Koje sve zakone krši Lukin reket

Uplata solidarnosti Trebinje.jpg

Koje sve zakone krši Lukin reket

Odluka Skupštine grada Trebinja od 29.12.2016. godine o osnivanju Fonda solidarnosti i plaćanju tzv „naknade za solidarnost“ u suprotnosti je sa više važećih zakona u Republici Srpskoj, a koji su svi zakoni prekršeni vidi se iz Dopune Zahtjeva za ocjenu ustavnosti i zakonitoste sporne Odluke koju smo uputili Ustavnom sudu Republike Srpske u martu mjesecu ove godine.

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE
Ulica Kralja Alfonsa 13 11
78 000 Banjaluka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Predmet broj: U-25/17
n/r sudije Vojina Bojanića

PODNOSILAC DOPUNE ZAHTJEVA: ZA PRAVDU I RED – LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA, Ulica Vožda Karađorđa 54 Trebinje

DOPUNA ZAHTJEVA ZA OCJENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ODLUKE SKUPŠTINE GRADA TREBINJA O OSNIVANJU FONDA SOLIDARNOSTI I UTVRĐIVANJU POSEBNE NAKNADE ZA SOLIDARNOST GRADA TREBINJA

Poštovani,

U skladu sa vašim Dopisom od 13.3.2017. godine i Zahtjevom za Dopunu Zahtjeva za ocjenu ustavnosti Odluke Skupštine grada Trebinja od 29.12.2017. godine šaljemo Vam članove zakona i zakonske odredbe za koje smatramo da su povrijeđene osporenim aktom.
Odluka o osnivanju Fonda solidarnosti grada Trebinja i na nju naslonjena Odluka o utvrđivanju posebne naknade za solidarnost objavljene u Službenom glasniku grada Trebinja broj 15 od 29.12.2016. godine su u suprotnosti sa zakonodavnim okvirom u Republici Srpskoj.

– Osporavana Odluka o osnivanju Fonda solidarnosti grada Trebinja u suprotnosti je sa odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (Službeni glasnik 52/01 i 42/05)
Kao zakonski osnov za donošenje Odluke o osnivanju Fonda solidarnosti navodi se Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (Sl.glasnik 52/01 i 42/05). Članom 2. Zakona uređeno je „Fondacija je pravno lice koje nema svoje članstvo, koja se osniva radi upravljanja određenom imovinom u javnom ili zajedničkom interesu.“ Članom 18. ovog Zakona određeno je da „Fondacija može biti osnovana od strane jednog ili više fizičkih ili pravnih lica (u daljem tekstu: osnivač).“ Nadalje, članom 19. je uređeno da osnivački akt fondacije sadrži i odredbe o –„ novčanim sredstvima ili drugim vidovima imovine koju osnivač ulaže; Iako je je u cjelosti tačno da je Grad Trebinje OSNIVAČ Fonda solidarnosti iz Odluke o osnivanju fonda se jasno vidi da osnivač nije dao Fondu nikakvu imovinu ili sredstva na upravljanje, nego predviđa prihode iz parafiskalnog nameta predviđenog drugom pobijanom odlukom, te donacija i ostalih sredstava. Ovakav pristup je kontardikcija namjeri zakonodavca koji je regulisao osnivanje i rad fondacija. Dapače, Odlukom o utvrđivanju posebne naknade za solidarnost u članu IV nabrojani su „obveznici“ i u stavu 2. Odredba „Uplata obveznika posebne naknade za solidarnost smatra se članarinom“. Kako fondacije po zakonu nema svoje članstvo ostaje otvoreno pitanje kako može da prikuplja članarinu.
– Osporavana Odluka o osnivanju Fonda solidarnosti i utvrđivanju posebne naknade za solidarnost grada Trebinja je u suprotnosti sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske

Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske utvrđuje članom 11. prihode lokalnih zajednica.

Prihodi budžeta opština i gradova su:
a) porez na imovinu, odnosno nepokretnosti;
b) novčane kazne izrečene u prekršajnim postupcima za prekršaje utvrđene aktima gradova, odnosno opština;
v) opštinske administrativne takse;
g) komunalne takse;
d) posebne vodne naknade – naknade za zaštitu od voda;
đ) opštinske naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa;
e) porez na dobitke od igara na sreću;
ž) boravišne takse;
z) koncesione naknade za ustupljeno pravo za koncesije koje dođeljuju jedinice lokalne samouprave;
i) koncesione naknade za korišćenje za koncesije koje dođeljuju jedinice lokalne samouprave;
j) ostali prihodi, kao što su:
1) prihodi od grantova, transfera i prihodi koje budžetski korisnici ostvare obavljanjem redovne i dopunske djelatnosti u skladu sa zakonom, u procentu koji je utvrđen odlukom o izvršenju budžeta i
2) ostali opštinski prihodi.

