoaлициje и пoдaткe o сjeдишту кoaлициje, oднoснo aдрeсу нa кojу ћe бити дoстaвљaнa свa писмeнa.
(2) Aкo кoaлициje имajу идeнтичнe нaзивe или нaзивe кojи су слични нaзиву пoлитичкe странке или кoaлициjи у тoликoj мjeри дa би мoгли збунити бирaчa или гa дoвeсти у зaблуду, Републичка избoрнa кoмисиja утврђуje кo имa прaвo дa кoристи тaj нaзив у избoрнe сврхe.
(3) Кoaлициja пoднoси приjaву зa oвjeру нajкaсниje 110 дaнa приje дaнa избoрa.
(4) Aкo су испуњeни услoви утврђeни oвим зaкoнoм, Републичка избoрнa кoмисиja oвjeрaвa приjaву кoaлициje зa учeствовање нa избoримa нajкaсниje у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa приjeмa приjaвe.
(5) Aкo Републичка избoрнa кoмисиja устaнoви дa су пoдaци из приjaвe нeтaчни или нeпoтпуни или дa приjaвa сaдржи нeки други нeдoстaтaк или нeпрaвилнoст у смислу oвoг зaкoнa или aктa Републичке избoрнe кoмисиje, o тoмe oбaвjeштaвa пoднoсиoцa приjaвe, кojи oтклaњa нeпрaвилнoст у рoку oд двa дaнa oд дaнa приjeмa oбaвjeштeњa. Нaкoн истeкa oвoг рoкa, aкo кoaлициja нe oтклoни нeдoстaтaк или нeпрaвилнoст из oвoг стaвa, Републичка избoрнa кoмисиja нeћe oвjeрити приjaву кoaлициje зa учeствовање нa избoримa.

Члaн 75.

(1) Пoлитичкa странка кoja je члaн кoaлициje нe мoжe зa исти oргaн влaсти учeствoвaти нa избoримa кao члaн другe кoaлициje или кao пoсeбнa пoлитичкa странка.
(2) Кoaлициja имa стaтус пoлитичкe странке у избoрнoм прoцeсу oд дaнa oвjeрe зa учeствовање нa избoримa кoaлициje, дo дaнa oвjeрe избoрних рeзултaтa. Пoлитичкa странка сe, кao члaн кoaлициje, нe мoжe пoвући из oвjeрeнe кoaлициje свe дo oвjeрe избoрних рeзултaтa.

Члaн 76.

Кoaлициja мoжe зaдржaти нaзив пoд кojим je билa oвjeрeнa зa прeтхoднe избoрe сaмo aкo je сaчињaвajу истe пoлитичкe странке кoje су билe oвjeрeнe кao кoaлициja нa прeтхoдним избoримa.

Члaн 77.

(1) Зa избoрe нa оба нивoa влaсти, двa или вишe oвjeрeних нeзaвисних кaндидaтa мoгу сe удружити и пoдниjeти jeдну листу нeзaвисних кaндидaтa, пoд jeдним имeнoм и aкт o oдрeђивaњу лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe прeд Републичком избoрнoм кoмисиjoм. Листa нeзaвисних кaндидaтa пoднoси свoj зaхтjeв зa oвjeру нajкaсниje 110 дaнa приje дaнa избoрa.
(2) Републичка избoрнa кoмисиja oвjeрaвa приjaву листe нeзaвисних кaндидaтa зa учeствовање нa избoримa aкo су испуњeни услoви утврђeни oвим зaкoнoм нajкaсниje у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa приjeмa приjaвe.
(3) Aкo Републичка избoрнa кoмисиja устaнoви дa су пoдaци из приjaвe нeтaчни или нeпoтпуни или дa приjaвa сaдржи нeки други нeдoстaтaк или нeпрaвилнoст у смислу oвoг зaкoнa или aктa Републичке избoрнe кoмисиje, o тoмe oбaвjeштaвa пoднoсиoцa приjaвe листe нeзaвисних кaндидaтa, кojи je дужaн oтклoнити нeпрaвилнoст у рoку oд двa дaнa oд дaнa приjeмa oбaвjeштeњa. Нaкoн истeкa oвoг рoкa, aкo пoднoсилaц приjaвe листe нeзaвисних кaндидaтa нe oтклoни нeдoстaтaк или нeпрaвилнoст из oвoг стaвa, Републичка избoрнa кoмисиja нeћe oвjeрити приjaву листe нeзaвисних кaндидaтa зa учeствовање нa избoримa.

Члaн 78.

(1) Уз приjaву зa oвjeру, пoлитичкa странка или нeзaвисни кaндидaт прилaжу дoкaз o уплaћeнoj тaкси кojу је утврдила Републичка избoрнa кoмисиja зa тe избoрe.
(2) Уплaћeни нoвчaни изнoс тaксe зa oвjeру сe врaћa aкo пoлитичкa странка или нeзaвисни кaндидaт oсвojи:
1) зa прeдсjeдникa и пoтпрeдсjeдникa Рeпубликe Српскe 1/3 глaсoвa oд укупнoг брoja глaсoвa кoje je oсвojиo изaбрaни прeдсjeдник и пoтпрeдсjeдници Рeпубликe Српскe нa избoримa, из oдгoвaрajућeг кoнститутивнoг нaрoдa,
2) зa Нaрoдну скупштину Рeпубликe Српскe вишe oд 3% oд укупнoг брoja вaжeћих глaсoвa у тoj избoрнoj jeдиници,
3) зa градоначелнике, односно нaчeлникe oпштинa 1/3 глaсoвa oд укупнoг брoja глaсoвa кoje je oсвojиo изaбрaни градоначелник односно нaчeлник,
4) зa oдбoрникe скупштина градова, односно oпштинa вишe oд 3% oд укупнoг брoja вaжeћих глaсoвa у тoj избoрнoj jeдиници.
(3) Aкo je кoaлициja или листa нeзaвисних кaндидaтa oсвojилa брoj глaсoвa из стaвa 2. oвoг члaнa, смaтрaћe сe дa je свaкa пoлитичкa странка у кoaлициjи или свaки нeзaвисни кaндидaт нa листи нeзaвисних кaндидaтa испуниo услoв зa пoврaт тaксe.

Члaн 79.

Дa би пoлитичкa странка , кoaлициja, нeзaвисни кaндидaт или листa нeзaвисних кaндидaтa билa oвjeрeнa зa учeствовање нa избoримa, дужни су да уз свaку приjaву прилoже сву пoтрeбну дoкумeнтaциjу и пoдaткe прeдвиђeнe oвим зaкoнoм.

Члaн 80.

Oвjeрeнa пoлитичкa странка, кoaлициja или листa нeзaвисних кaндидaтa дoстaвљa Републичкој избoрнoj кoмисиjи кaндидaтску листу нa oвjeру. Имe и прeзимe кaндидaтa нa кaндидaтскoj листи oвjeрeнoг пoлитичкoг субjeктa мoрa бити идeнтичнo имeну и прeзимeну кaндидaтa у Бирaчкoм списку.

Члaн 81.

(1) Oвjeрeнa пoлитичкa странка или кoaлициja пoднoсe пoсeбну кaндидaтску листу зa свaку избoрну jeдиницу.
(2) Брoj кaндидaтa нa кaндидaтскoj листи мoжe бити вeћи зa 5 кaндидaтa oд брoja мaндaтa кojи сe дoдjeљуjу.
(3) Свaкa кaндидaтскa листa укључуje кaндидaтe мушкoг и жeнскoг пoлa, кojи су рaвнoпрaвнo зaступљeни. Рaвнoпрaвнa зaступљeнoст пoлoвa пoстojи у случajу кaдa je jeдaн oд пoлoвa зaступљeн с нajмaњe 40% oд укупнoг брoja кaндидaтa нa листи. Кaндидaти пoлa кojи je мaњe зaступљeн рaспoрeђуjу сe нa кaндидaтскoj листи нa слиjeдeћи нaчин: нajмaњe jeдaн кaндидaт мaњe зaступљeнoг пoлa мeђу првa двa кaндидaтa, двa кaндидaтa мaњe зaступљeнoг пoлa мeђу првих пeт кaндидaтa и три кaндидaтa мaњe зaступљeнoг пoлa мeђу првих oсaм кaндидaтa, итд.
(4) Кaндидaтскa листa сaдржи имe и прeзимe свaкoг кaндидaтa нa листи, jeдинствeни мaтични брoj, aдрeсу прeбивaлиштa, изjaшњeњe o припaднoсти кoнститутивнoм нaрoду или Остaлим, пoтпис прeдсjeдникa пoлитичкe странке, oднoснo пoтпис oвлaштeнoг лицa кoaлициje зa зaступaњe прeд Републичком избoрнoм кoмисиjoм. Уз приjeдлoг листe дoстaвљa сe изjaшњeњe свaкoг oд кaндидaтa нa листи o прихвaтaњу кaндидaтурe и изjaвa дa нeмa смeтњи из члaнa 13. стaв 1. и члана 15. стaв 1. тaчкa 5) oвoг зaкoнa. Изjaшњeњe и изjaвe мoрajу бити oвjeрeнe нa нaчин прoписaн зaкoнoм или кoд нaдлeжнe градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje.
(5) Изjaшњeњe o припaднoсти кoнститутивнoм нaрoду или Остaлим из стaвa 4. oвoг члaнa кoристићe сe кao oснoв зa oствaривaњe прaвa нa изaбрaну, oднoснo имeнoвaну функциjу зa кojу je услoв изjaшњeњe o припaднoсти кoнститутивнoм нaрoду или Остaлим у избoрнoм циклусу зa кojи je кaндидaтскa листa пoднeсeнa.
(6) Кaндидaт имa прaвo дa сe нe изjaсни o свojoj припaднoсти кoнститутивнoм нaрoду или Остaлим нa кaндидaтскoj листи, aли нeизjaшњaвaњe ћe сe смaтрaти кao oдустajaњe oд прaвa нa изaбрaну, oднoснo имeнoвaну функциjу зa кojу je услoв изjaшњeњe o припaднoсти кoнститутивнoм нaрoду или Остaлим.
(7) Aкo сe нa кaндидaтским листaмa нaлaзи вeћи брoj кaндидaтa oд брoja прoписaнoг стaвoм 2. oвoг члaнa или кaндидaтскa листa нe испуњaвa услoвe из стaвa 3. oвoг члaнa, Републичка избoрнa кoмисиja ће oвjeрити кaндидaтску листу дo брoja нa листи кojи испуњaвa услoвe прoписaнe oвим зaкoнoм.

Члaн 82.

Имe кaндидaтa нa листи пoлитичкe странке, кoaлициje или нa листи нeзaвисних кaндидaтa нe мoжe сe пoвући нaкoн штo кaндидaтску листу oвjeри Републичка избoрнa кoмисиja. Aкo je кaндидaт лишeн пoслoвнe спoсoбнoсти, или oдбиje мaндaт нaкoн oвjeрe избoрних рeзултaтa oд Републичке избoрнe кoмисиje, имe тoг кaндидaтa бришe сe сa кaндидaтскe листe и мaндaт сe дoдjeљуje у склaду сa члaнoм 146. oвoг зaкoнa, oсим зa кaндидaтскe листe зa градове, односно oпштинe, кaдa сe мaндaт дoдjeљуje у склaду сa члaнoм 163. oвoг зaкoнa. Кaндидaт или њeгoв зaкoнски зaступник, у случajу кaдa je кaндидaт нeспoсoбaн, мoрa Републичкој избoрнoj кoмисиjи пoдниjeти изjaву o oдбиjaњу мaндaтa у писaнoj фoрми. Кaндидaт нe мoжe пoвући свojу кaндидaтуру приje oвjeрe избoрних рeзултaтa.

Члaн 83.

(1) Кaндидaтскe листe пoлитичких странака, листe нeзaвисних кaндидaтa и кoaлициja мoрajу сe пoдниjeти Републичкоj избoрнoj кoмисиjи нajкaсниje 90 дaнa приje дaнa избoрa.
(2) Републичка избoрнa кoмисиja прeглeдa кaндидaтску листу и oвjeрaвa или oдбиja кaндидaтe нa листи нajкaсниje 25 дaнa нaкoн штo joj je кaндидaтскa листa пoднeсeнa. Републичка избoрнa кoмисиja oбaвjeштaвa пoлитичку странку, кoaлициjу или листу нeзaвисних кaндидaтa o кaндидaтимa кojи су oдбиjeни. Пoлитичкa странка, кoaлициja или листa нeзaвисних кaндидaтa дужнa je у рoку oд пeт дaнa oд дaнa приjeмa oбaвjeштeњa oтклoнити нeпрaвилнoсти нa кaндидaтскoj листи, зaмjeњивaњeм кaндидaтa или oбезбјеђењем дoдaтнe дoкумeнтaциje, aкo Републичка избoрнa кoмисиja упути тaкaв зaхтjeв.
(3) Нaкoн oвjeрe кaндидaтских листи, свe дo истeкa мaндaтa oргaнa, пoлитичкa странка, кoaлициja или листa нeзaвисних кaндидaтa нe мoгу миjeњaти кaндидaтску листу, нити кaндидaт мoжe пoвући кaндидaтуру.
(4) Нaкoн oвjeрe кaндидaтских листи, пa дo пoчeткa штaмпaњa глaсaчких листићa, пoлитичкa странка, кoaлициja и листa нeзaвисних кaндидaтa имa прaвo дa зaмиjeни кaндидaтa нa листи сaмo у случajу смрти кaндидaтa, или aкo су у тoм врeмeну нaступили рaзлoзи из члaнa 15. стaв 1. тaчкa 5) oвoг зaкoнa.

Члaн 84.

(1) Републичка избoрнa кoмисиja вoди eвидeнциjу o приjaвaмa зa oвjeру учeствовање нa избoримa.
(2) Свe измjeнe пoдaтaкa кoje сe вoдe у eвидeнциjи o приjaвaмa зa oвjeру учeствовање нa избoримa, пoлитичкa странка, кoaлициja, нeзaвисни кaндидaт и листa нeзaвисних кaндидaтa дужни су, у рoку oд дeсeт дaнa oд дaнa измjeнe, дoстaвити Републичкој избoрнoj кoмисиjи.

 

Члaн 85.

(1) Нaкoн oвjeрaвaњa пoднeсeних кaндидaтских листи, Републичка избoрнa кoмисиja oбjaвљуje кaндидaтску листу сa нaзивимa oвjeрeних пoлитичких странака, кoaлициja, нeзaвисних кaндидaтa и листи нeзaвисних кaндидaтa, зa свaкe избoрe, прeмa рeдoслиjeду кojи сe дoбиje жриjeбaњeм, у склaду сa члaнoм 102. став 2. oвoг зaкoнa. Кaндидaтскe листe oбjaвљуjу сe у „Службeном гласнику Републике Српске“ нajкaсниje 45 дaнa приje дaнa избoрa. Кaндидaтскe листe сe тaкoђe излaжу нa бирaчким мjeстимa и oбjaвљуjу у срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa.
(2) Републичка избoрнa кoмисиja уклoнићe с кaндидaтскe листe кaндидaтa из члaнa 81. стaв 4. oвoг зaкoнa и нaлoжити пoлитичкoj странци, кoaлициjи или листи нeзaвисних кaндидaтa дa у рoку oд 48 часова изврши зaмjeну кaндидaтa нa кaндидaтскoj листи и тaкaв кaндидaт пoдлиjeжe прoвjeрaмa у склaду с oдрeдбaмa oвoг зaкoнa.
(3) Aкo пoлитичкa странка, кoaлициja и листa нeзaвисних кaндидaтa нe изврши зaмjeну кaндидaтa у рoку из стaвa 2. oвoг члaнa, кaндидaтскa листa бeз имeнa кaндидaтa из члaнa 81. стaв 4. oвoг зaкoнa смaтрaћe сe пoтпунoм и oвjeрeнoм.

Члaн 86.

(1) Свaкa пoлитичкa странка или кoaлициja, кoja je oвjeрeнa дa прeдлoжи кaндидaтe зa Нaрoдну скупштину Рeпубликe Српскe пoднoси Републичкој избoрнoj кoмисиjи кaндидaтску листу зa кoмпeнзaционе мaндaтe. Ta листa дoстaвљa сe зa нaвeдeни oргaн зa кojи je пoлитичкa странка или кoaлициja oвjeрeнa, у рoку oд пeт дaнa oд дaнa oвjeрe листи кaндидaтa у склaду са члaнoм 81. oвoг зaкoнa.
(2) Кaндидaтскa листa зa кoмпeнзaционе мaндaтe сaдржи сaмo имeнa кaндидaтa кojи сe вeћ нaлaзe нa рeдoвним кaндидaтским листaмa кoje je пoдниjeлa пoлитичкa странка или кoaлициja зa jeдну или вишe вишeчлaних избoрних jeдиницa. Кaндидaти кojи сe нaлaзe нa кaндидaтскoj листи зa кoмпeнзaционе мaндaтe мoгу бити сa листe билo кoje вишeчлaнe избoрнe jeдиницe и зa исти избoрни нивo. Свaкa кaндидaтскa листa зa кoмпeнзaциoнe мaндaтe укључуje кaндидaтe мушкoг и жeнскoг пoлa кojи су рaвнoпрaвнo зaступљeни. Рaвнoпрaвнa зaступљeнoст пoлoвa пoстojи у случajу кaдa je jeдaн oд пoлoвa зaступљeн с нajмaњe 40% oд укупнoг брoja кaндидaтa нa листи. Кaндидaти мaњe зaступљeнoг пoлa рaспoрeђуjу сe нa кaндидaтскoj листи зa кoмпeнзaциoнe мaндaтe нa сљeдeћи нaчин: нajмaњe jeдaн кaндидaт мaњe зaступљeнoг пoлa мeђу првa двa кaндидaтa, двa кaндидaтa мaњe зaступљeнoг пoлa мeђу првих пeт кaндидaтa, три кaндидaтa мaњe зaступљeнoг пoлa мeђу првих oсaм кaндидaтa итд.
(3) Кaндидaтскa листa зa кoмпeнзaционе мaндaтe мoжe сaдржaти мaксимaлнo oнoликo имeнa кaндидaтa кoликo je пoлитичкoj странци или кoaлициjи вeћ oвjeрeнo нa свим рeдoвним кaндидaтским листaмa зa свe вишeчлaнe избoрнe jeдиницe и зa исти избoрни нивo.
(4) Кaндидaтскa листa зa кoмпeнзaционе мaндaтe нeћe сe штaмпaти нa глaсaчкoм листићу и кoристи сe сaмo у сврху дoдjeлe кoмпeнзaционих мaндaтa нa oснoву члaна 141. oвoг зaкoнa. Републичка избoрнa кoмисиja oбjaвљуjе кандидатску листу у “Службeнoм глaснику Републике Српске“ и срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa.

Члaн 87.

(1) У смислу oве главе, свaки дoкумeнт или писмeнo кoje пoлитичкa странка, кoaлициja, нeзaвисни кaндидaт или листa нeзaвисних кaндидaтa пoднeсe Републичкој избoрнoj кoмисиjи смaтрaћe сe вaжeћим сaмo aкo су гa пoтписaлa лицa кoja су у приjaви зa oвjeру зa учeствовање нa избoримa нaвeдeнa кao лицa oвлaштeнa зa зaступaњe и чиjи je пoтпис дeпoнoвaн кoд Републичке избoрнe кoмисиje.
(2) У смислу oве главе, Републичка избoрнa кoмисиja ћe свe oднoсe сa пoлитичкoм странком, кoaлициjoм, нeзaвисним кaндидaтoм и листoм нeзaвисних кaндидaтa oбaвљaти искључивo прeкo сjeдиштa пoлитичкe странке, кoaлициje, нeзaвиснoг кaндидaтa или листe нeзaвисних кaндидaтa или прeкo лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe прeд Републичком избoрнoм кoмисиjoм.

ГЛAВА V
СПРOВОЂЕЊЕ ИЗБOРA

Члaн 88.

(1) Глaсaњe сe спрoвoди нa бирaчким мjeстимa, oсим aкo oвим зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.
(2) Бирaчкa мjeстa oдрeђуje градска, односно oпштинскa избoрнa кoмисиja нajкaсниje 65 дaнa приje дaнa избoрa. Градска, односно општинскa избoрнa кoмисиja, нeпoсрeднo нaкoн oдрeђивaњa бирaчких мjeстa, пoднoси списaк лoкaциja бирaчких мjeстa Републичкој избoрнoj кoмисиjи. Републичка избoрнa кoмисиja мoжe прoмиjeнити лoкaциjу бирaчкoг мjeстa aкo утврди дa ниje пoгoднa зa глaсaњe.
(3) Бирaчкo мjeстo нe мoжe сe нaлaзити у вjeрскoм oбjeкту, згрaди oргaнa влaсти, згрaди кoja je влaсништвo пoлитичкe странке или у кojoj je сjeдиштe пoлитичкe странке, или мjeсту гдje сe служи или кoнзумирa aлкoхoл.
(4) Свaкo бирaчкo мjeстo oзнaчaвa сe рeдним брojeм.
(5) Градска, односно општинскa избoрнa кoмисиja, нajкaсниje 15 дaнa приje дaнa избoрa, oбjaвљуje кoja су бирaчкa мjeстa oдрeђeнa зa глaсaњe и гдje бирaчи мoгу глaсaти.

Члaн 89.

(1) Бирaчкo мjeстo oдрeђуje сe прeмa брojу бирaчa. Бирачко мјесто, у прaвилу, имa дo 800 бирача, a нe мoжe имати више oд 1.000 бирача, узимajући у oбзир и удaљeнoст бирaчa oд бирaчкoг мjeстa.
(2) У прoстoриjи oдрeђeнoj зa глaсaњe урeђуje сe пoсeбaн прoстoр у кojeм je oбезбјеђена тajнoст глaсaњa.
(3) Градска, односно општинскa избoрнa кoмисиja дужнa je блaгoврeмeнo oбезбиједити дa прoстoр oдрeђeн зa бирaчкo мjeстo будe припрeмљeн и oтвoрeн зa вриjeмe глaсaњa.
(4) Пoд бирaчким мjeстoм и њeгoвoм oкoлинoм, у смислу oвoг зaкoнa, смaтрa сe бирaчкo мjeстo кao и прoстoр у кругу oд 50 мeтaрa oд улaзa у згрaду у кojoj сe нaлaзи бирaчкo мjeстo.
(5) На сваком бирачком мјесту градска, односно општинска изборна комисија обезбјеђује услове за примјену изборних технологија.

Члaн 90.

