palpal

Apelacija Ustavnom sudu Republike Srpske protiv izmjena Regulacionih planova u Banjaluci u interesu više tajkuna

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE
DRAŠKA BOŽIĆA BR.2
BANJA LUKA

 

U skladu sa članom 4. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske podnosim:

 

           INICIJATIVU

 

Za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o donošenju Regulacionog plana za prostor između ulica Kralja Petra I Karađorđevića, Srpske ulice, ulica Vase Pelagića, Bana dr T. Lazarevića, Vidovdanske ulice i Trga srpskih junaka („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ broj 8/23) (u daljem tekstu: “Odluka o donošenju regulacionog plana”)

 

OBRAZLOŽENJE

Navedena odluka nije donesena u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), (u daljem tekstu: “Zakon”) što je čini neustavnom sa stanovišta člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske.
Postupak za izradu navedenog Regulacionog plana pokrenut je Odlukom o izradi Regulacionog plana za prostor između ulica Kralja Petra I Karađorđevića, Srpske ulice, ulica Vase Pelagića, Bana dr T. Lazarevića, Vidovdanske ulice i Trga srpskih junaka, usvojenom na sjednici Skupštine Grada od 19.07.2022.godine (objavljena u „Sl. gl. Grada Banjaluka“ broj 28/22).

Odluku o donošenju Regulacionog plana za prostor između ulica Kralja Petra I Karađorđevića, Srpske ulice, ulica Vase Pelagića, Bana dr T. Lazarevića, Vidovdanske ulice i Trga srpskih junaka („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ broj 8/23) donijela je Skupština Grada Banjaluka na sjednici održanoj 16. februara 2023. godine, na osnovu člana 38. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) i člana 38. Statuta Grada Banjaluka (“Službeni glasnik Grada Banjaluka” br. 14/18 i 9/19).
Ovom odlukom utvrđeno je: da se donosi Regulacioni plan za prostor između ulica Kralja Petra I Karađorđevića, Srpske ulice, ulica Vase Pelagića, Bana dr T. Lazarevića, Vidovdanske ulice i Trga srpskih junaka (u daljem tekstu: Plan), te da su granice prostora koji je obuhvaćen Planom određene u grafičkom dijelu elaborata Plana (tačka I), da se elaborat Plana sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela (tačka II), da je elaborat Plana izrađen u preduzeću Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banjaluka u mjesecu januaru 2023. godine, te je prilog i sastavni dio ove odluke (tačka III), da se Plan izlaže na stalni javni uvid kod gradskog organa uprave nadležnog za poslove prostornog uređenja (tačka IV), da se o provođenju ove odluke stara organ iz tačke IV ove odluke (tačka V), da stupanjem na snagu ove odluke prestaju da važe ranije doneseni prostorno-planski dokumenti sprovedbenog karaktera, u dijelu u kojem nisu u saglasnosti sa Planom (tačka VI), te da ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u „Službenom glasniku Grada Banjaluka“ (tačka VII).

Ustavom Republike Srpske utvrđeno je: da opština preko svojih organa, u skladu sa zakonom, donosi program razvoja, urbanistički plan, uređuje i obezbjeđuje korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i poslovnog prostora (član 102. stav 1. tač. 1. i 3) i da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom (član 108. stav 2).
Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16, 36/19 i 61/21) propisano je: da samostalne nadležnosti jedinice lokalne samouprave obuhvataju, između ostalog, usvajanje strateških i sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja za područje jedinice lokalne samouprave i uređenje i obezbjeđenje korišćenja građevinskog zemljišta (član 18. tačka 1. podtač. 2. i 4) i da skupština jedinice lokalne samouprave donosi strateške i sprovedbene dokumente prostornog uređenja za područje jedinice lokalne samouprave (član 39. stav 2. tač. 6. i 8).


Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) propisano je, i to članom 2. da je dokument prostornog uređenja planski dokument kojim se određuju organizacija, namjena i način korišćenja i upravljanja prostorom, te kriterijumi i smjernice za uređenje i zaštitu prostora (stav 1. tačka đ); član 3. da se izgradnja gradova, naselja i objekata planira dokumentima prostornog uređenja donesenim u skladu sa odredbama ovog zakona (stav 1), članom 25. da dokumenti prostornog uređenja mogu biti strateški i sprovedbeni (stav 2), da je sprovedbeni dokument prostornog uređenja, između ostalog, regulacioni plan (stav 4. tačka v), da su prostorni i urbanistički planovi razvojni, strateški, dugoročni dokumenti prostornog uređenja kojima se definišu osnovni ciljevi i principi razvoja u prostoru (stav 5), da su sprovedbeni dokumenti prostornog uređenja tehničko-regulativni dokumenti na osnovu kojih se definišu uslovi za projektovanje i izvođenje objekata (stav 8), članom 28. da dokument prostornog uređenja nižeg reda, odnosno užeg područja mora biti usaglašen sa dokumentom prostornog uređenja višeg reda, odnosno šireg područja (stav 1), članom 31. da prostorni plan jedinice lokalne samouprave preuzima i detaljnije razrađuje planska opredjeljenja iz prostornog plana Republike Srpske, uz uvažavanje prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti područja jedinice lokalne samouprave (stav 1), članom 35. da se regulacioni plan donosi za pretežno izgrađena urbana područja, kao i za područja od opšteg interesa jedinice lokalne samouprave za razvoj privrede ili izgradnju objekata društvene infrastrukture na osnovu urbanističkog plana ili dokumenta višeg reda ili šireg područja koji za predmetno područje sadrži elemente propisane članom 33. stav 2. ovog zakona neophodne za izradu sprovedbenog dokumenta, pri čemu je nužno detaljno definisati uslove projektovanja i izgradnje novih objekata, kao i rekonstrukciju postojećih objekata (stav 1), članom 40. da odluku o pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog uređenja donosi nadležna skupština (stav 1), da odluka iz stava 1. ovog člana treba da sadrži: a) vrstu dokumenta prostornog uređenja čijoj se izradi, odnosno izmjeni ili dopuni pristupa, b) granice područja za koje se dokument donosi, odnosno mijenja, v) period za koji se utvrđuju, procjenjuju ili izračunavaju planski parametri, g) smjernice za izradu, izmjenu ili dopunu dokumenta, d) rok izrade, đ) sadržaj planskog akta, e) odredbe o javnoj raspravi i javnom uvidu, ž) način osiguranja sredstava za izradu, izmjenu ili dopunu dokumenta, z) nosioca pripreme za izradu, odnosno izmjenu ili dopunu dokumenta prostornog uređenja i i) druge elemente zavisno od specifičnosti područja za koje se dokument donosi (stav 3), da se odluka o pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog uređenja objavljuje u službenom glasniku jedinice lokalne samouprave (stav 9), članom 41. da je nosilac pripreme za izradu dokumenta prostornog uređenja koji donosi skupština jedinice lokalne samouprave organ uprave nadležan za poslove uređenja prostora ili drugi organ ili organizacija koju odredi nadležna skupština odlukom iz člana 40. ovog zakona (stav 2), članom 42. da je nosilac pripreme dokumenta prostornog uređenja dužan da nosiocu izrade dokumenta dostavi svu raspoloživu dokumentaciju, a naročito onu koja je taksativno navedena u tačkama a) do z) (stav 1), da je nosilac pripreme plana dužan da nakon donošenja odluke iz člana 40. ovog zakona, u najmanje dva sredstva javnog informisanja objavi poziv zainteresovanim licima koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu ovog dokumenta, da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu (stav 2), da nosilac pripreme određuje organe i pravna lica od kojih je u toku izrade dokumenta prostornog uređenja potrebno pribaviti mišljenje na prijedloge planskih rješenja, zavisno od postojećeg stanja i planirane namjene prostora i objekata u obuhvatu dokumenta prostornog uređenja, pri čemu se obavezno pribavlja mišljenje organa i pravnih lica u čijem djelokrugu su: a) snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda, b) snabdijevanje električnom energijom, v) snabdijevanje toplotnom i rashladnom energijom, g) telekomunikacioni i poštanski saobraćaj, d) upravljanje javnim putevima u naselju i izvan naselja, đ) zaštita kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, e) protivpožarna zaštita, ž) upravljanje komunalnim otpadom, z) zaštita životne sredine, i) upravljanje poljoprivrednim zemljištem i j) seizmološka djelatnost (stav 3), članom 43. da nadležna skupština, na prijedlog nosioca pripreme, imenuje savjet plana radi ukupnog praćenja izrade dokumenta prostornog uređenja, vođenja javne rasprave i usaglašavanja stavova i interesa zavisno od potrebe, obima i vrste dokumenta (stav 1), da će se savjet plana iz stava 1. ovog člana formirati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke iz člana 40. ovog zakona o pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta, na rok dok se taj dokument ne donese (stav 3), članom 44. da se izrada dokumenta prostornog uređenja povjerava pravnom licu koje ima odgovarajuću licencu za obavljanje ovih poslova (stav 1), članom 46. da prije utvrđivanja nacrta