Nadalje članom 13. istog Zakona uređeno je da“ Uvođenje novih, ukidanje postojećih i izmjena kriterijuma za raspođelu prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova iz čl. 8, 9, 11. i 12. može se vršiti samo u skladu sa zakonom“
Evidentno je da je Grad Trebinje postupio suprotno nabrojanim odredbama Zakona. Grad Trebinje kao osnivač je mogao da osnuje Fond Solidarnosti, ali nije mogao da predvidi da će biti finansiran od članova, jer sredstva za rad fondacija obezbjeđuje osnivač. Grad Trebinje je prikrio stvarnu prirodu naknade za solidarnost koja je po svom opisu, načinu utvrđivanja i obaveznosti javni prihod. Da bi izbjegao primjenu člana 13. Zakona o budžetskom sistemu i potrebu uvođenja jednog izvora prihoda za Grad Trebinje u skladu sa Zakonom, osnivač Fonda proglašava obveznike jedne vrste javnog prihoda – članovima. Čak i da je dopušteno članstvo u fondacijama, ono bi po svom karakteru moralo biti dobrovoljno, a ne obavezno. Član 11. Zakona o budžetskom sistemu ne ostavlja nimalo sumnje u nemogućnost uvođenja ovakve vrste prihoda, jer je ovim članom taksativno nabrojano koje prihode budžet grada ostvaruje, a ovakav „kvazi-porez“ na ukupan prihod nikako ne može da se podvede pod tačku j. – Ostali prihodi.
Radi otklanjanja svake nedoumice da li se radi o simulovanom poslu osnivanja Fonda i finansiranju od strane njegovih članova treba reći da Grad može biti osnivač raznoraznih udruženja, fondacija, ustanova i slično, ali da sredstva za njihov rad obezbjeđuje iz budžeta grada ili obavaljanjem privrednih djelatnosti.

– Osporavana Odluka je u suprotnosti sa odredbama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske –

Članovi 1. i 2. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske uređuju organizaciju, nadležnosti, prava i obaveze Poreske uprave Republike Srpske, poreski postupak i načine plaćanja poreskih obaveza, te jasno definišu šta je porez, ko su poreski obveznici. Član 39. ovog Zakona utvrđuje poreske obaveze, u kojima nigdje nije ostavljena mogućnost da lokalne zajednice mimo Republike posebno donose podzakonske akte kojim bi se nametao i ubirao porez privrednim subjektima, društvima i organizacijama.
Članovi 42. i 43. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske utvrđuje načine naplate poreza i plaćanja poreskih obaveza, i nije predviđena mogućnost da lokalne zajednice samostalno naplaćuju prihode mimo Republike i Poreske uprave RS.

– Osporavana Odredba je u suprotnosti sa Zakonom o lokalnoj samoupravi Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br 97/16)

Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske u poglavlju 3 i članovima 17. i 18. jasno i decidno propisuje koji su poslovi povjereni opštinama i gradovima, i nigdje nije ostavljena mogućnost jedinicama lokalne samouprave da same određuju i nameću namete i poreze privrednim subjektima koji su registrovani i prijavljeni na teritoriji neke opštine ili grada.

GLAVA 3
POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

1. Poslovi jedinice lokalne samouprave
Član 17:
(1) Grad, odnosno opština (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave) ima sve nadležnosti propisane ovim zakonom, kao i druge nadležnosti koje su joj prenesene drugim zakonom.
(2) Jedinica lokalne samouprave ima pravo da se bavi svim pitanjima od lokalnog interesa koja nisu isključena iz njene nadležnosti, niti dodijeljena nekom drugom nivou vlasti.
(3) Jedinica lokalne samouprave ostvaruje svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom, zakonom i statutom.

