Što je Momčilo nervozan?

krajisnik_dodik_srna-1024x682.jpg

Što je Momčilo nervozan?

Poslije skoro nedelju dana, pismom objavljenom u Srni i Nezavisnim novinama, javio se i vidno nervozni drug Momčilo. Uglavnom je potvrdio sve ono što sam napisao, prije svega da njegov Sarajevo-invest dobija velike poslove od javnih preduzeća u elektro-energetskom sektoru, i da ga Šume Srpske redovno snabdijevaju sirovinom. Momčilo se žali da nije previše privilegovan jer njegova konkurencija (misleći vjerovatno na firmu Meridijana iz Bijeljine) dobije 700 m3 drveta godišnje više od njega. On vjerovatno smatra da bi bilo pravednije da Šume Srpske potpuno obustave isporuku sirovine njegovim konkurentima kako bi on preuzeo kompletno tržište, ali ipak njegove zasluge za Dodika i režim nisu tolike da bi zbog njega gasili konkurentske firme.

Možda nije suvišno napomenuti da je upravo Krajišnikov ulazak na tržište proizvodnje drvenih stubova prepolovio prihode firmi „Meridijana D.O.O“ iz Bijeljine, na koju se Momčilo u svom pismu indirektno žali, pa su prihodi Meridijane sa 5,2 miliona KM u 2011. prepolovljeni na 2,7 miliona KM u 2016. godini, a otprilike taj iznos poslova preuzeo je Sarajevo invest.

Imajući u vidu činjenicu da režim tako strogo kontroliše sve javne nabavke, i da niko ne može prodati ni pakovanje toalet papira u neko javno preduzeće ako ne dobije saglasnost Partije i njenih kadrova koji su postavljeni da kontrolišu sve tokove novca, suvišno je objašnjavati kako je Krajišnik dobio tendere od Elektrokrajine i Elektrohercegovine. Zanimljivo je istaći da se Sarajevo invest nije bavio proizvodnjom drvenih stubova sve do Momčilovog povratka na Pale. Više je nego jasan odgovor na pitanje da li je Krajišnik rizikovao milionsku investiciju očekujući fer tržišnu utakmicu, ili je imao tajni dogovor sa Dodikom da će imati siguran biznis i saradnju sa elektro-energetskim sektorom i Šumama Srpske, a da zauzvrat okupi ekipu koja bi veličala lik i djelo lažnog Oca nacije, velikog Srbina i patriote.

Sa nestrpljenjem i radošću iščekujem najavljenu Tužbu za duševnu bol uvaženog utemeljivača Momčila Krajišnika, kako bi i njegov skalp stavio u svoju riznicu trofeja domaćih moćnika koje sam dobio pred domaćim i stranim sudovima braneći se istinom, sam i bez advokata.

Da čitaoci i ni jednog trenutka ne bi posumnjali da li govorim istinu i da li posjedujem sve Ugovore o kojima sam pisao, objaviću kao dodatak 3 sporna Ugovora Sarajevo investa sa Elektro-hercegovinom i Elektro-krajinom.

Nebojša Vukanović

DODATAK:

Ugovor između Sarajevo-investa i Elektrohercegovine od 24.5.2016. vrijedan 114 000 KM bez PDV-a

Drveni stubovi
24.5.2016 Datum objave: 25.5.2016 13:30:25
Broj: 02-0147-353-16/16

Datum: 23.05.2016.godine

Na osnovu člana 64. stava (1) tačka b, člana 25, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavaljanju i radu Komisije za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), i člana 57. Stauta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina“ a.d. Trebinje, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-0147-353-14/16 od 17.05.2016. godine, u postupku javne nabavke Nabavka drvenih stubova je donijela:

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj 02-0147-353-14/16 od 17.05.2016. godine i ugovor za javnu nabavku drvenih stubova, dodjeljuje se ponuđaču „SARAJEVOINVEST“ d.o.o. Pale, ponuda broj 184/16 dostavljena dana 13.05.2016 godine, za ponuđenu cijenu od 114.000,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.
Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.
Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku, ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku će se dodjeliti drugorangiranom ponuđaču u skladu sa članom 72. stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 3.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „Sarajevoinvest“ d.o.o. Pale po isteku roka od 15 dana, računajući od dana dostavljanja obaviještenja o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.
Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komercijalni sektor.

Član 5.
Ova odluka će se objaviti na internet stranici www.elektrohercegovina.com ,istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71 stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-0147-353-04/16 od 14.04.2016. godine. Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 120.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 1081-1-1-59-3-40/16, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 19.04.2016. godine, sažetak obavještenja o nabvci objavljenje u Sl. Glasniku BiHbroj: 29/16 od 22.04.2016. godine.
Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-0147-353-05/16 ol 14.04.2016. godine. m
Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjeni i poređenju ponuda broj 02-0147-353-13/16 od 17.05.2016. godine Preporuku o izbor najpovoljnjeg ponuđača broj 02-0147-353-14/16 od 17.05.2016 godine i Izvještaj o radu komisije broj 02-0147-353-15/16 od 17.05.2016. godine.
U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
– da je ukupan broj pristiglih ponuda tri.
– da su blagovremeno zaprimljene tri ponude.
– da nije bilo neblagovremeno primljeih ponuda
– da su ponude ponuđača „Sarajevoinvest“ d.o.o. Pale, „Meridijana“ d.o.o. Gornji Brodac i „Falcon“ d.o.o. Bijeljina kvalifikovane i prihvatljive, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.
U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu pispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene.

– Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1)

„SARAJEVOINVEST“ d.o.o. Pale

114.000,00

2}

„FALCOM“ d.o.o. Bijeljina

119.997,40

3)

„MERIDIJANA“ d.o.o. Gornji Brodac

126.000,00

– Naziv ponuđača čija je ponuda ocjenjena kao najpovoljnija:

1.

Naziv ponuđača

„SARAJEVOINVEST“ d.o.o. Pale

2.

Sjedište i adresa

Karađorđeva br. 3, 71420 Pale

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

114.000,00

4.

Rok isporuke

15. dana od dana potpisivanja ugovora na paritetu DDP sjedište radnih jedinica.

5.

Podaci o dijelu ugovora koje se daje u podugovor i podaci o podizvođaču

Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b, člana 25. člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostvaljanju i radu Komisije za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), te člana 57. stav 1 Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina“ a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1 ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.
Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu MH ERS Matično preduzeća a.d. Trebinje ZP „Elektro- Hercegovina“ a.d. Trebinje, Trgjovana Raškovića br. 6, 89101 Trebinje.
Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

Direktor:
Dragan Savić, dipl.ekon.

Ugovor između Sarajevo-investa i Elektro-krajine od 17.1.2017. vrijedan 493 000 KM bez PDV-a

Drveni impregnisani stubovi
Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.1.2017 Datum objave: 17.1.2017 15:48:58

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

741-1-1-33-9-6/17

Broj(evi) obavještenja o dodjeli 741-1-1-33-5-99/16
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING „ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE“ – MATIČNO
PREDUZEĆE A.D. TREBINJE – ZAVISNO PREDUZEĆE „ELEKTROKRAJINA“
AKCIONARSKO DRUŠTVO BANJA LUKA
IDB/JIB 4400855640000
Kontakt osoba Ognjen Zeljković
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 95
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 246-300
Faks (051) 215-610
Elektronska pošta info@elektrokrajina.com
Internet adresa elektrokrajina.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Drveni impregnisani stubovi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34928210-3 Drveni stubovi

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Sarajevoinvest doo Pale 4400566290009 Pale (RS) Bosna i Hercegovina

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
500000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

27.7.2016. – 27.11.2017.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

27.7.2016.
R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 60052,80 29.7.2016. Sarajevoinvest doo Pale
2 66504,37 30.7.2016. Sarajevoinvest doo Pale
3 19786,80 29.8.2016. Sarajevoinvest doo Pale
4 17470,50 31.8.2016. Sarajevoinvest doo Pale
5 18428,07 1.9.2016. Sarajevoinvest doo Pale
6 14325,81 3.9.2016. Sarajevoinvest doo Pale
7 18893,95 3.9.2016. Sarajevoinvest doo Pale
8 17994,55 10.9.2016. Sarajevoinvest doo Pale
9 16888,15 12.9.2016. Sarajevoinvest doo Pale
10 33776,30 16.9.2016. Sarajevoinvest doo Pale
11 16888,15 19.9.2016. Sarajevoinvest doo Pale
12 41504,40 12.10.2016. Sarajevoinvest doo Pale
13 21804,70 21.10.2016. Sarajevoinvest doo Pale
14 21804,70 21.10.2016. Sarajevoinvest doo Pale
15 21804,70 24.10.2016. Sarajevoinvest doo Pale
16 21589,80 26.10.2016. Sarajevoinvest doo Pale
17 21804,70 26.10.2016. Sarajevoinvest doo Pale
18 21171,00 28.10.2016. Sarajevoinvest doo Pale
19 21160,00 2.11.2016. Sarajevoinvest doo Pale

Ugovor br 3: između Sarajevo-investa i Elektrokrajijne od 27.7.2016.

Drveni impregnisani stubovi
Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.7.2016 Datum objave: 28.7.2016 8:40:23
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

741-1-1-33-5-99/16

Broj obavještenja o nabavci 741-1-1-33-3-63/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING „ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE“ – MATIČNO
PREDUZEĆE A.D. TREBINJE – ZAVISNO PREDUZEĆE „ELEKTROKRAJINA“
AKCIONARSKO DRUŠTVO BANJA LUKA
IDB/JIB 4400855640000
Kontakt osoba Ognjen Zeljković, dipl. inž. el.
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 95
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 246-300
Faks (051) 215-610
Elektronska pošta info@elektrokrajina.com
Internet adresa elektrokrajina.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

27.7.2016. – 27.11.2017.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Drveni impregnisani stubovi

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka drvenih impregnisanih stubova za potrebe elektrodistributivnog preduzeća. Stubovi se izrađuju od
stabala jele, smreke ili bora.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34928210-3 Drveni stubovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema Td

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladišta Radnih jedinica i Poslovnica u sastavu Ugovornog organa

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Sarajevoinvest doo Pale 4400566290009 Pale (RS) Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

27.7.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

460001,06

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

460001,06

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne
IV 4. Informacije o podugovaranjima
IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne