Danilo Ćorović o zloupotrebama kadije Bojane Rikalo

Dobio sam pismo od Danila Ćorovića, koji se nakon 40 godina rada u Njemačkoj vratio da živi u Tebinje, i koji dokumentovano ukazuje na beščašće, zloupotrebe, kršenje zakona i sramne presude Bojane Rikalo. Ćorović tvrdi da je zbog zlupotreba i skandaloznih presuda izgubio imovinu i polovinu svoje kuće, iako ima svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje svoje vlasništvo. Pismo prenosim u cjelosti.

 

PISMO DANILA ĆOROVIĆA O RADU TREBINJSKIH SUDIJA

DIJELJENJE ( NE) PRAVDE PO MERILIMA SUDIJE BOJANE RIKALO- ČEMU IZUZEĆE SUDIJE KADA SE POSTUPAK PO NOVOM SUDIJI  I DALJE NASTAVLJA NEZAKONITO

 

Poštovani gospodine Vukanoviću,

čitajući Vaše tekstove, a pogotovu one vezane za rad trebinjskih sudija, koje su mene i moju porodicu tokom dugogodišnjih sudskih procesa dovele u nezavidnu situaciju, i pored svih relevantnih dokaza, među kojima prednjači sudija Osnovnog suda  Bojana Rikalo, a sada i sudija Mara Milidragović, smatrao sam neophodnim da Vam se obratim i zamolim Vas da objavite moje pismo, kako bi šira javnost bila detaljnije upoznata sa radom gore pomenutih gospođa, koje se ne libe da grubo krše zakone.

Svi mi koji smo se nažalost našli ni krivi ni dužni na sudu, znamo kako je teško, čak i nemoguće dobiti izuzeće sudije, a ja sam to, kao stranka u postupku, zahvaljujući svom advokatu Dragutinu Bošnjaku, uspeo nedavno, kada smo, čak i sumnjajući da će predsjednik Osnovnog suda Trebinje, Milan Bosić donijeti rješenje o izuzeću, u ovom slučaju sudije Bojane Rikalo, ipak se izborili, a prije svega  zahvaljujuči neznanju sudije Rikalo i njenim nezakonitim radnjama koje je činila u predmetu.

Pored toga što mi je sud nezakonito oduzeo polovinu kuće, čiji sam ja isključivi vlasnik, i dodijelio je sada mojoj pokojnoj snaji Radojki Ćorović, koju je nasljedio njen  sin Stevo Ćorović, sudija Rikalo je godinama vodila postupak razvrgavanja imovine, i pored toga što je Okružni sud donio rješenje kojim je preinačio njeno prethodno donijeto rješenje. Ona je ipak radila na svoju ruku, ne mareći za preporuku Okružnog suda, i godinama mene kao stranku šikanirala, zajedno sa sudskim vještakom Momčilom Fržovićem, sudskom policijom, nasljednikom Stevom, koji je insistirao da se premjerava i dio koji ja koristim sa svojom porodicom.

Ona je otišla toliko daleko, da je čak naredila i nasilno otvaranje, odnosno obijanje stambenog prostora koji ja koristim sa svojom porodicom, i pored toga što je stan kao ustavna kategorija nedodirljiv.

Moji pravni problem su počeli 2002. godine, kada sam se nakon povratka iz inostranstva i odlaska u penziju, suočio sa tužbom svoje snaje , u kojoj traži da joj se dodijeli polovina kuće i zemljišta, koju sam ja kupio 1973. godine i uknjižio 1974. godine, čemu svjedoči ugovor o kupoprodaji.

Veoma je čudno kako je sud uopšte prihavtio ovakav tužbeni zahtjev, koji je od strane advokata Draga Babića, kojeg su angažovali pok. Radojka i njen sin Stevao, potpuno neutemeljen, iz razloga što se on odvažio, vjerujujući isključivo navodima, bez dokaza, svojoj stranci, da je to bila zajednička imovina, kupljena zajedničkim novcem, što je u potpunosti neisitna. Ali to nije zasmetalo sudu da isti zahtjev usvoji, bez ijednog materijanog dokaza na strani tužiteljice, i time zapravo da veliko povjerenje i advokatu Babiću, koji je i sam obmanuo sud.

Nisam mogao da vjerujem šta me je snašlo, budući da sam godinama pomagao brata i njegovu porodicu, koji su se bez pitanja uselili u moju imovinu, i kojima sam pored toga  dozvolio da je koriste dok se ne snađu. Ali evo i nakon 45 godina njihovog snalaženja, ja se sada suočavam da mogu da ostanem i bez dijela kuće koji sam ja adaptirao 1979. na 1980. godinu, jer su  moj bratić Stevo i sudija Bojana Rikalo sve vrijeme na osnovu rješenja koje je ukinuto pokušavali da čak i nasilnim putem izvrše premjer stana koji ja koristim sa svojom porodicom, Bože moj da slučajno ne bi dobio meki kvadart manje.