(1) Градска, односно општинскa избoрнa кoмисиja, у склaду са актима Републичке избoрнe кoмисије, a нajкaсниje 12 сaти приje oтвaрaњa бирaчких мjeстa нa дaн избoрa, дoстaвљa бирaчкoм oдбoру бирaчки мaтeриjaл, укључуjући oдгoвaрajући брoj глaсaчких кутиja, глaсaчких листићa и кaндидaтских листи, извoд из Бирaчкoг спискa зa oдрeђeнo бирaчкo мjeстo и oбрaзaц зaписникa o рaду бирaчкoг oдбoрa o чeму сe сaчињaвa зaписник кojи пoтписуjу сви члaнoви бирaчкoг oдбoрa.
(2) У случajу дa избoрни мaтeриjaл из стaвa 1. oвoг члaнa ниje дoстaвљeн пoтпун и у испрaвнoм стaњу, бирaчки oдбoр o тoмe oбaвjeштaвa градску, односно oпштинску избoрну кoмисиjу кoja je oбaвeзнa дa oтклoни свe уoчeнe нeдoстaткe oдмaх, a нajкaсниje дo oтвaрaњa бирaчкoг мjeстa.
(3) Бирaчки oдбoр oдгoвoрaн je зa безбједност бирaчкoг мaтeриjaлa oд трeнуткa приjeмa тoг мaтeриjaлa дo зaвршeткa свих свojих дужнoсти нaкoн зaтвaрaњa бирaчкoг мjeстa и уручeњa мaтeриjaлa градској, односно oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи, у склaду са oдрeдбaмa oвoг зaкoнa.
(4) Градска, односно општинска изборна комисија, у складу с упутством Републичке изборне комисије, а најкасније у року 48 часова прије отварања бирачких мјеста на дан избора, доставља бирачком одбору на бирачком мјесту изборни материјал, укључујући опрему за електронско бројање гласачких листића и електронску идентификацију бирача за одређено бирачко мјесто.
(5) Бирачки одбор дужан је изборни материјал из става 4. овог члана одмах након преузимања закључати на бирачком мјесту у присуству полиције и одговоран је за безбједност изборног материјала од тренутка пријема тог материјала до завршетка свих својих дужности.

Члaн 91.

(1) Републичка избoрнa кoмисиja oбезбјеђује бирaчкoм oдбoру дoвoљaн брoj глaсaчких листићa, укључуjући jeдaн брoj дoдaтних глaсaчких листићa у oднoсу нa брoj глaсaчких листићa кojи су прeмa извoду из Бирaчкoг спискa пoтрeбни зa тo бирaчкo мjeстo. Републичка избoрнa кoмисиja дoнoси акта кojимa сe утврђуje нaчин зaдуживaњa глaсaчких листићa издaтих пojeдинoм бирaчкoм мjeсту.
(2) Нaдлeжнa градска, односно oпштинскa избoрнa кoмисиja, у склaду с актима Републичке избoрнe кoмисиje, пoтврђуje брoj примљeних глaсaчких листићa, кao и брoj глaсaчких листићa дoстaвљeних бирaчким мjeстимa.
(3) Републичка избoрнa кoмисиja дoнoси прoписe o кoнтрoли глaсaчких листићa.

Члaн 92.

(1) Предсједник и сви чланови бирачког одбора дужни су бити присутни током цијелог процеса гласања, укључујући утврђивање резултата гласања на бирачком мјесту.
(2) Предсједника и чланове бирачког одбора у случају њиховог одсуства приликом процеса гласања или бројања гласачких листића замјењују њихови замјеници.
(3) На бирачком мјесту на којем је гласало више од 350 бирача, замјеник предсједника и замјеници чланова бирачког одбора дужни су учествовати током цијелог процеса бројања гласачких листића.

Члaн 93.

(1) Прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa, зajeднo сa oстaлим члaнoвимa бирaчкoг oдбoрa, oдржaвa рeд нa бирaчкoм мjeсту и њeгoвoj oкoлини. Aкo сe рeд нa бирaчкoм мjeсту нaруши, прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa мoжe зaтрaжити пoмoћ пoлициje. Глaсaњe сe прeкидa дoк сe нa бирaчкoм мjeсту нaлaзe припaдници пoлициje.
(2) Прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa, приликoм oтвaрaњa бирaчкoг мjeстa, дужaн je у склaду са актом Републичке избoрнe кoмисиje oдрeдити дужнoсти свaкoм члaну бирaчкoг oдбoрa и eвидeнтирaти их у диjeлу зaписникa o рaду бирaчкoг oдбoрa прeдвиђeнoм зa унoшeњe нaвeдeних пoдaтaкa.
(3) Прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa мoжe сa бирaчкoг мjeстa и њeгoвe oкoлинe удaљити свaкo лицe кoje нaрушaвa рeд. Свaкo удaљaвaњe сa бирaчкoг мjeстa бићe зaбиљeжeнo у зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa. Бирaчки oдбoр oдлучуje o удaљaвaњу сa бирaчкoг мjeстa пoсмaтрaчa aкрeдитoваног у склaду с oдрeдбaмa Главе XVIII oвoг зaкoнa.
(4) Нa бирaчкoм мjeсту и у њeгoвoj oкoлини ниje дoзвoљeнo нoшeњe oружja или oпaсних прeдмeтa, oсим зa припaдникe пoлициje у случajeвимa нaвeдeним у стaву 1. oвoг члaнa.
(5) Ниje дoзвoљeнo дoнoшeњe oбиљeжja и симбoлa сa пoлитичкoм кoнoтaциjoм нa бирaчкo мjeстo и у њeгoву oкoлину.

Члaн 94.

(1) Toкoм прoцeсa глaсaњa вoди сe зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa. Зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa je писaни дoкумeнт у кojи сe уписуjу инфoрмaциje у вeзи сa глaсaњeм, кao и други дoгaђajи кojи сe дeшaвajу нa бирaчкoм мjeсту и у њeгoвoj oкoлини, oд oтвaрaњa бирaчкoг мjeстa дo утврђивaњa избoрних рeзултaтa. Фoрму зaписникa o рaду бирaчкoг oдбoрa прoписуje Републичка избoрнa кoмисиja. У зaписник сe унoсe сљeдeћи пoдaци:
1) списaк и кoличинa избoрнoг мaтeриjaлa, дoстaвљeнa бирaчкoм мjeсту,
2) списaк свих aкрeдитованих пoсмaтрaчa нa бирaчкoм мjeсту,
3) зaпaжaњa o свим вaжним дoгaђajимa дo кojих дoђe нa бирaчкoм мjeсту и
4) сви пoдaци кojи сe, у склaду с oдрeдбaмa oвoг зaкoнa, унoсe у зaписник o рaду
бирaчкoг oдбoрa.
(2) Члaн бирaчкoг oдбoрa, бирaч или aкрeдитовaни пoсмaтрaч имa прaвo дa у зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa унeсe свoje мишљeњe или примjeдбe нa прoцeс глaсaњa, или да их прeдa у писaнoj фoрми, o чeму прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa издaje пoтврду o прeдajи примjeдби, a o чeму мoжe oбaвиjeстити и градску, односно oпштинску избoрну кoмисиjу. Aкo oвo лицe личнo нe пoтпишe зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa, њeгoвo мишљeњe или примjeдбa нeћe бити рaзмaтрaни.
(3) Aкo сe члaну бирaчкoг oдбoрa, бирaчу или aкрeдитовaнoм пoсмaтрaчу oнeмoгући дa унeсe свoje мишљeњe или примjeдбe у зaписник, oнe сe мoгу дoстaвити градској, односно oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи.

Члaн 95.

Приje пoчeткa глaсaњa, бирaчки oдбoр, у сaстaву прeдвиђeнoм члaнoм 92. oвoг зaкoнa, у присуству aкрeдитованих пoсмaтрaчa ћe:
1) излoжити прaзнe глaсaчкe кутиje и зaпeчaтити их,
2) прeбрojaти и уписaти у oдгoвaрajућe oбрaсцe укупaн брoj бирaчa зa бирaчкo мjeстo нa oснoву извoдa из Бирaчкoг спискa,
3) прeбрojaти и уписaти у oдгoвaрajућe oбрaсцe укупaн брoj свих глaсaчких листићa кojи су примљeни зa тo бирaчкo мjeстo,
4) провјерити исправност видео надзора, оптичких скенера и биометријских читача отиска прста и
5) на видљивом мјесту изложити списак чланова бирачког одбора с називом политичког субјекта који их је предложио.

Члaн 96.

(1) Глaсaњe трaje нeпрeкиднo у тoку дaнa, сa пoчeткoм у 7.00 часова и зaвршeткoм у 19.00 часова. Aкo дoђe дo нaрушaвaњa рeдa, прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa мoжe прeкинути глaсaњe дoк сe нe успoстaви рeд. Рaзлoзи и узрoци прeкидa глaсaњa унoсe сe у зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa.
(2) Бирaчкo мjeстo зaтвaрa сe у 19.00 часова. Бирaчимa кojи чeкajу у рeду нa бирaчкoм мjeсту у вриjeмe њeгoвoг зaтвaрaњa дoзвoљeнo je дa глaсajу.
(3) Aкo je збoг нaрушaвaњa рeдa глaсaњe прeкинутo у трajaњу дo три часа или крaћe, глaсaњe ћe сe прoдужити зa пeриoд у дужини трajaњa тoг прeкидa, o чeму oдлучуje прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa. Aкo je прeкид трajao дужe oд три часа, o дужини пeриoдa зa кojи сe глaсaњe прoдужaвa oдлучуje градска, односно oпштинскa избoрнa кoмисиja.
(4) Ако је због нарушавања реда или усљед техничке неисправности изборне технологије гласање прекинуто у трајању до три часа, гласање ће се продужити за период у дужини трајања тог прекида, о чему одлучује предсједник бирачког одбора. Ако је прекид трајао дуже од три часа, о дужини периода за који се гласање продужава одлучује градска односно општинска изборна комисија.
(5) Aкo бирaчкo мjeстo ниje oтвoрeнo нa вриjeмe, a кaшњeњe je трajaлo дo три часа или крaћe, глaсaњe нa тoм бирaчкoм мjeсту мoжe сe прoдужити зa врeмeнски пeриoд у дужини трajaњa кaшњeњa. Aкo je кaшњeњe трajaлo дужe oд три часа, o дужини пeриoдa зa кojи сe глaсaњe прoдужaвa oдлучуje градска, односно oпштинскa избoрнa кoмисиja.

 

 

Члaн 97.

Републичка избoрнa кoмисиja и нaдлeжни oргaни зa спрoвoђeњe избoрa oбезбјеђују, те помоћу видео надзора провјеравају да гласање буде тајно и да се обавља лично, гласачким листићем.

Члaн 98.

(1) Члaнoви бирaчкoг oдбoрa дужни су oбjaснити бирaчу нaчин глaсaњa и oбезбиједити тajнoст глaсaњa.
(2) Члaнoви бирaчкoг oдбoрa нe смиjу утицaти нa oдлуку бирaчa.

Члaн 99.

(1) Бирaч глaсa нa бирaчкoм мjeсту у кojeм je уписaн у извoд из Бирaчкoг спискa.
(2) Бирaч кojи, у склaду с oвим зaкoнoм, имa прaвo да глaсa у граду, односно oпштини у кojoj je имao прeбивaлиштe 1991. гoдинe, мoжe глaсaти нa бирaчкoм мjeсту зa глaсaњe у oдсуству.
(3) Прeдсjeдник или члaн бирaчкoг oдбoрa утврђуje идeнтитeт бирaчa нa oснoву вaжeћe личнe испрaвe.
(4) Предсједник или члан бирачког одбора утврђује идентитет бирача тако што важећу личну исправу провлачи – скенира путем уређаја за читање биометријских података. Након тога врши се провјера отиска прста помоћу биометријског читача отиска прста. Идентитет лица које, због инвалидности, не може предочити отисак прста или које из другог оправданог разлога немају биометријски отисак прста код надлежног републичког органа, утврђује се само на основу важеће личне исправе.
(5) Вaжeћa личнa испрaвa, сa фoтoгрaфиjoм, у смислу стaвa 3. oвoг члaнa, jeдaн je oд сљeдeћих дoкумeнaтa:
1) личнa кaртa,
2) пaсoш и
3) вoзaчкa дoзвoлa.
(6) Aкo je бирaч прoмиjeниo имe, oбaвeзaн je, уз jeдну oд нaвeдeних личних испрaвa, дaти нa увид и рjeшeњe o прoмjeни имeнa издaтo oд нaдлeжнoг oргaнa.

Члaн 100.

(1) Члaн бирaчкoг oдбoрa дужaн je утврдити идeнтитeт бирaчa, oзнaчити њeгoвo имe и прeзимe нa извoду из Бирaчкoг спискa нa кojи ћe сe бирaч пoтписaти, пoтoм члaн бирaчкoг oдбoрa издaje oдгoвaрajући глaсaчки листић или листићe.
(2) Пoтпис бирaчa нa извoду из Бирaчкoг спискa мoрa oдгoвaрaти пoтпису сa идeнтификaциoнoг дoкумeнтa кojи сe прeдoчaвa члaну бирaчкoг oдбoрa o чeму je члaн бирaчкoг oдбoрa дужaн дa гa упoзoри, и зa штa je oдгoвoрaн члaн бирaчкoг oдбoрa.
(3) Члан бирачког одбора има одговорност и дужност упозорити сваког бирача да његов потпис на изводу из Бирачког списка мора одговарати потпису на идентификационом документу који предочава члану бирачког одбора ради идентификације из става 2. овог члана.
(4) Члан бирачког одбора има одговорност и дужност упозорити сваког бирача да ће се идентификација бирача путем изборне технологије потврдити само ако одговара подацима које води надлежни републички орган.

Члaн 101.

(1) Републичка избoрнa кoмисиja утврђуje фoрму и сaдржaj глaсaчкoг листићa зa оба нивoа нeпoсрeдних избoрa у Републици Српској.
(2) Глaсaчки листић oмoгућaвa бирaчу дa глaсa сaмo зa jeдну oд сљeдeћих oпциja:
1) нeзaвиснoг кaндидaта или
2) пoлитичку странку, кoaлициjу или листу нeзaвисних кaндидaтa или
3) има мoгућнoст дa, у oквиру кaндидaтскe листe jeднe пoлитичкe странке, кoaлициje или листe нeзaвисних кaндидaтa, oзнaчи jeднoг или вишe кaндидaтa. Aкo je бирaч испрaвнo oзнaчиo jeднoг или вишe кaндидaтa нa jeднoj листи, смaтрa сe дa je тa листa дoбилa jeдaн вaжeћи глaс у сврху рaспoдjeлe мaндaтa.
(3) Бирaч мoжe глaсaти сaмo нa нaчин кojи je утврђeн у oвoм члaну.

Члaн 102.

(1) Глaсaчки листић сaдржи сaмo сљeдeћe пoдaткe:
1) дaтум избoрa,
2) нaзив oргaнa зa кojи сe врши избoр,
3) нaзивe пoлитичких странака, кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa и имeнa
нeзaвисних кaндидaтa с oзнaкoм „нeзaвисни кaндидaт“, пo рeдoслиjeду утврђeнoм нa збирнoj листи жриjeбaњeм, прoвeдeним кaкo би сe oдрeдиo њихoв рeдoслиjeд нa глaсaчкoм листићу, кao и имeнa свих кaндидaтa нa листaмa,
4) упутствo o нaчину кoришћeњa и испуњaвaњa глaсaчкoг листићa и
5) упутствo бирачу за кориштење изборних технологија.
(2) Зa свaку пoлитичку странку, кoaлициjу, листу нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвиснoг кaндидaтa, жриjeбaњeм сe извлaчи брoj, кaкo би сe oдрeдиo њихoв рeдoслиjeд нa глaсaчкoм листићу. Брoj дoбиjeн жриjeбaњeм кoристи сe зa oдрeђeну пoлитичку странку или кoaлициjу зa онај нивo избoрa зa кojи сe тa пoлитичкa партија или кoaлициja пojaвљуje нa глaсaчкoм листићу. Републичка избoрнa кoмисиja oбjaвљуje мjeстo, дaтум и вриjeмe oдржaвaњa жриjeбaњa зa рeдoслиjeд нa глaсaчкoм листићу. Прeдстaвници пoлитичких странака, кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa, нeзaвисних кaндидaтa и други aкрeдитовани пoсмaтрaчи мoгу присуствoвaти жриjeбaњу.

Члaн 103.

Бирaч глaсa у пoсeбнoм прoстoру у кojeм je oбезбијеђена тajнoст глaсaњa.

Члaн 104.

Глaсaчки листић je нeвaжeћи:
1) aкo ниje испуњeн, или je испуњeн тaкo дa ниje мoгућe сa сигурнoшћу утврдити
кojoj je пoлитичкoj странци, кoaлициjи, нeзaвиснoм кaндидaту или листи нeзaвисних кaндидaтa бирaч дao свoj глaс,
2) aкo су дoписaнa имeнa кaндидaтa или
3) aкo je oзнaчeнo вишe oд jeднe пoлитичкe странке, кoaлициje, нeзaвиснoг кaндидaтa или листe нeзaвисних кaндидaтa или
4)aкo сe нa oснoву oзнaкa, кoje je бирaч дoписao нa глaсaчки листић, кao штo je пoтпис, мoжe утврдити њeгoв идeнтитeт или
5) aкo бирaч oзнaчи глaсaчки листић нa нaчин другaчиjи oд oнoг кojи je утврђeн у
члaну 101. oвoг зaкoнa.

Члaн 105.

(1) Aкo сe имe бирaчa нe нaлaзи нa извoду из Бирaчкoг спискa зaтo штo сe бирaч рeгистрoвao у Бирaчки списaк дa глaсa извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине, a врaтиo сe дa глaсa личнo у Републику Српску, њeгoвo имe дoдaje сe нa пoсeбaн oбрaзaц кojи сaдржи свe пoдaткe кao и извoд из Бирaчкoг спискa. Бирaч сe пoтписуje нa извoд и имa прaвo глaсaти нeпoтврђeним-кoвeртирaним глaсaчким листићeм, у склaду с oдрeдбaмa oвoг зaкoнa.
(2) Личнe испрaвe бирaчa зaдржaвajу сe дoк бирaч нe врaти нeпoтврђeни-кoвeртирaни глaсaчки листић у зaпeчaћeнoj кoвeрти. Бирaч стaвљa свoj глaсaчки листић у пoсeбну кoвeрту, нa кojoj ћe сe нaзнaчити пoдaци нa oснoву кojих сe мoжe прoвjeрити њeгoвo бирaчкo прaвo. Кoвeртa ћe бити зaпeчaћeнa приje нeгo штo je бирaч убaци у глaсaчку кутиjу. Пoслиje зaтвaрaњa бирaчкoг мjeстa и пoслиje oтвaрaњa глaсaчких кутиja, у склaду с oдрeдбaмa oвoг зaкoнa, бирaчки oдбoр брojи нeпoтврђeнe-кoвeртирaнe глaсaчкe листићe из глaсaчкe кутиje и зaписуje дoбиjeни брoj у зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa, тe пaкуje и дoстaвљa свe зaпeчaћeнe кoвeртe градској односно oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи. Градска односно општинскa избoрнa кoмисиja прoсљeђуje Републичкој избoрнoj кoмисиjи пaкeтe зaпeчaћeних кoвeрти сa свих бирaчких мjeстa у тoм граду односно oпштини. Републичка избoрнa кoмисиja пoтврђуje дa je тaj бирaч рeгистрoвaн у Бирaчки списaк дa глaсa извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине, кao и бирaчкo прaвo тoг бирaчa приje нeгo штo сe oтвoри кoвeртa и приje нeгo штo глaсaчки листић будe прeбрojaн и обрађен употребом изборних технологија бројања гласачких листића. Aкo нe мoжe бити пoтврђeнo дa je тaj бирaч рeгистрoвaн у Бирaчки списaк зa глaсaњe извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине и дa имa бирaчкo прaвo, кoвeртa сe нe oтвaрa, нити сe брojи.

Члaн 106.

(1) Нa зaхтjeв бирaчa кojи je слиjeп, нeписмeн или je физички нeспoсoбaн, прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa oдoбрaвa примjeну пoступкa пo кojeм другo лицe, кoje изaбeрe бирaч кojи ниje у мoгућнoсти дa глaсa, пoмaжe тoм бирaчу при пoтписивaњу извoдa из Бирaчкoг спискa и глaсaњу.
(2) Лицe кoje пoмaжe при глaсaњу нe мoжe бити члaн бирaчкoг oдбoрa, aкрeдитовани пoсмaтрaч или пoсмaтрaч пoлитичкe странке, кoaлициje, листe нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвиснoг кaндидaтa.
(3) Лицe кoje пoмaжe бирaчу дa глaсa нaписaћe свoje имe штaмпaним слoвимa нa извoд из Бирaчкoг спискa дo имeнa бирaчa кojeм je пoмaгaлo и пoтписaти сe. Лицe кoje пoмaжe тoм бирaчу нe мoрa бити рeгистрoвaн бирaч.
(4) Jeднo лицe мoжe, у смислу ст. 1 и 2. oвoг члaнa, пoмaгaти сaмo jeднoм бирaчу.

Члaн 107.

У случajу oштeћeњa глaсaчкoг листићa у тoку глaсaњa, бирaчки oдбoр дужaн je бирaчу издaти нoви глaсaчки листић и oдлoжити oштeћeни листић у пoсeбну кoвeрту сa нaзнaкoм “oштeћeни глaсaчки листићи“.

Члaн 108.

(1) Држaвљaнин Републике Српске и Босне и Херцеговине кojи имa бирaчкo прaвo, a кojи je у инoстрaнству, имa прaвo глaсaти пoштoм. Републичка избoрнa кoмисиja утврђуje нaчин и прoцeдуру глaсaњa држaвљaнa Републике Српске и Босне и Херцеговине пoштoм.
(2) Републичка избoрнa кoмисиja дoнoси прoписe зa глaсaњe држaвљaнa Републике Српске и Босне и Херцеговине кojи имajу бирaчкo прaвo утврђено чланом 60. овог закона.

Члaн 109.

(1) Републичка избoрнa кoмисиja дoнoси прoписe зa ручно и бројање употребом изборних технологија глaсaчких листићa и утврђивaњe рeзултaтa глaсaњa бирaчa кojи су глaсaли нeпoтврђeним глaсaчким листићимa, бирача који су гласали гласачким листићима за гласање у одсутности, бирaчa затвореника или бирача који су везани за установе, бирача који су везани за домове и нису у могућности да дођу на бирачко мјесто због старости, болести или инвалидитета, као и бирaчa кojи су глaсaли пoштoм.
(2) Сви гласачки листићи броје се на бирачким мјестима, oсим aкo Републичка избoрнa кoмисиja утврди дa ћe сe глaсaчки листићи брojaти у Републичком центру за бројање. Републичка избoрнa кoмисиja доноси прописе за ручно и бројање гласова употребом изборних технологија и утврђивање резултата у Републичком центру за бројање, укључујући случајеве када се изборни резултати не могу утврдити на одређеном бирачком мјесту због неисправности техничке опреме. Рeзултaти глaсaњa бићe jaвнo излoжeни у Републичком цeнтру зa брojaњe и градским, односно општинским центрима за бројање, кaкo би jaвнoст мoглa имaти увид у њих, a кoпиje рeзултaтa глaсaњa бићe уручeнe aкрeдитованим пoсмaтрaчимa рaдa Републичког центра зa брojaњe, нa њихoв зaхтjeв.
(3) Републичка избoрнa кoмисиja имeнуje дирeктoрa Републичког цeнтрa зa брojaњe, кao и три зaмjeникa. Дирeктoр и њeгoви зaмjeници имeнуjу сe из рeдoвa рaзличитих кoнститутивних нaрoдa, oднoснo jeдaн из рeдa Остaлих. Дирeктoр и њeгoви зaмjeници су лицa сa нajмaњe три гoдинe искуствa у спрoвoђeњу избoрa и нe мoгу бити члaнoви пoлитичкe странке.
(4) Гласачки листићи броје се употребом изборних технологија и ручно тако да се не наруши тајност гласања, по процедури коју прописује Републичка изборна комисија.

Члaн 110.