nosilac pripreme razmatra prednacrt na stručnoj raspravi, kojoj prisustvuju i članovi savjeta plana i na koju se obavezno pozivaju ovlašćeni stručni predstavnici organa i pravna lica iz člana 42. stav 3. ovog zakona (stav 1), da se poziv za stručnu raspravu, na kojoj se razmatraju primjedbe nosioca pripreme, članova savjeta i predstavnika pozvanih organizacija, dostavlja subjektima iz stava 1. ovog člana najkasnije sedam dana prije rasprave, sa izvodima iz prednacrta koji se odnose na pitanja iz njihovog djelokruga (stav 2), da se na stručnoj raspravi razmatraju primjedbe nosioca pripreme, članova savjeta i predstavnika pozvanih organizacija (stav 3), da nosilac izrade razmatra primjedbe, mišljenja i sugestije na prednacrt i prihvaćena rješenja ugrađuje u nacrt dokumenta prostornog uređenja (stav 4), članom 47. da nosilac pripreme dokumenta prostornog uređenja, nakon sprovedene procedure iz člana 46. ovog zakona, utvrđuje nacrt dokumenta prostornog uređenja i mjesto, vrijeme i način izlaganja dokumenta prostornog uređenja na javni uvid (stav 1), da se trajanje javnog uvida utvrđuje odlukom iz člana 40. ovog zakona i traje najmanje 30 dana za sva dokumenta prostornog uređenja, o čemu vodi računa nosilac pripreme, zavisno od značaja i specifičnosti dokumenta prostornog uređenja (stav 2), da se o mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta dokumenta prostornog uređenja na javni uvid javnost i vlasnici nepokretnosti na području za koje se donosi sprovedbeni dokument prostornog uređenja obavještavaju oglasom koji se objavljuje u najmanje dva sredstva javnog informisanja najmanje dva puta, s tim da se prva obavijest objavljuje osam dana prije početka javnog uvida, a druga 15 dana od početka izlaganja nacrta dokumenta prostornog uređenja na javni uvid (stav 3), da oglas iz stava 3. ovog člana sadrži mjesto, datum, početak i trajanje javnog uvida u dokument prostornog uređenja, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, mjesto i vrijeme pružanja pojašnjenja predloženih planskih rješenja zainteresovanim licima od predstavnika nosioca izrade i nosioca pripreme dokumenta prostornog uređenja, te rok do kada se mogu poslati prijedlozi, primjedbe i mišljenja na nacrt dokumenta (stav 4), da se nacrt dokumenta prostornog uređenja izlaže u prostorijama u kojima se održavaju stručne rasprave ili drugim prostorima (domovi kulture, predvorja javnih ustanova i slično) (stav 5. tačka v), da se primjedbe, prijedlozi i mišljenja o nacrtu dokumenta upisuju u svesku sa numerisanim stranicama, koja se nalazi u prostoriji u kojoj se nacrt izlaže ili se u pisanoj ili elektronskoj formi dostavljaju nosiocu pripreme dokumenta prostornog uređenja koji je obavezan da ih proslijedi nosiocu izrade dokumenta prostornog uređenja (stav 7), da je nosilac pripreme dokumenata iz člana 26. tačka a) ovog zakona dužan da organizuje javne prezentacije nacrta dokumenta po područjima (stav 8), da se nacrt dokumenta iz stava 8. ovog člana stavlja na javni uvid u sjedištu jedinica lokalne samouprave i tu se prikupljaju primjedbe, prijedlozi i sugestije zainteresovanih lica, na osnovu čega se priprema mišljenje o nacrtu dokumenta i šalje nosiocu izrade (stav 9), da će se, ako jedinice lokalne samouprave ne dostave mišljenje iz stava 9. ovog člana u roku od osam dana od dana zatvaranja javnog uvida, smatrati da nema primjedaba na ponuđena planska rješenja (stav 10), član 48. da je nosilac izrade obavezan da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida i prije utvrđivanja prijedloga dokumenta prostornog uređenja, prema njima zauzme stav, te da obrazložen stav u pisanoj formi dostavi nosiocu pripreme i licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja (stav 1), da se prijedlog dokumenta prostornog uređenja utvrđuje na osnovu nacrta koji je bio objavljen i stava prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na taj nacrt (stav 2), da se stav nosioca izrade prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima razmatra na javnoj raspravi, na koju se pozivaju predstavnici nosioca pripreme, nosioca izrade i organa i pravnih lica iz člana 42. stav 3. ovog zakona, te članovi savjeta plana (stav 4), da se javna rasprava iz stava 4. ovog člana mora organizovati u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog uvida (stav 5), da nosilac pripreme objavljuje javni poziv za javnu raspravu u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji cijele Republike tri dana prije i na dan održavanja rasprave, kojoj mogu prisustvovati sva zainteresovana lica (stav 6) i članom 50. da nakon održane javne rasprave iz člana 48. stav 4. ovog zakona nosilac pripreme utvrđuje prijedlog dokumenta prostornog uređenja u skladu sa zaključcima sa rasprave i dostavlja nadležnoj skupštini najduže u roku od 60 dana od dana održane javne rasprave (stav 1), da je nadležna skupština dužna da odluči o prijedlogu dokumenta prostornog uređenja u roku od 60 dana od dana dostavljanja prijedloga (stav 5).
S obzirom na gove navedeno ističem da navedena odluka nije u saglasnosti sa članom 28, članom 35. stav 1, te čl. 38. do 52. Zakona o uređenju prostora i građenju, jer Grad Banjaluka nema važeći urbanistički plan, jer je urbanističkom planu iz 1975. godine istekla važnost 1995. godine.