U ovom poslu zdušno im sve vrijeme pomaže sudski vještak geodetske struke Momčilo Fržović, koji je nezakonito imenovan od strane sudije B. Rikalo, jer nema ovlaštenja da vrši premjer kuće,  jer je to u biti posao koji treba da obavlja sudski vještak građevinske struke, što je u ovom slučaju i učinio  vještak Mihomir Medan, koji je nakon naloga suda da sačini dopunu nalaza i mišljenja, odustao od daljeg rada na predmetu.

Ali to nije spriječilo vješataka M. Fržovića da dolazi kad god mu se prohte  i to u prisustvu sudije B. Rikalo i tražioca izvršenja Stevana Ćorovića, često puta  bez  urednog sudskog poziva meni kao stranci u postupku.

Jedan od dopisa upućenih sudiji Rikalo od strane Steva Ćorovića , dovoljno govori o pristrasnoti sudije prema jednoj stranci u postupku.

Koliko je sudija Rikalo radila mimo zakonskih propisa govori i njena naredba kojoj naređuje vještaku Fržoviću da izvrši premjer bez izlaska na lice mjesta, na šta joj on odgovora da se tako nešto ne radi ni u većim gradovima, poput Banja Luke, a da ona to traži os njega, zobg čega bi on mogao da izgubi licencu za rad.

 

 

 

Ona se nije tu zaustavila, već je i pored uredno predatog zahtjeva za njeno izueće, isti držala četiti mjeseca u ladici, bez obaveznog obavještenja predsjednika suda o istom, dok konačno nije usvojeno njeno izuzeće.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U TREBINJU

Broj predmeta: 095-0-Su-19-000 047

Trebinje, 14.02.2019. godine

 

Osnovni sud u Trebinju po predsjedniku suda Bosić Milanu, u vanparničnom predmetu po prijedlogu predlagača Ćorović Steva iz Trebinja, zastupan po punomoćniku Babić Dragu advokatu iz Bileće, protiv protivnika predlagača Danila Ćorovića iz Trebinja zastupan po punomoćniku Dragutinu Bošnjaku advokatu iz Mostara, radi diobe imovine, odlučujući o zahtjevu za izuzeće sudije Osnovnog suda u Trebinju, dana 14.02.2019. godine, donio je sljedeće

R J E Š E N J E

 

Usvaja se zahtjev punomoćnika protivnika predlagača Danila Ćorovića iz Trebinja za izuzeće sudije Bojane Rikalo za postupanje u predmetu ovog suda broj 95 0 V 027157 18 V 3 i predmet se dodjeljuje u rad sudiji Mari Milidragović.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

U predmetu ovog suda broj 95 0 V 027157 18 V 3 punomoćnik protivnika predlagača je  podnio zahtjev za izuzeće sudije Bojane Rikalo za postupanje u ovom predmetu. U zahtjevu je naveo po prijedlogu Ćorović Radojke protiv predloženika Ćorović Danila pokrenut je postupak koji je tada imao broj 095-0-V-06-000 143, kojim je bio zadužen sudija Smajil Begović , koji je donio rješenje o prekidu postupka 12.07.2007. godine. Nakon toga predmetom je zadužena sudija Bojana Rikalo, koja  postupak vodi od 2013. godine, kada je nastavila prekinuti postupak bez donošenja rješenja, do danas ista sudija vodi postupak. U toku postupka sudiji je više puta ukazivano na procesne propuste. Predloženik je dana 18.09.2018. godine podnio zahtjev za izuzeće sudije Bojane Rikalo. Uvidom u CMS bazu predmeta punomoćnik je utvrdio da od dana prijema podneska za izuzeće sudija ni na koji način nije reagovao na zahtjev niti je o tome obavjestila  predsjednika suda. Iz tog razloga traži izuzeće sudije u skladu sa odredbama ZPP-a.

U svojoj izjavi sudija čije se izuzeće traži je  navela  da smatra da su razlozi navedeni u zahtjevu u potpunosti neosnovani i ne predstavljaju nijedan od razloga za isključenje ili izuzeće sudije navedeni u odredbi člana 357. ZPP-a.