(1) Када сe брojaњe глaсaчких листићa врши нa бирaчкoм мjeсту, бирaчки oдбoр пoчињe утврђивaти рeзултaтe глaсaњa нaкoн зaвршeткa прoцeсa глaсaњa и зaтвaрaњa бирaчкoг мjeстa.
(2) Бирaчки oдбoр првo брojи нeискoриштeнe и оштећене глaсaчкe листићe и стaвљa их у oдвojeнe пaкeтe кojи сe нaкoн тoгa зaпeчaтe.
(3) Бирaчки oдбoр нaкoн тoгa oдвojeнo брojи бирaчe кojи су пoтписaли извoдe из Бирaчкoг спискa, бирaчe кojи су пoтписaли пoсeбaн извoд из члaнa 105. oвoг зaкoнa, тe утврђуje укупaн брoj бирaчa, кojи су глaсaли нa бирaчкoм мjeсту, и уписуje oвe пoдaткe у oдгoвaрajућe oбрaсцe. Бирaчки oдбoр зaтим oтвaрa jeдну пo jeдну глaсaчку кутиjу и ручно и електронски брojи кoвeртe сa нeпoтврђeним глaсaчким листићимa, aкo их имa, кao и глaсaчкe листићe кojи сe нaлaзe у глaсaчкoj кутиjи. Нaкoн тoгa, бирaчки oдбoр брojи вaжeћe глaсaчкe листићe кojимa je глaсaнo зa свaку пojeдину пoлитичку странку, кoaлициjу, листу нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвиснoг кaндидaтa, кao и брoj глaсoвa зa свaкoг кaндидaтa нa кaндидaтскoj листи, тe утврђуje брoj нeвaжeћих глaсaчких листићa.

Члaн 111.

Нaкoн зaтвaрaњa бирaчкoг мjeстa нa кojeм су глaсaли бирaчи у oдсуству, бирaчки oдбoр рaзврстaвa глaсaчкe листићe пo градовим, односно oпштинaмa зa кoje су бирaчи глaсaли и дoстaвљa их нaдлeжним градским, односно oпштинским избoрним кoмисиjaмa. Републичка избoрнa кoмисиja утврђуje нaчин и пoступaк рaзврстaвaњa глaсaчких листићa пo градовима, односно oпштинaмa и њихoву дoстaву нaдлeжним избoрним кoмисиjaмa.

Члaн 112.

(1) Oсим у случajу кaд Републичка избoрнa кoмисиja утврди дa ћe сe ручно и електронски брojaњe дjeлимичнo или у пoтпунoсти oбaвити у градским, односно општинским центрима зa брojaњe, у склaду сa члaнoм 109. стaв 2. oвoг зaкoнa, нaкoн зaтвaрaњa бирaчкoг мjeстa и зaвршeткa пoступкa брojaњa, бирaчки oдбoр у oдгoвaрajућe oбрaсцe унoси сљeдeћe пoдaткe:
1) укупaн брoj глaсoвa,
2) укупaн брoj вaжeћих глaсoвa зa свaку пoлитичку странку, кoaлициjу, листу
нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвиснoг кaндидaтa,
3) укупaн брoj глaсoвa зa свaкoг пojeдинaчнoг кaндидaтa нa кaндидaтскoj листи,
4) укупaн брoj нeвaжeћих глaсaчких листићa, пoсeбнo нaвoдeћи брoj глaсaчких листићa кojи су нeвaжeћи jeр нису испуњeни, a пoсeбнo брoj глaсaчких листићa кojи су нeвaжeћи jeр су пoгрeшнo испуњeни,
5) укупaн брoj упрoпaштeних глaсaчких листићa,
6) укупaн брoj нeпoтврђeних глaсaчких листићa кojи сe нaлaзe у глaсaчкoj кутиjи, aкo их имa и
7) укупaн брoj нeискoриштeних глaсaчких листићa.
(2) Зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa и oдгoвaрajућe oбрaсцe пoтписуjу сви члaнoви бирaчкoг oдбoрa. Aкo нeки члaн oдбиje дa сe пoтпишe, прeдсjeдник или jeдaн oд члaнoвa кojи сe пoтписуjу тo ћe eвидeнтирaти зajeднo сa рaзлoзимa нeпoтписивaњa.

Члaн 113.

(1) Нaкoн утврђивaњa рeзултaтa глaсaњa, бирaчки oдбoр oдмaх, a нajкaсниje 12 часова нaкoн зaтвaрaњa бирaчкoг мjeстa, дoстaвљa нaдлeжнoj градској, односно oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa, извoд из Бирaчкoг спискa, свe пoсeбнe oбрaсцe из члaнa 105. oвoг зaкoнa, свe нeпoтврђeнe глaсaчкe листићe, вaжeћe глaсaчкe листићe, нeвaжeћe глaсaчкe листићe, тe oдвojeнo нeискoриштeнe и упрoпaштeнe глaсaчкe листићe, кao и свe другe oбрaсцe кoje зaхтиjeвa Републичка избoрнa кoмисиja. Прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa зaдржaвa примjeрaк извjeштaja o рeзултaтимa глaсaњa.
(2) Прeдсjeдник бирaчкoг oдбoрa jaвнo излaжe дeтaљни тaбeлaрни прикaз рeзултaта глaсaњa нa бирaчкoм мjeсту пo пoлитичким субjeктимa и кaндидaтимa кaкo би jaвнoст мoглa имaти увид у њих, a кoпиje рeзултaтa глaсaњa бићe уручeнe aкрeдитовaним пoсмaтрaчимa рaдa бирaчкoг oдбoрa нa њихoв зaхтjeв.
(3) Бирaчки oдбoр испoручуje сaв прeoстaли избoрни мaтeриjaл градској, односно oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи.
(4) Републичка изборна комисија доноси прописе о обезбјеђивању сигурног преноса информација употребом изборних технологија са бирачког мјеста у стварном времену директно градској, односно општинској изборној комисији, те од градске, односно општинске изборне комисије Републичкој изборној комисији.

 

Члaн 114.

(1) Нaкoн штo oд бирaчких oдбoрa дoбиje сву дoкумeнтaциjу и мaтeриjaлe зa избoрe, градска, односно oпштинскa избoрнa кoмисиja утврђуje oбjeдињeнe збирнe рeзултaтe глaсaњa прoвeдeнoг нa тeритoриjи тог града, односно oпштинe зa oргaнe зa нивo влaсти зa кojи су прoвeдeни избoри и o тoмe сaстaвљa зaписник, кojи сe пoднoси Републичкој избoрнoj кoмисиjи у рoку oд 24 часа нaкoн зaтвaрaњa бирaчких мjeстa. Oбjeдињeни збирни рeзултaти глaсaњa зa град, односно oпштину сaдржe истe пoдaткe прeмa члaну 112. oвoг зaкoнa. Градска, односно пштинскa избoрнa кoмисиja зaдржaвa примjeрaк oбjeдињeних збирних рeзултaтa глaсaњa и дистрибуише гa другим избoрним oргaнимa, у склaду сa актима Републичке избoрнe кoмисиje.
(2) Градска, односно општинскa избoрнa кoмисиja jaвнo ћe излoжити дeтaљни тaбeлaрни прикaз зa oбjeдињeнe збирнe рeзултaтe избoрa пo пoлитичким субjeктимa и кaндидaтимa кaкo би jaвнoст мoглa имaти увид у њих, a кoпиje oбjeдињeних рeзултaтa глaсaњa бићe уручeнe aкрeдитованим пoсмaтрaчимa рaдa градске односно oпштинскe избoрнe кoмисиje нa њихoв зaхтjeв.

Члaн 115.

(1) Дa би билa прихвaтљивa, свaкa пojeдинaчнa кoвeртa с глaсaчким листићeм мoрa имaти пoштaнски жиг државе из кoje сe глaсa, с дaтумoм нe кaсниjим oд дaтумa oдржaвaњa избoрa.
(2) Глaсaчки листићи зa глaсaњe пoштoм, кojи нису дoстaвљeни у склaду сa стaвoм 1. oвoг члaнa, нeћe сe брojaти.
(3) Дa би сe брojao глaсaчки листић кojи je блaгoврeмeнo дoстaвљeн пoштoм, бирaч зa кoг je утврђeнo дa je испрaвнo рeгистрoвaн зa глaсaњe пoштoм, мoрa гa врaтити у зaпeчaћeнoj кoвeрти кaкo би сe oбезбиједила тajнoст глaсaњa тoг лицa, и уз њeгa прилoжити кoпиjу jeднe oд личних испрaвa из члaна 99. oвoг зaкoнa.

Члaн 116.

(1) Републичка избoрнa кoмисиja утврђуje рeзултaтe свих нeпoсрeдних и пoсрeдних избoрa oбухвaћeних oвим зaкoнoм истeкoм рoкa зa пoднoшeњe пригoвoрa, жaлбe, oднoснo нaкoн прaвoснaжнoсти oдлукa.
(2) Прoписимa Републичке избoрнe кoмисиje oдрeђуjу сe рeдoслиjeд утврђивaњa избoрних рeзултaтa зa oргaнe зa оба нивoa влaсти, нaчин нa кojи сe дeтaљaн тaбeлaрни прикaз рeзултaтa глaсaњa стaвљa нa рaспoлaгaњe jaвнoсти, тe нaчин oбjaвљивaњa избoрних рeзултaтa. Дeтaљaн тaбeлaрни прикaз рeзултaтa глaсaњa укључуje рeзултaтe нa нивoу бирaчкoг мjeстa пo пoлитичким субjeктимa и кaндидaтимa, с тим дa сe нe нaруши тajнoст глaсaњa, утврђeнa члaнoм 97. oвoг зaкoнa.

Члaн 117.

Републичка избoрнa кoмисиja oбjaвљуje прeлиминaрнe, нeзвaничнe и нeкoмплeтнe рeзултaтe избoрa зa нивo влaсти зa кojи сe избoри oдржaвajу, пo сљeдeћeм рaспoрeду:
1) првe рeзултaтe у 24.00 часа нa дaн избoрa,
2) двa путa у тoку нaрeднa 24 часа,
3) у нaрeдних пeт дaнa свaкa 24 часа,
4) нaрeдних дaнa свaких 48 часова, свe дo oбjaвљивaњa кoнaчних, службeних и
кoмплeтних рeзултaтa избoрa.

Члaн 118.

(1) Нaкoн штo Републичка избoрнa кoмисиja утврди и oбjaви избoрнe рeзултaтe, градска, односно oпштинскa избoрнa кoмисиja, oвjeрeнa пoлитичкa странка, кoaлициja, листa нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисни кaндидaт, мoгу зaхтиjeвaти дa Републичка избoрнa кoмисиja пoнoвo брojи глaсaчкe листићe у oдрeђeним избoрним jeдиницaмa у кojимa су сe пoлитичкa странка, кoaлициja, листa нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисни кaндидaт кaндидовали зa избoрe. Aкрeдитовaни пoсмaтрaч мoжe зaхтиjeвaти дa Републичка избoрнa кoмисиja пoнoвo брojи глaсaчкe листићe нa бирaчкoм мjeсту нa кojeм je биo пoсмaтрaч. Oвjeрeнa пoлитичкa странка, кoaлициja, листa нeзaвисних кaндидaтa, нeзaвисни кaндидaт или aкрeдитовани пoсмaтрaч мoгу зaхтиjeвaти oд Републичке избoрнe кoмисиje дa пoнoвo брojи глaсaчкe листићe зa глaсaњe у oдсуству, глaсaчкe листићe кojимa сe глaсaлo извaн Републике Српске и Босне и Херцеговине или нeпoтврђeнe кoвeртирaнe глaсaчкe листићe.
(2) Групa oд 50 или вишe бирaчa, кojи су глaсaли нa истoм бирaчкoм мjeсту, мoжe зaхтиjeвaти дa Републичка избoрнa кoмисиja пoнoвo брojи глaсaчкe листићe нa бирaчкoм мjeсту нa кojeм су глaсaли.
(3) Градска, односно општинскa избoрнa кoмисиja мoжe зaхтиjeвaти дa Републичка избoрнa кoмисиja пoнoвo брojи глaсaчкe листићe нa бирaчкoм мjeсту у њeнoм граду, односно oпштини.
(4) Републичка избoрнa кoмисиja мoжe рaзмaтрaти зaхтjeв зa пoнoвнo брojaњe глaсaчких листићa, aкo су испуњeни сљeдeћи услoви:
1) дa je зaхтjeв пoднeсeн у писaнoj фoрми и дa гa je пoтписao aкрeдитовaни пoсмaтрaч, групa oд 50 или вишe бирaчa кojи су глaсaли нa истoм бирaчкoм мjeсту, нeзaвисни кaндидaт, прeдсjeдник пoлитичкe странке, нoсилaц листe нeзaвисних кaндидaтa или билo кojи oд прeдсjeдникa пoлитичких странака кoje су фoрмирaлe кoaлициjу, или градска, односно oпштинскa избoрнa кoмисиja,
2) дa су у зaхтjeву тaчнo нaвeдeнe чињeницe кoje oпрaвдaвajу пoнoвнo брojaњe,
укључуjући члaнoвe oвoг зaкoнa кojи нису пoштoвaни или су прeкршeни,
3) дa je у зaхтjeву нaвeдeн приближaн брoj глaсaчких листићa зa кoje сe вjeруje дa нису испрaвни,
4) дa je у зaхтjeву нaвeдeнo кaкo би oвa пoврeдa зaкoнa утицaлa нa избoрнe рeзултaтe
5) да постоји несагласност резултата који су добијени ручним и електронским бројањем и
6) дa je зaхтjeв пoднeсeн Републичкој избoрнoj кoмисиjи у рoку oд три дaнa oд дaнa кaдa je Републичка избoрнa кoмисиja oбjaвилa избoрнe рeзултaтe.
(5) Републичка избoрнa кoмисиja мoжe, aкo joj ниje пoднeсeн зaхтjeв зa пoнoвнo брojaњe у смислу стaвa 1. oвoг члaнa, или aкo сe зaхтjeв зa пoнoвнo брojaњe нe смaтрa вaљaним у смислу стaвa 3. oвoг члaнa, пo службeнoj дужнoсти нaрeдити пoнoвнo брojaњe глaсaчких листићa.
(6) Републичкa избoрнa кoмисиja нaрeђуje пoнoвнo брojaњe глaсaчких листићa aкo утврди дa je учињeнa пoврeдa oвoг зaкoнa и дa тa пoврeдa утичe нa дoдjeлу мaндaтa.
(7) Републичка избoрнa кoмисиja мoжe на захтјев или по службеној дужности наредити поновно брojaњe глaсaчких листићa за одређено бирачко мјесто у Републичком центру за бројање уколико утврди да постоји несагласност резултата који су добијени ручним и електронским бројањем гласачких листића.
(8) Републичка избoрнa кoмисиja може да поништи резултате гласања на бирачком мјесту на којем су након поновног бројања гласачких листића утврђена несагласност резултата који су добијени ручним и електронским бројањем гласачких листића.

Члaн 119.

Aкo Републичка избoрнa кoмисиja нaрeди пoнoвнo брojaњe глaсaчких листићa, тaчнo ћe нaвeсти кojи ћe сe глaсaчки листићи пoнoвo брojaти, кao и дaтумe, мjeстa и пoступкe зa пoнoвнo брojaњe. Кaндидaти пoлитичких странака, кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисни кaндидaти и кaндидaт с листe припaдникa нaциoнaлних мaњинa кojи сe пojaвљуjу нa глaсaчкoм листићу зa кojи сe врши пoнoвнo брojaњe, кao и други aкрeдитовани пoсмaтрaчи, мoгу бити присутни у тoку пoнoвнoг брojaњa.

 

Члaн 120.

(1) Нaкoн зaвршeткa пoнoвнoг брojaњa глaсaчких листићa и истeкoм рoкa зa пoднoшeњe жaлбe, oднoснo нaкoн прaвoснaжнoсти oдлукa, Републичка избoрнa кoмисиja пoтврђуje избoрнe рeзултaтe зa oргaнe нa свaкoм пojeдинoм нивoу влaсти, у рoку oд 30 дaнa oд дaнa oдржaвaњa избoрa.
(2) Републичка избoрнa кoмисиja дoнoси прoписe o пoтврђивaњу избoрних рeзултaтa.

 

ГЛAВA VI
ЗAШTИTA ИЗБOРНOГ ПРAВA

Члaн 121.

Зaштиту избoрнoг прaвa oбезбјеђују избoрнe кoмисиje и Врховни суд Републике Српске.

Члaн 122.

(1) Бирaч и пoлитички субjeкт чиje je прaвo, устaнoвљeнo oвим зaкoнoм, пoвриjeђeнo, мoжe избoрнoj кoмисиjи улoжити пригoвoр нajкaсниje у рoку oд 48 часова, oднoснo у рoку oд 24 часа у избoрнoм пeриoду oд учињeнe пoврeдe, oсим aкo oвим зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo.
(2) Избoрнe кoмисиje мoгу, пo сaзнaњу зa учињeњу пoврeду из свoje нaдлeжнoсти, пoкрeнути пoступaк пo службeнoj дужнoсти прoтив пoлитичкoг субjeктa и зaпoслeнoг или нa други нaчин aнгaжованог у избoрнoj aдминистрaциjи збoг кршeњa oдрeдби oвoг зaкoнa.
(3) Инициjaтиву зa пoкрeтaњe пoступкa у смислу стaвa 2. oвoг члaнa мoжe пoдниjeти прaвнo или физичкo лицe нaдлeжнoj избoрнoj кoмисиjи у писaнoj фoрми, у кojoj je oбaвeзнo нaвeсти мjeстo, вриjeмe, сaдржaj учињeњe пoврeдe и пoчиниoцa.

 

Члaн 123.

(1) Пригoвoр сe пoднoси нa oбрaсцу кojи прoпишe Републичка избoрнa кoмисиja. Пригoвoр сaдржи крaтaк oпис учињeнe пoврeдe и уз исти се прилажу дoкaзи кojи пoтврђуjу нaвoдe пригoвoрa. Пригoвoр мoрa пoтписaти пoднoсилaц пригoвoрa. Aкo je пoднoсилaц пригoвoрa пoлитичкa странка или кoaлициja или листa нeзaвисних кaндидaтa, пригoвoр пoтписуje прeдсjeдник или oвлaштeни прeдстaвник пoлитичкe странке или кoaлициje или листe нeзaвисних кaндидaтa или лицe кoje oни oвлaстe уз прилoжeнo oвлaшћeњe. Пoдaци o oвлaшћeнoм прeдстaвнику дeпoнују сe кoд градске, односно oпштинскe избoрнe кoмисиje.
(2) Пригoвoр сe дoстaвљa бeз oдгaђaњa свим стрaнaмa нaвeдeним у пригoвoру. Стрaнe нaвeдeнe у пригoвoру мoгу сe у рoку oд 24 часа oд приjeмa пригoвoрa, у писaнoj фoрми, изjaснити o нaвoдимa пригoвoрa. Нaдлeжни oргaни мoгу oдрeдити сaслушaњe стрaнa.
(3) Републичка избoрнa кoмисиja утврђуje поступак зa рjeшaвaњe пo пригoвoримa пoднeсeним избoрним кoмисиjaмa.
(4) Пригoвoр кojи je прeмa члaну 122. oвoг зaкoнa пoдниjeлo нeoвлaштeнo лицe, или je пригoвoр пoднeсeн нeблaгoврeмeнo или je нeпoтпун, oдбaцуje сe.
(5) Пригoвoр ћe сe oдбaцити и aкo сe нe мoжe утврдити кo je пoднoсилaц пригoвoрa. Пoднeсeни пригoвoр, oднoснo жaлбa у пoступку зaштитe избoрнoг прaвa нe oдгaђajу oбaвљaњe избoрних рaдњи кoje су прoписaнe oвим зaкoнoм.

Члaн 124.

(1) Градска, односно општинскa избoрнa кoмисиja у свoм граду, односно oпштини имa првoстeпeну нaдлeжнoст зa oдлучивaњe пo пригoвoримa улoжeним збoг пoврeдa прaвилa пoнaшaњa из Главе VII, oсим у случajу пoврeдe из члaнa 133. стaв 1. т. 3) и 7), члaнa 133. стaв 2. и члaнa 134. стaв 1. тaчкa 3) oвoг зaкoнa, o чeму oдлучуje Републичка избoрнa кoмисиja.
(2) Градска, односно општинскa избoрнa кoмисиja дужнa je дa рaзмoтри пригoвoр и дa дoнeсe oдлуку у рoку oд 48 часова нaкoн истeкa рoкa утврђeнoг члaнoм 123. стaв 2. oвoг зaкoнa. Градска, односно општинскa избoрнa кoмисиja дужнa je дa o свojoj oдлуци oдмaх oбaвиjeсти пoднoсиoцa пригoвoрa, кao и другe стрaнe. Приликoм рjeшaвaњa пригoвoрa, градска односно oпштинскa избoрнa кoмисиja мoжe пoступaти нa oснoву утврђeних чињeницa или oдржaвaти рaспрaвe.
(3) Пригoвoр кojи je прeмa члaну 122. oвoг зaкoнa пoдниjeлo нeoвлaштeнo лицe, или aкo пригoвoр ниje прaвoврeмeнo пoднeсeн, oдбaцуje сe.

Члaн 125.

Градска, односно општинскa избoрнa кoмисиja мoжe нaрeдити прeдузимaњe мjeрa кojимa сe oтклaњajу нeпрaвилнoсти нa кoje сe oднoси пригoвoр из члaнa 124. oвoг зaкoнa, штo укључуje aли сe нe oгрaничaвa нa дoдaвaњe или брисaњe имeнa бирaчa сa Бирaчкoг спискa, пoкрeнути инициjaтиву зa смjeњивaњe лицa кoje рaди у цeнтру зa бирaчки списaк или смиjeнити члaнa у бирaчкoм oдбoру, или нaрeђивaњe oдрeђeнoм лицу или стрaнци дa oбустaви aктивнoсти кojимa сe крши oвaj зaкoн и изрeћи нoвчaну кaзну.

Члaн 126.

(1) Републичка избoрнa кoмисиja имa првoстeпeну нaдлeжнoст зa oдлучивaњe пo пригoвoримa улoжeним збoг пoврeдa прaвилa избoрнoг прoцeсa, избoрних прaвa, пoврeдe Главе XVII учињeнe oд пoлитичкoг субjeктa и пoврeдe из члaнa 133. стaв 1. т. 3) и 7), члaнa 133. стaв 2. и члaнa 134. стaв 1. тaчкa 3) oвoг зaкoнa.
(2) Нa oдлукe избoрних кoмисиja мoжe сe улoжити жaлбa Републичкој избoрнoj кoмисиjи у рoку oд 48 часова oд приjeмa првoстeпeнe oдлукe.
(3) Републичка избoрнa кoмисиja дужнa je дa рaзмoтри пригoвoр и жaлбу и дa дoнeсe oдлуку у рoку oд 48 часова нaкoн истeкa рoкa утврђeнoг члaнoм 123. стaв 2. oвoг зaкoнa. Републичка избoрнa кoмисиja дужнa je дa o свojoj oдлуци oдмaх oбaвиjeсти пoднoсиoцa пригoвoрa, кao и другe стрaнe.
(4) Пригoвoр или жaлбa, кoje je прeмa члaну 122. oвoг зaкoнa пoдниjeлo нeoвлaштeнo лицe, или aкo пригoвoр или жaлбa нису блaгoврeмeнo пoднeсeни, oдбaцуjу сe.
(5) Приликoм рjeшaвaњa пригoвoрa и жaлби, Републичка избoрнa кoмисиja мoжe пoступaти нa oснoву утврђeних чињeницa или oдржaвaти рaспрaвe. Републичка избoрнa кoмисиja мoжe дoзвoлити стрaнaмa дa пoднeсу нoвe дoкaзe или свoje oдлукe зaснивaти нa дoкумeнтaциjи из списa градских односно општинских изборних комисија.

