palpal

Prijedlozi Liste za pravdu i red Skupštini grada Trebinja

   Klub odbornika Za pravdu i red u Skupštini grada Trebinja predložio je, u skladu sa odredbama Poslovnika, predsjedniku Skupštine grada Trebinja Dragoslavu Banjku teme i tačke Dnevnog reda koje bi se trebale naći pred odbornicima i razmatrati na sjednicama lokalnog parlamenta u 2021. godini.  Gradonačelnik i predsjednik Skupštine grada prihvatili su pojedine prijedloge i uvrstili ih u Program rada Skupštine na narednoj sjednici, a neke važne teme su izostavili, o čemu će sigurno biti rasprave na narednoj sjednici.
   Pogledajte koje smo tačke predložili i kada da se pojedine teme razmatraju u 2021. godini.

  ZA PRAVDU I RED – LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA

KLUB ODBORNIKA ZA PRAVDU I RED U SKUPŠTINI GRADA TREBINJA

 

GRAD TREBINJE

SKUPŠTINA GRADA TREBINJA

n/r predsjednika Skupštine g-dina Dragoslava Banjka

 

U skladu sa Odlukom predsjednika Skupštine grada Trebinja od 5.1.2021. godine broj 09-013-2/21 i članovima 90 i 91 Poslovnika Skupštine grada Trebinja,  u predviđenom roku, do 15.1.2021. godine, Klub odbornika za pravdu i red u Skupštini grada Trebinja dostavlja Prijedlog Programa rada Skupštine grada Trebinja u 2021. godini i tačke Dnevnog reda koje bi trebala da razmatra Skupština grada Trebinja u 2021. godini

 

 1. Izvještaj o radu gradonačelnika i radu organa lokalne uprave i službi Grada Trebinja za 2020 godinu

Rok: Prvi kvartal 2021, januar 2021

Da obradi i dostavi materijale: Kabinet gradonačelnika

Zahtjev: Klub odbornika Za pravdu i red

 

 1. Izvještaj o radu i finansijski prikaz primitaka i rashoda u 2020.godini Prodavnice za penzionere koja radi u sklopu Agrarnog fonda

Rok:  drugi kvartal 2021, april 2021

Da obradi i dostavi materijale:Agrarni Fond

Zahtjev: Klub odbornika Za  ravdu i red

 

 1. Finansijski izvještaj JU Dječiji vrtić Naša radost za 2020 godinu

Rok:  prvi kvartal 2021, mart 2021. godine

Da obradi i obrazlozi: direktor JU Dječiji vrtić Naša radost

Zahtjev: Klub odbornika za pravdu i red

 

 1. Izvještaj o dinamici radova, utrošku sredstava, realizaciji i promjenama planova izgradnje obilaznica oko grada Trebinja

Rok: Prvi kvartal 2021. godine, februar 2021

Da obradi i obrazlozi: Kabinet gradonačelnika

Zahtjev: Klub odbornika Za pravdu i red

 1. Razmatranje Finansijskog izvještaja i Izvještaja o radu Centra za informisanje i obrazovanje grada Trebinja

Rok: Treći kvartal 2021, septembar 2021

Da obradi i obrazlozi: Direktor Centra za informisanje i obrazovanje

Zahtjev: Klub odbornika Za pravdu i red

 

 1. Izvještaj o provedenoj jesenjoj deratizaciji na području užeg centra grada Trebinja 2020 godine

Rok: Prvi kvartal 2021, februar 2021.

Da obradi, obrazloži i dostavi materijale : Kabinet gradonačelnika, JP Ekologija i bezbjednost

Zahtjev: Klub odbornika Za pravdu i red

 

 1. Informacija o bezbjednosnoj situaciji u gradu Trebinju za period januar – decembar 2020

Rok: Prvi kvartal 2021, januar 2021

Da obradi i obrazlozi: Kabinet gradonačelnika,  Forum za bezbjednost grada Trebinja i PU Trebinje

Zahtjev: Klub odbornika za pravdu i red

 

 1. Izvještaj o radu Mjesnih zajednica i aktivnostima članova savjeta MZ kojima ističe mandat

Rok:  drugi kvartal 2021, juni 2021.

