Prijava protiv čelnika Šuma Srpske

sume-rs.jpg

Prijava protiv čelnika Šuma Srpske

Šume Srpske su u potpunom haosu zbog korupcije koja je poprimila alarmantne i do sada neviđene razmjere. Vlasnici brenti i drvoprerađivači primorani su da plaćaju razne rekete čitavom nizu partijskih aparatčika u lancu, od generalnog direktora do lokalnih sitnih šefova u šumskim gazdinstvima, uplaćuju donacije Socijalističkoj partiji RS i SNSD-u, te pristaju na mnoge druge ucjene i poniženja kako bi dobili sirovinu za preradu i održali proizvodnju u nemogućim uslovima. Iako policija i državni organi imaju puno dokaza za teška krivična djela sadašnjeg i prethodnih čelnika Šuma Srpske i šumskih gazdinstava, niko ništa ne preduzima da se zaustavi velika krađa i spriječi sistematsko uništavanja jednog od najvećih prirodnih resursa Republike Srpske.

Jedan od velikih problema Šuma Srpske je i ogromna šteta koja je nastala kao posledica masovnog sušenja i neblagovremene zaštite šuma na području Šumskog gazdinstva „Romanija“ i Šumskog gazdinstva „Visočnik. Iako su stručnjaci i profesori sa Šumarskog fakulteta pisali Studije i u više navrata upozoravali čelnike Šuma Srpske na veliku opasnost od potkornjaka i sušenja šume, nadležni su se oglušili na upozorenja i nisu preduzeli potrebne mjere da se kvalitetna šuma na vrijeme zaštiti od uništenja, zbog čega je nastala ogromna šteta koja se mjeri desetinama miliona maraka. Zbog toga je protiv bivših čelnika Šuma Srpske podnesena Krivična prijava nadležnom tužilaštvu uz brojnu prateću dokumentaciju koja ukazuje na njihovu odgovornost.
Krivičnu prijavu sa pratećim obrazloženjem prenosimo u cjelosti.

PREDMET: P R I J A V A

Protiv: 1. RADENKA LAKETIĆA, bivšeg v.d. direktora JPŠ “Šume RS“a.d. Sokolac,
2. SRĐANA KAŠIĆA, direktora službe IDP IRPC Banja Luka,

što su: u toku trajanja mandata v.d. direktora JPŠ “Šume RS“a.d. Sokolac, 2012., 2013. i 2014. godine, na traženje direktora gazdinstava nije preduzeo mjere na sprječavanju sušenja šume, odnosno stihijske štete pustošenja šuma u ŠG“Romanija“ Sokolac i ŠG “Visočnik“ Han Pjesak, što je dovelo do posledice gubitka i smanjenja drvne mase u planiranom obimu sječe, pojave sušika i prouzrokovanja višemilionskih šteta ŠG“Romanija“ Sokolac i ŠG“Visočnik“ Han Pjesak.

čime je učinio krivična djela:- pustošenje šuma – 431. KZ
-zloupotrijeba službenog položaja – 347. KZ i
-nesavjestan rad u službi – 354. KZ

Učinjena djela mogu se dokazati:
– Saslušanjem okrivljenih,
– Uvidom u Zahtjev za formiranje komisije za utvrđivanje uzroka sušenja šuma na području ŠG“Romanija“ Sokolac, broj: 476/2013 godine od 06.02. 2013. Godine,
– Uvidom u Zahtjev za formiranje komisije za utvrđivanje uzroka sušenja šuma na području ŠG“Romanija“ Sokolac, broj: 1933/14 od 22. 04. 2014. Godine,
– Uvidom u Zahtjev za formiranje komisije za utvrđivanje uzroka sušenja šuma na području ŠG“Romanija“ Sokolac, broj: 1692/14 od 08.04. 2014. Godine,
– Uvidom u Izvještaj o zdravstvenom stanju sastojina, broj: 2216/14 od 13.05. 2014. Godine,
– Uvidom u Zahtjev za formiranje komisije za utvrđivanje uzroka sušenja šuma na području ŠG“Romanija“ Sokolac, broj:3867/14 od 17.07. 2014. Godine,
– Uvid u doznaku po odjelima (slučajni užitci) 2014. Godine, za ŠG“Romanija“, po radnim jedinicama,
– Uvidom u nadoznaku redovne sječe za 2013/2014 za ŠG „Romanija“,
– Uvidom u odgovor Šumarskog fakulteta, broj: 382/14 od 09.04. 2014. Godine,
– Uvidom u Projekat Istraživanje uzroka sušenja šuma na području Republike Srpske, broj: 1291/13 od 05. 11. 2013. Godine,
– Uvid u tekst: najnovije sušenje četinarskih šuma na području Republike Srpske, od 07.09. 2013. Godine (časopis „Šume RS“),
– Uvid u Izvještaj o sušenju šuma smrče na području ŠG“Romanija“ Sokolac,broj: 1324/14 od 16.12. 2014. G.,
– Uvid u Izvještaj o sušenju šuma smrče na području ŠG“Visočnik“ Han Pjesak,
– Uvid u dva teksta o uzročnicima sušenja, dr. Zorana Stanivukovića, docenta.

