palpal

Како је пропао Фармленд и Робне резерве Српске

У пандемији се показало колико је важно имати систем попут робних резерви, самомеханизам заштите домаћег тржишта и потрошача, а којег је наша владајућа олигархија бјесомучно разорила и опљачкала, не марећи ни за друге, ни за сутра.

Систем робних резерви одлично је функционисао у бившој Југославији, те смо га наслиједили и одржавали у Републици Српској, прво кроз Републичку дирекцију за робне резерве, а 2011. усвајањем новог закона, прописано је да робним резервама управља јавно предузеће ЈП ,,Робне резерве Републике Српске,, а.д. Бања Лука, основано од стране Републике. Формирање овог јавног предузећа служило је да се изврши пререгистрација и крене од нуле јер је Дирекција робних резерви била предмет експлоатације и пљачке носилаца власти и њима блиских тајкуна, од којих је један јавно тврдио да је из њега исисано преко 150 милиона KМ.

А како је то урађено, описаћу сада само кроз примјер Фармленда, а таквих је примјера, нажалост, много.

Уговором о продаји, складиштењу, чувању и обнављању приплодне стоке број: 02-2-320-289, закљученим 28.01.2005.године, између „РЕПУБЛИЧKЕ ДИРЕKЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ“ заступане по тадашњем директору Танасију Јовићу, као купца, и „ФАРМЛАНД“ а.д. Нова Топола, заступано по директору Горан Цвикић, као продавца, Робне резерве су купиле приплодну стоку, у укупној количини од 965 грла, у вриједности од 2.132.706,10 KМ, с тим да ту приплодну стоку продавац, као складиштар, преузима на даље чување и обнављање у складиштима на начин како је прописано истим уговором. То у стварности значи да су Робне резерве платиле Фармленду матично стадо говеда од 965 грла, као неопходан ресурс за исхрану становништва, а које стадо је наводно остало у посједу продавца – Фармленд као складиштара, уз обавезу да брине о сточном фонду, а стадо занавља и повећава, у складу са одредбама уговора.

Међутим, увидом у Извјештај комисије предузећа „Фармленд“ а.д. Нова Топола за попис основног стада (крава и приплодног подмлатка) на дан 28.01.2005. године, евидентно је да стање стада на дан пописа износи укупно 570 грла, укупне вриједности свега 776.618,42 KМ. Дакле, на дан 28.01.2005. године, када је закључен уговор о купопродаји 965 грла између „РЕПУБЛИЧKЕ ДИРЕKЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ“ као купца и предузећа „ФАРМЛЕНД“ а.д. као продавца, на стању код продавца је било значајно мање грла стоке, у односу на купопродају и то: 174 грла крава мање у односу на купопродајни уговор, затим јуница 72 грла мање у односу на уговор и 202 телета мање у односу на уговор и фактуру.

Дакле, евидентно је да је постојала разлика и фиктивна продаја стоке по предметном купопродајном уговору, гдје је уочено значајно одступање, како у количини грла која су у моменту продаје била у власништву предузећа „Фармленд“ а.д. Нова Топола и која су наводно продана Републичкој дирекцији за робне резерве, тако и у погледу њихове вриједности. Значи, разлика између исказане књиговодствене вриједности стада у предузећу „Фармленд“ а.д. Нова Топола и исказане продајне вриједности по Уговору о купопродаји износила 1.356.087,68 KМ, што имплицира да је закључени Уговор о купопродаји неистинит и штетан у односу на купца, односно Републичку дирекцију за робне резерве. Наведено упућује да је од стране више повезаних лица причињена значајна штета како по Републичку дирекцију за робне резерве РС, самим тим и по буџет Републике Српске, чиме је почињено и више кривичних дјела, прописаних ентитетским кривичним законодавством, али за која, бар према мојим сазнањима, нико није одговарао.