1.1. Samostalni poslovi
Član 18:
Samostalne nadležnosti jedinice lokalne samouprave obuhvataju sljedeće:
1) u oblasti organizovanja rada i upravljanja jedinicom lokalne samouprave:
1. usvajanje strategije, odnosno programa razvoja jedinice lokalne samouprave
2. usvajanje strateških i sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja za područje jedinice lokalne samouprave,
3. donošenje budžeta i finansijskih izvještaja budžeta,
4. uređenje i obezbjeđenje korišćenja građevinskog zemljišta i poslovnog prostora,
5. organizovanje komunalne policije,
6. poslove inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom,
7. organizovanje poslova lokalnog ekonomskog razvoja,
8. upravljanje i raspolaganje imovinom jedinice lokalne samouprave,
9. osnivanje i uređenje gradske, odnosno opštinske uprave,
10. vršenje imovinsko-pravnih poslova, u skladu sa zakonom,
11. naplatu, kontrolu naplate i prinudnu naplatu prihoda jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom,
12. poslove pravnog zastupanja jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom,
13. poslove evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu,
14. donosi program mjera za postizanje ravnopravnosti polova,
15. obezbjeđivanje izvršavanja zakona i drugih propisa;
2) u oblasti pružanja usluga:

1. obavljanje specifičnih funkcija u oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne zaštite, civilne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite životne sredine,
2. uređenje i obezbjeđenje obavljanja komunalnih đelatnosti: proizvodnja i isporuka vode, gasa, toplotne energije, javni prevoz lica u gradskom i prigradskom saobraćaju, prečišćavanje i odvodnja otpadnih voda, pogrebna đelatnost, održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina, održavanje javnih saobraćajnih površina u naseljenim mjestima, odvođenje atmosferskih voda i drugih voda sa javnih površina, čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima i druge komunalne đelatnosti, u skladu sa zakonom,
3. osnivanje privrednih društava, ustanova i drugih organizacija radi pružanja usluga iz njihove nadležnosti, uređenje njihove organizacije i upravljanje i
4. uređivanje i obezbjeđivanje izgradnje, održavanja i korišćenja javnih objekata i komunalne infrastrukture za obavljanje funkcija jedinice lokalne samouprave.

– Osporavana Uredba je u suprotnosti sa Poglavljem 6 Zakona o lokalnoj samoupravi koja se odnosi na imovinu i finansiranje jedinica lokalne samouprave:

GLAVA 6
IMOVINA I FINANSIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Član 72

(1) Sve pokretne i nepokretne stvari i imovinska prava koja pripadaju jedinici lokalne samouprave čine njenu imovinu.
(2) Jedinica lokalne samouprave upravlja, koristi i raspolaže svojom imovinom u skladu sa zakonom, sa pažnjom dobrog domaćina, a u interesu lokalnog stanovništva.
Član 73
(1) Finansijski resursi jedinica lokalne samouprave su srazmjerni njihovim nadležnostima koje su im dodijeljene zakonom, a svaki prenos novih funkcija praćen je obezbjeđenjem finansijskih sredstava potrebnih za njihovo efikasno izvršavanje.
(2) Jedinice lokalne samouprave konsultuju se na odgovarajući način o svim pitanjima koja se odnose na obezbjeđenje i raspođelu sredstava, kao i o svim izmjenama zakona koje mogu uticati na finansijsko stanje u jedinicama lokalne samouprave.
(3) Budžet jedinice lokalne samouprave prioritetno usmjerava raspoložive resurse na pokrivanje troškova obaveznih funkcija.
Član 74
Prihodi i primici jedinice lokalne samouprave uključuju:

1) poreze:

1. porez na nepokretnosti,
2. porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva,
3. porez na dobit od igara na sreću,
4. ostale poreze utvrđene zakonom;

2) takse:

1. gradske, odnosno opštinske administrativne takse,
2. komunalne takse,
3. ostale takse utvrđene zakonom;

3) naknade:

1. naknade za uređenje građevinskog zemljišta
2. naknade na osnovu prirodnih i lokacijskih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom korišćenja tog zemljišta (renta),
3. naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa,
4. naknade za korišćenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje (komunalna naknada),
5. ostale naknade;

4) prihode i primitke od imovine:

1. prihode od zakupa,
2. prihode od kamata,
3. prihode od prodaje imovine čija prodaja ne ugrožava izvršavanje nadležnosti grada, odnosno opštine;

5) ostale prihode:

1. prihode od samodoprinosa,
2. prihode od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku, utvrđenih aktima grada, odnosno opštine i
3. ostale zakonom utvrđene prihode.

