palpal

Ekskluzivno – dokument šta „Stvaraoci“ traže od Vlade RS

Eklskluzivno objavljujem dokument koji je Asocijacija stvaraoca Republike Srpske uputila premijeru Radovanu Viškoviću 17.7.2020. godine, sa prijedlogom kome sve treba da se isplati naknada, u kom iznosu i u kom periodu bi se novčana naknada isplaćivala. Originalni dokument, o kome bi trebalo da se izjasne Vlada i poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, prenosim u cjelosti.

 

ASOCIJACIJA STVARAOCI REPUBLIKE SRPSKE

Mesto i datum: Pale, 17.07.2020.g.

Predmet: Predlog Odluke o naknadama po Zakonu o dopuni Zakona o načinu ostvarivanja prava i dužnosti poslanika Narodne skupštine RepublikeSrpske

 

VLADA  REPUBLIKE SRPSKE

ZA PREDSEDNIKARADOVANA VIŠKOVIĆA

BANJA LUKA

 

Poslanici prvog saziva Narodne Skupštine su 9. janura 1992. godine proglasili Srpsku Republiku BiH,kasnije nazvanu Republika Srpska. Ravnopravno s poslanicima u činu proglašenja učestvovali su dr. Radovan Karadžić, profesor Biljana Plavšić  i profesor Nikola Koljević, kasniji članovi predsedništva i članovi Saveta ministara,koji su 6. aprila iste godine postali članovi vlade.

Posle čina proglašenja pa sve do 20. novembra 1996. godine kad  je Republika Srpska međunarodno verifikovana, uporedo su se odvijala dva procesa: proces stvaranja i proces odbrane.

U procesu stvaranja su učestvovali STVARAOCI odnosno političko civilno krilo našeg pokreta, a u odbrani VOJSKA i POLICIJA  Republike Srpske.

Istorijsku ulogu vojske i policije država je, prema mogućnostima koje joj stoje na raspolaganju, zakonski uredila i zakon u praksi primenila, dok je uloga STVARALACAsamo delimično pravno uređena. Za prve poslanike su donesena dva zakonska akta u 1996. godini: 17. avgusta  Narodna Skupština je donelaZaključak o stambenom zbrinjavanju poginulih poslanika i poslanika izbeglica i njihovih porodicai 26 avgusta Zakon o dopunama Zakona o načinu ostvarivanja prava i dužnosti poslanika Narodne Skupštine. Ni jedan od ova dva zakonska akta do sada nije primenjen niti poništen.

Taj propust je  konstatovan 2013. godine kad su najviši državni funkcioneri  prihvatili inicijativu da se pitanje stvaralaca konačno treba da reši. Zajednički je zaključak bio da je pre svega neophodno da se Zakon inovira i dopuni sa tri člana predsedništva, s ratnim  članovima vlade i posebnommanjom grupom zaslužnih civila-nosiocaratnih odliovanja.

Pošto više od 23 godine naknada po ova dva zakonska akta nije isplaćivana, a pošto se stvaraoci nalaze  u teškom materijalnom stanju, a ako smo spremni da ih materijalno pomognemo, to je dovoljna Odluka Vlade koja bi neisplaćena primanja valorizovala i isplatila.  Objektivna merila za valorizaciju teško je naći, zato predlažemo da se umesto valorizacije svakom pojedincu isplate neisplaćene plate za onoiko meseci koliko je bio u funkciji stvaraoca odnosno onoliko meseci koliko je proveo u ratu.

Mesečna naknada bi bila linearno jednaka visini naknade koju danas primaju aktuelni poslanici.

Vodeći računa o finansijskim mogućnostima, a uzimajući u obzir da se stvaraoci kao i borci nisu borili za Republiku Srpsku zbog novca,  a da bi  im primanja bila samo pomoć da imaju život dostojan čoveka, isplatu sredstava bi terbalo realizovati u jednakim mesečnim ratama u vrdemenu  narednih 20 godina.

Alternativa: da bi se izbegli problemi evidentiranja ili realizacije isplata na dugi rok, a ukoliko bi fimnansijska situacija to dozvolila, iznos neisplaćenih plata bi se mogao isplatiti u istom vremenskom roku za koji plate nisu bile isplačene, odnosno u roku od 5,5 godina.

Spisak poslanika, članova predsedništva i članova vlade postoji u državnoj arhivi, (a postoji i kod ASRS) ostalo je da se tom spisku dodaju imena devetorice najviših starešina VRS čije su porodice u teškoj materijalnoj situaciji, ime Božidara Vučurevića, koji je prvi, zajedno sa dr Jovanom Raškovićem zapalio baklju slobode u BiH, prvog  direktora Fonda PIO Jova Kosmajca, prvog predsednika Vrhovrnog suda Republike Srpske Stanislava Stanojevića, i Milana Martića bivšeg predsednika  Republike Srpske Krajine.

Da bi se realizovala ova ideja neophodno bi bilo obezbediti sredstva kako stoji u narednom pregledu:

Obračun bi obuhvatio period od 5,5 godina, odnosno 66 meseci za 114 pojedinaca,.

 1. Broj poslanika 83 +1 sekretar
 2. Broj članova vlade 15 +1 sekretar
 3. Broj članova predsedništva 3
 4. Broj posebno zaslužnih pojedinaca 4
 5. Broj visokih oficira i policajaca 9
 6. Broj ministara koji su ujedno bili i poslanici -2

 

ASRS, kao predlagaču nije najbitniji iznos sredstava, iako je činjenica da stavroci žive gotovo na granici minimuma egzistencije, bitnije da se zakonski sankcioniše  postojanje i doprinos civilno političkog krila Otadžbinsko odbrambenskog rata, koje je jedino od sva tri naroda iz BiH stvorilo svoju nacionalnu državu.

Nadamo se da ćemo skupa ispraviti jednu istorijsku grešku i zakonski verifikovati ulogu civilno političkog krila u stvaranju najvećeg  uspeha srpskog naroda na razmeđu između Dvadesetog i Dvadeset prvog veka – Republiku Srpsku.

Srdačno

Predsednik ASRS

Dr Momčilo Krajišnik

_____________________

 

 

 

 

Saglasni sa predlogom predsednici i/ili šefovi Klubova parlamentarnih  stranaka:

 

 1. SNSD __________________________2.________________________________
 2. SDS1. ___________________________2. ________________________________
 3. DNS1. ___________________________2. ________________________________
 4. PDP1 __________________________2. ________________________________
 5. SP1. ___________________________2. _______________________________
 6. NNP1. ___________________________2. ________________________________
 7. DEMOS1___________________________2_________________________________
 8. US ___________________ ________2. ________________________________
 9. ___________________________  2_________________________________
 10. ___________________________  2_________________________________