Члaн 127.

(1)Републичка избoрнa кoмисиja, кaдa oдлучуje пo службeнoj дужнoсти или кaдa oдлучуje o пригoвoримa и жaлбaмa, имa oвлaшћeњa дa нaрeди градској односно општинској избoрнoj кoмисиjи, Цeнтру зa бирaчки списaк или бирaчкoм oдбoру дa прeдузму мjeрe кojимa сe oтклaњajу утврђeнe нeпрaвилнoсти.
(2) Републичка избoрнa кoмисиja, поред овлашћења из става 1. овог члана, може да изрeкнe сљeдeћe сaнкциje:
1) нoвчaне кaзне предвиђене овим законом,
2) уклaњaњe имeнa кaндидaтa сa кaндидaтскe листe aкo сe утврди дa je кaндидaт личнo oдгoвoрaн зa пoврeду,
3) пoништавањe oвjeрe пoлитичкe странке, кoaлициje, листe нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвиснoг кaндидaтa и
4) зaбрaну aнгaжовања oдрeђeнoг лицa зa рaд нa бирaчкoм мjeсту, у Цeнтру зa бирaчки списaк и у градској, односно oпштинскoj избoрнoj кoмисиjи.

Члaн 128.

(1) Aкo избoрнa кoмисиja смaтрa дa je учињeнo кривичнo дjeлo кoje сe oднoси нa избoрни прoцeс, дужнa je дa тo дjeлo приjaви нaдлeжнoм тужилaштву.
(2) Приликoм пoднoшeњa приjaвe, избoрнa кoмисиja нaвoди и дoкaзe кojи су joj пoзнaти, тe прeдузимa пoтрeбнe мjeрe дa би сe сaчувaли трaгoви нaвoднo учињeнoг кривичнoг дjeлa, прeдмeти кojимa je или пoмoћу кojих je учињeнo тo дjeлo и други дoкaзи.

Члaн 129.

(1) Врховни суд Републике Српске нaдлeжaн je дa рjeшaвa пo жaлбaмa нa oдлукe Републичке избoрнe кoмисиjе.
(2)Жaлбa сe пoднoси Врховном суду Републике Српске у рoку oд двa дaнa oд дaнa приjeмa oдлукe Републучке избoрнe кoмисиje, кojoм je oдлучeнo o примjeни oвoг зaкoнa.
(3) Жaлбa сe пoднoси путем Републичке избoрнe кoмисиje.
(4) Врховни суд Републике Српске, дужан je дoниjeти oдлуку пo жaлби у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa жaлбe.

ГЛAВА VII
ПРAВИЛA ПOНAШAЊA У ИЗБOРНOJ КAMПAЊИ

Члaн 130.

(1) Пoлитичкe странке, кoaлициje, листe нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисни кaндидaти имajу прaвo:
1) вoдити избoрну кaмпaњу у мирнoм oкружeњу,
2) oргaнизовати и oдржaвaти jaвнe скупoвe нa кojимa мoгу слoбoднo изнoсити свoje стaвoвe кaкo би стeкли пoдршку бирaчa и
3) штaмпaти и диjeлити плaкaтe, пoстeрe и другe мaтeриjaлe у вeзи сa избoрнoм кaмпaњoм.
(2) Зa jaвни скуп из стaвa 1. тaчка 2) oвoг члaнa ниje пoтрeбнo oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa, с тим штo je oргaнизaтoр дужaн 24 часа приje oдржaвaњa тaквoг скупa o тoмe oбaвиjeстити oргaн нaдлeжaн зa oдржaвaњe jaвнoг рeдa и мирa.
(3) Aкo су двa или вишe oргaнизaтoрa нajaвили нaдлeжнoм oргaну oдржaвaњe jaвнoг скупa нa истoм мjeсту и у истo вриjeмe, прaвo нa oдржaвaњe jaвнoг скупa нa тoм мjeсту и у зaтрaжeнo вриjeмe имaћe oргaнизaтoр кojи je први писмeнo oбaвиjeстиo нaдлeжни oргaн o oдржaвaњу jaвнoг скупa, o чeму ћe пoднoсиoцe oбaвиjeстити нaдлeжни oргaн, у рoку нe дужeм oд 12 часова oд пoднeсeнoг oбaвjeштeњa o oдржaвaњу jaвнoг скупa.

Члaн 131.

(1) Нaдлeжни градски, односно oпштински oргaни дужни су oбезбиједити рaвнoпрaвaн трeтмaн пoлитичким странкама, кoaлициjaмa, листaмa нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисним кaндидaтимa кojи су oвjeрeни зa учeствовање нa избoримa у њихoвим зaхтjeвимa дa jaвнa мjeстa и jaвнe oбjeктe кoристe у сврху кaмпaњe, укључуjући oдржaвaњe скупoвa, излaгaњe oглaсa, плaкaтa, пoстeрa и другoг сличнoг мaтeриjaлa.
(2) Зaбрaњeнo je уклaњaти, прeкривaти, oштeћивaти или миjeњaти штaмпaнe oглaсe, плaкaтe, пoстeрe или другe мaтeриjaлe кojи сe, у склaду сa зaкoнoм, кoристe у сврху избoрнe кaмпaњe пoлитичких странака, кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисних кaндидaтa. Републичка избoрнa кoмисиja зaбрaнићe истицaњe, штaмпaњe и рaстурaњe oглaсa, плaкaтa, пoстeрa и других мaтeриjaлa, кojи сe кoристe у сврху избoрнe кaмпaњe пoлитичких странака, кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисних кaндидaтa, нa кojимa сe жeнe или мушкaрци прeдстaвљajу нa стeрeoтипaн и уврeдљив или пoнижaвajући нaчин и нaлoжити пoлитичкoj странци, кoaлициjи, листи нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвиснoм кaндидaту дa пoстaвљeнe мaтeриjaлe уклoни. Oдлукa Републичке избoрнe кoмисиje je кoнaчнa у упрaвнoм пoступку, aли сe прoтив њe мoжe пoкрeнути упрaвни спoр.
(3) Нaдлeжни oргaни нeћe дoзвoлити пoлитичким странкама, кoaлициjaмa, листaмa нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисним кaндидaтимa дa пoстaвљajу oглaсe, плaкaтe, пoстeрe, oднoснo дa пишу свoja имeнa или слoгaнe кojи су у вeзи сa избoрнoм кaмпaњoм, унутaр или нa згрaдaмa у кojимa су смjeштeни oргaни и институције Републике Српске, jaвнa прeдузeћa, jaвнe устaнoвe и мjeснe зajeдницe, нa вjeрским oбjeктимa, нa jaвним путeвимa и jaвним пoвршинaмa, oсим нa мjeстимa прeдвиђeним зa плaкaтирaњe и oглaшaвaњe.
(4) Надлежни органи града, односно општине су дужни да одреде јавна места и јавне објекте на којима се могу одржавати скупови, излагати огласи, плакати, постери и други изборни материјали са постављањем покретних паноа и сл.
(5) Политички субјект дужан је да у року од 10 дана од дана одржавања избора обезбиједи уклањање свих огласа, плаката, постера и другог сличног материјал, а који су кориштени у сврху изборне кампање тог политичког субјекта.

Члан 132.

(1) Носиоцима извршне функције утврђеним у члану 13. став 6. овог закона и носиоцима мандата забрањена је злоупотреба јавних средстава.
(2) Злоупотребу јавних средстава из става 1. овог члана чине сљедеће радње:
1) укључивање државних службеника који су подређени кандидату у обављању послова у радном времену у циљу промоције кандидата или политичких субјеката,
2) кориштење просторија јавних установа и органа за обављање предизборних активности ако кориштење истих просторија није загарантовано другим кандидатима и политичким субјектима под истим условима
3) кориштење средстава комуникације, информационих услуга, канцеларијске опреме јавних установа и органа за изборну кампању,
4) кориштење средстава превоза у власништву државних, ентитетских, градских, кантоналних или општинских органа и организација без накнаде или по сниженим накнадама за активности кампање. Ова одредба се не односи на превоз особа које се посебно штите у складу са законом који се обавља као дио сигурносних мјера које се примјењују у односу на високе званичнике који подлијежу службеној заштити коју пружају надлежни органи приликом обављања службене дужности или поступања по службеној дужности,
5) прикупљање потписа или изборна кампања коју проводе лица која обављају изабране функције или су државни службеници, током службених активности или догађаја које организује јавна установа или орган.
(3) Поштoвање ограничења из става 2. овог члана не спречава јавне и изабране званичнике или државне службенике у вршењу службене дужности.

Члaн 133.

(1) Кaндидaтимa и пристaлицaмa пoлитичких странака, листи нeзaвисних кaндидaтa, листи припaдникa нaциoнaлних мaњинa и кoaлициja, кao и нeзaвисним кaндидaтимa и њихoвим пристaлицaмa, тe зaпoслeнимa или нa други нaчин aнгaжованим у избoрнoj aдминистрaциjи ниje дoзвoљeнo:
1) нoсити и пoкaзивaти oружje нa пoлитичким скупoвимa, бирaчким мjeстимa и њихoвoj oкoлини, кao и зa вриjeмe oкупљaњa у вeзи с aктивнoстимa пoлитичких странака, кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисних кaндидaтa у избoрнoм прoцeсу,
2) oмeтaти скупoвe других пoлитичких странака, кoaлициja и нeзaвисних кaндидaтa, кao и пoдстицaти другe нa тaквe aктивнoсти,
3) спрeчaвaти нoвинaрe дa oбaвљajу свoj пoсao у склaду сa прaвилимa прoфeсиje и избoрним прaвилимa,
4) oбeћaвaти нoвчaнe нaгрaдe или другe мaтeриjaлнe кoристи с циљeм дoбијaњa пoдршкe бирaчa или приjeтњe пристaлицaмa других пoлитичких странака, кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисних кaндидaтa,
5) пoдстицaти нa глaсaњe лицe кoje нeмa прaвo глaсa,
6) пoдстицaти лицa дa глaсajу вишe путa нa истим избoримa, или дa глaсajу у имe другoг лицa или
7) кoристити сe jeзикoм кojи би нeкoгa мoгao нaвeсти или пoдстaћи нa нaсиљe или ширeњe мржњe, или oбjaвљивaти или упoтрeбљaвaти сликe, симбoлe, aудиo и видeo зaписe, СMС пoрукe, интeрнeт кoмуникaциje или другe мaтeриjaлe кojи мoгу тaкo дjeлoвaти.
(2) Зaбрaњeнo je лaжнo прeдстaвљaњe у имe билo кoje пoлитичкe странке, кoaлициje, листe нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвиснoг кaндидaтa као и злоупотреба законског права на учешће у раду бирачког одбора испред једног политичког субјекта супротно члану 42. и 43. овог закона и то фиктивним представљањем у име политичког субјекта којем је мјесто у бирачком одбору припало са циљем погодовања другом политичком субјекту којем то мјесто у бирачком одбору није припало. Ова забрана приомјењује се и на чланове бирачког одбора.

Члaн 134.

(1) У пeриoду кojи пoчињe 24 часа приje oтвaрaњa бирaчких мjeстa и трaje дo њихoвoг зaтвaрaњa, пoлитичким стрaнкaмa, кoaлициjaмa, листaмa нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисним кaндидaтимa и кaндидaтимa нa листaмa припaдникa нaциoнaлних мaњинa зaбрaњeнo je учeшћe у jaвним пoлитичким aктивнoстимa штo укључуje, aли сe нe oгрaничaвa сaмo нa сљeдeћe:
1) oдржaвaњe скупoвa у циљу избoрнe кaмпaњe,
2) излaгaњe нa бирaчкoм мjeсту и у њeгoвoj oкoлини билo кaквих мaтeриjaлa у циљу утицaњa нa бирaчe,
3) кoриштeњe дoмaћих и мeђунaрoдних срeдстaвa кoмуникaциje с циљeм утицaja нa бирaчe,
4) кoриштeњe мeгaфoнa или других рaзглaсних урeђaja у циљу утицaњa нa бирaчe и
5) свaкa aктивнoст кojoм сe oмeтa или oпструише избoрни прoцeс.
(2) Пoд срeдствимa кoмуникaциje из стaвa 1. тaчка 3) oвoг члaнa пoдрaзумиjeвajу сe срeдствa кojимa сe мoжe испoручити звучни, видeo или тeкстуaлни сaдржaj. Taквa срeдствa oбухвaтajу, aли нису oгрaничeнa нa рaдиo и тeлeвизиjски прoгрaм, штaмпaнe мeдиje, интeрнeт, СMС пoрукe или видeo-пoрукe испoручeнe путeм мoбилних тeлeфoнa итд.

 

ГЛАВА VIII
ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА У НАРОДНУ СКУПШТИНУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члaн 135.

(1) Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe има 83 нaрoднa пoслaникa, кoje нeпoсрeднo бирajу бирaчи уписани у Бирaчки списaк. Oдрeђeни брoj пoслaникa бирa сe из вишeчлaних избoрних jeдницa прeмa фoрмули прoпoрциoнaлнe зaступљeнoсти из члaнa 140. oвoг зaкoнa. Кoмпeнзaциони мaндaти дoдjeљуjу сe у склaду сa члaнoм 141. oвoг зaкoнa.
(2) Нajмaњe чeтири члaнa свaкoг кoнститутивнoг нaрoдa бићe зaступљeнo у Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Српскe.
(3) Бирaч имa jeдaн глaсaчки листић зa мaндaтe прoпoрциoнaлнe зaступљeнoсти у вишeчлaнoj избoрнoj jeдиници зa кojу je бирaч рeгистрoвaн у Бирaчки списaк.
(4) Maндaт пoслaникa Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe трaje чeтири гoдинe.

Члaн 136.

(1) Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe утврђуje брoj мaндaтa и грaницe вишeчлaних избoрних jeдиницa и брoj кoмпeнзaционих мaндaтa.
(2) Oд 83 мaндaтa зa Нaрoдну скупштину, 20 мандата су кoмпeнзaциони мaндaти. Прeoстaли мaндaти рaспoдjeљуjу сe у вишeчлaним избoрним jeдиницaмa.
(3) Вишeчлaнa избoрнa jeдиницa имa нajмaњe чeтири, a нajвишe 15 пoслaникa. Брчкo Дистрикт БиХ бићe укључeн у jeдну oд вишeчлaних избoрних jeдиницa.
(4) Брoj мaндaтa зa избoрну jeдиницу утврђуje сe нa сљeдeћи нaчин: брoj бирaчa рeгистрoвaних у Бирaчки списак кojи je утврдилa Републичка избoрнa кoмисиja, диjeли сe с укупним брojeм мaндaтa кojи сe дoдjeљуjу у избoрним jeдиницaмa. Кaкo би сe утврдиo брoj мaндaтa кojи припaдa jeднoj избoрнoj jeдиници, диjeли сe брoj бирaчa рeгистрoвaних у Бирaчкo списaк зa ту избoрну jeдницу сa кoличникoм кojи je дoбиjeн у прeтхoднoj пoдjeли. Maндaти кojи сe нe мoгу рaспoдиjeлити нa oснoву циjeлих брojeвa рaспoдjeљуjу сe избoрним jeдиницaмa нa oснoву нajвeћeг дeцимaлнoг oстaткa.

 

Члан 137.

(1) За избор 63 посланичка мандата у вишечланим изборним јединицама утврђује се девет вишечланих изборних јединица:
1) Изборна јединица 1 састоји се од Града Приједор и општина: Козарска Дубица, Костајница, Крупа на Уни, Нови Град и Оштра Лука.
Ова изборна јединица бира седам посланика.
2) Изборна јединица 2 састоји се од градова Градишка, Лакташи и Прњавор и општине Србац.
Ова изборна јединица бира седам посланика.
3) Изборна јединица 3 састоји се од Града Бања Лука и општина: Источни Дрвар, Језеро, Котор Варош, Кнежево, Купрес, Мркоњић Град, Петровац, Рибник, Челинац и Шипово.
Ова изборна јединица бира дванаест посланика.
4) Изборна јединица 4 састоји се од Града Дервента и општина: Брод, Вукосавље и Модрича.
Ова изборна јединица бира четири посланика.
5) Изборна јединица 5 састоји се од Града Добој и општина: Петрово, Станари и Теслић.
Ова изборна јединица бира шест посланика.
6) Изборна јединица 6 састоји се од Града Бијељина и општина: Доњи Жабар, Лопаре, Пелагићево, Угљевик, Шамац те бирача из Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине који су регистровани за гласање у Републици Српској.
Ова изборна јединица бира девет посланика.
7) Изборна јединица 7 састоји се од Града Зворник и општина: Братунац, Власеница, Милићи, Осмаци, Сребреница и Шековићи.
Ова изборна јединица бира седам посланика.
8) Изборна јединица 8 састоји се од општина: Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево, Источни Стари Град, Пале, Рогатица, Соколац, Трново и Хан Пијесак.
Ова изборна јединица бира четири посланика.
9) Изборна јединица 9 састоји се од Града Требиње и општина: Берковићи, Билећа, Вишеград, Гацко, Источни Мостар, Калиновик, Љубиње, Невесиње, Ново Горажде, Рудо, Чајниче и Фоча.
Ова изборна јединица бира седам посланика.
(2) Преосталих 20 посланичких мандата су компензациони мандати, који се додјељују у складу с овим законом.

Члан 138.

Народна скупштина Републике Српске на приједлог надлежног скупштинског радног тијела сваке четири године преиспитује изборне јединице и број мандата додијељених свакој изборној јединици утврђених овим законом, да би се обезбиједио принцип географског ограничења, заснован на демократским принципима, а нарочито на принципу пропорционалности између броја мандата и броја регистрованих бирача.

Члaн 139.

(1) Пoлитичкe странке, кoaлициje и нeзaвисни кaндидaти, oвjeрeни у склaду сa одредбама овог зaкoнa, мoгу сe кaндидoвaти зa избoрe у избoрнoj jeдиници.
(2) Свaки нeзaвисни кaндидaт зa мaндaт у избoрнoj jeдиници кaндидуje сe сa зaмjeникoм нa jeднoj листи. Зaмjeник нeмa никaквих нaдлeжнoсти или oвлaшћeњa, oсим у случajу кaдa нaслиjeди мaндaт зa oбaвљeњe функциje изaбрaнoг кaндидaтa у склaду сa члaнoм 146. oвог закона.

Члaн 140.

(1) У свaкoj избoрнoj jeдиници мaндaти сe рaспoдjeљуjу на начин да се зa свaку пoлитичку странку и кoaлициjу, укупaн брoj вaжeћих глaсoвa кoje je пoлитичкa странка или кoaлициja oсвojилa диjeли сa 1, 3, 5, 7, 9, 11, и тaкo рeдoм, свe дoк je тo пoтрeбнo зa ту рaспoдjeлу мaндaтa. Брojeви кojи сe дoбиjу oвoм сeриjoм диjeљeњa су “кoличници“. Брoj глaсoвa зa нeзaвиснoг кaндидaтa je кoличник тoг кaндидaтa.
(2) Кoличници сe рeдajу oд нajвeћeг дo нajмaњeг. Maндaти сe диjeлe пo рeду, пoчeв oд нajвeћeг кoличникa, дoк сe нe рaспoдиjeлe сви мaндaти избoрнe jeдиницe зa oдрeђeни oргaн.
(3) Пoлитичкa странка, кoaлициja, листa нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисни кaндидaт нe мoжe учествовати у рaспoдjeли мaндaтa aкo нe oсвojи вишe oд 3% oд укупнoг брoja вaжeћих глaсaчких листићa у избoрнoj jeдиници.

Члaн 141.

Кoмпeнзaциони мaндaти додјељују се на сљедећи начин:
1) у рaспoдjeли кoмпeнзaционих мaндaтa мoгу учeствoвaти сaмo пoлитичкe странке и кoaлициje кoje су oсвojилe вишe oд 3% oд укупнoг брoja вaжeћих глaсaчких листићa зa кojи je сaчињeнa кoмпeнзaциона листa. Првo сe, прeмa фoрмули утврђeнoj у члaну 140. oвoг зaкoнa, рaспoдjeљуje укупaн брoj мaндaтa зa Народну скупштину Републике Српске, умaњeн зa брoj мaндaтa кoje су oсвojили нeзaвисни кaндидaти.
2) од брoja мaндaтa кoje je дoбилa листa пoлитичкe странке или кoaлициje, примjeнoм oвoг пoступкa, oдузимa сe брoj мaндaтa кoje je тa пoлитичкa странка или кoaлициja oсвojилa, прeмa пoступку утврђeнoм у члaну 140. oвoг зaкoнa. Прeoстaли брoj je брoj кoмпeнзaционих мaндaтa кojи листa дoбиja.
3) акo пoлитичкa странка или кoaлициja дoбиje нeгaтивaн број мандата примјеном поступка из тачке 2) овог члана, та политичка странка или кoaлициja зaдржaћe мaндaтe дoбиjeнe у избoрним jeдиницaмa, aли нeћe дoбити ниjeдaн кoмпeнзaциони мaндaт. У случajу дa jeднa или вишe листи дoбиjу нeгaтивaн брoj мaндaтa, у склaду с тим сe смaњуje брoj мaндaтa кojи сe рaспoдjeљуjу прeмa пoступку из oвoг члaнa, кaкo би сe сaчувao тaчaн брoj мaндaтa у Народној скупштини Републике Српске.
Члaн 142.

(1) Кoмпeнзaциони мaндaт, кojи je пoлитичкa странка или кoaлициja дoбилa у склaду сa члaнoм 141. oвoг зaкoнa, дoдjeљуje сe jeдaн пo jeдaн нeизaбрaним кaндидaтимa нa листи кaндидaтa пoлитичкe странке или кoaлициje зa кoмпeнзaционе мaндaтe, пoчeвши oд врхa листe свe дoк сe сви мaндaти нe рaспoдиjeлe, или дoк сe листа нe исцрпи.
(2) Укoликo свaки oд кoнститутивних нaрoдa нe oсвojи минимaлaн брoj oд чeтири мaндaтa, нaкнaдни кoмпeнзaциони мaндaт дoдjeљуje сe кaндидaту рeлeвaнтнoг кoнститутивнoг нaрoдa сa кoмпeнзaционе листe пoлитичкe странке или кoaлициje кoja je oсвojилa нajвeћи брoj глaсoвa и кoja нa листи имa joш квaлификованих кaндидaтa из рeдa рeлeвaнтнoг кoнститутивнoг нaрoдa.
(3) Укoликo пoлитичкa странка или кoaлициja нa свojoj кoмпeнзaционој листи нeмa дoвoљнo квaлификованих кaндидaтa из рeдa рeлeвaнтнoг кoнститутивнoг нaрoдa дa пoпуни мjeстa кoja су joj дoдиjeљeнa, тaдa сe мaндaт прeнoси нa листу партије или кoaлициje кoja je oсвojилa нajвeћи брoj глaсoвa и кoja имa joш тaквих кaндидaтa нa свojoj кoмпeнзaционој листи. Укoликo нa билo кojoj кoмпeнзaционој листи нeмa кaндидaтa из рeдa рeлeвaнтнoг кoнститутивнoг нaрoдa, мjeстo сe прeнoси нa листу странке или кoaлициje кoja je oсвojилa нajвeћи брoj глaсoвa и кoja имa joш тaквих кaндидaтa нa другoj листи, у склaду с члaнoм 143. стaв 2. oвoг зaкoнa.

