palpal

Novi detalji pravnog nasilja i uzurpacija režima i „dekana“ Predraga Ćeranića

Prenosim u cjelosti pismo koje mi je uputila grupa diplomiranih pravnika unutrašnjih poslova, o hronologiji beščašća lažnog dekana Fakulteta bezbjednosnih nauka Predraga Ćeranića, kome je sud pravosnažno presudio da je izabran nezakonito, negativnom uticaju politike i moćnika te sistemskom razaranju obrazovnog sistema Republike Srpske.

ĆERANIĆ NEĆE VEĆ 17 DANA DA SAZOVE Naučno nastavno vijeće Fakulteta bezbjednosnih nauka-TO TREBA SAZVATI REKTOR GAJANIN
To traže gotovo svi zaposleni profesori, pošto su prodekani dr Velibor Lalić, dr Žana Vrućinić i rukovodioc master studija dr Dragana Vasiljević podnijeli ostavke.
Ćeranić je kao savjetnik ministra policije Dragana Lukača kroz institucije ukinuo našu Visoku školu unutrašnjih poslova koja je odlično funkcionisala i bila namjenska škola za potrebe Republike Srpske.
Ćeranić je na Univerzitet ušao nasilno, nezakonito što je pokazala presuda Okružnog suda u Banjoj Luci 8.5.2023.godine, isto tako kao što je 1997 godine na oklopnim transporterima SFOR-a ušao u Centar javne bezbjednosti u sadejstvu sa Draganom Lukačom.

Mi kao tadašnji studenti Više škole unutrašnjih poslova, a poslije Visoke škole, danas zaposleni u policijskim organizacijama i bezbjednosnim agencijama dostavljamo Vam hronologiju nezakonitosti izbora Ćeranića sa molbom da je u potpunosti objavite, na čemu Vam se iskreno zahvaljujemo u ime svih kolegica, kolega i javnosti uopšte.
KAKO JE PREDRAG ĆERANIĆ NEZAKONITO IZABRAN ZA DOCENTA I DEKANA?


Na 1. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci održanoj 23.06.2016. godine po zahtjevu Visoke škole unutrašnjih poslova donosi se odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika za naučne oblasti Bezbjednosne nauke (2 izvršioca).
Raspisivanje konkursa nije izvršeno prema Pravilniku o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci. Konkurs je raspisan na prijedlog Senata Univerziteta u Banjoj Luci što je suprotno odredbama člana 4. Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci, u kojem je navedeno da „konkurs za izbor nastavnika, odnosno saradnika raspisuje Univerzitet, na prijedlog nastavno-naučnog vijeća, odnosno umjetničko-nastavnog vijeća fakulteta/Akademije Univerziteta i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova polazeći od osnova da se nastavni proces organizuje na kvalitetan, racionalan i efikasan način.“


Vlada Republike Srpske je na 50. sjednici održanoj 27.11.2015. godine prihvatila Informaciju u vezi sa prijedlogom statusa Visoke škole unutrašnjih poslova u sistemu visokog obrazovanja broj: 07.050/052-8050/15i donijela Odluku o njenoj transformaciji u Fakultet kao organizacionu jedinicu Univerziteta u Banjoj Luci broj:: 04/1-012-2-2739/15. Znači, u vrijeme raspisivanja konkursa Fakultet bezbjednosnih nauka nije bio još ni formalno osnovan i izbor nastavnika je mogao biti urađen samo prema zvaničnom Statutu Univerziteta ičlanu 79. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Gl. Republike Srpske Br. 73/10), a u kojem su jasno razgraničeni minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna i saradnička zvanja na univerzitetu (član 77.) i minimalni uslovi za izbor u nastavna i saradnička zvanja na Visokoj školi (član 79.) Postavlja se logično pitanje da li nastavnici izabrani u nastavnička zvanja prema ovom konkursu mogu uopšte biti u sastavu akademskog osoblja budućeg Fakulteta bezbjednosnih nauka.


