palpal

Upozorenja profesora Vicka Letice

Profesor Vicko Letica uradio je reviziju projekta istražnih radova za sanacije brane Grančarevo, koju je uradila HET-u omiljena kompanija Institut „Jaroslav Černi“ iz Beograda. Dvorska kompanija koju je angažovao HET, a koja dobija milionske poslove i tendere od HET-a i HE Dabar godinama unazad, predlaže da se izvrši sanacija brane Grančarevo a da nije utvrđen uzrok stvaranja pukotina na brani Grančarevo. Profesor iz Beograda Vicko Letica upozorava da bi to bio do sada neviđeni presedan, koji bi dodatno narušio bezbjednost i stabilnost objekta, ako bi se počela sanacija brane prije utvrđivanja uzroka stvaranja pukotina i pomjeranja tla. Zbog toga se predlaže detaljna analiza, snimanje temelja i tla, 200 metara uzvodno i nizvodno od brane Grančarevo, kako bi se otkrio uzrok pomjeranja i stvaranja pukotina, a onda izvršila adekvatna sanacija objekta. Jasno je da Uprava HET-a treba da isprazni nivo vode u Bilećkom jezeru do određene kote, kako bi se izvršila adekvatna ispitivanja, a potom angažuju međunarodni stručnjaci i najbolje kompanije iz ove oblasti, kako bi se riješio problem i otklonila svaka mogućnost od neželjenih kretanja i situacija.

 

       PREDMET: Brana Grančarevo – Revizija projekta istražnih radova – Komentar na
odgovore Projektanta

Poštovani,

Formalno gledano, striktno poštujući Projektni zadatak, Projektant je u pravu kada
kaže da je generalno poštovao obim i sadržaj Projektnog zadatka za „Projekat
istražnih radova za potrebe izrade Glavnog projekta sanacije brane Grančarevo“.
U tom smislu, kako je Projektant prihvatio većinu sugestija, po pitanju ovog
Projektnog zadatka, predlažem da se program prihvati uz:
– Da se iz programa izostavi, kao nepotrebno, merenje napona u betonu što ni
u kom slučaju ne spada u istrage, nego u dugoročna merenja, koja mogu
eventualno dati neke upotrebljive podatke tek posle dužeg vremenskog
perioda.
– Da se doda napomena, da je potrebno da se odmah posle ovih istraga ili u
toku ovih istraga, izvrše istrage druge faze (između ostalog i geološke istrage).
Međutim, mora da se doda komentar, koji se odnosi na Projekat istraga i na sam
Projekat sanacije. Mišljenja sam, da Projektant može, ukoliko smatra da je potrebno,
da izvrši dopunu Projektnog zadatka. Naročito, ako se radi o izuzetno ozbiljnom
problemu. Jasno je, da nije izvršena dopuna od strane Projektanta, pa smatram da
se Projektant u potpunosti slaže sa Projektnim zadatkom.
Tako, iz odgovora Projektanta proizilazi, da je ovaj program dat kao prva faza (po
meni manja) istražnih radova, koja bi trebalo da posluži za unapred pretpostavljenu
sanaciju u vidu monolitizacije ispucalog betona u desnom boku brane.

Prema tome, Projektant predlaže da se leči posledica, bez poznavanja uzroka.
Decidno se kaže, da se u ovom trenutku ne ulazi u poreklo i uzrok nastanka
predmetnih pukotina. Zatim se kaže, da će se izučavanje i analiza uzroka nastalih
pukotina, vršiti u narednim periodima preko sistema SUB, koji je inače u funkciji već
dve godine, a koji do sada nije dao nikakvu naznaku ili upozorenje o postojanju
problema.
U tom smislu, ne vidi se, da je do sada izvršena analiza merenja na objektu, od
strane Projektanta. Smatram, da je služba Nadzora i Praćenja na brani merila i
obradila dovoljan broj podataka, iz kojih bi se moglo ići u pravcu traženja uzroka
nastanka pukotina, a na osnovu kojih bi se odredio ukupan obim i vrsta istražnih
radova.
Nije mi poznato, da je na nekoj visokoj brani izvršena značajna sanacija bez
poznavanja ili pretpostavljanja osnovnog uzroka nastanka pukotina. Treba znati da
intezitet, vreme nastanka i eventualni pravac uticaja ili pojave, presudno utiču na
princip sanacije. U nekim slučajevima, sanacija bez poznatog uzroka problema,
može da pogorša opšte stanje na objektu.
I na kraju, nameće se glavno pitanje za Projektanta, da li će po završetku ovakvog
tipa sanacije, bez poznavanja uzroka nastanka pukotina, brana Grančarevo biti više
stabilna i sigurna?
U Beogradu,
08.02.2019.
Sa poštovanjem:
Sastavio:
_____________________________
Mr Vicko Letica, dipl.građ.inž.