Član 75

(1) Vlastiti izvori prihoda jedinice lokalne samouprave utvrđuju se zakonom.
(2) Jedinica lokalne samouprave ima pravo na vlastite finansijske resurse, kojim organi jedinice lokalne samouprave mogu slobodno raspolagati u okviru svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom.
(3) Jedinica lokalne samouprave ostvaruje dio finansijskih resursa od poreza i taksa čiju stopu utvrđuje u skladu sa zakonom.
(4) Sva sredstva iz vlastitih izvora prihoda pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave.

Član 76

(1) Zakonom se utvrđuje raspođela prihoda između Republike i jedinica lokalne samouprave, u skladu sa stepenom razvijenosti jedinica lokalne samouprave.
(2) Raspođela prihoda ima za cilj da se dopune vlastiti izvori finansiranja jedinica lokalne samouprave i obezbijedi efikasno izvršavanje njihovih nadležnosti.
(3) Raspođela prihoda iz st. 1. i 2. ovog člana je takva da organi jedinice lokalne samouprave mogu planirati iznos sredstava kojim raspolažu u toku fiskalne godine.
(4) Pravila za redistribuciju sredstava iz budžeta Republike na jedinice lokalne samouprave zasnivaju se na objektivnim, transparentnim i potvrdivim kriterijumima koje utvrdi Narodna skupština.
(5) Prema kriterijumima iz stava 4. ovog člana, jedinice lokalne samouprave dijele se na:

1) razvijene,

2) srednje razvijene,

3) nerazvijene i

4) izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave.
(6) Stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave utvrđuje Vlada, na osnovu kriterijuma koje utvrdi Narodna skupština.

(7) Kriterijumi za utvrđivanje stepena razvijenosti donose se svake tri godine. Stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave utvrđuje se do 30. septembra tekuće godine za narednu godinu.

(8) Republika, kroz mjere ujednačavanja, pruža posebnu podršku finansijski nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u cilju smanjenja razlika u stepenu razvijenosti i finansijskog opterećenja u izvršavanju nadležnosti.

Član 77

(1) Sredstva za finansiranje rada organa jedinica lokalne samouprave obezbjeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave.

(2) Prilikom utvrđivanja visine sredstava iz stava 1. ovog člana polazi se od potrebe obezbjeđivanja potpunog i efikasnog izvršavanja nadležnosti i poslova organa jedinice lokalne samouprave, njihove prirode, obima i od drugih uslova utvrđenih posebnim zakonom.

Član 78

Jedinice lokalne samouprave imaju pravo da se kreditno zadužuju u skladu sa procedurama i u granicama utvrđenim zakonom.

Član 79

(1) Za zakonito korišćenje sredstava za zarade zaposlenih, materijalne troškove, posebne naknade, nabavku i održavanje opreme i sredstava za posebne namjene odgovoran je gradonačelnik, odnosno načelnik opštine.

(2) Naloge i druge akte za isplatu i korišćenje sredstava iz stava 1. ovog člana potpisuje gradonačelnik, odnosno načelnik opštine ili lice koje on ovlasti.

Član 80

(1) Sredstva za finansiranje povjerenih poslova jedinice lokalne samouprave utvrđuju se u budžetu Republike.

(2) Visina sredstava iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od vrste, složenosti i obima povjerenih poslova.

(3) Isplatu sredstava po ovom osnovu vrši ministarstvo nadležno za finansije, na osnovu dostavljenih podataka nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Član 81

(1) U pogledu visine sredstava za obavljanje povjerenih poslova, u slučaju spora, jedinice lokalne samouprave, odnosno Vlada mogu pokrenuti spor pred arbitražom.

(2) Arbitraža se formira od jednakog broja predstavnika jedinice lokalne samouprave i Vlade.

– Osporavana Odredba je u suprotnosti i sa odredbama Zakona o porezu na dobit

Zakon o porezu na dobit Republike Srpske, članovi od 50. do 53. predviđaju otklanjanje mogućnosti dvostrukog oporezivanja, a upravo uvođenje posebne naknade za solidarnost grada Trebinja privrednike u Trebinju otvara mogućnost dvostrukog oporezivanja, te trebinjske privrednike dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na ostale privrednike i privredne subjekte u Republici Srpskoj.