Pored navedenog, ukazujm na povredu. da je nosilac pripreme plana propustio da oglasom iz člana 47. stav 3. Zakona, koji se objavljuje u najmanje dva sredstva javnog informisanja najmanje dva puta, s tim da se prva obavijest objavljuje osam dana prije početka javnog uvida, a druga 15 dana od početka izlaganja nacrta dokumenta na javni uvid, odredi mjesto i vrijeme pružanja pojašnjenja predloženih planskih rješenja zainteresovanim licima od strane predstavnika nosioca izrade i nosioca pripreme dokumenta prostornog uređenja, kao i da je, suprotno stavu 5. tačka v) istog člana Zakona, propustio da odredi izlaganje Nacrta plana na javni uvid u prostorijama u kojima se održavaju stručne rasprave ili drugim prostorijama (domovi kulture, predvorje javnih ustanova i slično).

Odluku o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana za prostor između ulica Kralja Petra I Karađorđevića, Srpske ulice, ulica Vase Pelagića, Bana dr T. Lazarevića, Vidovdanske ulice i Trga srpskih junaka, usvojila je Skupština grada na sjednici Skupštine Grada od 25.10.2022.godine (objavljena u „Sl. gl. Grada Banjaluka“ broj 37/22). Navedena odluka nije u skladu sa članom 43. stav 1. Zakona kojim je propsano da „na prijedlog nosioca pripreme nadležna skupština imenuje savjet plana radi ukupnog praćenja izrade dokumenta prostornog uređenja, vođenja javne rasprave i usaglašavanja stavova i interesa zavisno od potrebe, obima i vrste dokumenta“, jer je Skupštini grada Odluku o imenovanju navedenog savjeta predložio Gradonačelnik a što se jasno vidi u prijedlogu navedene Odluke i u Zaključku Gradonačelnika br.11-G-4724/22 od 06.10.2022. godine koje vam dostavljam u prilogu ove inicijative.

Navedena Odluka o imenovanju savjeta nije u skladu ni sa članom 43. stav 3. Zakona kojim je propisano da se Savjet formira u roku od 30 dana od stupanja na snagu Odluke o izradi Regulacionog plana, s obzirom da je navedena odluka stupila na snagu 30.07.2022. a Odluka o imenovanju Savjeta je donesena 25.20.2022. godine.
Odluka o donošenju Regulacionog plana za prostor između ulica Kralja Petra I Karađorđevića, Srpske ulice, ulica Vase Pelagića, Bana dr T. Lazarevića, Vidovdanske ulice i Trga srpskih junaka („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ broj 8/23) nije u skladu ni sa članom 46. stav 1. kojim je propisano da „prije utvrđivanja nacrta nosilac pripreme razmatra prednacrt na stručnoj raspravi, kojoj prisustvuju i članovi savjeta plana“ jer na stručnoj raspravi nisu prisustvovali članovi Savjeta.