Obrazloženje:

U skladu sa propisima Zakona o šumama, odnosno zaštite šuma i šumskog zemljišta, u više navrata, u toku 2012., 2013. i 2014. godine, direktori gazdinstava ŠG„Romanija“ Sokolac i ŠG„Visočnik“ Han Pjesak, obraćali su se Direkciji JPŠ“Šume Republike Srpske“ i Šumarskom fakultetu Banja Luka , sa zahtjevom za utvrđivanje uzroka sušenja šuma na području ovih gazdinstava.
Direkcija javnog preduzeća, na čelu sa Radenkom Laketićem, oglušila se o njihove zahtjeve, nikada nije formirala stručnu komisiju, niti je angažovala IDP službu za zaštitu šuma. Šumarski fakultet je odgovorio na zahtjeve direktora gazdinstava, u kome je konstatovano, da je prema Izvještaju JPŠ“Šume RS“a.d. Sokolac, iz jula i avgusta 2013. godine, glavni uzrok sušenja šuma – suša.
Na zahtjev Generalne direkcije JPŠ, Šumarski fakultet, odnosno Katedra za integralnu zaštitu šumarskih ekosistema, dostavlja Generalnoj direkciji JPŠ, dana 05. 11. 2013. Godine, usaglašen prijedlog projekta pod nazivom „Istraživanje uzroka sušenja šuma na području Republike Srpske“, za koji rukovodstvo na čelu sa Radenkom Laketićem nije imalo sluha na njegovoj realizaciji. Šumarski fakultet je zatražio od JPŠ, u januaru 2014. godine, obavještenje o statusu projekta, ali odgovor nisu dobili ni do danas.
Šumarski fakultet je uradio Izvještaj o sušenju šuma smrče na području ŠG „Romanija“ Sokolac i ŠG„Visočnik“ Han Pjesak i dostavio ih u decembru 2014. godine, odnosno u februaru 2015. godine. Izvještajima su utvrđeni uzročnici sušenja, intezitet sušenja, intezitet napada potkornjaka, sortimentna struktura sušika i prijedlog mjera za sanaciju postojećeg stanja. U njima je konstatovano, da je gradacija sipaca započela u 2012. godini, a da je ŠG“Romanija“ Sokolac, već početkom 2013. i 2014. godine zatražilo stručnu pomoć Generalne direkcije JPŠ. Stav Direkcije je bio, da je sušenje šuma nastalo zbog suše.
U 2009. godini JPŠ su ukinule obavezu koranja šumskih drvnih sortimenata, kao preventivne mjere borbe protiv sipaca, a u veden je pojačan monitoring, odnosno povećan broj postavljenih klopki sa feromonskim preparatima, kao zamjena za koranje.
IDP službu na nivou JPŠ, v.d. direktor Radenko Laketić, locirao ju je u IRPC Banja Luka. Nije koristio potencijal ove službe, u kojoj nije bilo ni jednog stručnjaka iz oblasti zaštite šuma. Direktor Srđan Kašić, uopšte nije rješavao pojavu procesa sušenja šuma. Tako su Radenko Laketić i Srđan Kašić prouzrokovali milionske štete ŠG „Romanija“ Sokolac i ŠG„Visočnik“ Han Pjesak.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ovaj problem prepustilo je na volju Radenku Laketića, Srđanu Kašiću i IRPC-u. I pored više upozorenja na opasnost i štete koje slijede zbog ponašanja uprave JPŠ. Svaka inicijativa za rješavanje ovog problema nailazila je na opstrukciju Radenka Laketića i članova Uprave JPŠ, a koji su opstruisali istraživanje i u jesen 2013. godine.
Kao posledica ovog, u 2014. godini u ŠG „Romanija“ Sokolac i ŠG „Visočnik“ Han Pijesak, samo u 2014. godini posječeno je 79 121 m3 slučajnih užitaka (sušika). Iz naprijed navedenog, Laketić Radenko, Kašić Srđan na traženje direktora gazdinstava, nisu ništa preduzeli i učinili, kako bi spriječili sušenje šuma, odnosno stihijske štete pustošenja šuma u ŠG „Romanija“ Sokolac i ŠG„Visočnik“ Han Pjesak. Uz dopuštenje Radenka Laketića, Srđan Kašić je preko navedene službe, bez ijednog stručnjaka iz oblasti zaštite šuma, nastavio svoj pohod u pustošenju šuma Republike Srpske, što je dovelo do višemilionskih šteta.

Iz gore navedenih razloga, podnosi se prijava protiv Radenka Laketića i Srđana Kašića za pokretanje krivične odgovornosti, zbog krivičnih djela iz članova: 431., 347. i 354. KZ RS. Od prijavljenih se potražuje materijalna šteta nanesena ŠG „Romanija“ Sokolac i ŠG„Visočnik“ Han Pjesak.