Da obradi i obrazlozi:  Kabinet gradonačelnik i načelnik Odjeljenja za opštu upravu grada Trebinja

Zahtjev: Klub odbornika Za pravdu i red

 

 1. Planiranjei i održavanje izbora za članove savjeta MZ u 2021 godini

Rok: 90 dana od konstituisanja Skupštine, mart 2021

Da obradi i obrazlozi:  predsjednik Skupštine grada Trebinja, načelnik Odjelenja za opštu upravu i predsjednik Gradske izborne komisije

Zahtjev: Klub odbornika za pravdu i red

 

 1. Informacija o planiranom zapošljavanju 98 boraca sa liste prioriteta

Rok:  Prvi kvartal 2021 godine, januar 2021.

Da obradi i obrazlozi: Kabinet gradonačelnika Trebinja

Zahtjev: Klub odbornika za pravdu i red

 1. Izvještaj o zapošljavanju, stanju i privredi, broju zaposlenih i nezaposlenih u gradu Trebinju u decembru 2021. Goidine i odnosu broja zaposlenih, nezaposlenih i penzionera

Rok: Drugi kvartal 2021, april 2021. godine

Da obradi i obrazlozi: Kabinet gradonačelnika Trebinja Direktor Zavoda ta za zapošljavanje – filijala Trebinje, fond PIO

Zahtjev: Klub odbornika za pravdu i red

 

 1. Program rada Turističke organizacije grada Trebinja za 2021. godinu, sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Program rada.

Rok: Drugi kvartal 2021, april 2021.

Da obradi i obrazlozi:Turistička organizacija grada Trebinja

Predlagač: Klub odbornika Za pravdu i red

 

 1. Izvještaj o radu Etičke komisije časti za 2020 godinu

Rok: Četvrti kvartal 2021, novembar 2021-

Da obradi i obrazlozi: predsjednik Etičke komisije časti

Zahtjev: Klub odbornika Za pravdu i red

 

 1. Izrada Programa Akcionog lokalnog plana za mlade 2021-2023

Rok: Treći kvartal 2021, juli 2021. godine

Da obradi: Kabinet gradonačelnika,  Komisija za omladinu i sport grada Trebinja

Predlagač: Klub odbornika Za pravdu i red

 1. Informacije o radu Azila za pse lutalice u periodu jan-dec 2020god

Rok: Treći kvartal 2021, avgust 2021.

Da obradi i pripremi materijal: Direktor JU Ekologija i bezbjednost

Zahtjev: Klub odbornika Za pravdu i red i NVO koje se bave ovim problemom

 

 1. Program rada i finansijski plan JZU Dom Zdravlja Trebinje za 2021

Rok: Prvi kvartal 2021, februar 2021.

Da obradi i dostavi materijal: Kabinet gradonačelnika i direktor JZU Dom Zdravlja Trebinje

Zahtjev: Klub odbornika Za pravdu i red

 

 1. Razmatranje Finansijskog izvještaja u 2020.godini JU Dom penzionera Trebinje

Rok: Treći kvartal 2021, juli 2021. godine

Da obradi i dostavi materijale: Direktor JU Dom penzionera Trebinje

Zahtjev: Klub odbornika Za pravdu i red

 

 1. Plan izgradnje Kliničkog centra u Trebinju, od izrade dokumentacije, određivanja lokacije, dinamike radova do zatvaranja finansijske konstrukcije

Rok: Prvi kvartal 2021, mart 2021. godine

Da obradi, dostavi materijale obrazloži: Kabinet gradonačelnika, direktor Opšte bolnice Trebinja, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Zahtjev: Klub odbornika Za pravdu i red

 

 1. Izvještaj o radovima na rekonstrukciji prečistača otpadnih voda u Zasad polju

Rok:  drugi kvartal 2021, april 2021.

Da obradi i dostavi materijale: direktor Vodovoda Trebinje

Zahtjev: Klub odbornika Za pravdu  i red

 

 1. Izvještaj o finansijskom poslovanju Agrarnog Fonda u 2020 godini

Rok: Prvi kvartal 2021, februar 2021.

Da obradi i dostavi materijale:  direktor Agrarnog fonda Trebinje

Zahtjev: Klub odbornika Za pravdu i re

 

 

 

Trebinje, 15.1.2021.                                               šef Kluba za pravdu i red

 

Vučinić Đorđe