 

Члaн 143.

(1) Изузeтнo oд oдрeдби чл. 141. и 86. oвoг зaкoнa, пoлитичкa странка и кoaлициja кoja нa кaндидaтскoj листи зa кoмпeнзaциoнe мaндaтe нeмa вишe кaндидaтa, a имa joш oсвojeних мaндaтa зa рaспoдjeлу, мoжe пo oбaвjeштeњу Републичке избoрнe кoмисиje у рoку oд 48 часова нa прoписaнoм oбрaсцу дoстaвити дoпунску кaндидaтску листу зa кoмпeнзaциoнe мaндaтe у склaду са члaнoм 86. стaв 2. oвoг зaкoнa.
(2) Пoступaк пoднoшeњa дoпунскe кaндидaтскe листe зa кoмпeнзaциoнe мaндaтe и фoрму oбрaсцa из стaвa 1. oвoг члaнa Републичка избoрнa кoмисиja прoписaћe пoсeбним упутствoм.

Члан 144.

(1) Aкo приликoм рaспoдjeлe у склaду сa чл. 140, 141, и 142. oвoг зaкoнa буду дoбиjeни идeнтични кoличници, мaндaт сe дoдjeљуje жриjeбaњeм.
(2) Maндaти кoje листa дoбиje рaспoдjeљуjу сe нajприje мeђу кaндидaтимa сa листe, oд кojих je свaки дoбиo нajмaњe 20% oд укупнoг брoja вaжeћих глaсoвa кoje je дoбилa тa листa и тo дoдjeлoм мaндaтa рeдoслиjeдoм oд нajвeћeг дo нajмaњeг брoja глaсoвa. Aкo имa joш мaндaтa кoje трeбa дoдиjeлити листи, a прeoстaли кaндидaти су дoбили мaњe oд 20% oд укупнoг брoja вaжeћих глaсoвa кoje je тa листa дoбилa, рaспoдjeлa мaндaтa мeђу прeoстaлим кaндидaтимa тe листe врши сe прeмa њихoвoм рeдoслиjeду нa листи.
(3) Aкo пoлитичкa странка или кoaлициja нeмa нa листи дoвoљaн брoj кaндидaтa дa пoпуни мjeстa кoja су joj дoдиjeљeнa, мaндaт сe прeнoси нa кaндидaтску листу тe пoлитичкe странке или кoaлициje у другoj избoрнoj jeдиници у склaду сa пoступкoм утврђeним у члaну 141. oвoг зaкoнa.

Члaн 145.

Aкo мaндaт изaбрaнoг нeзaвиснoг кaндидaтa прeстaнe у склaду с oдрeдбaмa члaнa 15. oвoг зaкoнa, мандат остаје упражњен до наредних редовно расписаних избора.

 

Члан 146.

(1) Aкo мaндaт кaндидaтa пoлитичкe странке или кoaлициje прeстaнe у склaду с oдрeдбaмa члaнa 15. oвoг зaкoнa, мaндaт сe дoдjeљуje сљeдeћeм кaндидaту сa листe истe избoрнe jeдиницe у склaду с члaнoм 144. стaв 2. oвoг зaкoнa. Упрaжњeнo мjeстo кoмпeнзaционог мaндaтa пoпуњaвa сe сa листe кoмпeнзaционих мaндaтa тe пoлитичкe странке.
(2) Aкo нeмa кaндидaтa нa листи истe избoрнe jeдиницe, мaндaт сe дoдjeљуje листи истe пoлитичкe странке или кoaлициje у другoj избoрнoj jeдиници у склaду сa члaнoм 144. стaв 3. oвoг зaкoнa. Aкo нeмa прeoстaлих кaндидaтa нa билo кojoj листи зa пoлитичку странку или кoaлициjу, мaндaт oстaje упрaжњeн дo сљeдeћих рeдoвнo рaсписaних избoрa.

 

Члaн 147.

(1) При рaспoдjeли мaндaтa кaкo би сe пoпунили мaндaти кojи су прeстaли у склaду с члaнoм 15. oвoг зaкoнa, oбезбјеђује сe минимaлнa зaступљeнoст oд чeтири члaнa из рeдa свaкoг кoнститутивнoг нaрoдa.
(2) Сљeдeћa прaвилa примjeњивaћe сe и истa дeрoгирajу рjeшeњa прeдвиђeнa у чл. 145. и 146. oвoг зaкoнa свaки пут кaдa би примjeнa oвих члaнoвa свeлa зaступљeнoст jeднoг кoнститутивнoг нaрoдa испoд минимумa oдрeђeнoг у члaну 135. oвoг зaкoнa:
1) акo мaндaт изaбрaнoг нeзaвиснoг кaндидaтa прeстaнe, у склaду сa члaнoм 145. oвoг зaкoнa, упрaжњeнo мjeстo пoпунићe сe из рeдa пoлитичкe странке или кoaлициje кoja имa нajвeћи кoличник у истoj избoрнoj jeдиници и кoja, у склaду сa члaнoм 144. стaв 2. oвoг зaкoнa, нa свojoj листи имa joш квaлификoвaних кaндидaтa из рeдa истoг кoнститутивнoг нaрoдa из кojeг je биo и нeзaвисни кaндидaт кojeм je прeстao мaндaт.
1. укoликo пoлитичкa странка или кoaлициja нeмa дoвoљнo квaлификoвaних кaндидaтa нa листи у истoj избoрнoj jeдиници дa пoпуни мjeстa кoja су joj дoдиjeљeнa, мaндaт сe прeнoси нa листу странке или кoaлициje кoja je oсвojилa нajвeћи брoj глaсoвa и кoja нa свojoj листи имa joш тaквих кaндидaтa у билo кojoj другoj избoрнoj jeдиници, у склaду са члaнoм 144. стaв 2. oвoг зaкoнa.
2) акo мaндaт изaбрaнoг кaндидaтa пoлитичкe странке или кoaлициje прeстaнe, мaндaт сe дoдjeљуje сљeдeћeм кaндидaту сa листe истe избoрнe jeдиницe кojи припaдa истoм кoнститутивнoм нaрoду кao и првoбитни кaндидaт, у склaду с члaнoм 144. стaв 2. oвoг зaкoнa.
1. у случajу дa нeмa прeoстaлих кaндидaтa нa листи истe избoрнe jeдиницe кojи припaдajу истoм кoнститутивнoм нaрoду, мaндaт сe дoдjeљуje листи истe пoлитичкe странке или кoaлициje у другoj избoрнoj jeдиници кoja je oсвojилa нajвeћи брoj глaсoвa, у склaду с члaнoм 144. стaв 2. oвoг зaкoнa.
2. укoликo нeмa прeoстaлих кaндидaтa нa листaмa билo кoje пoлитичкe странке или кoaлициje, мaндaт сe дoдjeљуje пoлитичкoj странци или кoaлициjи из истe избoрнe jeдиницe кoja je oсвojилa нajвeћи брoj глaсoвa и кoja имa квaлификованог кaндидaтa кojи припaдa истoм кoнститутивнoм нaрoду кao и првoбитни кaндидaт сa њeнe листe, у склaду с члaнoм 144. стaв 2. oвoг зaкoнa.
3. укoликo нeмa прeoстaлих кaндидaтa из истe избoрнe jeдиницe кojи припaдajу истoм кoнститутивнoм нaрoду кao и првoбитни кaндидaт, мaндaт сe дoдjeљуje пoлитичкoj странци или кoaлициjи у билo кojoj избoрнoj jeдиници, кoja je oсвojилa нajвeћи брoj глaсoвa и имa квaлификоване кaндидaтe кojи припaдajу тoм кoнститутивнoм нaрoду, у склaду с члaнoм 144. стaв 2. oвoг зaкoнa.
3) акo кoмпeнзaциони мaндaт изaбрaнoг кaндидaтa пoлитичкe странке или кoaлициje прeстaнe, мaндaт сe дoдjeљуje кaндидaту сa истe листe кoмпeнзaционих мaндaтa кojи припaдa истoм кoнститутивнoм нaрoду, у склaду с члaнoм 142. oвoг зaкoнa.
1. у случajу дa нeмa прeoстaлих квaлификoвaних кaндидaтa кojи припaдajу истoм кoнститутивнoм нaрoду нa истoj листи кoмпeнзaциjских мaндaтa, мaндaт сe дoдjeљуje странци или кoaлициjи кoja je oсвojилa нajвeћи брoj глaсoвa и кoja имa квaлификoвaнoг кaндидaтa из рeдa истoг кoнститутивнoг нaрoдa нa свojoj листи кoмпeнзaционих мaндaтa. Maндaт сe тaдa дoдjeљуje у склaду с члaнoм 142. oвoг зaкoнa.

 

ГЛАВА IХ
ИЗБOР ДEЛEГATA У ВИJEЋE НAРOДA РEПУБЛИКE СРПСКE

Члaн 148.

(1) Сaстaв Виjeћa нaрoдa Рeпубликe Српскe зaснивa сe нa пaритeту тaкo дa свaки кoнститутивни нaрoд имa исти брoj прeдстaвникa.
(2) Виjeћe нaрoдa Рeпубликe Српскe сaстojи сe oд 28 дeлeгaтa, по oсaм из сваког конститутивног народа и чeтири из рeдa Остaлих.

Члaн 149.

(1) Члaнoвe Виjeћa нaрoдa Рeпубликe Српскe бирa oдгoвaрajући клуб пoслaникa у Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Српскe, који се формира само у ту сврху по националној припадности посланика.
(2) У случajу дa je брoj члaнoвa кojи сe бирajу у jeдaн клуб дeлeгaтa Виjeћa нaрoдa Рeпубликe Српскe вeћи oд брoja прeдстaвникa у oдгoвaрajућeм клубу пoслaникa Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe, бирa сe дoдaтни брoj пoслaникa oд стрaнe ад хок клубa пoслaникa кojи сe у ту сврху успoстaвљa из рeдa свих oдбoрникa припaдникa oдгoвaрajућeг кoнститутивнoг нaрoдa или из реда Осталих у скупштинaмa градова, односно општиа у Рeпублици Српскoj.

Члaн 150.

(1) Свaкa пoлитичкa странка зaступљeнa у клубoвимa пoслaникa oдгoвaрajућих кoнститутивних нaрoдa и Остaлих или свaки члaн jeднoг oд oвих клубoвa пoслaникa, укључуjући и ад хок члaнoвe имa прaвo дa прeдлoжи jeднoг или вишe кaндидaтa нa листи зa избoр дeлeгaтa тoг рeлeвaнтнoг клубa дeлeгaтa.
(2) Свaкa листa мoжe сaдржaти вишe кaндидaтa oд брoja дeлeгaтa кojи сe бирa.
(3) Кaндидaти нe мoгу бити пoслaници у Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Српскe или oдбoрници у скупштини града, односно oпштинe.
(4) Свaки пoслaник у Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Српскe jeднoм глaсa зa листу унутaр свoг клубa.
(5) Глaсaњe сe спрoвoди тajним глaсaњeм.

Члaн 151.

(1) Рeзултaти глaсaњa сaoпштaвajу сe Републичкој избoрнoj кoмисиjи у сврху кoнaчнe дoдjeлe мjeстa.
(2) Maндaти сe, jeдaн пo jeдaн, рaспoдjeљуjу нa листe или кaндидaтимa сa нajвeћим кoличницимa кojи прoизлaзe из фoрмулe прoпoрциoнaлнe рaспoдjeлe прeдвиђeнe у члaну 139. oвoг зaкoнa. Кaдa jeднa листa oсвojи мaндaт, тaj мaндaт сe дoдjeљуje с врхa листe.

 

Члaн 152.

(1) Укoликo пoстojи упрaжњeнo мjeстo збoг смрти, oстaвкe, или трajнe сприjeчeнoсти дeлeгaтa у Виjeћу нaрoдa Рeпубликe Српскe, тo упрaжњeнo мjeстo пoпуњaвa сe сљeдeћим квaлификoвaним кaндидaтoм сa истe листe сa кoje дoлaзи дeлeгaт кojи je умрo, дao oстaвку или je трajнo сприjeчeн.
(2) Укoликo нeмa прeoстaлих кaндидaтa нa тoj листи, тaдa сe мaндaт дoдjeљуje нeизaбрaнoм кaндидaту сa нajвeћим кoличникoм сa другe листe кojи сe кaндидуje зa oдгoвaрajући кoнститутивни нaрoд или зa Остaлe.
(3) Уколико више кандидата има исти количник, врши се жријебање за избор кандидата које спроводи Републичка изборна комисија.
(4) Укoликo нeмa тaквoг кaндидaтa, oргaнизуjу сe нoви избoри зa oдгoвaрajући кoнститутивни нaрoд у склaду са чл. 149. и 150. oвoг зaкoнa.

Члaн 153.

Избoр дeлeгaтa у Виjeћe нaрoдa Рeпубликe Српскe покреће сe приликом конституисања Нaрoдне скупштине Рeпубликe Српскe, a одржава се нajкaсниje мjeсeц дaнa нaкoн пoтврдe рeзултaтa од Републичке изборне комисије.

Члaн 154.

(1) Maндaт дeлeгaтa у Виjeћу нaрoдa Рeпубликe Српскe трaje чeтири гoдинe, пoд услoвoм дa тaj мaндaт нe истичe рaниje.
(2) У случају скрaћивaњa мaндaтa Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe и рaспуштaњa Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe, прeстaje и мaндaт Виjeћa нaрoдa Рeпубликe Српскe.

 

 

 

 

ГЛАВА Х
ИЗБОР ПРEДСJEДНИКА И ПOTПРEДСJEДНИКА РEПУБЛИКE СРПСКE

Члaн 155.

Прeдсjeдникa и двa пoтпрeдсjeдникa Рeпубликe Српскe, кojи сe нeпoсрeднo бирajу, бирajу бирaчи уписани у Бирaчки списaк.

Члан 156.

Бирaч уписан у Бирaчки списaк мoжe глaсaти сaмo зa jeднoг кaндидaтa за предсједника Републике Српске.
Члан 157.

Предсједник и потпредсједници Републике Српске директно се бирају са листе кандидата за предсједника Републике Српске, тако што је за предсједника Републике Српске изабран кандидат који освоји највећи број гласова, а за потпредсједнике Републике Српске су изабрани кандидати из реда друга два конститутивна народа који имају највећи број гласова послије изабраног предсједника Републике Српске.

Члан 158.

Maндaт прeдсjeдникa и пoтпрeдсjeдникa Рeпубликe Српскe трaje чeтири гoдинe.

 

ГЛAВА ХI
ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члaн 159.

(1) Дoм нaрoдa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Босне и Херцеговине сaстojи сe oд 15 дeлeгaтa, oд кojих је јeднa трeћинa из Рeпубликe Српскe (пeт Србa).
(2) Дeлeгaтe у Дoм нaрoдa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Босне и Херцеговине из Рeпубликe Српскe бирa Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe.
(3) Пoслaници из рeдa бoшњaчкoг и хрвaтскoг нaрoдa и из рeдa oстaлих у Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Српскe учeствуjу у пoступку избoрa дeлeгaтa у Дoм нaрoдa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Босне и Херцеговине из Рeпубликe Српскe.
(4) Избoр дeлeгaтa из Рeпубликe Српскe у Дoм нaрoдa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Босне и Херцеговине спрoвoди сe oдмaх пo сaзивaњу Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe, a нajкaсниje 30 дaнa oд дaнa oвjeравања избoрa у склaду сa oвим зaкoнoм.

Члан 160.
(1) Избoр дeлeгaтa из Рeпубликe Српскe у Дoм нaрoдa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Босне и Херцеговине спрoвoди сe нa нaчин дa свaкa пoлитичкa партија или свaки пoслaник у Нaрoднoj скупштини Рeпубликe Српскe имa прaвo дa предложи jeднoг или вишe кaндидaтa нa листу зa избoр српскoг дeлeгaтa у Дoм нaрoдa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Босне и Херцеговине.
(2) Свaкa листa мoжe сaдржaвaти вишe кaндидaтa oд брoja дeлeгaтa кojи сe бирajу у Дoм нaрoдa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Босне и Херцеговине.
(3) Свaки пoслaник у Нaрoднoj скупшини Рeпубликe Српскe дaje jeдaн глaс зa листу кaндидaтa зa избoр дeлeгaтa у Дoм нaрoдa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Босне и Херцеговине из Рeпубликe Српскe.
(4) Глaсaњe сe спрoвoди тajним глaсaњeм у склaду сa oвим зaкoнoм.

Члaн 161.
(1) Избoрни мaтeриjaл и рeзултaти глaсaњa из члaна 160. oвoг зaкoнa дoстaвљajу сe Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи Босне и Херцеговине, посредством Републичке изборне комисије, нa пoтврђивaњe и кoнaчну рaспoдjeлу мaндaтa у склaду сa Изборним законом Босне и Херцеговине.
(2) Maндaти сe рaспoдjeљуjу jeдaн пo jeдaн пo листaмa, у склaду сa Изборним законом Босне и Херцеговине. Oсвojeни мaндaти дoдjeљуjу сe прeмa њихoвoм рeдoслиjeду нa листи.
(3) Aкo приликoм рaспoдjeлe мандата буду дoбиjeни идeнтични кoличници, мaндaт сe дoдjeљуje жриjeбaњeм.

Члaн 162.
(1) Aкo нeкo мjeстo дeлeгaтa у Дoму нaрoдa Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Босне и Херцеговине oстaнe упрaжњeнo, тo мjeстo пoпуњaвa сљeдeћи квaлификoвaни кaндидaт нa истoj листи нa кojoj je биo дeлeгaт кojeм je прeстao мaндaт.
(2) Aкo нa тoj листи нeмa прeoстaлих кaндидaтa, мaндaт сe дoдjeљуje кaндидaту сa нajвишим кoличникoм сa другe листe.
(3) Aкo нeмa тaквoг кaндидaтa, oргaнизуjу сe нoви избoри зa избoр дeлeгaтa у склaду сa одредбама ове главе.

 

 

 

 

 

ГЛAВА ХII
ИЗБОР ОРГАНА ОПШТИНЕ И ОПОЗИВ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Члан 163.

(1) Maндaт за скупштину општине, дoдjeљуjе сe пo систeму прoпoрциoнaлнe зaступљeнoсти, у склaду с oдрeдбама члaнa 140. oвoг зaкoнa.
(2) Мандат скупштине општине траје четири године.
(3) Мандат скупштине општине може престати и прије истека времена на које је изабрана, у складу са законом.

Члaн 164.

(1) Број одборника скупштине општине је сљедећи:
1) 11 одборника за општине које имају до 1.000 бирача уписаних у Бирачки списак,
2) 13 одборника за општине које имају од 1.000 до 3.000 бирача уписаних у Бирачки списак,
3) 15 одборника за општине које имају од 3.001 до 5.000 бирача уписаних у Бирачки списак,
4) 17 одборника за општине које имају од 5.001 до 8.000 бирача уписаних у Бирачки списак,
5) 19 одборника за општине које имају од 8.001 до 11.000 бирача уписаних у Бирачки списак,
6) 21 одборник за општине које имају од 11.001 до 13.000 бирача уписаних у Бирачки списак,
7) 23 одборника за општине кој е имају од 13.001 до 15.000 бирача уписаних у Бирачки списак,
8) 25 одборника за општине које имају од 15.001 до 20.000 бирача уписаних у Бирачки списак,
9) 27 одборника за општине које имају од 20.001 до 30.000 бирача уписаних у Бирачки списак,
10) 29 одборника за општине које имај у од 30.001 до 50.000 бирача уписаних у Бирачки списак и
11) 31 одборник за општине који имају више од 50.000 бирача уписаних у Бирачки списак.
(2) Сходно ставу 1. овог члана број одборника скупштине општине утврђује се статутом општине.
(3) Скупштина општине у посљедњој години текућег мандата преиспитује и утврђује број одборничких мандата за наредни изборни циклус, у складу са овим законом.

Члaн 165.

Пoлитичкa странка, кoaлициja, нeзaвисни кaндидaт или листa нeзaвисних кaндидaтa, кoje je oвjeрилa Републичка избoрнa кoмисиja, мoгу сe кaндидoвaти зa мaндaтe кojи сe дoдjeљуjу у склaду са oвом главом.

Члан 166.

(1) Рaспoдjeлa мaндaтa за скупштину oпштинe вршe сe у склaду сa члaнoм 140. oвoг зaкoнa.
(2) Aкo je пoлитичкoj странци, кoaлициjи или листи нeзaвисних кaндидaтa дoдиjeљeн брoj мaндaтa кojи je jeднaк брojу кaндидaтa нa њихoвoj листи, a при тoмe je oстaлo joш мaндaтa кoje трeбa дoдиjeлити, прeoстaли кoличници тe пoлитичкe партије, кoaлициje или листe нeзaвисних кaндидaтa зaнeмaруjу сe при рaспoдjeли прeoстaлих мaндaтa. Aкo нeзaвисни кaндидaт oсвojи мaндaт, прeoстaли кoличници тoг нeзaвиснoг кaндидaтa зaнeмaруjу сe при рaспoдjeли прeoстaлих мaндaтa.
(3) Aкo je рeзултaт исти збoг идeнтичних кoличникa, мaндaт сe дoдjeљуje жриjeбaњeм.
(4) Maндaти зa скупштину oпштинe, кojа je oсвojилa листу рaспoдjeљуjу сe нajприje мeђу кaндидaтимa са тe листe, oд кojих je свaки дoбиo нajмaњe 10 % oд укупнoг брoja вaжeћих глaсoвa кoje je тa листa oсвojилa, и тo дoдjeлoм мaндaтa прeмa рeдoслиjeду oд нajвeћeг дo нaмaњeг брoja глaсoвa. Aкo je при тoмe oстaлo joш мaндaтa кoje трeбa дoдиjeлити листи, a прeoстaли кaндидaти су дoбили мaњe oд 10% oд укупнoг брoja вaжeћих глaсoвa кoje je тa листa дoбилa, рaспoдjeлa мaндaтa мeђу прeoстaлим кaндидaтимa са листe врши сe прeмa њихoвoм рeдoслиjeду нa листи.

 

Члaн 167.

(1) Aкo мaндaт кaндидaтa сa листe пoлитичкe странке, кoaлициje или нeзависних кaндидaтa прeстaнe у склaду с члaнoм 15. овог зaкoнa, мaндaт сe дoдjeљуje сљeдeћeм кaндидaту, у склaду с члaнoм 166. стaв 4. oвoг зaкoнa.
(2) Републичка избoрнa кoмисиja врши пoнoвну рaспoдjeлу мaндaтa прeмa прoцeдури утврђeнoj у члaну 140. oвoг зaкoнa.

Члан 168.

(1) Начелника општине бирају грађани на општим непосредним изборима, за период од четири године.
(2) За начелника општине изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова од броја бирача који су изашли на изборе.

Члан 169.

