palpal

Lažni dekani, studentske vođe i protesti

Studenti su napokon digli riječ i pokazali da ipak postoje u ovom društvu, ali su njihovi predstavnici i zahtjevi pokazali da se nažalost ne radi o nekom spontanom buntu i otporu, već kontrolisanoj akciji kojom se rukovodi iz centrale vladajuće stranke. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske je Ratko Savić, bivši sekretar Mladih SNSD-a u Gradišci i dugogodišnji istaknuti funkcioner vladajuće stranke, pa je jasno da se on nalazi na partijskom zadatku stavljanja pod kontrolu mladih i studenata, te ciljanih napada i diskreditacije profesora, dekana i rektora koji nisu potpuno lojalni režimu. Savić je rektoru Matarugi ispostavio nekakve zahtjeve, ali među njima nema ključnog – smjene tzv „dekana“ Fakulteta bezbjednosnih nauka, lažnog „docenta“ Predraga Ćeranića, za koga postoje čvrsti neoborivi dokazi da je nezakonito izabran na ovu funkciju.

         

Činjenica da je rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu podnio ostavku zbog velikih pritisaka i straha za svoju porodicu a da je rektor Univerziteta u Banjaluci izabran pod čudnim okolnostima i političkom borbom klanova unutar vladajućeg režima, najbolje pokazuje kakva je „autonomija“ i u kakvom se stanju nalaze dva javna Univerziteta. Umjesto da se studenti bave ključnim problemima i pitanjima, iz zahtjeva se vidi da je većina nažalost izmanipulisana od mladog socijaldemokrate Savića i njegove grupe zarad interesa i borbe klanova unutar Režima. Studenti treba da traže odgovore od Ministarstva prosvete i Inspekcije, kojoj je 4 puta dostavljena prijava protiv Predraga Ćeranića sa pratećim dokumentima i dokazima, ali niko nije reagovao. Čudno je zašto uporno ćute, mjere i taktiziraju univerzitetski profesori koji su svjedoci tiranije, poniženja i nasilja nad Univerzitetom i akademskom zajednicom, ali uporno ćute i tako prećutno odobravaju nasilje.

 

                 

Već ranije smo detaljno pisali o sitnom doušniku „Slavuju“ Ćeraniću koji je prije rata kao agent UDBE,  špijunirao studente na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i Studentskim domovima u Nedžarićima, a poslije rata hvalio obukom u sjedištu CIA-a Lengliju, kontrašpijunažom i izdajničkim radom za zapadne bezbjednosne službe,  te akcijama hapšenja Radovana Karadžića i drugih haških optuženika.

Nastavljajući da raskrinkavamo udbaša Ćeranića, prvog Dodikovog pretorijanca, objavljujemo dokument Ministarstva prosvjete Republike Srbije, koji je potpisao ministar Mladen Šarčević, koji nedvosmisleno potvrđuje da je Predrag Ćeranić nezakonito izabran za docenta i dekana Fakulteta bezbjednosti jer Kriminalističko-policijska akademija iz Beograda nije akreditovana kao Univerzitet.

          

Nažalost većina profesora Univerziteta u Banjaluci prećutno je podržala nasilje i nezakonite radnje, a obraz univerzitetskoj zajednici odbranili su profesorica Dragana Bašić sa Ekonomskog fakulteta te profesor Braco Kovačević, koji je podnio ostavku na mjesto člana Senata u znak protesta jer se većina oglušila na njegova ozbiljna i dokumentovana upozorenja.

  Hronologija nezakonitosti na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci

Na 1. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci održanoj 23.06.2016. godine po zahtjevu Visoke škole unutrašnjih poslova donosi se odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika za naučne oblasti Bezbjednosne nauke (2 izvršioca), Organizacija i poslovi policije (1 izvršilac), Specijalno fizičko obrazovanje (1 izvršilac).
Raspisivanje konkursa nije izvršeno prema Pravilniku o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci. Konkurs je raspisan na prijedlog Senata Univerziteta u Banjoj Luci što je suprotno odredbama člana 4. Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci, u kojem je navedeno da „konkurs za izbor nastavnika, odnosno saradnika raspisuje Univerzitet, na prijedlog nastavno-naučnog vijeća, odnosno umjetničko-nastavnog vijeća fakulteta/Akademije Univerziteta i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova polazeći od osnova da se nastavni proces organizuje na kvalitetan, racionalan i efikasan način.“

Vlada Republike Srpske je na 50. sjednici održanoj 27.11.2015. godine prihvatila Informaciju u vezi sa prijedlogom statusa Visoke škole unutrašnjih poslova u sistemu visokog obrazovanja broj: 07.050/052-8050/15 i donijela Odluku o njenoj transformaciji u Fakultet kao organizacionu jedinicu Univerziteta u Banjoj Luci broj:: 04/1-012-2-2739/15. Znači, u vrijeme raspisivanja konkursa Fakultet bezbjednosnih nauka nije bio još ni formalno osnovan i izbor nastavnika je mogao biti urađen samo prema zvaničnom Statutu Univerziteta i članu 79. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Gl. Republike Srpske Br. 73/10), a u kojem su jasno razgraničeni minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u naučno-nastavna i saradnička zvanja na univerzitetu (član 77.) i minimalni uslovi za izbor u nastavna i saradnička zvanja na visokoj školi (član 79.) Postavlja se logično pitanje da li nastavnici izabrani u nastavnička zvanja prema ovom konkursu mogu uopšte biti u sastavu akademskog osoblja budućeg Fakulteta bezbjednosnih nauka?