Prema članu 357. stav 2. Zakona o parničnom postupku ( Sl. Gl. RS broj 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 46/09 i 61/13) , sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnjnu njegovu nepristrasnost , kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost. Prema članu 2. Zakona o vanparničnom postupku, u vanparničnom postupku shodno se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako zakonom nije drugačije određeno. Uvidom u predmet ovog suda broj 95 0 V 027157 18  V 3 i izjavu sudije čije se izuzeće traži utvrdio sam da je zahtjev osnovan. Podneskom od 19.09.2018. godine punomoćnik protivnika predlagatelja je podnio zahtjev za izuzeće sudije Bojane Rikalo za postupanje u ovom predmetu. Nakon podnošenja zahtjeva za izuzeće sudija je zakazala ročište u ovom predmetu, odražala ročište na licu mjesta, postupala po predmetu i isti po žalbi dostavila Okružnom sudu u Trebinju. Nakon vraćanja predmeta sa Okružnog suda, odluke drugostepenog suda dostavila strankama, dostavila naredbu sudskoj policiji, zakazala ročište na licu mjesta.

Postupanje sudije po predmetu više od 4  mjeseca, a da nije obavjestila predsjednika suda o zahtjevu za izuzeće je okolnost koja može dovesti u sumnju nepristrasnost sudije,  pa je usvojen zahtjev za izuzeće i za postupanje u predmetu određen drugi sudija.

Obzirom na naprijed navedeno a primjenom propisa člana 357., 359. i 360. Zakona o parničnom postupku Republike Srpske (Sl.Gl. RS broj 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13) odučeno kao u dispozitivu rješenja.

 

PRAVNA POUKA                                                                       PREDSJEDNIK SUDA

Protiv ovog rješenja                                                                               Milan Bosić

nije dozvoljena žalba.

 

Šta moj bratić Stevo i dalje traži u mojoj kući je otvoreno pitanje za trebinjske sudije koje su mu dale povjerenje, odnosno njegoj majci kao prvobitnoj tužiteljici, pri čemu su joj priznale  navodna ulaganja u kuću, koju sam ja kupio svojim novcem i adaptirao sa svojom porodicom 1980. Godine. Sud  podelgao lažnim iskazima tužiteljice i njenog branioca, pa je priznao das u sredstva dobijena od kredita, koje je pokojni brat ostavrio  od tadašnje Industrije alata Trebinje 1989.- 1990. godine, tačnije dva kredita  i zemljište za gradnju kuće. Međutim nakon smrti moga brata 1991. godine, a u ostavinskom postupku, koji je vođen  završen 2000. godine,  nasljedstva su se odrekli tužiteljica-moja snaja, moja, njen sin Stevo, i njegova sestra Radmila Kukrika, a sa jedinim ciljem da otmu ono što im nikada nije ni pripadalo, dok su se druga dva brata prihvatila očevog nasljedstva.

 

Okružni sud  se tada presudom  br: 95 0 P 009110 12 Gž od 11.04.2012. god. oglušio o prethodni stav Osnovnog suda Trebinje koji je navodna ulaganja putem kreditnih sredstava dobijenih  od IAT-a , čak devet- deset godina kasnije, pravilno  osporio da su uložena u nadogradnju sprata k.uće, jer se svi računi i dozvole isključivo vode na moje ime i plaćene su mojoj novcem.

U presudi Osnovnog suda Trebinje broj gornji, od 07.12.2011. godine  se između ostalog navodi:

PORODIČNA KUĆA DANILA ĆOROVIĆA

Ova sudska farsa traje već sedamnaest godina, što dovoljno govori o radu sudija, razumnom roku suđenja, brojnim malverzacijama koje su činjene tokom postupka, a za sada joj se još uvijek ne nazire kraj, budući da je za novog sudiju postavljena Mara Milidragović, koja je krenula stopama prethodnice Rikalo, pa je samo nastavila predmet sa identičnim zahtjevom, i danas dozvolila nasilno otvaranje vrata mog porodičnog doma, narušavajući osnova ljudska prava  meni i mojoj supruzi , stopostotnom invalidu, bez jedne noge, pri čemu je izvršila određenu diskriminaciju prema licu sa invaliditetom, bez obzira što sa tim pretohdno bila upoznata, kao što je bila i upoznata sa  zakonskom regulativom, da je stan kao ustavna kategorija nedodirljiv.

 

I na kraju, gospodine Vukanoviću, pored velike zahvalnosti što ste mi izašli u susret i obelodanili kako se ponašaju i kako presuđuju sudije, kako Vi volite da kažete, “čestite trebinjske kadije”, želim da posvjedočim da ste Vi zaista prevenstveno redak čovjek  i veliki profesionalac, koji je spreman da se uhvati u koštac sa brojnim problemima koji svakodnevno tište ovaj odavno napaćeni narod.”

 

Trebinje, 11.04. 2019.god                                          S poštovanjem

Danilo Ćorović