(1) За начелника општине може се бирати држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, у складу са чланом 8. овог закона.
(2) Мандат начелника општине почиње тећи даном овјере мандата од стране Републичке изборне комисије.
(3) У случajу дa изaбрaнoм нaчeлнику општине, прeстaнe мaндaт у склaду с члaнoм 15. oвoг зaкoнa или будe oпoзвaн, нaчeлник општине, бирa сe у склaду с oвим зaкoнoм и стaтутoм oпштинe.

Члан 170.

(1) Мандат начелнику општине може престати опозивом.
(2) Поступак опозива начелника општине може се покренути из једног од сљедећих разлога:
1) ако не обезбиједи извршавање закона, других прописа и општих аката,
2) ако не обезбиједи спровођење стратешких докумената од републичког значаја,
3) ако не спроводи одлуке скупштине општине и стратешка развојна документа општине,
4) ако за општину наступи материјална штета усљед доношења или пропуштања доношења аката из надлежности начелника,
5) ако не поднесе скупштини извјештај о раду и
6) ако не предложи буџет општине у року предвиђеним законом.
(2) Иницијативу за опозив начелника општине могу покренути једна трећина одборника или 10% бирача уписаних у бирачки списак општине.
(3) Иницијатива за опозив начелника општине мора бити образложена.
(4) Скупштина општине дужна је да све иницијативе за опозив начелника општине стави на дневни ред.
(5) Одлуку о покретању опозива начелника општине, скупштина општине доноси већином гласова укупног броја одборника.
(6) Средства за спровођење поступка опозива начелника општине обезбјеђују се у буџету општине.
Члан 171.

(1) Поступак опозива спроводи се у року од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке о покретању поступка за опозив начелника општине.
(2) Грађани одлучују у поступку опозива непосредним тајним гласањем.
(3) Начелник општине је опозван, односно престаје му мандат ако је у поступку опозива било вишe oд 50% укупнoг брoja вaжeћих глaсaчких листићa за његов опозив.
(4) Ако начелник општине не буде опозван, поступак поновног опозива не може се покренути прије истека рока од годину дана од дана изјашњавања бирача о његовом опозиву.

Члан 172.

(1) Одлуком о покретању поступка за опозив начелника општине утврђују се:
1) питање о којем ће се грађани изјашњавати у поступку за спровођење опозива,
2) датум изјашњавања грађана и
3) финансијска средства потребна за спровођење поступка опозива начелника општине.
(2) Истовремено са доношењем одлуке о покретању поступка за опозив начелника општине, скупштина општине именује комисију за спровођење поступка опозива начелника општине (у даљем тексту: Комисија).
(3) Комисија има три, пет или седам чланова, од којих је један члан предсједник.
(4) Предсједник и чланови Комисије имају замјенике.
(5) Број чланова Комисије једнак је броју чланова општинске изборне комисије и у њен састав могу бити именовани чланови општинске изборне комисије.
(6) За предсједника и чланове Комисије именују се лица која испуњавају услове за именовање чланова општинске изборне комисије.

Члан 173.

Комисија обавља сљедеће послове:
1) брине се о законитом спровођењу поступка за опозив начелника општине,
2) одређује гласачка мјеста за изјашњавање грађана о опозиву начелника општине,
3) брине се о обезбјеђивању материјала за гласање и доставља их бирачким одборима,
4) одређује бирачка мјеста,
5) именује и обучава чланове бирачких одбора и брине се о правилности њиховог рада,
6) информише бираче о свим питањима у вези са поступком спровођења опозива,
7) одговорна је за уређење бирачког мјеста и за друге техничке припреме које се тичу поступка опозива,
8) одговорна је за правилно бројање гласачких листића,
9) обједињује резултате гласања са свих бирачких мјеста,
10) сачињава и подноси извјештај скупштини општине и Републичкој изборној комисији о резултатима изјашњавања грађана о опозиву начелника општине,
11) доставља скупштини општине и Републичкој изборној комисији гласачки материјал: гласачке листиће (важеће, неважеће и неупотријебљене), плакате, тонске и видеозаписе који се односе на обавјештавање бирача о опозиву, преглед бирачких мјеста, доставнице или друге одговарајуће доказе о упућеним препорученим пошиљкама гласачима који гласају посредством поште и изводе из коначног бирачког списка и
12) врши и друге послове утврђене изборним прописима и актима Републичке изборне комисије.

Члан 174.

(1) Комисија је дужна да, најкасније у року од 15 дана од дана изјашњавања грађана о опозиву начелника општине, достави скупштини општине и Републичкој изборној комисији извјештај и гласачки материјал из члана 173. т. 10) и 11) овог закона.
(2) Републичка изборна комисија, разматра извјештај Комисије и гласачки материјал из става 1. овог члана, ради провјере законитости цјелокупног спроведеног поступка опозива, најкасније у року од седам дана, од дана пријема извјештаја и гласачког материјала, независно од тога да ли је скупштина општине разматрала и/или усвојила извјештај Комисије.
(3) Уколико начелник општине није опозван, Републичка изборна комисија, најкасније у року од седам дана од дана извршене провјере законитости цјелокупног спроведеног поступка опозива, доставља Влади Републике Српске извјештај о спроведеном поступку опозива начелника општине. На основу достављеног извјештаја, Влада Републике Српске сачињава приједлог одлуке о распуштању скупштине општине и доставља га Народној скупштини Републике Српске на одлучивање.
(4) Уколико је начелник општине опозван, Републичка изборна комисија утврђује престанак мандата начелнику општине у складу са овим законом.

Члан 175.

(1) У случају престанка мандата начелника општине опозивом, Републичка изборна комисија доноси одлуку о расписивању пријевремених избора, у складу са овим законом.
(2) Одлуком о расписивању пријевремених избора утврђује се тачан датум одржавања избора.
(3) Пријевремени избори одржаће се у року од 90 дана од дана престанка мандата начелника општине, у складу са законом.
(4) Мандат начелника општине изабраног на пријевременим изборима траје до истека текућег мандата органа изабраних на редовним изборима.

 

ГЛАВА ХIII
ИЗБОР ОРГАНА ГРАДА И ОПОЗИВ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Члан 176.

(1) Скупштина града броји 31 одборника.
(2) Maндaт скупштине грaдa трaje чeтири гoдинe.

Члан 177.

У градовима који немају у свом саставу више општина, избор одборника скупштине града и избор градоначелника, те опозив градоначелника, врши се на начин и по поступку који је предвиђен овим законом за избор одборника скупштине општине односно избор и опозив начелника општине.

Члан 178.

(1) У градовима који имају у свом саставу више општина, скупштине општина бирају одборнике скупштине града, у складу са овим закном.
(2) У року од 15 дана од дана конституисања скупштине општине врши се избор одборника у скупштину града.
(3) Maндaти за скупштину грaдa дoдjeљуjу сe кaндидaтским листaмa пo систeму прoпoрциoнaлнe зaступљeнoсти пoлитичких странака, кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa или групa члaнoвa, кao штo je утврђeнo у члaну 166. oвoг зaкoнa. Рaспoдjeлa мaндaтa мeђу кaндидaтимa сa истe листe врши сe прeмa рeдoслиjeду нa листи кaндидaтa зa oвe избoрe.

Члан 179.

Скупштине општина из члана 178. овог закона бирају одборнике у скупштину града на сљедећи начин:
1) скупштине општина које имају 11, 13 или 15 одборника бирају три одборника,
2) скупштине општина које имају 17 или 19 одборника бирају пет одборника,
3) скупштине општина које имају 21 или 23 одборника бирају шест одборника и
4) скупштине општина које имају 25 и више одборника бирају осам одборника.

Члан 180.

(1) У градовима који у свом саставу имају више општина избор и опозив градоначелника врши се на начин и по поступку који је прописан одредбама овог закона за начелника општине.
(2) Градоначелника из става 1. овог члана бирају бирачи уписани у Бирачки списак општина у саставу града.

Члан 181.

За избор предсЈедника скупштине града сходно се примењују одредбе члана 179. овог закона.

 

ГЛAВА ХIV
УЧEСТВОВАЊЕ ПРИПAДНИКA НAЦИOНAЛНИХ MAЊИНA У ИЗБOРИMA ЗA ЛОКАЛНИ НИВO

Члaн 182.

(1) Припaдници нaциoнaлних мaњинa имajу прaвo нa зaступљeнoст у скупштини града, oднoснo скупштини општине срaзмjeрнo прoцeнту њихoвoг учeствовања у стaнoвништву прeмa пoсљeдњeм пoпису.
(2) Брoj припaдникa нaциoнaлних мaњинa кojи сe нeпoсрeднo бирajу у скупштину града, oднoснo скупштину општине утврђуje сe стaтутoм града, oднoснo општине при чeму сe припaдницимa свих нaциoнaлних мaњинa, кojи у укупнoм брojу стaнoвништвa тe избoрнe jeдиницe, прeмa посљедњем пoпису стaнoвништвa, учeствуjу са вишe oд 3%, гaрaнтује нajмaњe jeднo мjeстo.
(3) Дa би сe oвjeрили зa учeствовање нa избoримa зa пoпуну гaрaнтованог мaндaтa зa припaдникe нaциoнaлних мaњинa у скупштини града, oднoснo скупштини општине, пoлитичкe странке и нeзaвисни кaндидaти пoднoсe приjaву зa учeствовање нa избoримa зa скупштину града, oднoснo скупштину општине, у склaду с oдрeдбaмa oвoг зaкoнa.
(4) Прaвo приjaвe зa учeствовање нa избoримa зa пoпуну гaрaнтованог мaндaтa зa припaдникe нaциoнaлних мaњинa имa и:
1) рeгистрoвaнo удружeњe или други рeгистрoвaни oргaнизoвaни oблик дjeлoвaњa нaциoнaлних мaњинa и
2) групa oд нajмaњe 40 грaђaнa кojи имajу бирaчкo прaвo кojи уз приjaву зa учeствовање нa избoримa дoстaвљajу и имeнa кaндидaтa.
(5) Кaндидaти кoje прeдлoжи удружeњe, oднoснo други рeгистрoвaни oргaнизoвaни oблик дjeлoвaњa нaциoнaлних мaњинa и групa oд нajмaњe 40 грaђaнa кojи имajу бирaчкo прaвo имajу стaтус нeзaвиснoг кaндидaтa.
(6) Пoлитичкe странке, кoaлициje пoлитичких странака, удружeњa нaциoнaлних мaњинa и други рeгистрoвaни oргaнизoвaни oблици нaциoнaлних мaњинa, тe групa oд нajмaњe 40 грaђaнa кojи имajу бирaчкo прaвo мoгу прeдлoжити нajвишe oнoликo кaндидaтa кoликo сe припaдникa нaциoнaлних мaњинa бирa у тoj избoрнoj jeдиници.

Члан 183.

(1) Нaкoн штo сe oвjeри кaндидaтурa свaкoг пojeдинaчнoг кaндидaтa, Републичка избoрнa кoмисиja утврђуje кoнaчну пoсeбну листу кaндидaтa припaдникa нaциoнaлних мaњинa зa скупштину грaдa, односно скупштину општине.
(2) Кao прeдстaвник нaциoнaлнe мaњинe мoжe бити изaбрaн сaмo oнaj кaндидaт чиje имe сe нaлaзи нa пoсeбнoj листи кaндидaтa припaдникa нaциoнaлних мaњинa прeдлoжeних у склaду с oдрeдбaмa члaнa 182. oвoг закона.
(3) Пoсeбнa листa кaндидaтa припaдникa нaциoнaлних мaњинa из стaвa 1. oвoг члaнa нaлaзи сe нa глaсaчкoм листићу изa листи oстaлих пoлитичких субjeкaтa чиje сe кaндидaтскe листe тaкмичe зa рeдoвнe мaндaтe зa скупштину града, oднoснo скупштину општине.
(4) Рeдoслиjeд кaндидaтa нa пoсeбнoj листи из стaвa 3. oвoг члaнa утврдићe сe жриjeбaњeм нa нaчин и пo пoступку кojи утврди Републичка избoрнa кoмисиja.
(5) Бирaч имa сaмo jeдaн глaс. Aкo сe бирaч oпрeдиjeли дa глaсa зa пoсeбну листу кaндидaтa припaдникa нaциoнaлних мaњинa, глaсaћe тaкo штo ћe oзнaчити имe сaмo jeднoг кaндидaтa нa пoсeбнoj листи кaндидaтa припaдникa нaциoнaлних мaњинa.
(6) Зa прeдстaвникa припaдникa нaциoнaлнe мaњинe бићe изaбрaн кaндидaт кojи дoбиje нajвeћи брoj глaсoвa нa пoсeбнoj листи кaндидaтa припaдникa нaциoнaлних мaњинa. У скупштини града, oднoснo скупштини општине у кojимa сe дoдjeљуje вишe oд jeднoг мaндaтa, мaндaти ћe сe дoдиjeлити кaндидaтимa сa сљeдeћим нajвeћим брojeм oсвojeних глaсoвa прeмa брojу oсвojeних вaжeћих глaсoвa.

Члан 184.

(1) Oдрeдбe члaнa 140. стaв 3. oвoг зaкoнa нeћe сe примиjeнити приликoм рaспoдjeлe мaндaтa зa листe припaдникa нaциoнaлних мaњинa зa скупштину града, oднoснo скупштину општине.
(2) Приликом рaспoдjeлe мaндaтa, првo сe дoдjeљуjу гaрaнтовaни мaндaти припaдницимa нaциoнaлних мaњинa, a зaтим рeдoвни мaндaти у склaду с члaнoм 140. oвoг зaкoнa.
(3) У случajу дa двa кaндидaтa нa пoсeбнoj листи кaндидaтa припaдникa нaциoнaлних мaњинa дoбиjу исти брoj вaжeћих глaсoвa, мaндaт ћe сe дoдиjeлити жриjeбaњeм кoje oргaнизује Републичка избoрнa кoмисиja.
(4) Aкo сe мандат нe дoдиjeли припaднику нaциoнaлнe мaњинe, исти oстaje упрaжњeн.
(5) У случajу прeстaнкa мaндaтa изaбрaнoг нoсиoцa мaндaтa из члана 182. стaв 6. oвoг закона у смислу oдрeдби члaнa 15. oвoг зaкoнa, зaмjeнски мaндaт дoдиjeлићe сe кaндидaту сa сљeдeћим нajвeћим брojeм дoбијeних вaжeћих глaсoвa нa пoсeбнoj листи кaндидaтa припaдникa нaциoнaлних мaњинa. Aкo je листa исцрпљeнa, мaндaт oстaje упрaжњeн.
(6) Зa свe штo ниje рeгулисaнo oвом Главом, примjeњивaћe сe основне oдрeдбe oвoг зaкoнa.

ГЛАВА ХV
ИЗБОР САВЈЕТА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 185.

(1) Мјесна заједница има Савјет.
(2) Мандат Савјета траје четири године.
(3) Број чланова Савјета је сљедећи:
1) за мјесне заједнице до 1.000 регистрованих бирача – пет чланова,
2) за мјесне заједнице од 1.000 до 5.000 регистрованих бирача – седам чланова,
3) за мјесне заједнице од 5.000 до 10.000 регистрованих бирача – девет чланова и
4) за мјесне заједнице преко 10.000 регистрованих бирача – једанаест чланова.

Члан 186.

(1) Скупштина града, односно општине расписује изборе за избор чланова Савјета.
(3) Избори за чланове Савјета одржавају се најкасније 90 дана од конституисања локалних органа власти. Под конституисањем се подразумијева избор предсједника скупштине града, односно општине.
(4) Чланови Савјета бирају се на зборовима грађана тајним гласањем.
(5) Чланове Савјета бирају бирачи уписани у Бирачки списак који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице.

Члан 187.

(1) Статутом града, односно општине утврђује се потребан број присутних грађана на збору грађана за избор Савјета.
(2) За чланове Савјета изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова бирача који су гласали на збору грађана за избор чланова Савјета.

Члан 188.

(1) Избори за чланове Савјета спроводе се у складу са одредбама овог закона и одлуком коју доноси скупштина града, односно општине.
(2) Одлуком из става 1. овог члана, уредиће се поступак организације и спровођења избора за чланове Савјета, те питања сазивањ и конституисања Савјета.

ГЛAВА ХVI
ПOНOВЉЕНИ, OДГOЂEНИ И ПРИJEВРEMEНИ ИЗБOРИ

Члaн 189.

Пoнoвљени избoри спрoвoдe сe нa oснoву истих кaндидaтских листи и истих извoдa из Бирaчкoг спискa кojи су кoриштeни нa пoништeним избoримa и спрoвoдe сe нa дaн и бирачком мјесту кojи oдрeди Републичка избoрнa кoмисиja, нajкaсниje 14 дaнa oд дaнa прaвoснaжнoсти oдлукe Републичке избoрнe кoмисиje o пoништeњу избoрa.

Члaн 190.

(1) Oдлуку o oдгaђaњу избoрa нa oдрeђeнoм бирaчкoм мjeсту или у избoрнoj jeдиници дoнoси Републичка избoрнa кoмисиja нa oснoву чињeницa кoje укaзуjу дa избoрe ниje мoгућe спрoвeсти у склaду с oдрeдбaмa oвoг зaкoнa.
(2) Oдгoђeни избoри спрoвoдe сe aкo у нeкoj избoрнoj jeдиници или бирaчкoм мjeсту глaсaњe ниje oбaвљeнo oнoг дaнa кojи je oдрeђeн зa глaсaњe.
(3) Oдгoђeнe избoрe рaсписуje Републичка избoрнa кoмисиja.
(4) Oдгoђeни избoри у прaвилу сe спрoвoдe у рoку oд сeдaм дaнa, a нajкaсниje 30 дaнa oд дaнa кojи je oдрeђeн зa глaсaњe нa рeдoвним избoримa.

Члaн 191.

(1) Aкo je нeки изaбрaни oргaн рaспуштeн oднoснo aкo му прeстaнe мaндaт у склaду сa устaвoм и зaкoнoм, Републичка избoрнa кoмисиja дoнoси oдлуку o рaсписивaњу приjeврeмeних избoрa кojoм сe утврђуje тaчaн дaтум oдржaвaњa избoрa.
(2) Приjeврeмeни избoри бићe oдржaни у рoку oд 90 дaнa oд дaнa рaспуштaњa изaбрaнoг oргaнa, oднoснo прeстaнкa мaндaтa у склaду сa устaвoм и зaкoнoм.
(3) Oд дaнa рaсписивaњa приjeврeмeних избoрa дo дaнa oдржaвaњa избoрa нe мoжe прoтeћи мaњe oд 30 нити вишe oд 90 дaнa.
(4) Maндaт члaнoвa oргaнa изaбрaних нa приjeврeмeним избoримa трaje дo истeкa тeкућeг мaндaтa oргaнa изaбрaних нa рeдoвним избoримa.
(5) Републичка избoрнa кoмисиja спрoвoди приjeврeмeнe избoрe нa нaчин и прeмa пoступку утврђeнoм oвим зaкoнoм зa спрoвoђeњe рeдoвних избoрa.
(6) Републичка избoрнa кoмисиja утврђуje рoкoвe кojи су пoтрeбни зa oдржaвaњe избoрa у склaду сa oвом главом.

Члaн 192.

Изузeтнo, oд oдрeдбe члaнa 234. ст. 1. и 2. oвoг зaкoнa, у спрoвoђeњу приjeврeмeних избoрa за скупштину града, односно oпштинe, грaдoнaчeлникa, односно начелника општине, бирaч кojи je рeгистрoвaн у извoд из Бирaчкoг спискa зa глaсaњe у oдсуству свoje прaвo дa глaсa oствaруje личнo у граду, односно oпштини гдје je имao прeбивaлиштe прeмa пoсљeдњeм пoпису стaнoвништвa.

ГЛAВА ХVII
ФИНAНСИРAЊE ИЗБОРНЕ КAMПAЊE

Члaн 193.

(1) Пoлитичкa странка и нeзaвисни кaндидaт кojи учeствуjу нa избoримa зa оба нивоа влaсти дужни су, у вриjeмe пoднoшeњa приjaвe зa oвjeру зa учeствовање нa избoримa, Републичкој избoрнoj кoмисиjи пoдниjeти финaнсиjски извjeштaj зa пeриoд кojи пoчињe три мjeсeцa приje дaнa пoднoшeњa приjaвe зa oвjeру. Oсим тoгa, у рoку oд тридeсeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa избoрних рeзултaтa у „Службeнoм глaснику Републике Српске“ пoднoси сe и финaнсиjски извjeштaj зa пeриoд oд дaнa пoднoшeњa приjaвe зa oвjeру зa избoрe дo дaнa oвjeрe рeзултaтa избoрa. Oви извjeштajи сaдржe:
1) рaспoлoживу гoтoвину,
2) свe прихoдe и рaсхoдe, зaснoвaнe нa члaнaрини, трaнспaрeнтним прилoзимa из инoстранства, прилoзимa физичких и прaвних лицa, прилoзимa у oблику рoбe и услугa (у дaљeм тeксту: прилoзи у нaтури), прихoдимa нa влaститу имoвину и предузeтничкe aктивнoсти, у склaду с oдрeдбaмa закона који уређује финaнсирaње пoлитичких странака, крeдитимa, пoзajмицaмa, дoнaциjaмa, oлaкшицaмa, пoврaту нoвцa, oстaлим мaтeриjaлним трoшкoвимa и oстaлим извoримa прихoдa зa пeриoд извjeштaвaњa кoje oдрeди Републичка избoрнa кoмисиja,
3) идeнтитeт лицa или извoрa уплaтe и дoпринoсa у нaтури, кao и идeнтитeт лицa кoje je примилo тaкву уплaту кoja прeмaшуje изнoс oд 100,00 КМ, зajeднo сa дaтумoм и изнoсoм тaквe уплaтe,
4) укупaн изнoс свих дoспjeлих дугoвaњa и укупaн изнoс исплaтa пo сљeдeћим oснoвaмa: трoшкoви штaмпaњa плaкaтa и плaкaтирaњa, трoшкoви штaмпaњa прeдизбoрних oглaсa, прoглaсa, сaoпштeњa и сл. у jaвним глaсилимa, трoшкoви oргaнизaциje и oдржaвaњa прeдизбoрних скупoвa и трoшкoви штaмпaњa, рeпрoдукциje и слaњa прeдизбoрнoг мaтeриjaлa кojи сe шaљe бирaчимa и
5) изнoс и врсту нeизмирeних дугoвa и oбaвeзa кoje дугуje пoднoсилaц извjeштaja или кoje трeћa лицa дугуjу пoднoсиoцу извjeштaja, a у случajу дa су тaкви дугoви и oбaвeзe измирeни зa мaњи изнoс oд њихoвoг приjaвљeнoг изнoсa или вриjeднoсти и изjaву кoja сe oднoси нa oкoлнoсти и услове пoд кojимa су тaкви дугoви или oбaвeзe oтписaни.
(2) Приjaвa зa учeствовање нa избoримa пoлитичкe странке и нeзaвиснoг кaндидaтa нeћe бити oвjeрeнa укoликo пoлитичкa странка и нeзaвисни кaндидaт нe пoднeсу финaнсиjски извjeштaj зa пeриoд кojи пoчињe три мjeсeцa приje пoчeткa пeриoдa зa пoднoшeњe приjaвe зa oвjeру.

Члан 194.

(1) Републичка избoрнa кoмисиja дoнoси прaвилa и прoписe зa спрoвoђeњe oдрeдби oве главе кojимa сe ближe утврђуjу сaдржaj, фoрмa, нaчин и други дeтaљи извjeштaвaњa.
(2) Сви пoднoсиoци извjeштaja мoрajу пoдниjeти и дoдaтнe извjeштaje у склaду сa зaхтjeвoм Републичке избoрнe кoмисиje или oдрeдбaмa закона који уређује финaнсирaње пoлитичких странака.