Sledeća nezakonitost u postupku izbora u nastavnička zvanja prema navedenom Konkursu je način imenovanja Komisija za podnošenje izvještaja o prijavljenim kandidatima koje su formirane na zahtjev Univerziteta broj: 01/04.2-1959-9/16 od 11.07.2016. godine kojim se od Ministarstva unutrašnjih poslova traži dostavljanje „spiska profesora koji mogu biti članovi komisija za podnošenje izvještaja o prijavljenim kandidatima, koji će biti imenovani od strane Senata Univerziteta u Banjoj Luci na 2. sjednici, koja će se održati u ponedeljak 18.07.2016. godine“ (što je i učinjeno). Prema članu 91. Zakona o visokom obrazovanju „vijeće organizacione jedinice univerziteta, odnosno Senat visoke škole obrazuje komisiju za podnošenje izvještaja o prijavljenim kandidatima“, a ne Ministarstvo unutrašnjih poslova kao u slučaju navedenog Konkursa, čime je prekršena zakonom definisana konkursna procedura.
Već na 5. sjednici Senata Univerziteta održanoj 24.11.2016. godine u Banjoj Luci, nezakonito se biraju u zvanja 4 docenta.

        
Na sledećoj 6. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci održanoj 22.12.2016. godine, a postupajući prema primjedbama Ministarstva prosvjete i kulture broj: 07.050/612-39/16. od 06.04.2016.godine, usvaja se Elaborat o formiranju Fakulteta bebjednosnih nauka koji je uradila radna grupa u sastavu: Doc.dr Predrag Ćeranić, doc. dr Darko Paspalj, prof. dr Strain Posavljak, prof. dr Luka Kecman, doc. dr Mile Šikman i mr Đorđe Markez zajedno sa Odlukom o usvajanju predloženog studijskog programa, Listom odgovornih nastavnika i opterećenja (sporni izbori visoke škole su uvršteni u listu i opterećenje), što je grubo kršenje Zakona.
Do danas se nezna ko je imenovao ovu radnu grupu, a raniju radnu grupu je zakonito imenovao Senat Univerziteta još 2015.godine, postoji Odluka.


Na sledećim sjednicama Senata Univerziteta u Banjoj Luci slijedi usvajanje izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Banjoj Luci u smislu dodavanja riječi “Fakultet bezbjednosnih nauka” prema saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture broj 07.050/612-20/17 od 03.02.2017. godine, donošenje odluke o formiranju Privremenog nastavno-naučnog vijeća Fakulteta bezbjednosnih nauka, a iz njihovog sastava donošenje i Odluke o odgovornim nastavnicima na prvom ciklusu studija (8. Sjednica Senata).

        
Rektor Univerziteta imenuje iz reda Privremenog nastavno-naučnog vijeća Fakulteta bezbjednosnih nauka doc. dr Predraga Ćeranića za v.d. dekana,(on je nezakonito izabran za docenta), suprotno važećim odredbama Statuta Univerziteta (član. 57. Stav 2) čija se izmjena zahtjeva već na sledećoj sjednici Senata, ali nakon ovog imenovanja, Zahtjevom za izmjenom statuta od strane Ministarstva prosvjete i kulture broj: 0.050/612-37/1 od 06.03.2017. godine što Senat Univerziteta i usvaja na svojoj 9. Sjednici čime je pomenuto nezakonito imenovanje v.d.dekana i formalno pokriveno….

Izvještaj Komisije po konkursu FBN Univerziteta u Banjoj Luci od 8.3.2017.godine je nezakonit jer treći član komisije nema univerzitetsko zvanje, već ima interni izbor na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Zemunu, koja je akreditovana kao Visoka škola-akademske studije što dokazuje potvrda Ministarstva prosvjete Srbije, a i žalba Senatu upućena od prof.dr Mile Rakića Ona nema rektora već ima dekana i svi nastavnici sa KPA iz Zemuna nisu kompetentni da izvode nastavu na FBN, a izvode nastavu kao nagradu za potpisane nezakonite Izvještaje za izbor početnika, docenata na FBN u Banja Luci. Šta dalje…? Zašto nezakonitostima i neakademskim ponašanjem urušavaju Univerzitet u Banja Luci koji uspješno egzistira i razvija se već 43 godine, koji je gajio stoljetnu tradiciju Univerziteta za autonomiju, za slobodu misli, govora i djelovanja?
Na sve ove nezakonitosti od Sjednice Senata 18.7.2016.godine upozoravali su dva člana Senata i to redovni prof.dr Braco Kovačević sa FPN i vanredna profesorica dr Dragana Bašić sa Ekonomskog fakulteta. Sve se može provjeriti sa stenograma sjednica Senata. Iz tih razloga prof.dr Braco Kovačević je podnio ostavku na članstvo u Senatu Univerziteta.

 

Ukoliko studenti pokrenu ovo, i druga ključna pitanja u funkcionisanju Univerziteta u Banjaluci, dokazaće da su protesti rezultat iskrene želje za promjenama, a ukoliko se i dalje bude prećutno podržžavalo nasilje na Univerzitetu jasno je da se radi o manipulaciji studenata od strane partijskih ubačenih studentskih vođa. Jako je važno da ugledni profesori dignu riječ, i suprostave se primitivnim pokušajima rušenja njihovog i ugleda cjelokupne akademske zajednice.

Nebojša Vukanović