Odluka o donošenju Regulacionog plana nije u skladu sa članom 50. Zakona kojim je propisano „da nakon održane javne rasprave iz člana 48. stav 4. Zakona nosilac pripreme utvrđuje prijedlog dokumenta prostornog uređenja u skladu sa zaključcima sa rasprave i dostavlja nadležnoj skupštini“, jer prijedlog iste nije utvrdio nosilac pripreme plana i dostavio je Skupštini grada, već je to učinio gradonačelnik što se jasno vidi u nacrtu Odluke o donošenju Regulacionog plana koju je istu potpisao gradonačelnik kao predlagač i u Zaključku Gradonačelnika br.11-G-365/23 od 02.02.2023.godine u kojem se navodi „Utvrđujem prijedlog Odluke o donošenju Regulacionog plana za prostor između ulica Kralja Petra I Karađorđevića, Srpske ulice, ulica Vase Pelagića, Bana dr T. Lazarevića, Vidovdanske ulice i Trga srpskih junaka (tačka 2) i Prijedlog odluke iz prethodne tačke upućujem Skupštini grada Banja Luka na razmatranje i donošenje.“ Navedeni nacrt odluke i Zaključak vam dostavljam u prilogu ove inicijative.
Imajući u vidu navode iz ove inicijative, te dostavljenu dokumentaciju, kao i da je zakonom propisan način pripreme, izrade i donošenja, između ostalog, i regulacionih planova, strogo formalan postupak, koji podrazumijeva i obavezu svih organa koji učestvuju u ovom postupku, da u svakoj od faza postupka, postupaju na način propisan zakonom, tražim da ovaj Sud ocijeni da Skupština Grada Banjaluka u postupku pripreme, izrade i donošenja osporene odluke nije postupala saglasno odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju.
Zbog svega navedenog tražim od ovog Suda da utvrdi da Odluka o donošenju Regulacionog plana za prostor između ulica Kralja Petra I Karađorđevića, Srpske ulice, ulica Vase Pelagića, Bana dr T. Lazarevića, Vidovdanske ulice i Trga srpskih junaka („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ broj 8/23), nije donesena u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), što je čini neustavnom sa stanovišta člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske.
S poštovanjem,

PRILOG:
– Odluka o izradi Regulacionog plana za prostor između ulica Kralja Petra I Karađorđevića, Srpske ulice, ulica Vase Pelagića, Bana dr T. Lazarevića, Vidovdanske ulice i Trga srpskih junaka, („Sl. gl. Grada Banjaluka“ broj 28/22).
– Odluka o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana za prostor između ulica Kralja Petra I Karađorđevića, Srpske ulice, ulica Vase Pelagića, Bana dr T. Lazarevića, Vidovdanske ulice i Trga srpskih junaka, godine („Sl. gl. Grada Banjaluka“ broj 37/22);
– Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana za prostor između ulica Kralja Petra I Karađorđevića, Srpske ulice, ulica Vase Pelagića, Bana dr T. Lazarevića, Vidovdanske ulice i Trga srpskih junaka;
– Zaključku Gradonačelnika br.11-G-4724/22 od 06.10.2022. godine;
– Odluka o donošenju Regulacionog plana za prostor između ulica Kralja Petra I Karađorđevića, Srpske ulice, ulica Vase Pelagića, Bana dr T. Lazarevića, Vidovdanske ulice i Trga srpskih junaka („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ broj 8/23);
– Prijedlog Odluke o donošenju Regulacionog plana za prostor između ulica Kralja Petra I Karađorđevića, Srpske ulice, ulica Vase Pelagića, Bana dr T. Lazarevića, Vidovdanske ulice i Trga srpskih junaka;
– Zaključak Gradonačelnika br.11-G-365/23 od 02.02.2023.godine;

 

U Trebinju, dana 15.08.2023. godine

PODNOSILAC INICIJATIVE:

 

Nebojša Vukanović