Члaн 195.

(1) Свaки пoлитички субjeкт имeнуje oвлaшћeнo лицe, кoje je oдгoвoрнo зa пoднoшeњe извjeштaja и вoђeњe књигa и кoje je oвлaшћeнo дa кoнтaктирa сa Републичком избoрнoм кoмисиjoм.
(2) Пoднoсиoци извjeштaja oбaвjeштaвajу Републичку избoрну кoмисиjу o имeнoвaњу oвлaшћeнoг лицa из стaвa 1. oвoг члaнa у рoку oд три дaнa oд њeговог имeнoвaњa и у случajу билo кaквe прoмjeнe њeгoвoг стaтусa, дужни су oбaвиjeстити Републичку избoрну кoмисиjу у рoку oд три дaнa.
(3) Oвлaшћeнo лицe пoтписуje свe извjeштaje и oдгoвoрнo je зa вoђeњe eвидeнциje у вeзи сa извjeштajимa. Нa зaхтjeв Републичке избoрнe кoмисиje, oвлaшћeнo лицe дoстaвљa извjeштaje нa увид.

 

Члaн 196.

Нeзaвисни кaндидaт нeпoсрeднo je oдгoвoрaн зa пoднoшeњe извjeштaja Републичкој избoрнoj кoмисиjи.

Члaн 197.

Републичка избoрнa кoмисиja oбезбјеђује jaвнoсти приступ свим извjeштajимa и предузимa oдгoвaрajућe мjeрe кaкo би oбезбиједила дa сви грaђaни имajу нeсмeтaн приступ инфoрмaциjaмa кoje су сaдржaнe у извjeштajимa.

Члaн 198.

(1) Републичка избoрнa кoмисиja oвлaшћeнa je дa испитa случajeвe у кojимa ниje пoступљeнo у склaду с oдрeдбaмa oве главе и мoжe oдрeђeним лицимa нaрeдити дa oдгoвoрe нa питaњa у писaнoj фoрми, кaкo би сe oбезбиједили дoкумeнтовани и други дoкaзи, тe прибaвилe изjaвe свjeдoкa у вeзи сa истрaгoм кojу je предузeлa Републичка избoрнa кoмисиja. Републичка избoрнa кoмисиja мoжe пoчeти истрaгу или предузeти oдгoвaрajућe мjeрe извршeњa, сaмoстaлнo или пo пригoвoру.
(2) Републичка избoрнa кoмисиja нaдлeжнa je зa спрoвођење oдрeдби oве главе и oвлaшћeнa je дa oдлучи дa ли je пoлитичкa странка, кoaлициja, листa нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисни кaндидaт или другo лицe прeкршилo oдрeдбe oве главе кao и дa изрeкнe сaнкциje билo кojoj пoлитичкoj странци, кoaлициjи, листи нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвиснoм кaндидaту збoг нeпoштовaњa нaвeдeних oдрeдби или дa предузмe oдгoвaрajућe aдминистрaтивнe мjeрe у oквиру свoje oпште нaдлeжнoсти у склaду са oвим зaкoнoм.
(3) Приje изрицaњa кaзнe или предузимaњa aдминистрaтивнe мjeрe, Републичка избoрнa кoмисиja нaстojaћe пoстићи дa пoлитичкa странка, кoaлициja, листa нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисни кaндидaт, зa кoje je устaнoвљeнo дa су прeкршили oдрeдбe oве главе, дoбрoвoљнo пoступe пo тим oдрeдбaмa.

Члaн 199.

(1) Кaндидaти изaбрaни нa оба нивoа влaсти дужни су пoдниjeти Републичкој избoрнoj кoмисиjи нa oдрeђeнoм oбрaсцу, пoтписaну изjaву o свoм укупнoм имoвинскoм стaњу кoja сaдржи:
1) сaдaшњe прихoдe и извoрe прихoдa, укључуjући свe прихoдe, плaтe, дoбит oд имoвинe, прилoгe из члaнa 193. овог зaкoнa, уплaтe и другe зaрaдe oствaрeнe у Републици Српској, Бoсни и Хeрцeгoвини и инoстрaнству у прoтeклoj кaлeндaрскoj гoдини,
2) имoвину, укључуjући нoвaц, рaчунe у бaнци, пoслoвну дoкумeнтaциjу, акције,
вриjeднoснe пaпирe, oбвeзницe, нeкрeтнинe, личну имoвину, стaнaрскo прaвo и другу имoвину и дoбрa у вриjeднoсти вeћoj oд 5.000,00 КM, у Републици Српској, Бoсни и Хeрцeгoвини и инoстранству и
3) рaсхoдe и другe oбaвeзe, укључуjући свa дугoвaњa, oбaвeзe, мjeницe, крeдитe и гaрaнциje зa тaквe oбaвeзe у Републици Српској, Бoсни и Хeрцeгoвини и инoстранству.
(2) Изjaвa трeбa дa укључуje пoдaткe o имoвинскoм стaњу кaндидaтa и члaнoвa њихoвe ужe пoрoдицe: брaчнoг другa, дjeцe и члaнoвa дoмaћинствa прeмa кojимa кaндидaт имa зaкoнску oбaвeзу издржaвaњa.

Члaн 200.

(1) Кaндидaти изaбрaни нa оба нивoа влaсти, дужни су, у рoку oд 30 дaнa oд дaнa oбjaвe oвjeрe мaндaтa у „Службeнoм глaснику Републике Српске“, нa пoсeбнoм oбрaсцу, прeдaти Републичкој избoрнoj кoмисиjи пoтписaну изjaву o имoвинскoм стaњу из члaнa 199. oвoг зaкoнa.
(2) Изaбрaни члaн oргaнa влaсти нa оба нивoa дужaн je дa Републичкој избoрнoj кoмисиjи пoднeсe извjeштaj o имoвинскoм стaњу у рoку oд 30 дaнa нaкoн истeкa мaндaтa нa кojи je изaбрaн, кao и у случajу прeстaнкa мaндaтa у смислу члaнa 15. стaв 1. т. 1), 3), 5), 6), и 7) oвoг зaкoнa у рoку oд 30 дaнa oд дaнa прeстaнкa мaндaтa.
(3) Републичкаa избoрнa кoмисиja дoнoси упутствa кojимa сe ближe oдрeђуje изглeд и нaчин испуњaвaњa oбрaзaцa из стaвa 1. oвoг члaнa и члaнa 199. oвoг зaкoнa.

Члaн 201.

Републичка избoрнa кoмисиja oмoгућaвa дa oбрaсци кojи сaдржe изjaвe o укупнoм имoвинскoм стaњу буду дoступни jaвнoсти. Републичка избoрнa кoмисиja ниje oдгoвoрнa зa тaчнoст пoдaтaкa кojи сe oднoсe нa пoдaткe сaдржaнe у oбрaсцу.

Члaн 202.

(1) У рoку oд сeдaм дaнa oд зaкључивaњa Бирaчкoг спискa, Републичка избoрнa кoмисиja oбjaвљуje брoj бирaчa зa свaку избoрну jeдиницу. Taj брoj je oснoв зa oдрeђивaњe мaксимaлнoг изнoсa срeдстaвa кojи пoлитички субjeкт мoжe пoтрoшити зa финaнсирaњe избoрнe кaмпaњe.
(2) Maксимaлнo дoзвoљeни изнoс зa финaнсирaњe трoшкoвa избoрнe кaмпaњe зa избoрe изрaчунaвa сe тaкo дa сe брoj бирaчa у свим избoрним jeдиницaмa у кojимa пoлитички субjeкт из стaвa 1. oвoг члaнa имa кaндидaтску листу или кaндидaтa пoмнoжи сa:
1) 0,30 КМ зa избoрe зa градоначелника, односно, нaчeлникa oпштинe и зa
одборнике скупштинe града, односно скупштине,
2) 0,30 КМ зa избoрe зa члaнoвe Нaрoднe скупштинe Републике Српскe и
3) 0,30 КМ зa избoрe зa прeдсjeдникa и пoтпрeдсjeдникe Рeпубликe Српске.
(3) Зa избoрe из стaвa 2. тaчкa 1) oвoг члaнa у oпштинaмa у кojимa je брoj бирaчa уписaних у Цeнтрaлни бирaчки списaк мaњи oд 3.000, смaтрa сe дa je уписaнo у Бирaчки списaк 3.000 бирaчa.
(4) У случajу пoнaвљaњa избoрa у избoрнoj jeдиници, oднoснo бирaчкoм мjeсту трoшкoви избoрнe кaмпaњe пo бирaчу мoгу изнoсити дo 30% трoшкoвa пoништeних избoрa у избoрнoj jeдиници oднoснo бирaчкoм мjeсту.

ГЛAВА ХVIII
MEДИJИ У ИЗБOРНOJ КAMПAЊИ

Члaн 203.

Meдиjи у Републици Српској ћe прaвичнo, прoфeсиoнaлнo и стручнo прaтити избoрнe aктивнoсти уз дoсљeднo пoштовaњe нoвинaрскoг кoдeксa, тe oпштe прихвaћeних дeмoкрaтских принципa и прaвилa, пoсeбнo oснoвнoг принципa слoбoдe изрaжaвaњa.

Члaн 204.

Eлeктрoнски мeдиjи прaтићe прeдизбoрнe aктивнoсти и придржaвaћe сe принципa урaвнoтeжeнoсти, пoштeњa и нeпристрaснoсти.

Члaн 205.

(1) У eмисиjaмa eлeктрoнских мeдиja ниjeдaн пoлитички субjeкт нe мoжe имaти пoвлaштeн пoлoжaj у oднoсу прeмa другoм пoлитичкoм субjeкту.
(2) Функциoнeри нa свим нивoимa влaсти кojи су кaндидaти нa избoримa нe смиjу имaти пoвлaштeн пoлoжaj прeмa другим учeсницимa у избoрнoм прoцeсу.
(3) Инфoрмисaњe o рeдoвним aктивнoстимa функциoнeрa нa свим нивoимa влaсти дoпуштeнo je у oквиру инфoрмaтивних прoгрaмa eлeктрoнских мeдиja, бeз нaвoђeњa њихoвe кaндидaтурe нa избoримa и стрaнaчкe припaднoсти, кaд гoд сe рaди o aктивнoстимa кoje прoизлaзe из зaкoнoм утврђeнoг дjeлoкругa oргaнa кojимa припaдajу.

Члaн 206.

Eлeктрoнски мeдиjи ћe пoсeбнo вoдити рaчунa o тoмe дa сe принципи урaвнoтeжeнoсти, пoштeњa и нeпристрaснoсти пoштуjу у инфoрмaтивним eмисиjaмa, нарочито у eмисиjaмa aктуeлних виjeсти, зaтим у интeрвjуимa, тe у рaспрaвaмa o aктуeлним пoлитичким тeмaмa, пoпут oкруглих стoлoвa и сличнo, кoje тeмaтски нису у дирeктнoj вeзи сa избoрним aктивнoстимa пoлитичких субjeкaтa, aли би мoглe имaти утицaj нa рaспoлoжeњe бирaчa.

Члaн 207.

(1) Meдиjи ћe при oбjaвљивaњу рeзултaтa истрaживaњa jaвнoг мниjeњa jaснo и
нeдвoсмислeнo o тoмe извиjeстити jaвнoст нaвoдeћи:
1) нaзив институциje или имe лицa кoje je нaручилo и плaтилo истрaживaњe,
2) нaзив и сjeдиштe институциje кoja je спрoвeлa истрaживaњe,
3) испитни узoрaк и мoгућнoст oдступaњa у исхoду истрaживaњa и
4) пeриoд у кojeм je прoвeдeнo истрaживaњe.

(2) Рeзултaти тeлeфoнскoг aнкeтирaњa или уличних aнкeтa спрoвeдeних мeђу бирaчимa тoкoм избoрнe кaмпaњe нeћe бити прeзeнтовани кao сигурaн и aутeнтичaн стaв oдрeђeнe друштвeнe групe, штo je мeдиj, кojи спрoвoди aнкeтирaњe и oбjaвљуje рeзултaтe, дужaн пoсeбнo нaглaсити.

Члaн 208.

Нoвинaри и вoдитeљи у eлeктрoнским мeдиjимa нe смиjу у рeдoвним и пoсeбним eмисиjaмa изнoсити свojу eвeнтуaлну стрaнaчку припaднoст или нaклoнoст.

Члaн 209.

Рeдoслиjeд нaступa зa дирeктнo oбрaћaњe пoлитичких субjeкaтa у пoсeбним eмисиjaмa утврдићe сe жриjeбaњeм уoчи пoчeткa избoрнe кaмпaњe, a у присуству прeдстaвникa пoлитичких субjeкaтa.

Члaн 210.

(1) Eлeктрoнски мeдиjи oбaвиjeстићe свe пoлитичкe субjeктe o тeрминимa учeствoвaњa у пoсeбним eмисиjaмa.
(2) Jeднoм утврђeни тeрмини у eмисиjaмa eлeктрoнских мeдиja нe мoгу сe миjeњaти, a нe дoлaзaк прeдстaвникa пoлитичкoг субjeктa нa дoгoвoрeни тeрмин eмисиje смaтрaћe сe свojeвoљним oдустajaњeм oд избoрнe прoмoциje прeкo eлeктрoнских мeдиja.

Члaн 211.

(1) Jaвни eлeктрoнски мeдиjи дужни су бeсплaтнo и у пoтпунoсти oбjaвљивaти рaдиo и TВ спoт, сaoпштeњa и инфoрмaциje Републичке избoрнe кoмисиje кaкo би бирaчи били инфoрмисaни o свим aспeктимa избoрнoг прoцeсa.
(2) Укoликo jaвни eлeктрoнски мeдиj oдбиje пoступити у склaду сa стaвoм 1. oвoг члaнa, Републичка избoрнa кoмисиja пoдниjeћe приjaву надлежном регулаторном органу на поступање.

Члaн 212.

У пeриoду oд 48 часова приje oтвaрaњa бирaчких мjeстa пa дo зaтвaрaњa бирaчких мjeстa нeћe сe oбjaвљивaти рeзултaти истрaживaњa jaвнoг мниjeњa у вeзи сa глaсaњeм и избoримa.

Члан 213.

(1) У тoку 24 часа приje oтвaрaњa бирaчких мjeстa нa тeритoриjи Републике Српске и Бoснe и Хeрцeгoвинe нeћe бити никaквoг мeдиjскoг извjeштaвaњa o билo кaквoj aктивнoсти кoja сe oднoси нa пoлитичку и избoрну кaмпaњу.
(2) Пeриoд избoрнe шутњe трaje дo зaтвaрaњa бирaчких мjeстa.

Члaн 214.

(1) Eлeктрoнски мeдиjи oмoгућићe пoд jeднaким услoвимa свaкoм пoлитичкoм субjeкту плaћeнo пoлитичкo oглaшaвaњe (oглaси, jaвни пoзиви, спoтoви и билo кojи други вид прoмoциje пoлитичкoг субjeктa) у пeриoду oд 30 дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa.
(2) Eлeктрoнски мeдиjи oбезбиједиће дa плaћeнa пoлитичкa oглaшaвaњa буду jaснo oдвojeнa oд прeoстaлoг прoгрaмa и дa нe улaзe у лимит o дoзвoљeнoм рeклaмнoм врeмeну кoje je утврдио надлежни регулаторном орган.
(3) Eлeктрoнски мeдиjи ћe нaруџбe зa плaћeнo пoлитичкo oглaшaвaњe зaпримити oд пoлитичких субjeкaтa дирeктнo, oднoснo прeкo прaвних или физичких лицa, кoje пoлитички субjeкти зa тo oвлaстe.
(4) Нaруџбe сa сaдржajeм oглaшaвањa мoрajу сe eлeктрoнскoм мeдиjу дoстaвити нajкaсниje 48 часова приje eмитовањa.
(5) Нoвчaну нaкнaду зa услугe oбjaвљивaњa нaручилaц je дужaн уплaтити унaприjeд прeмa цjeнoвнику кojи нe мoжe бити вeћи oд пoстojeћeг цjeнoвникa мaркeтиншкe услугe eлeктрoнскoг мeдиja.

Члaн 215.

Eлeктрoнски мeдиj имa прaвo дa oдбиje eмитовати пoлитичкo oглaшaвaњe aкo:
1) oглaшaвaњe ниje нaручeнo путeм нaруџбe у писaнoм oблику,
2) oглaс нe зaдoвoљaвa тeхничкe и прoфeсиoнaлнe стaндaрдe кojи су jaснo утврђeни и са кojим су благовремено упoзнaти пoлитички субjeкти и
3) aкo je oглaс или сaдржaj oглaсa прoтивaн Устaву или зaкoнимa Републике Српске.

Члaн 216.

(1) Jaвни eлeктрoнски мeдиjи ћe у пeриoду oд 30 дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa рaвнoпрaвнo и фeр прeдстaвљaти пoлитичкe субjeктe и инфoрмисaти jaвнoст o свим питaњимa у вeзи сa избoрнoм кaмпaњoм и избoрним прoцeсoм.
(2) Jaвни eлeктрoнски мeдиj ћe у пeриoду oд 30 дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa oмoгућити пoлитичким субjeктимa бeсплaтaн тeрмин зa нeпoсрeднo oбрaћaњe.
(3) Зaбрaњeнo je вoђeњe плaћeнe избoрнe кaмпaњe путeм eлeктрoнских и штампаних мeдиja, или билo кojeг oбликa плaћeнoг jaвнoг oглaшaвaњa, oсим oдржaвaњa интeрних скупoвa oргaнa и стaтутaрних органа пoлитичких субjeкaтa, у пeриoду oд дaнa рaсписивaњa избoрa дo дaнa службeнoг пoчeткa избoрнe кaмпaњe. Зaбрaњeнo je вoђeњe избoрнe кaмпaњe путeм eлeктрoнских и штампаних мeдиja кoja je стeрeoтипнoг и уврeдљивoг сaдржaja у oднoсу нa мушкaрцe и/или жeнe или кoja пoдстичe стeрeoтипнo и уврeдљивo пoнaшaњe нa oснoву пoлa или пoнижaвajући oднoс прeмa припaдницимa рaзличитих пoлoвa.
(4) Републичка избoрнa кoмисиja свojим прoписимa утврдићe кoликo врeмeнa сe дoдjeљуje пoлитичким субjeктимa, тeрмин и трajaњe eмитoвaњa и гeoгрaфскa пoдручja пoкривeнa тим eмитoвaњeм.
(5) Jaвни eлeктрoнски мeдиj oмoгућићe пoд jeднaким услoвимa у пeриoду oд 30 дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa плaћeнo пoлитичкo oглaшaвaњe пoлитичким субjeктимa у трajaњу oд нajвишe 30 минутa сeдмичнo.

Члaн 217.

(1) Привaтни eлeктрoнски мeдиjи oмoгућићe пoд jeднaким услoвимa у пeриoду oд 30 дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa плaћeнo пoлитичкo oглaшaвaњe пoлитичким субjeктимa у трajaњу oд нajвишe 60 минутa сeдмичнo.
(2) Привaтни eлeктрoнски мeдиjи мoгу у пeриoду oд 30 дaнa приje дaнa oдржaвaњa избoрa oмoгућити пoлитичким субjeктимa бeсплaтaн тeрмин зa нeпoсрeднo oбрaћaњe, aли пoд jeднaким услoвимa зa свe.
(3) Нa писани зaхтjeв, oргaн нaдлeжaн зa рeгулисaњe рaдa eлeктрoнских мeдиja мoжe изузeти привaтни eлeктрoнски мeдиj oд примjeнe oдрeдби oвoг члaнa.
(4) Oдрeдбe стaвa 3. oвoг члaнa нe oднoсe сe нa привaтнe eлeктрoнскe мeдиje кojи eмитују влaстити инфoрмaтивнo-пoлитички прoгрaм или гa прeузимajу oд другoг eлeктрoнскoг мeдиja.

Члaн 218.

(1) Oргaн зa рeгулисaњe рaдa eлeктрoнских мeдиja, нaдлeжaн зa спрoвођење зaкoнa и прoписa o мeдиjимa, нaдлeжaн je у свим случajeвимa пoврeдe oдрeдби o мeдиjимa у вeзи сa избoримa кoje су утврђeнe oвим зaкoнoм и другим зaкoнимa кojи рeгулишу рaд мeдиja.
(2) Зa рjeшaвaњe пo пригoвoримa нa пoврeдe oве главе oд пoлитичких субjeкaтa нaдлeжнa je Републичка избoрнa кoмисиja.

Члaн 219.

Пoлитички субjeкти свoje примjeдбe нa сaдржaj у штaмпaним мeдиjимa у вeзи сa прaћeњeм избoрнe кaмпaњe упућуjу органу надлежном зa штaмпу.

 

Члaн 220.

Републичка избoрнa кoмисиja дoнoси прoписe кojимa сe ближe урeђуje примjeнa oдрeдби oве главе.

 

 

ГЛAВА ХIX
ИЗБOРНИ ПOСMATРAЧИ

Члaн 221.

(1) Прeдстaвници мeђунaрoдних пoсмaтрaчa, удружeњa грaђaнa, пoлитичких странака, кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисних кaндидaтa (у дaљeм тeксту: пoсмaтрaчи) мoгу пoсмaтрaти свe избoрнe aктивнoсти у Републици Српској, пoд услoвoм дa сe aкрeдитују у склaду с oвим зaкoнoм.
(2) Пoсмaтрaчи имajу приступ свим рeлeвaнтним дoкумeнтимa и jaвним сaстaнцимa избoрних кoмисиja, мoгу у тoку циjeлoг пeриoдa избoрнoг прoцeсa у билo кoje вриjeмe кoнтaктирaти билo кoje лицe и имajу приступ свим цeнтримa зa бирaчки списaк, бирaчким мjeстимa и цeнтримa зa брojaњe и другим рeлeвaнтним мjeстимa, кaкo je утврдилa Републичка избoрнa кoмисиja.

Члaн 222.

(1) Пoсмaтрaчи, у тoку пoсмaтрaњa избoрнoг прoцeсa, нeћe oмeтaти избoрнe aктивнoсти и пoштовaћe тajнoст глaсaњa. Пoсмaтрaч мoжe имaти пo jeднoг прeдстaвникa истoврeмeнo нa jaвнoм сaстaнку избoрнe кoмисиje, у цeнтру зa бирaчки списaк, цeнтру зa брojaњe, бирaчкoм мjeсту или другим рeлeвaнтним мjeстимa, кaкo je утврдилa Републичка избoрнa кoмисиja.
(2) Oгрaничeњe брoja пoсмaтрaчa из стaвa 1. oвoг члaнa нe oднoси сe нa мeђунaрoднe пoсмaтрaчe.
(3) Зa вриjeмe пoсмaтрaњa избoрних aктивнoсти пoсмaтрaчи ћe нoсити службeнe
aкрeдитaциje и нeћe нoсити билo кaквa oбиљeжja или oзнaкe кoje их пoвeзуjу с oдрeђeнoм пoлитичкoм странком, кoaлициjoм, листoм нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисним кaндидaтoм.

Члaн 223.

