palpal

Dopuna Krivične prije u predmetu „Alumina“

Poštovani tužioci i policijski inspektori,

U cilju dostavljana dodatnih informacija o izvršenu niza krivičnih djela od strane

– Gordana Pavlovića, direktora firme Pavgord iz Foče,

– Gradonačelnika Zvornika Zorana Stevanovića,

– članova Vlade RS koji su učestvovali na 180. sjednici Vlade RS,

– predstavnika i zastupnika Nove banka ad Banja Luka,

a u vezi sa nezakonitom prodajom potraživanja koje republičke institucije imaju prema FG Birač ad Zvornik u stečaju,

obavještavamo vas da je Nova Banka ad Banja Luka, uz ponudu i po nalogu Pavgord doo Foča dostavila nenaplativu garanciju u korist Vlade RS.

Podsjećamo najprije da su samo predstavnici Pavgorda, Nove banke i Ministarstva finansija RS znali za uslove bankarske garancije, a iz teksta garancije je očigledno da je ista pripremana samo da zadovolji formu, bez ikakvog značaja, a čime je omogućeno da Pavgord bude izabran na nejavnoj prodaji kao ponuđač. Naime, garancija je suštinski nenaplativa i bez dejstva, i čime su oštećeni svi dole navedeni povjerioci, jer garancija glasi na Vladu Republike Srpske, kao korisnika garancije, a da pri tom Vlada RS nema svojih pojedinačnih potraživanja u stečaju Birača!! Dakle, Vlada je korisnik za naplatu naknade za potraživanja koja nema, tj. koja imaju treća pravna lica.

Podsjećamo, potraživanja prema Biraču imaju:

– Ministarstvo finansija Republike Srpske – u iznosu od 11.087.094 KM,

– Fond PIO Republike Srpske, filijala Bijeljina – u iznosu od 6.019.577 KM,

– Fond zdravstvenog osiguranja RS, kancelarija Zvornik – u iznosu od 5.815.801 KM,

– JU Vode Srpske a.d. Bijeljina – u iznosu od 885.614 KM,

– Vodovod i komunalije ad Zvornik u iznosu od 121.802,52 KM,

– Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina – u iznosu od 5.735.677 KM,

– Poreska uprave Republike Srpske, Regionalni centar Zvornik – u iznosu od 12.713.221,42 KM,

 

Svako od ovih lica istupa u pravnom prometu samostalno, ima svoj subjektivitet, te je bankarska garancija morala isključivo da glasi na ova lica, jer su isti vlasnici navedenih potraživanja.

Sa druge strane, pošto je bankarska garancija izričito formalan dokument, naplatu garancije Nove banke može samo i isključivo tražiti Vlada Republike Srpske, a koja nema nikakve veze sa ovim potraživanjima!!! Dakle, za svoje nepostojeće potraživanje, Vlada ne može ni da zahtjeva naplatu iz garancije.

Dodatno, Vlada RS ovu bankarsku garanciju ne može ni prenijeti navedenim pravnim licima, jer Zakon o obligacionim odnosima u članu 1086 navodi da korisnik svoja prava iz bankarske garancije može ustupiti trećem samo sa ustupanjem potraživanja koje je obezbeđeno garancijom i prenosom svojih obaveza u vezi sa obezbeđenim potraživanjem. Dakle, kako Vlada RS nije vlasnik potraživanja koja su obezbijeđena, ne može ni prenijeti prava iz bankarske garancije na povjerioce- navedene institucije!!!

Dodatno, garancija Nove banke je samo jezički definisana kao bezuslovna, iako je vidljivo da sadrži dostavljanje sljedećih dokumenata u slučaju pokušaja naplate 42.3 miliona KM:

1. Odluku Vlada RS o prodaji potraživanja,

2. Odluku svih navedenih povjerilaca o prodaji potraživanja,

3. Odgovor svakog pojedinačnog povjerioca o prihvatanju ponude, sa dokazom o dostavi odgovora Nalogodavcu (Pavgordu)

Vlada RS je sama, neposredno, onemogućila naplatu garancije, jer je prihvatila prvi navedeni uslov iz garancije, a koji je nemoguć!!!

Kao dokaz tome govori i Zaključak Vlade od 28.07.2022. godine (koji se pojavljuje u medijima), u kojem je donijeta odluka o prodaji isključivo potraživanja Ministarstva finansija i Poreske uprave, dok se ostalima pravnim licima preporučuje da donesu odluku o prodaji potraživanja. Dakle, Nova banka samo po ovom osnovu može, bez ikakvog problema da odbije naplatu po garanciji.

Takođe, u garanciji je navedeno i garantovanje za potraživanje društva Vodovod i komunalije ad Zvornik u iznosu od 121.802,52 KM, a koje se i ne pominje u odluci Vlade RS!!! Bez obzira da li je ovo društvo na svojim organima donijelo odluku o prodaji, kako je bankarska garancija strogo formalni akt, Nova banka bi jednostavno mogla da odbije isplatu (jer nije donijeta odluka Vlade za sva potraživanja navedena u garanciji).

Dalje, ukoliko samo jedan od navedenih povjerilaca navedenih u garanciji, napravi bilo koji formalni propust Bankarska garancija je takođe nenaplativa.

Na kraju, uz sve navedeno, ova složena bankarska garancija za koju niko ne može da utvrdi da li je garancija za obziljnost ponude ili garancija za plaćanje, je izgubila svoju svrhu i smisao, i ovakva ne može da egzistira u poslovnom svijetu, a ista je korišćena za izvršenje niza krivičnih djela i oštećenje državnog budžeta, uz istovremeno bogaćenje pojedinaca zajedno sa Pavgord-om.

S obzirom da je ovdje riječ o teškom i organizovanom kriminalu, kao i da je Pavgord već preduzeo radnje u cilju preuzimanja Birača i upisa u stečajne spise, tražimo od tužilaštva da hitno postupi po našim prijavama, te da

– zabrani raspolaganje sa depozitom i kolateralima koji služe za obezbjeđenje bankarske garancije,

– zabrani upis Pavgorda u stečajni spis Birač,

budući da onog momenta kada se realizuju upisi u stečajni spis, bilo koji krivični postupka neće imati adekvatna dejstva.

Dodatno, očigledno je da Agencija za bankarstvo RS propušta da kontroliše Novu banku ad Banja Luka u poslovanju, jer da je preduzela radnje kontrole, zabranila bi banci da izdaje ovakve garancije, i predmetnu garanciju poništila. Shodno tome, uočljive su radnje propuštanja nadzora od strane regulatora bankarskog tržišta.

10. avgust 2022. godine

POKRET ZA ALUMINU