palpal

Šta bi Milinović morao da zna?

Direktor RTRS-a Draško Milinović lakonski je odgovorio da se opozicija ne treba obraćati njemu za vijest koja je objavljena na RTRS-u, već da se trebaju obratiti nepostojećoj redakciji anonimnih sajtova bez impresuma, urednika i odgovornog lica, na koje se RTRS redovno poziva a koje je SNSD otvorio u Srbiji kako bi plasirao lažne vijesti i spinove. Iz ovog sramnog odgovora lažnog tenisera i zavodnika, koji je zalutao na mjesto direktora RTRS-a, vidi se njegovo ogromno neznanje, diletantizam, bahatost, nepoznavanje osnovnih pravila, zakonskih odredbi i Kodeksa RAK-a, a koje je jedan direktor Javnog servisa morao dobro izučiti i zapamtiti. Da se direktor, teniser i zavodnik ne bi više brukao, podsjetiću ga na samo neke odredbe Kodeksa Regulatorne agencije za komunikacije BiH koje je svakodnevno grubo krši RTRS u Dnevniku, Pečatu, drugim sramnim emisijama RTRS-a.

 Kodeks RAK-a, usvojen 17.12.2015.godine,  jasno kaže da se mogu objaviti samo istinite i provjerene informacije, I da je pružalac medijskih usluga odgovoran za sve sadržaje koje objavi, bez obzira na izvor!? Emiter je odgovoran za tačnost infomcija, i u informativnom programu ne smije širiti strah i nasilje, ne smije tendenciozno promovisati neki politički subjekt, a svako ima pravo na odgovor i objavu demantija. Emiteri ne smiju objaviti informaciju i vijest koja je lažna, i za koju postoji osnovna predpostavka da je lažna

Milinovića očito uopšte ne interesuju Kodeks i zakoni, jer ih krši svakodnevno. Tako je isti dan kada su svi mediji osim RTRS-a objavili vijest da je Mladen Bosić dobio RTRS zbog lažne vijesti o Sorošu, u Dnevniku RTRS-a emituje se nova monstruozna lažna vijest i spin o Mladenu Ivaniću te navodnoj ulozi zapadnih sila u njegovoj kampanji. Narod plaća pretplatu, i Milinovića ne interesuje koliko će narodnih para da potroši na kazne i tužbe, važno je da Fabrika mržnje, laži i zla radi punom parom, i da se lažima i manipulacijama brani režim, širi strah kod građana.

Milinovića i njegove saradnike podsjećam na samo neke odredbe Kodeksa RAK-a koje bi trebali da nauče prije nego sledeći put u javnosti izreknu neku novu glupost.

– Član 3 stav 7: Pružalac medijske usluge odgovoran je za sve sadržaje bez obzira na njihov izvor, kao i za profesionalne aktivnosti koje preduzimaju njegovi zaposleni. Ovi sadržaji obuhvataju vlastiti, kupljeni/nabavljeni, reemitovani i razmijenjeni program, najave programa, SMS i druge poruke publike, kao i komercijalne komunikacije.
– Član 4 stav 1: Audiovizuelne medijske usluge i medijske usluge radija neće ponižavati, zastrašivati ili podsticati na mržnju, nasilje ili diskriminaciju protiv lica ili grupe na osnovu pola, rase, etničke pripadnosti, nacionalnosti, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, posebnih potreba, dobi, seksualne orijentacije, društvenog porijekla ili na osnovu bilo koje druge okolnosti koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, njegovih prava i sloboda.
Član 5 Stav 1 Audiovizuelnim i radijskim programima će se osigurati tačnost iznesenih informacija u svim programima, a posebno u informativno-političkim i programima o tekućim događajima. Sve uočene greške će blagovremeno biti ispravljene.


Član 5 Stav 2: Audiovizuelnim i radijskim programima će se osigurati da svi programski sadržaji, a naročito informativno-politički i programi o tekućim događajima, budu pravični, nepristrasni i izbalansirani. Pravičnost, nepristrasnost i izbalansiranost postižu se objavljivanjem svih suprotstavljenih stavova, bilo u istom programu ili u nizu drugih programa koji predstavljaju cjelinu u obradi određene tematike.
Član 5 stav 3: Audiovizuelnim i radijskim programima neće se tendenciozno promovisati interesi jednog političkog subjekta ili bilo koje grupe ili pojedinca, niti će se dozvoliti da prevlada jedno mišljenje ili stanovište kada se radi o kontroverznim političkim, privrednim i drugim temama od javnog interesa.


Član 6 Stav 1: Svako fizičko ili pravno lice ima pravo podnijeti zahtjev za objavu odgovora na informaciju objavljenu u audiovizuelnom ili radijskom programu kojim su bila povrijeđena njegova prava ili interesi.
Član 7 stav 1: Audiovizuelni i radijski programi neće nuditi bilo kakav sadržaj za kojeg se zna ili se može utvrditi da je lažan ili zavaravajući na osnovu zdravog razuma ili rutinskom provjerom, ili za kojeg postoji opravdana pretpostavka da je lažan ili zavaravajući.
Član 7 stav 2: ako se za audiovizuelni i radijski program naknadno ispostavi da je lažan ili zavaravajući, objavit će se ispravka u najkraćem roku..

Nebojša Vukanović