Sledeća nezakonitost u postupku izbora u nastavnička zvanja prema navedenom Konkursu je način imenovanja Komisija za podnošenje Izvještaja o prijavljenim kandidatima koje su formirane na zahtjev Univerziteta broj: 01/04.2-1959-9/16 od 11.07.2016. godine kojim se od Ministarstva unutrašnjih poslova traži dostavljanje „spiska profesora koji mogu biti članovi Komisija za podnošenje izvještaja o prijavljenim kandidatima, koji će biti imenovani od strane Senata Univerziteta u Banjoj Luci na 2. sjednici, koja će se održati u ponedjeljak 18.07.2016. godine“ (što je i učinjeno). Prema članu 91. Zakona o visokom obrazovanju „Vijeće organizacione jedinice univerziteta, odnosno Senat visoke škole obrazuje Komisiju za podnošenje izvještaja o prijavljenim kandidatima“, a ne Ministarstvo unutrašnjih poslova kao u slučaju navedenog Konkursa čime je prekršena zakonom definisana konkursna procedura, a to je sprovodio nasilno Ćeranić kao savjetnik ministra policije Lukača.
Prigovor na ovu nezakonitost Rektoru Milanu Matarugi i Senatu Univerziteta uputili su dva (2) člana Senata Univerziteta redovni profesori prof.dr Braco Kovačević i prof.dr Dragana Bašić ističući na nezakonitosti procedure raspisivanja Konkursa i imenovanje Komisije za pisanje Izvještaja za kandidate koji su se javili na Konkurs. Njihove diskusije i stavovi mogu se vidjeti na stenogramu sa sjednica Senata.
Materijalno pravni argumenti su da članovi Komisije ne mogu biti sa Kriminalističko-policijske akademije iz Beograda zato što ona nije članica ni jednog Univerziteta, već je akreditovana kao Visoka škola u Republici Srbiji, što i potvrđuje dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije broj:07-00-00483/2017-02 od 30.03.2017.godine, a koji je potpisao ministar Mladen Šarčević.


Dalje, napred navedena dva člana Senata su isticali na svim sjednicama Senata Univerziteta od 7 (sedmog) mjeseca 2016.godine da transformacija Visoke škole unutrašnjih poslova u Banjoj Luci-kao pridružene članice Univerziteta u Banjoj Luci koja sa stupanjem na snagu Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske (21.07.2016.godine) više i ne postoji, mora se izvršiti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske, Statutom Univerziteta i drugim zakonskim ( Zakon o sistemu javnih službi) i podzakonskim propisima koji regulišu ovu problematiku.
Neophodno je da Ministarstvo prosvjete i kulture sačini rješenje o ispunjenosti uslova za rad Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, a tek na osnovu Rješenja ovog Ministarstva Univerzitet treba da pristupi konstituisanju organa Fakulteta bezbjednosnih nauka (dekana, nastavno-naučnog vijeća i slično), da bi oni mogli pristupiti izradi normativno-pravnih akata FBN i voditi procedure konkursa,, izbora u nastavno-naučna zvanja i slično.
Nezakonito je što se išlo na raspisivanje Konkursa prije nego što su formirani organi FBN. Organi Fakulteta i Univerziteta sprovode zakonitu proceduru za izbor nastavnog kadra. Takva povreda je nedopustiva, neoprostiva kod izbora nastavnika, a u ovom slučaju je napravljeno grubo kršenje Zakona.