Потом је дана 01. 03. 2008. године закључен Анекс 1 на наведени уговор, заведен под бројем: 2228 и реализован 06. 06. 2008. године, између „РЕПУБЛИЧKЕ ДИРЕKЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ“ коју је тада већ заступао директор Радован Самарџија и „ФАРМЛЕНД“ а.д, тада заступан по директору Хрвоје Цапар. По наведеном Анексу уговора, финансијским вјештачењем вјештака економске струке, процијењена је вриједност сточног фонда, власништва Дирекције, који је у складу са наведеним уговором ускладиштен код „ФАРМЛЕНД“ а.д. Нова Топола, на износ од свега 574.640,00 KМ. Вјештака је ангажовала „РЕПУБЛИЧKА ДИРЕKЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ“ Бања Лука и исти налаз је плаћен од стране Дирекције. Анексом уговора констатовано је значајно умањено стање сточног фонда, како количински тако и вриједносно и то са, у основном уговору, поменутих 465 грла крава на свега 90 грла крава у вриједности од 256.000,00 KМ, са 230 грла стеоних јуница на 44 грла стеоних јуница у вриједности од 161.920,00 KМ и са 270 грла телади на 214 грла телади у вриједности од 156.220,00 KМ. Дакле, евидентно је да је Анексом 1 предметног уговора, значајно умањена како количина приплодне стоке тако и вриједност исте. Умањење се односи на укупно за 617 грла приплодне стоке у вриједности од 1.558.258,46 KМ уз образложење да је исто урађено по налазу вјештака број: 15/2-1639/08, којим налазом је потраживање у роби и новцу умањено са 965 грла товне стоку у укупној вриједности од 2.132.706,10 KМ, на потраживање у роби од 348 грла у вриједности од 574.640,00 KМ. Одредбом наведеног Анекса уговора обавезан је „ФАРМЛЕНД“, да на рачун Дирекције исплати износ од 574.640,00 KМ, као протувриједност уговорних обавеза. Влада РС-а је Закључком број: 04/1-012-1233/08 од 22.05.2008.године, дала сагласност на наведени Анекс уговора.

Горенаведена пословна промјена, која се односи на значајно умањење вриједности приплодне стоке у власништву Дирекције, евидентирана је и поменута у Извјештају централне пописне комисије о обављеном годишњем попису имовине, средстава и обавеза Дирекције за робне резерве, са стањем на дан 31. 12. 2008. године, број: 14/2-659/09 од 25. 02. 2009. године, гдје је од стране пописне комисије наложено да се у робном књиговодству Дирекције изврши одговарајуће искњижавање потраживања за горе поменути износ од 1.558.258,46 KМ, а у складу са Уговором и Закључком Владе број: 04/1-012-1233/08 од 22.05.2008.године. Наведеним Закључком Владе РС дата је сагласност „РЕПУБЛИЧKОЈ ДИРЕKЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ“ да потпише предметни Анекс уговора о продаји, ускладиштењу и чувању и обнављању приплодне стоке са предузећем „Фармланд“ а.д. Нова Топола. У потпису Предметног Закључака Владе је Предсједник Владе РС Милорад Додик.

Све вријеме трајања уговорног односа Фармленд је експлоатисао говеда и продавао млијеко откупљивачима за свој рачун. Иако су имали концесије на огромне површине обрадивог земљишта, исте нису засијане. Говеда су продавана без икаквог надзора, а значајан дио је и угинуо. Бахатим понашањем, тајкуни блиски власти уништили су некадашњег прехрамбеног гиганта. Kада се са ове дистанце погледа начин вођења Фармлендом евидентно је да никада није ни постојала озбиљна намјера бављења основном дјелатношћу, већ само исисавања новца из буџета, што је некад угледну фарму претворило у рушевину.

Kатастрофално управљање Фармлендом водио је генерални директор Младенко Топаловић, иначе кадар СНСД-а, који је и даље на папиру директор фирме која се не налази у инсолвентном поступку, а као награду за овај пословни подухват добио синекуру у Електрокрајини, гдје од 2019. ради као шеф наплате и продаје.

По ажурним подацима, порески дуг који је остао иза Фармленда износи нешто мање од 5 милиона KМ.

Тако је намјерним штетним и несавјесним пословањем, кроз низ преварних модалитета, уништаван систем робних резерви, а за шта данас плаћамо цијену. Ових дана, када су кућни буџети огромне већине становништва пренапрегнути због неконторлисаног раста цијена, прије свега основних животних намирница и енергената, опет се морамо подсјетити маћехинског односа наше власти која је један од кључних механизама контроле тршишта опустошила преливајући милионе у властите џепове.

Погледајте како Фармленд изгледа данас.

 

Небојша Вукановић