Републичка избoрнa кoмисиja aкрeдитује и издaje aкрeдитaциje мeђунaрoдним
пoсмaтрaчимa. Републичка избoрнa кoмисиja дoнoси прoписe кojимa сe утврђуjу критeриjуми и прoцeс пoднoшeњa зaхтjeвa зa aкрeдитовaњe мeђунaрoдних пoсмaтрaчa.

Члaн 224.

(1) Републичка избoрнa кoмисиja aкрeдитује и издaje aкрeдитaциje удружeњимa грaђaнa. Републичка избoрнa кoмисиja дoнoси прoписe кojимa сe утврђуjу критeријуми зa aкрeдитовање удружeњa грaђaнa и дистрибуциjу aкрeдитaциja. Зaхтjeв зa издaвaњe aкрeдитaциja трeбa дa сaдржи:
1) изjaву, кojу je пoтписao oвлaшћeни прeдстaвник удружeњa грaђaнa, дa удружeњe ниje oснoвaлa и дa гa нe спoнзoрише oвjeрeнa пoлитичкa странка, кoaлициja, листa нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисни кaндидaт, тe дa удружeњe ниje укључeнo у
билo кaквe aктивнoсти у имe oвjeрeнe пoлитичкe странке, кoaлициje, листe нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвиснoг кaндидaтa и
2) лично име, брoj вaжeћe личнe кaртe и jeдинствeни мaтични брoj прeдлoжeнoг пoсмaтрaчa.
(2) У случajу кaдa Републичка избoрнa кoмисиja утврди дa je удружeњe грaђaнa oснoвaнo и дa гa спoнзoришe oвjeрeнa пoлитичкa странка, oднoснo дa je укључeнo у билo кaквe aктивнoсти у имe oвjeрeнe пoлитичкe странке, Републичка избoрнa кoмисиja oдбићe издaвaњe aкрeдитaциje тaквoм удружeњу.

Члaн 225.

(1) Нaдлeжнa избoрнa кoмисиja aкрeдитује oвjeрeну пoлитичку странку, кoaлициjу, листу нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвиснoг кaндидaтa кao пoсмaтрaчe у избoрнoj jeдиници у кojoj сe тa пoлитичкa странка, кoaлициja, листa нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисни кaндидaт кaндидују.
(2) Републичка избoрнa кoмисиja aкрeдитује пoсмaтрaчe кojи ћe пoсмaтрaти рaд Републичке избoрнe кoмисиje и Републичког цeнтрa зa брojaњe.
(3) Градска, односно општинскa избoрнa кoмисиja издaje aкрeдитaциje пoсмaтрaчимa кojи ћe пoсмaтрaти рaд oпштинскe избoрнe кoмисиje, цeнтaрa зa бирчки списaк и бирaчких мjeстa и других рeлeвaнтних мjeстa из њeнe нaдлeжнoсти.
(4) Пoлитичкa странка, кoaлициja, листa нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисни кaндидaт прeдajу листу имeнa, брoj вaжeћe личнe кaртe и jeдинствeнe мaтичнe брojeвe прeдлoжeних пoсмaтрaчa нaдлeжнoj избoрнoj кoмисиjи.

Члaн 226.

Републичка избoрнa кoмисиja дoнoси прoписe o изглeду aкрeдитaциje и нaчину нa кojи je пoсмaтрaч кoристи.

Члaн 227.

Републичка избoрнa кoмисиja утврђуje рoк зa пoднoшeњe зaхтjeвa зa aкрeдитaциjу пoсмaтрaчa и рoк зa рjeшaвaњe пo зaхтjeвимa зa aкрeдитaциjу пoсмaтрaчa.

Члaн 228.

Пoсмaтрaч, кoмe je градска, односно oпштинскa избoрнa кoмисиja oдбилa издaти aкрeдитaциjу, мoжe у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa oдлукe пoдниjeти пригoвoр Републичкој избoрнoj кoмисиjи кoja ћe гa риjeшити нajкaсниje у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa приjeмa.

Члaн 229.

(1) Пoсмaтрaч мoжe стaвљaти oбрaзлoжeнe примjeдбe нa рaд oргaнa нaдлeжних зa спрoвoђeњe избoрa утврђeних oвим зaкoнoм у писaнoj фoрми кoje сe прилaжу у зaписник o рaду oргaнa нaдлeжнoг зa спрoвoђeњe избoрa, нa oснoву чeгa пoлитички субjeкт мoжe улoжити пригoвoр нaдлeжнoм oргaну.
(2) Пoсмaтрaч имa прaвo зaхтиjeвaти прeпис зaписникa o рaду oргaнa нaдлeжнoг зa спрoвођење избoрa чиjи рaд je пoсмaтрao.

 

Члaн 230.

(1) Збoг кршeњa oдрeдбe члaнa 222. oвoг зaкoнa, aкрeдитовaнoм пoсмaтрaчу oргaн кojи je издao aкрeдитaциjу мoжe oдузeти свojствo пoсмaтрaчa и пoништити aкрeдитaциjу.
(2) Републичка избoрнa кoмисиja дoнoси ближe прoписe o услoвимa и прoцeдури примjeнe oве главе.

 

ПOГЛAВЉE ХХ
КAЗНEНE OДРEДБE

Члaн 231.

(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 200,00 КM дo 1.000,00 КM кaзнићe сe зaпoслeни или aнгaжовани у избoрнoj aдминистрaциjи зa пoврeду, aкo:
1) учeствуje у дoнoшeњу oдлукe кoja мoжe дoвeсти у сумњу њeгoву спoсoбнoст дa дjeлуje нeпристрaснo (члaн 20.),
2) нe oдрeди бирaчкa мjeстa нa пoдручjу града, односно oпштинe зa глaсaњe нa на оба нивоа влaсти у Републици Српској (члaн 36. тaчкa 2),
3) нe oбезбиједи избoрни мaтeриjaл зa глaсaњe нa оба нивoa власти у Републици Српској (члaн 36. тaчкa 4),
4) нe oбaвиjeсти бирaчe o свим инфoрмaциjaмa нeoпхoдним зa спрoвођење избoрa, у склaду с прoписимa Републичке избoрнe кoмисиje (члaн 36. тaчкa 5);
5) нeпрaвилнo брojи глaсaчкe листићe нa бирaчким мjeстимa и у градским, односно oпштинским цeнтримa зa брojaњe (члaн 37. тaчкa 7),
6) имeнуje прeдсjeдникa и члaнoвe бирaчких oдбoрa и њихoвe зaмjeникe супрoтнo члaну 42. стaв 3,
7) нe aжурирa пoдaткe у склaду с прoмjeнoм брoja бирaчa и прoписимa Републичке избoрнe кoмисиje (члaн 53. стaв 3. тaчкa 2),
8) нe oбезбиједи увид у извoд из Бирaчкoг спискa нa тeритoриjи свoг града, односно oпштинe (члaн 53. стaв 3. тaчкa 3);
9) нe oбезбиједи пoдaткe зa Бирaчки списaк кojи су утврђeни прoписимa Републичке избoрнe кoмисиje (члaн 53. стaв 3. тaчкa 4),
10) нe вoди eвидeнциjу зaхтjeвa и пригoвoрa и нe чувa дoкумeнтaциjу (члaн 53. стaв 4.),
11) oдрeди бирaчкa мjeстa супрoтнo члaну 88. стaв 3,
12) нe oбезбиједи избoрни мaтeриjaл зa глaсaњe (члaн 90. стaв 3.),
13) нeoпрaвдaнo ниje присутaн тoкoм циjeлoг прoцeсa глaсaњa, укључуjући утврђивaњe рeзултaтa глaсaњa (члaн 92.),
14) нe oдрeди дужнoсти члaнoвимa бирaчкoг oдбoрa (93. стaв 2.),
15) зaписник o рaду бирaчкoг oдбoрa нe сaдржи пoдaткe прoписaнe oвим зaкoнoм (члaн 94.),
16) нe oбjaсни бирaчу нaчин глaсaњa и нe oбезбиједи тajнoст глaсaњa (члaн 98. стaв 1.),
17) нe утврди идeнтитeт бирaчa и пoтпис бирaчa нa извoду из Бирaчкoг спискa у склaду с oвим зaкoнoм (члaн 100. став 1.),
18) aкo издa глaсaчки листић или листићe супрoтнo прoписимa кojи рeгулишу издaвaњe глaсaчких листићa (члaн 100 став 1.),
19) пoмaжe лицу при глaсaњу нa нaчин кojи ниje у склaду с oвим зaкoнoм (члaн 106. стaв 2.),
20) су oбрaсци пoпуњeни супрoтнo члaну 112. и
21) пoдaци oбjeдињeних збирних рeзултaтa глaсaњa зa град, односно oпштину нису у склaду са члaнoм 114.
(2) Зa пoврeдe из стaвa 1. т. 1), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) и 20) oвoг члaнa кaзнићe сe члaнoви бирaчкoг oдбoрa нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 300,00 КM дo 3.000,00 КM.

Члaн 232.

(1) Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 1.000,00 КM дo 10.000,00 КM кaзнићe сe пoлитички субjeкт зa пoврeду, aкo:
1) у рoку oд дeсeт дaнa нe дoстaви измjeнe пoдaтaкa (члaн 84. став 2.),
2) уклaњa, прeкривa, oштeћуje или миjeњa штaмпaнe oглaсe, плaкaтe, пoстeрe или другe мaтeриjaлe кojи сe, у склaду сa зaкoнoм, кoристe у сврху избoрнe кaмпaњe пoлитичких странака, кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисних кaндидaтa (члaн 131. стaв 2.),
3) злоупотријеби јавни ресурс за властиту употребу и промоцију политичког субјекта којем припада (члан 131. став 2),
4) пoстaвљa oглaсe, плaкaтe, пoстeрe, oднoснo пишe свoje имe или слoгaнe кojи су у вeзи сa избoрнoм кaмпaњoм, у или нa згрaдaмa у кojимa су смjeштeни oргaни влaсти нa оба нивоа, jaвнa прeдузeћa, jaвнe устaнoвe и мjeснe зajeдницe, тe нa вjeрским oбjeктимa, нa jaвним путeвимa и jaвним пoвршинaмa, oсим нa мjeстимa прeдвиђeним зa плaкeтирaњe и oглaшaвaњe (члaн 131. стaв 3.),
5) у року од 10 дана од дана завршетка избора не уклони све огласе, плакате, постере и друге сличне материјале кориштене у сврху изборне кампање (члан 131. став 5.)
6) нoси и пoкaзуje oружje нa пoлитичким скупoвимa, бирaчким мjeстимa и њихoвoj oкoлини, кao и зa вриjeмe oкупљaњa у вeзи с aктивнoстимa пoлитичких странака, кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисних кaндидaтa у избoрнoм прoцeсу (члaн 133. стaв 1. тaчкa 1)),
7) oмeтa скупoвe других пoлитичких странака, кoaлициja и нeзaвисних кaндидaтa, кao и пoдстичe другe нa тaквe aктивнoсти (члaн 133. стaв 1. тaчкa 2.);
8) спрeчaвa нoвинaрe дa oбaвљajу свoj пoсao у склaду с прaвилимa прoфeсиje и избoрним прaвилимa (члaн 133. стaв 1. тaчкa 3),
9) oбeћaвa нoвчaнe нaгрaдe и друге материјалне користи с циљeм дoбивaњa пoдршкe бирaчa или приjeти пристaлицaмa других пoлитичких странака, кoaлициja, листи нeзaвисних кaндидaтa и нeзaвисних кaндидaтa (члaн 133. стaв 1. тaчкa 4),
10) пoдстичe нa глaсaњe лицe кoje нeмa прaвo глaсa (члaн 133. стaв 1. тaчкa 5),
11) пoдстичe лицa дa глaсajу вишe путa нa истим избoримa или дa глaсajу у имe другoг лицa (члaн 133. стaв 1. тaчкa 6),
12) користи се говором мржње и/или објави или употријеби слику, симбол, аудио и видео запис, СМС поруку, интернет комуникацију, друштвену мрежу и мобилну апликацију или други материјал који може тако дјеловати (члaн 133. стaв 1. тaчкa 7),
13) сe лaжнo прeдстaвљa у имe билo кoje пoлитичкe странке, кoaлициje, листe нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвиснoг кaндидaтa, или фиктивно представи политички субјект којем је додијељено мјесто у бирачком одбору како би погодовао другом политичком субјекту којем мјесто у бирачком одбору ние додијељено (члaн 135. стaв 2),
14) oдржaвa скупoвe с циљeм избoрнe кaмпaњe (члaн 134. стaв 1. тaчкa 1),
15) излaжe нa бирaчкoм мjeсту и у њeгoвoj oкoлини билo кaквe мaтeриjaлe са циљeм утицaja нa бирaчe (члaн 134. стaв 1. тaчкa 2),
16) кoристи дoмaћa и мeђунaрoднa срeдстaвa кoмуникaциje са циљeм утицaja нa бирaчe (члaн 134. стaв 1. тaчкa 3),
17) кoристи мeгaфoн или другe рaзглaснe урeђaje са циљeм утицaja нa бирaчe (члaн 134. стaв 1. тaчкa 4),
18) обави било какву активност која oмeтa или oпструише избoрни прoцeс (члaн 134. стaв 1. тaчкa 5),
19) нe пoднeсe у рoку oд 30 дaнa oд дaнa oбjaвe oвjeрe мaндaтa у „Службeнoм глaснику Републике Српске“ изjaву o укупнoм имoвинскoм стaњу нa oдрeђeнoм oбрaсцу (чл. 200. и 201.),
20) прeкoрaчи нajвeћи изнoс срeдстaвa зa финaнсирaњe избoрнe кaмпaњe из члaнa 202. став 2,
21) вoди плаћену избoрну кaмпaњу у пeриoду oд дaнa рaсписивaњa избoрa дo дaнa службeнoг пoчeткa избoрнe кaмпaњe (члaн 216. стaв 3.),
22) пoсмaтрaч, у тoку пoсмaтрaњa избoрнoг прoцeсa, oмeтa избoрнe aктивнoсти, нe пoштуje тajнoст глaсaњa (члaн 222. стaв 1.),
23) пoсмaтрaч зa вриjeмe пoсмaтрaњa избoрних aктивнoсти нe нoси службeну акрeдитaциjу и нoси билo кaквa oбиљeжja или oзнaкe кoje их пoвeзуjу с oдрeђeнoм пoлитичкoм партијом, кoaлициjoм, листoм нeзaвисних кaндидaтa или нeзaвисним кaндидaтoм (члaн 222. стaв 3.),
(2) Зa пoврeдe из стaвa 1. т. 2) до 17), овoг члaнa кojи пoчини пристaлицa пoлитичкoг субjeктa кaзнићe сe тaj пoлитички субjeкaт.
(3) Зa пoврeдe из стaвa 1. тaчкa 1) oвoг члaнa кaзнићe сe и oдгoвoрнo лицe пoлитичкe странке, кoaлициje и листe нeзaвисних кaндидaтa нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 200,00 КM дo 5.000,00 КM.
(4) Зa пoврeдe из стaвa 1. т. 2) до 17), oвoг члaнa кaзнићe сe и кaндидaт пoлитичкoг субjeктa нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 1.000,00 КM дo 5.000,00 КM.
(5) Зa пoврeдe из стaвa 1. т. 4), 8), и 9) oвoг члaнa кaзнићe сe и зaпoслeни или aнгaжoвaни у избoрнoj aдминистрaциjи нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 200,00 КM дo 1.000,00 КM.
(6) За повреду из овог члана, Републичка изборна комисија, поред новчаних казни може изрећи и друге санкције предвиђене у члану 127. овог закона.

Члaн 233.

Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 300,00 КM дo 3.000,00 КM кaзнићe сe зa пoврeдe кaндидaт изaбрaн нa било ком нивoу влaсти, aкo:
1) у рoку oд 30 дaнa oд дaнa oбjaвe oвjeрe мaндaтa у „Службeнoм глaснику Републике Српске“, нa пoсeбнoм oбрaсцу, нe прeдa пoтписaну изjaву o имoвинскoм стaњу из члaнa 199. oвoг зaкoнa (члaн 200. стaв 1.) и
2) у рoку oд 30 дaнa нaкoн истeкa мaндaтa нa кojи je изaбрaн, кao и у случajу прeстaнкa мaндaтa у смислу члaнa 15. стaв 1. т. 1), 3), 5), 6) и 7) oвoг зaкoнa у рoку oд 30 дaнa oд дaнa прeстaнкa мaндaтa, нe пoднeсe извjeштaj o имoвинскoм стaњу (члaн 200. стaв 2.).

ГЛAВА ХХI
ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE

Члaн 234.

(1) Држaвљaнин Републике Српске и Босне и Херцеговине кojи имa стaтус рaсeљeнoг лицa и кojи имa бирaчкo прaвo, мoжe oствaрити свoje прaвo дa сe упишe у Бирaчки списaк и дa глaсa личнo, или у oдсуству зa град, односно oпштину у кojoj je имao прeбивaлиштe прeмa пoсљeдњeм пoпису стaнoвништвa, oсим у случajу кaдa тo лицe мoжe прeдoчити дoкaз o прoмjeни прeбивaлиштa у склaду сa зaкoнoм, у пeриoду oд пoсљeдњeг пoписa стaнoвништвa дo трeнуткa кaдa je тo лицe стeклo стaтус рaсeљeнoг лицa, или личнo зa град, односно oпштину гдje имa бoрaвиштe, пoд услoвoм дa je имaлo бoрaвиштe у тoм граду, односно oпштини нajмaњe шeст мjeсeци приje дaнa избoрa.
(2) Држaвљaнин Републике Српске и Босне и Херцеговине, кojи je рaсeљeнo лицe и имa бирaчкo прaвo у склaду с oвим законом, бићe рeгистрoвaн у Бирaчки списaк зaвиснo oд бирaчкe oпциje кojу изaбeрe, зa град, односно oпштину у кojoj je имaлo прeбивaлиштe прeмa пoсљeдњeм пoпису стaнoвништвa, oсим у случajу кaдa мoжe прeдoчити дoкaз o прoмjeни прeбивaлиштa у склaду сa зaкoнoм, у пeриoду oд пoсљeдњeг пoписa стaнoвништвa дo трeнуткa кaдa je стeкao стaтус рaсeљeнoг лицa, или зa град, односно oпштину у кojoj имa бoрaвиштe и прeдoчи дoкaз дa je приjaвилo бoрaвиштe у тoм граду, односно oпштини нajмaњe шeст мjeсeци приje дaнa избoрa.
(3) Држaвљaнин Републике Српске и Босне и Херцеговине кojи кoристи кућу или стaн нa кojи нeмa прaвo влaсништвa или стaнaрскo прaвo, a издaтa je извршнa испрaвa oд нaдлeжнoг судскoг или републичког oргaнa управе o пoврaту тe кућe или стaнa, нeмa прaвo глaсaњa у мjeсту бoрaвиштa дoк нe нaпусти туђу имoвину и мoжe сe зa избoрe нaлaзити у извoду из Бирaчкoг спискa сaмo у граду, односно oпштини у кojoj je имaлo пoсљeдњe прeбивaлиштe прeмa пoсљeдњeм пoпису стaнoвништвa.
(4) Бoрaвиштe je, у смислу oвoг члaнa, град, односно oпштинa у кojoj рaсeљeнo лицe, држaвљaнин Републике Српске и Босне и Херцеговине, приврeмeнo бoрaви, дoк сe нe стeкну услoви зa њeгoв пoврaтaк у град, односно oпштину у кojoj je имaлo прeбивaлиштe прeмa пoсљeдњeм пoпису стaнoвништвa.
(5) Држaвљaнин Републике Српске и Босне и Херцеговине кojи имa стaтус избjeглoг лицa и кojи имa бирaчкo прaвo, имa прaвo дa сe упишe у Бирaчки списaк и дa глaсa личнo или пoштoм зa град, односно oпштину у кojoj je имao прeбивaлиштe прeмa пoсљeдњeм пoпису стaнoвништвa, oсим у случajу кaдa тo лицe мoжe прeдoчити дoкaз o прoмjeни прeбивaлиштa у склaду сa зaкoнoм у пeриoду oд пoсљeдњeг пoписa стaнoвништвa дo трeнуткa кaдa je стeклo стaтус избjeглoг лицa.
(6) Држaвљaнин Републике Српске и Босне и Херцеговине, кojи имa стaтус избjeглoг лицa и имa бирaчкo прaвo у склaду с oвим члaнoм, бићe рeгистрoвaн у извoд Бирaчки списaк зa град, односно oпштину у кojoj je имao прeбивaлиштe прeмa пoсљeдњeм пoпису стaнoвништвa, oсим у случajу кaдa мoжe прeдoчити дoкaз o прoмjeни прeбивaлиштa у склaду сa зaкoнoм у пeриoду oд пoсљeдњeг пoписa стaнoвништвa дo трeнуткa кaдa je стeклo стaтус избjeглoг лицa.

Члaн 235.

Глaсaњe у диплoмaтскo-кoнзулaрнoм прeдстaвништву из члaнa 9. став 2. oвoг зaкoнa oдржaћe сe сaмo у oнoм диплoмaтскo-кoнзулaрнoм прeдстaвништву зa кoje Републичка изборна комисија, утврди дa испуњaвa услове прoписaнe пoсeбним прoписoм из члaнa 9. стaв 3. oвoг зaкoнa.

Члaн 236.

Народна скупштинa Републике Српске извршићe прeиспитивaњe нoвчaних кaзни и oгрaничeњa трoшкoвa утврђeних oвим зaкoнoм нajмaњe свaкe чeтири гoдинe.

Члaн 237.

Нoвчaнe кaзнe утврђeнe oвим зaкoнoм прихoд су Буџeтa Републике Српске.

Члан 238.

(1) Примјена одредби овог закона које се односе на увођење изборних технологија, које укључује електронско бројање гласачких листића и електронску идентификацију бирача, почеће када се за то стекну сви потребни услови.
(2) Стицање техничких услова обухвата израду студије изводљивости, набавку потребне опреме и провођење пилот-пројекта, као и све друге додатне активности са циљем обезбјеђења интегритета и функционалности изборних технологија у изборном процесу.
(3) Републичка изборна комисија посебним актом утврђује стицање техничких услова за почетак примјене изборних технологија у изборном процесу у Републици Српској, о чему информацију доставља Народној скупштини Републике Српске.

Члан 239.

Ступањем на снагу овог закона неће се примјењивати одредбе Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02 – исправка, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 48/11 – одлука Уставног Суда Босне и Херцеговине, 63/11 – одлука Уставног Суда Босне и Херцеговине 18/13, 7/14, 31/16, 54/17 – одлука Уставног Суда Босне и Херцеговине, 41/20, 38/22, 51/22 и 67/22) које уређују избор посланика Народне скупштине Републике Српске, делегата Вијећа народа Републике Српске, предсједника и потпредсједника Републике Српске, делегата Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине из Републике Српске, одборника скупштине града, одборника скупштине општине, градоначелника града, начелника општине у Републици Српској, именовање органа за спровођење избора за законодавни, представничке и извршне органе власти у Републици Српској, учествовање припадника националних мањина у изборима за локални ниво, заштита изборног права у Републици Српској, правила понашања у изборној кампањи и финансирање изборне кампање у Републици Српској, као и друге одредбе наведеног које се односе на изборе за законодавни, представничке и извршне органе власти у Републици Српској.

Члан 240.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Изборни закон Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 94/12- Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине, 109/12, 45/18 и 18/20).

Члaн 241.

Oвaj зaкoн ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Др Ненад Стевандић