Ni u jednom pravnom propisu (Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o sistemu javnih službi, Statut Univerziteta u Banjoj Luci), nema pravnog osnova da se raspiše Konkurs za izbor nastavnika prije imenovanja vršioca dužnosti dekana Fakulteta i konstituisanja nastavno-naučnog vijeća FBN, što se moglo napraviti zakonito na integrisanom Univerzitetu u Banjoj Luci koji je pravni subjekat i ima svoje nastavnike. Zašto to nisu uradili…?, svima je jasno… i to je u javnosti drastično narušilo ugled i dignitet Univerziteta u Banjoj Luci.
Senat Univerziteta u Banjoj Luci ni po jednom napred navedenom propisu nema mogućnosti da preuzme, odnosno supstituiše nadležnosti nastavno-naučnog vijeća FBN. Senat Univerziteta nije nadležan da vrši izbor Komisija za pisanje Izvještaja za izbor nastavnika, već je to u nadležnosti nastavno-naučnog vijeća FBN, niti je Senat nadležan da bez prijedloga nastavno-naučnog vijeća FBN raspisuje konkurs za izbor nastavnika, kao i da vrši samostalno izbor nastavnika bez prijedloga ovlaštenog nastavno-naučnog vijeća, u ovom slučaju FBN.
Po napred navedenom konkursu izvršeno je eklatantno kršenje legalnog načina izbora nastavnika Predraga Ćeranića, nezakonito sa 130 portalskih tekstova političkog tračarenja, što nije ni struka, ni nauka, a politički dijeli studente.
Radi napred navedenog član Senata redovni prof.dr Braco Kovačević je podnio ostavku na članstvo u Senatu Univerziteta, prof.dr Mile Rakić se žalio i tražio ponavljane postupka iz razloga diskriminacije pošto on i ostalih 11 (jedanaest) kandidata koji su učestvovali u Konkursu nisu dobili Odluku, a članom 234 Zakona o opštem upravnom postupku Republike Srpske (Sl.glasnik RS br. 13/02, 8/07, I 50/10. Im je omogućeno pravo da traže ponavljanje postupka.
Nezakonito izabrani docent, a zatim i dekan FBN Ćeranić je odbacio sve žalbe, nastavio nezakonite radnje, a izdržao sve medijske natpise koji su isticali ovu nezakonitost. Ovo je dno dna za FBN I Univerzitet u Banjoj Luci.
Senata Univerziteta Već na 5. sjednici Senata Univerziteta održane 24.11.2016. godine u Banjoj Luci, dr Predraga Ćeranića (naučna oblast Bezbjednosne nauke), bira u zvanje docenta na 5 godina.
Već na sledećoj 6. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci održane 22.12.2016. godine, a postupajući prema primjedbama Ministarstva prosvjete i kulture broj: 07.050/612-39/16. od 06.04.2016.godine,usvaja se Elaborat o formiranju Fakulteta bebzjednosnih nauka. zajedno sa Odlukom o usvajanju predloženog studijskog programa, Listom odgovornih nastavnika i opterećenja (sporni izbori visoke škole su uvršteni u listu i opterećenje), Obrazloženja za promjenu predloženog zvanja i drugo.
Na sledećim sjednicama Senata Univerziteta u Banjoj Luci slijedi usvajanje izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Banjoj Luci u smislu dodavanja riječi “Fakultet bezbjednosnih nauka” prema saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture broj 07.050/612-20/17 od 03.02.2017. godine, donošenjeodluke o formiranju Privremenog nastavno-naučnog vijeća Fakulteta bezbjednosnih nauka, a iz njihovog sastava donošenje i Odluke o odgovornim nastavnicima na i ciklusu studija (8. Sjednica Senata).


Rektor Univerziteta Milan Mataruga imenuje iz reda Privremenog nastavno-naučnog vijeća Fakulteta bezbjednosnih nauka nezakonito izabranog doc. dr Predraga Ćeranića za v.d.dekana, suprotno važećim odredbama Statuta Univerziteta (član. 57. Stav 2) čija se izmjena zahtjeva već na sledećoj sjednici Senata, ali nakon ovog imenovanja, Zahtjevom za izmjenom Statuta od strane Ministarstva prosvjete i kulture broj: 0.050/612-37/1 od 06.03.2017. godine što Senat Univerziteta i usvaja na svojoj 9. Sjednici.
Izričito tražimo da Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske sprovede istragu i izvrši parlamentarni nadzor u skladu sa Zakonom o parlamentarnom nadzoru sektora bezbjednosti u Republici Srpskoj, te da se u ovaj predmet uključi Republički inspektorat i resorno ministarstvo, te svakako da rector gajanin sazove NNVijeće i da profesori demokratskim glasanjem izaberu svoje rukovodstvo

Banja Luka, 12.1.2024.godine
DIPLOMIRANI PRAVNICI UNUTRAŠNJIH POSLOVA BANJA LUKA