palpal

Spisak broj 2 novih radnika u RiTE Gacko

rite_gacko_1-1024x640.jpg

Spisak broj 2 novih radnika RiTE Gacko

Objavljujemo nastavak spiska novih radnika koji su bez konkursa primljeni po partijskoj liniji da rade na RiTE Gacko, a radi se uglavnom o članovima SNSD-a, te nekoliko socijalista i Izvornog SDS-a. Još jednom se zahvaljujemo našim prijateljima iz Uprave Rudnika i termoelektrane Gacko koji su nam dostavili ove spiskove sa dodatnim pojašnjenjima, koje objavljujemo izvorno bez bilo kakvih izmjena, ali i ostale Ugovore i dokumentaciju o zloupotrebama rukovodstva RiTE Gacko.

Sektorzaštita
Službazaštiteodpožara
Broj:______________________
Gacko,_______________godine

POTVRDA PRISUSTVA RADNIKA OBUCI IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
Naziv obuke: Obuka iz oblasti zaštite od požara
Datum:
21.03 i 22.03.2017. god. Obuka po Programu br:
13-I-10176 od 17.12.2015.godine Trajanje obuke:
dva časa po terminu Obuku sprovela Komisija za obuku i testiranje prema Rješenju br:13-I-2894 od 16.03.2017.god.
IZJAVA RADNIKA: Potvrđujem da sam prisustvovao programu obuke iz oblasti zaštite od požara
Red. br. Prezime, (očevo ime), ime radnika Svojeručni potis radnika Datum obuke
1. Bjelaković Dragana Slobodan

2. Ateljević Milinka Miroslav SNSD
3. Hrnjez Đorđija Nataša SNSD
4. Andrijašević Ranka Jelena
5. Ćorić Miloša Svjetlana
6. Grković Blagote Milan DIREKTOROVE ZENE SESTRIĆ
7. Đurović Radana Jelena SNSD
8. Simić Jova Savo
9. Medić Milana Milorad SNSD
10. Zečević Momčila Branko
11. Damjanac Luke Slobodanka
12. Davidović Đorđa Vesna SPRS
13. Kovačević Vlada Milica Izvorni SDS
14. Slijepčević Marka Đulijana SNSD
15. Došlo Lazara Rada SNSD
16. Buha Blagoja Nemanja
17. Vujović Vasa Srđan SPRS
18. Nikolić Miladina Smilja
19. Kurdulija Draga Radoš SNSD
20. Doder Milutina Radenko SNSD
21. Milinković Mirka Dalibor SPRS
22. Beatović Radoša Vladimir SNSD
23. Rončević Milana Nikola SNSD
24. Lojović Ratomira Ranka SNSD
25. Zirojević Milimira Anđa SPS
26. Marković Milosava Biljana SNSD/SPS
27. Bajčetić Milosava Milena SNSD
28. Damjanac Milije Slađana SNSD – SESTRA GOVEDARICA MILENE –IZBORNA LISTA
29. Popović Maksima Cvija SNSD
30. Šarenac Petra Igor
31. Trišić Branka Sanja SNSD
32. Šolaja Milorada Milanka SNSD
33. Žarković Sretena Slavica SNSD
34. Budalić Jova Radenka SPRS
35. Matković Mutimira Slavica SPRS
36. Grgur Ilije Milica SNSD
37. Benderać Momčila Sanja SPRS
38. Davidović Mladena Radmila
39. Milidrag Vladimira Marija SNSD
40. Doder Radovana Nataša
41. Vuković Milkana Sofija